EMbo Stavanger

EMbo Stavanger er en barneverninstitusjon for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14-18 (20) år.

INFORMASJON OM EMbo STAVANGER

 

EMbo Stavanger – Barnevernsinstitusjon for enslige mindreårige flyktninger er Stavanger kommunes bosettingstiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge. EMbo Stavanger bosetter EM fra omsorgssentre, asylmottak og direkte i fra flyktningleir i utlandet.

EMbo Stavanger er organisert i Stavanger kommune på følgende måte:

 

De enslige mindreårige flyktningene (EM) er i aldersgruppen 14 – 18(20) år.  De unge er plassert etter omsorgsparagrafen § 4-4, (4) i barnevernsloven;

Hjelpetiltak for barn og barnefamilier: Når vilkårene i annet ledd er tilstede, og dersom ikke behovene kan løses ved andre hjelpetiltak, kan barneverntjenesten også formidle plass i fosterhjem, institusjon eller omsorgssenter for mindreårige.

Institusjonen består av 6 avdelinger med ca. 11 årsverk. Det er til sammen 83 ansatte i hele virksomheten. Hver avdeling har plass til 4-5 ungdom. EMbo Stavanger har en avdeling som kun bosetter jenter. Ungdomsgruppen gjenspeiler til enhver tid flyktningebildet i verden. Institusjonen har en tredelt turnus med våkne nattevakter. EMbo Stavanger har i tillegg et bokollektiv med plass til 5 ungdom i tiltaksviften. Bokollektivet er et ettervernstiltak for ungdom som er klare til å flytte ut fra institusjonen, men som samtidig trenger noe oppfølging i hverdagen. Det er knyttet en dagstilling til bokollektivet.

EMbo Stavanger verdsetter et mangfoldig personal. Ansatte i EMbo Stavanger har ulik erfaring og kompetansebakgrunn; sosionomer og barnevernspedagoger til samfunnsvitere, lærere og andre uten en formell kompetanse. Ansatte har erfaring fra psykiatri, barneverninstitusjoner, asylmottak, skole, barnehage samt annen jobb med barn og unge. Andre igjen har erfaring fra selv å ha vært asylsøker og flyktning.

 

Definisjon av Enslige Mindreårige flyktninger (EM):

Enslige mindreårige flyktninger er barn/ungdom under 18 år som har kommet uten foreldre eller andre omsorgspersoner til Norge, som har søkt beskyttelse (asyl) og fått innvilget søknaden om beskyttelse (asyl). Definisjonen innebærer også enslige mindreårige som har kommet til Norge med følgeperson(er), hvor følgepersonen ikke har foreldre- eller omsorgsansvar. De enslige mindreårige kan enten komme som asylsøkere eller som kvoteflyktninger fra FN.

Enslige mindreårige flyktninger defineres som en spesielt sårbar gruppe mennesker. De er ikke en homogen gruppe barn og unge. De kommer fra ulike deler av verden hvor det er eller har vært krig, fattigdom og sosial nød. Flere av de enslige mindreårige som kommer til Europa og Norge er ressurssterke med håp og drømmer om en bedre fremtid. De unge har av ulike grunner forlatt sine hjemland. Mange kan ha opplevd traumatiske hendelser både før, under og etter flukten. De har levd i kortere eller lengre tid alene og har slik ikke hatt rammer og rutiner som i en normal hverdagssituasjon.

 

EMbo Stavanger sin visjon og verdigrunnlag:

Gjennom et målrettet- og profesjonelt miljøterapeutisk arbeid skal vi skape trygge, tillitsvekkende og troverdige relasjoner på en slik måte som gjøre det mulig for ungdommene å i vareta sin integritet, og samtidig tilegne seg en sosial kompetanse og en selvstendighet som vil letteregjøre en integrering i det norske samfunnet.

 

I EMbo Stavanger jobber vi for å skape trygghet og forutsigbarhet i ungdommenes liv. Respekt, anerkjennelse, trygghet, forutsigbarhet og åpenhet er våre grunnleggende verdier og utgangspunkt for vårt miljøterapeutiske arbeid. Med utgangspunkt i våre 5 grunnleggende verdier vil vi kunne bidra til inkludering og integrering av ungdommene. Vårt mål er at vi gjennom et målrettet og verdibasert miljøterapeutisk arbeid vil kunne støtte og veilede ungdommene til å oppleve mestring, selvstendiggjøring og mulighet til å ta ansvar for eget liv. 

 

EMbo Stavanger har fokus på et profesjonelt miljøterapeutisk arbeid med vekt på følgende metodiske tilnærminger:

  • Migrasjonsteoretisk fokus
  • LØFT – løsningsfokusert tenkning
  • TMA – terapeutisk mestring av aggresjon
  • Traumebevisst omsorg

EMbo Stavanger

Besøksadresse:
Lervigsveien 16, 4014 Stavanger
e-post

Kontortid mandag til fredag 07.40 - 15.00

------------

Stab:

Virksomhetsleder:
Lars Ådne Vadla
Telefon: 51 91 40 40 / 909 66 149
e-post

Nestleder:
Bente Ragnhild Berntsen
Telefon 51 91 40 37 / 920 10 474
e-post

Fagleder:
Hanne Visdal-Johnsen
Telefon 51 91 40 41 / 977 11 447
e-post

Konsulent 1:
Møyfrid Kirsten Malmei
Telefon 51 91 40 38 / 416 68 924
e-post

Konsulent 1:
Lillian T. Sande
Telefon 51 91 40 39 / 992 69 052
e-post

Avdelingene:
Avdeling Hundvåg
avdelingsleder Astrid Instanes
Telefon: 953 05 420
e-post

Avdeling Eiganes
avdelingsleder Maiken Saxeide Offerdal
Telefon: 415 25 265
e-post

Avdeling Tjensvoll
avdelingsleder Ann-Kristen Bækholt
Telefon: 952 02 594
e-post

Avdeling Hinna
avdelingsleder Wiggo Lian
Telefon: 975 06 168
e-post

Avdeling Hafrsfjord
avdelingsleder Edle Lerang Nes
telefon 408 83 937
e-post

Avdeling Gausel
avdelingsleder Sven Hatløy
telefon 920 68 212
e-post

Avdeling Stokka
Bodil Sværen
telefon 941 56 277
epost

Nyttige lenker: 
Flyktninghjelpen                    
Imdi     
Flyktningguiden        
Bufdir       
FHI  Folkehelseinstituttet
RVTS  Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen