Bli tilsynsfører

Hva er en tilsynsfører?

 • En tilsynsfører er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet, og at de forutsetningene som ble lagt til grunn for plasseringen, blir fulgt opp i fosterhjemmet
 • Tilsynsfører skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og / eller problemer barnet måtte ha i forhold til barneverntjenesten
 • Tilsynsfører skal ha en uavhengig rolle i forhold til både fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste
 • Det er viktig at tilsynsfører bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet

Krav til en tilsynsfører

 • Skal være over 20 år, og kan framvise tilfredsstillende politiattest
 • Har helst erfaring fra arbeid med barn – kjenner gjerne barnet fra tidligere
 • Barnet har, eller kan få nødvendig tillit til vedkommende, som har særlige forutsetninger for å kunne utføre tilsynsoppgaven i forhold til det aktuelle barnet
 • Barnet uttrykker ikke en klar uvilje mot vedk., når barnet som er over 7 år, høres
 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid

Hvor mye arbeid betyr dette

 • Skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet
 • Minimum 4 ganger i året
 • Skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, og sende til barneverntjenesten
 • Deltakelse på veiledning og opplæringskurs

Hvordan gå fram for å bli tilsynsfører?

 • De som ønsker å bli tilsynsfører bes kontakte barneverntjenesten v/ Ingvild Mariero, tlf: 51 91 26 00, for å få tilsendt søknadsskjema, søknad om politiattest og skriftlig informasjon. 
 • Fylle ut personaleskjema
 • Fylle ut og levere søknad om politiattest ved ditt politikammer / lensmannskontor
 • Returnere personaleskjema sammen med attestert politiattest til barneverntjenesten (registreres da inn i barneverntjenestens ”bank” klar for oppdrag)
 • Du vil så bli kontaktet for avtale om intervju
 • Senere kommer avtale med barnets saksbehandler, skriving av oppdragsavtale, taushetserklæring og overlapp av informasjon vedrørende tilsynsbarnet

Avlønning / godtgjøring

 • Tilsynsførere godgjøres med en timesats kr 169,95 
 • Barneverntjenesten kan godkjenne at personer med relevant høgskoleutdanning godtjøres med en høyere timesats, kr 207,74
 • Kilometergodtgjøring for kjøring til og fra fosterhjem, evt aktiviteter og til og fra barneverntjenesten
 • Utgiftsdekning på inntil 500 kr pr år mot kvittering. Utgifter ut over dette må avtales med saksbehandler på forhånd.
 • Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

Tilsynsfører trenger informasjon fra barneverntjenesten om fosterbarnet

Tilsynsfører skal ”føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg...”. Det innebærer at tilsynsfører må ha informasjon om

 • Barnets funksjon
 • Hvorvidt barnet har særlige behov for omsorg / oppfølging
 • Særlige krav eller forventninger til fosterforeldrene eller andre rundt barnet

Tilsynsfører skal føre kontroll med at ”forutsetningene for plasseringen blir fulgt opp... ”. Det innebærer at tilsynsfører må ha informasjon om

 • Vedtaket og planenes premisser og intensjoner med plasseringen
 • Tidsperspektivet og dermed relasjonen mellom barnet og fosterforeldre / foreldre
 • Barnets forståelse av hvorfor det har flyttet og barnets kjennskap til /forståelse av tidsperspektivet     
 • Eventuelle særlige oppgaver som er tillagt fosterforeldrene

Tilsynsfører og fosterbarnet

 • Tillit gjør det mulig for barnet å aktivt benytte tilsynsfører som støtteperson, og det gir bedre grunnlag for kontrolloppgaven
 • Det kan ta tid å oppnå tillit
 • Tilsynsfører skal stille seg til rådighet for barnet, ikke avkreve tillit
 • Barnet skal kunne snakke med tilsynsfører på tomannshånd. Dette er barnets rett, ikke barnets plikt
 • Tilsynsfører må innrette sin kontakt etter barnets alder og forutsetninger
 • Det kan være nyttig å gjøre ting sammen
 • Det kan være en fare for å bli for oppfinnsom slik at barnet ”forføres”
 • Barnets fortrolighet må forvaltes i henhold til oppgaven
 • Tilsynsfører må være åpen og tydelig om sin rolle og oppgaver

Tilsynsfører og fosterforeldrene

 • Samarbeide
 • Ikke gå inn i direkte veiledning, men fange opp eventuelt udekket veiledningsbehov hos fosterforeldrene, og rapportere dette til barneverntjenesten
 • Fange opp eventuelle andre forhold som kan være til hinder for at målsettingen med plasseringen blir oppfylt, og rapportere dette til barneverntjenesten

Barneverntjenestens oppgaver i forhold til tilsynsføreroppgaven

 • Rekruttering
 • Sørge for at tilsynsfører får opplæring
 • Veiledning
 • Informere om og avklare oppgaver og rolle
 • Gi nødvendig informasjon om barnet
 • Påse at tilsynsfører fører et forsvarlig og godt tilsyn
 • Motta og respondere på rapporter
 • Barneverntjenesten kan gi råd og veiledning om hvordan jobben skal utføres, men ikke instruere
 • Barneverntjenesten skal påse at det føres et forsvarlig og godt tilsyn
 • Barneverntjenesten bør holde tilsynsfører informert om nye forhold i saken som er vesentlig for oppgaven
 • Barneverntjenesten bør påse at rapporter skrives, merke seg innholdet og gi nødvendig respons

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen