Reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk dokument som forteller hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Skjematisk framstilling av saksbehandling

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi ønsker innspill og medvirkning

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Også andre interesserte kan komme med innspill til saken. Varsel om planoppstart annonseres i Stavanger Aftenblad, i kommunens fellesannonse Stavanger Nå. Du finner dem også på kommunens nettside under fanen  Høringer - varsel om planoppstart.

Saksbehandling

Når frist for å komme med innspill er over utarbeider kommunen, eller en privat forslagsstiller, forslag til reguleringsplan. Saksbehandler i kommunen skriver saksfremlegg som legges fram for politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling (KBU). Kommunalstyret vedtar om planen skal sendes ut på høring/offentlig ettersyn. Etater, organisasjoner og berørte får da mulighet til å uttale seg til planforslaget. Melding om offentlig ettersyn, med merknadsfrist, annonseres i SA og på nettsiden Høringer - planhøringer. Berørte grunneiere varsles med brev.

Vedtak

Etter at høringsfristen er over og eventuelle endringer er gjort, legges planen fram for ny behandling i KBU. En detaljregulering som er i samsvar med gjeldende områderegulering kan vedtas av KBU, mens planer som er i strid med gjeldende områderegulering må vedtas av bystyret. Melding om vedtak annonsers i avisen og på kommunens nettside under fanen Kunngjøringer - vedtatte arealplaner. Alle berørte varsles med brev. Vedtaket kan påklages - les mer om klagerett her.

Utarbeidelse av planforslag

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Alle privatpersoner som skal utarbeide en reguleringsplan må avtale oppstartsmøte og bestille en startpakke.

Mindre endring

Mindre endring av reguleringsplan er en detaljplan med et mindre omfang enn en reguleringsplan. Ta kontakt med kommunen v/byplanavdelingen for å avklare prosess og behandlingsmåte.

Vil du vite mer?

Dersom du ønsker mer informasjon om reguleringsplaner (vedtatte eller på høring) kontakt Servicetorget på tlf: 51 50 70 90, eller send en henvendelse per e-post til: servicetorget@stavanger.kommune.no.

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen