Spørsmål og svar til barnevernet

Vanlige spørsmål

Hva kan barnevernet i Stavanger bidra med?

Når det vurderes at et barn har særlige behov for hjelp, kan barneverntjenesten tilby hjelp til blant annet råd og veiledning til familien, utvidet foreldreveiledning individuelt eller i grupper, anbefaling av barnehage eller SFO, støttekontakt eller besøkshjem, miljøarbeider i hjemmet, og opphold i fosterhjem eller institusjon.

Til toppen

Kan jeg være anonym når jeg kontakter barnevernet?

Barnevernet kan gi anonymitet overfor private som melder bekymring til barnevernet. En kan imidlertid ikke fritas for vitneplikten dersom saken skal behandles i fylkesnemnd eller domstol. Da opphører anonymiteten. En kan ringe barneverntjenesten for å drøfte saker anonymt (det gjelder både private og offentlige personer). Da vil en få klargjort om det er en sak for barnevernet.

Til toppen

Hva må en melding til barnevernet inneholde?

En melding til barneverntjenesten er informasjon om at et barn har det vanskelig. Det er ikke et krav at du som melder har observert det som meldingen refererer til, men du bør kunne identifisere kilden til informasjonen. Et rykte blir ikke sett på som en melding.

Til toppen

Hva skjer etter at jeg har gitt en melding til barnevernet?

Barneverntjenesten skal snarest, og seinest innen en uke, gjennomgå innkomne meldinger og vurdere om meldingen skal følges opp med undersøkelser. Undersøkelse skal starte opp dersom det er rimelig grunn til å anta at det er behov for hjelpetiltak. Meldingen skal legges bort dersom den er åpenbar grunnløs og/eller dersom vilkårene i loven ikke er oppfylt.

Til toppen 

Hvordan melder jeg en bekymringssak på kveldstid eller i helga?

Barneverntjenesten i Stavanger har en egen vakttjeneste (barnevernvakten) som er åpen etter ordinær kontortid. Barnevernvakten kan kontaktes på telefon 51 89 91 67. 

Til toppen

Når er det aktuelt å plassere et barn i fosterhjem eller lignende?

Barneverntjenesten har som utgangspunkt at barn skal bo hjemme så sant det er mulig. Når forholdene i hjemmet tilsier det, eller når barnet av andre grunner har særlig behov for det, kan barneverntjenesten sette i verk hjelpetiltak for å bedre situasjonen til barnet. I slike tilfelle legger en vekt på å finne årsaken til vanskene og drøfte dette med foreldrene og barnet. Hensynet til hva som er til det beste for barnet skal være avgjørende for hvilke hjelpetiltak som blir satt i verk. Det er først dersom slike hjelpetiltak ikke fører fram at det kan være aktuelt å plassere barn utenfor hjemmet, med eller uten foreldrene sitt samtykke. Dersom det er aktuelt å overta omsorgen for et barn, blir dette lagt fram for og behandlet i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker.

Til toppen

Har jeg rett til kontakt med barnet mitt hvis det blir plassert i fosterhjem eller institusjon?

Barn og foreldre har, hvis ikke annet er bestemt, rett til samvær med hverandre. Hvis barnet ikke er plassert på grunnlag av samtykke er det Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker som tar standpunkt til omfanget av samværsretten. Fylkesnemnda kan også bestemme at det av hensyn til barnet ikke skal være samvær. De kan også bestemme at du som forelder ikke skal ha rett til å vite hvor barnet er.

Til toppen

Får jeg som forelder noen form for bistand i barnevernssaken?

Rettssikkerheten til barn og foreldre blir høyt prioritert. I saker som går for Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker eller det øvrige rettsapparatet blir alle parter blir representert gjennom advokat som blir betalt av det offentlige. Å fremme sak overfor Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker om overtakelse av omsorgen for et barn er et særdeles alvorlig tiltak som krever omfattende saksforberedelser. Det er streng krav til dokumentasjon i slike saker.

Til toppen

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen