Adopsjon

Når du adopterer et barn, tar du det til deg som ditt eget. Adoptivbarnet får den samme rettslige stillingen som om barnet hadde vært ditt biologiske barn. Rettsforholdet til barnets opprinnelige familie opphører.

Et fåtall små barn i Norge tildeles ny familie etter at mor, eventuelt også far, har bedt om hjelp til å adoptere bort barnet. De fleste adopsjoner som gjennomføres i dag, dreier seg imidlertid om adopsjon av barn fra utlandet. Slik adopsjon starter med en søknad om forhåndssamtykke til å adoptere et barn fra utlandet. Inntil adopsjonssøknaden sendes ut av landet, kan søkerne også være registrert som adoptivsøkere innenlands.

Det er i dag flere personer som ønsker å adoptere barn fra utlandet, enn det er barn som er frigitt til adopsjon.

Sentrale vilkår for adopsjon:

Ekteskapets varighet: Adopsjonsloven krever at de som adopterer sammen skal være gift, jf. adopsjonsloven §5. Ekteskapet bør i utgangspunktet ha vart i to år. Et samboerskap forut for ekteskapet skal tillegges vekt forutsatt at søkerne kan dokumentere ved attest fra folkeregisteret eller annen offentlig myndighet at ekteskapet og samboerskapet til sammen har vart i to år, slik at forholdet har vist sin stabilitet.

Alder: Adopsjonsloven har fastsatt en nedre grense for søkernes alder. Ifølge adopsjonsloven §3 kan bevilling til å adoptere som hovedregel bare gis til den som har fylt 25 år. Adopsjonsloven inneholder derimot ingen øvre aldersgrense. Vanligvis bør det likevel ikke gis godkjenning til søkere over 45 år.

Helse: Adoptivsøkere må ha god helse både fysisk og psykisk. Hvis noen av søkerne har hatt en alvorlig sykdom som er behandlet med tilfredsstillende resultat kan det etter omstendighetene bli snakk om å kreve en symptomfri periode. Med hensyn til søkere med psykiske problemer bør det utvises tilbakeholdenhet med å gi godkjenning til søkere som er avhengig av daglige medisiner med psykiske lidelser for å kunne fungere normalt. Avgjørende vil imidlertid også i slike tilfeller være hvilket overskudd de har, og hvilken sikkerhet det er, for at de kan dra omsorg for et barn i tillegg til seg selv i lang tid framover.

Enslige: Adopsjonsloven inneholder ingen bestemmelser om forbud mot at enslige får adoptere. Det har imidlertid vært ført en restriktiv praksis ut fra den oppfatning at det gir barn større trygghet å ha to foreldre. Barne-, ungdom- og familieforvaltningen fastholder dette ved at adopsjonsbevilling i utgangspunktet bare bør gis til enslige adopsjonssøkere hvis det allerede før adopsjonen er etablert en spesiell tilknytning til barnet, f.eks. gjennom slektskap, fosterbarnsforhold e.l. Unntak kan også gjøres hvis søkeren har spesielle ressurser i forhold til barn. Se Enestående Adoptanters forening.

Økonomi: Søkerne må ha sikker økonomi slik at barnet får vokse opp under trygge forhold. Det skal ikke legges avgjørende vekt på hvorvidt søkerne har høy inntekt, men derimot om økonomien er trygg og stabil. De totale utgiftene ved utenlandsadopsjon gjennom en av de tre godkjente adopsjonsforeningene vil komme på mellom 120.000 og 150.000 kroner.

Vandel: Det kreves at adopsjonsøkere legger frem en "uttømmende" politiattest. Attesten må vise at søkerne ikke er dømt til fengselstraff eller ilagt bøter for alvorlige lovovertredelser. Det er streng praksis ift. søkere som ikke kan vise "ren" politiattest.

Hvordan gå fram for å adoptere

Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon har ansvar for å utrede søkere som ønsker utenlands- og/eller innenlandsadopsjon.

Ved søknad om utenlandsadopsjon og adopsjon av norsk barn bes søkere ta kontakt med Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon på telefon: 51 91 26 00/27 74/27 73/27 42.

Ved søknad om adopsjon utenom adopsjonsorganisasjon bes søkerne ta kontakt med Bufetat, Region øst, 466 16 000.

Ved søknad om stebarnadopsjon bes søkerne ta kontakt med Barne-, ungdom- og familieetaten (Bufetat), Region Vest, tlf: 466 19 300.

Senter for støttekontakter, besøkshjem og adopsjon vil ha en samtale på telefon om adopsjonsøkernes aktuelle situasjon og søkerne vil deretter få tilsendt søknadsskjema og skriftlig informasjon.

Senteret anbefaler søkerne å ta kontakt med følgende adoptivforeninger for å avklare hvilket giverland de ønsker å adoptere fra.

InorAdopt, Pb 266, 4663 Kristiansand, Tlf: 38 10 59 50 og fax: 38105951,          e-post: inoradopt@inoradopt.no

Adopsjonsforum, Pb. 2364 Solli, 0201 Oslo, tlf: 23 28 08 00, fax: 23280801,      e-post: info@adopsjonsforum.no

Verdens Barn, Bogstadveien 27B, 0355 Oslo, tlf: 22 59 52 00, fax: 22595201,     e-post: adopsjon@verdensbarn.no

Førstegangsadopsjon er estimert til 3 måneders saksbehandlingstid fra intervjuprosessen starter. Intervjuene foregår i kommunens ordinære arbeidstid. I tillegg foretar vi et hjemmebesøk.

Senteret har tilrådningsmyndighet og det er Bufetat, Region Vest som har vedtaksmyndighet. Hvis søknaden avslås ved Region Vest har søkerne klagerett. Anken behandles ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen