Reguleringsplan

En reguleringsplan er et juridisk dokument som angir hvordan et areal kan benyttes og eventuelt bebygges. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige.

Skjematisk framstilling av saksbehandling

En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. 

Reguleringsplaner utarbeides og behandles med hjemmel i plan- og bygningsloven.

Vi ønsker medvirkning

Etater, organisasjoner og berørte blir varslet med brev når kommunen eller private forslagstillere starter et reguleringsarbeid. Også andre interesserte kan komme med innspill til saken. Varsel om planoppstart annonseres i Stavanger Aftenblad (SA) i kommunens fellesannonse Stavanger Nå. Du finner dem også på nettsiden Oppstart planarbeid.

Saksbehandling

Når frist for å komme med innspill er over utarbeides forslag til reguleringsplan. Planen legges fram for politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling (KBU). Kommunalstyret vedtar om planen skal sendes ut på høring/offentlig ettersyn. Etater, organisasjoner og berørte får da mulighet til å uttale seg til planforslaget. Melding om offentlig ettersyn, med merknadsfrist, annonseres i SA og på nettsiden Høring av planer.

Vedtak

Etter at høringsfristen er over og eventuelle endringer er gjort, fremmes planen for ny behandling i KBU. En detaljregulering som er i samsvar med gjeldende områdeplan, kan vedtas av KBU, mens planer som er i strid med gjeldende områdeplan må vedtas av bystyret. Melding om vedtak sendes alle berørte. Vedtaket kan påklages - les mer om klagerett her.

Utarbeidelse av planforslag

Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Alle privatpersoner som skal utarbeide en reguleringsplan må avtale oppstartsmøte og bestille en startpakke.

Mindre endring

Mindre reguleringsendring er en detaljplan med et mindre omfang enn en reguleringsplan. Ta kontakt med kommunen v/byplanavdelingen for å avklare prosess og behandlingsmåte.

Vil du vite mer?

Dersom du ønsker mer informasjon om reguleringsplaner (vedtatte eller på høring) kontakt Servicetorget på tlf: 04005, eller send en henvendelse per e-post til: servicetorget@stavanger.kommune.no

En oppdatert oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen