Reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk dokument som angir hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Skjematisk framstilling av saksbehandlingReguleringsplanen består av et arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse, og utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet med brev når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Det gis da anledning til å komme med innspill til saken.

Deretter utarbeides plankart, bestemmelser og planbeskrivelse som behandles politisk i kommunalstyret for byutvikling (KBU). Kommunalstyret vedtar om planen skal sendes ut på høring/offentlig ettersyn. Etater, organisasjoner og berørte får igjen mulighet til å uttale seg.

Etter eventuelle endringer fremmes planen for behandling i KBU, og deretter bystyret, som fatter endelig vedtak. En detaljregulering som er i samsvar med gjeldende områdeplan, kan vedtas av KBU. Melding om vedtak sendes alle berørte. Vedtaket kan påklages. 

Alle privatpersoner som skal utarbeide en reguleringsplan må bestille startpakke.

Mindre reguleringsendring er en detaljplan med et mindre omfang enn en reguleringsplan. Ta kontakt med kommunen v/byplanavdelingen for å avklare prosess og behandlingsmåte.

Dersom du ønsker mer informasjon om reguleringsplaner (vedtatte eller på høring) kontakt Servicetorget på tlf: 04005, eller send en henvendelse per e-post til: servicetorget@stavanger.kommune.no

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen