Gebyr plan- og delesaker

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger.

For å få behandlet plansaken din i kommunen, må du betale et gebyr.

Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om.

1  REGULERINGSPLANER

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for.

A   Arealgebyr etter planområdets areal

1.1  For arealer t.o.m. 2 000 m2: 56 050 kr

1.2  For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: 75 530 kr

1.3  For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: 94 400 kr

1.4  For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: 125 850 kr

1.5  For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: 715 kr

B  Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6  For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): 940 kr

C  Endringsgebyr

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7  Forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr.  Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D  Konsekvensutredninger:

1.8  For planer som faller inn under forskrift om konsekvenutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan-og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

2  MINDRE ENDRINGER

2.1  Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: 5 970 kr

2.2  For arealer t.o.m. 2 000 m2: 21 010 kr

2.3  For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 34 960 kr

2.4  For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 56 150 kr

2.5  For arealer over 10 000 m2: 70 225 kr 

Tilleggsgebyr

2.6  For saker der kommunen må utarbeide eller bearbeide plankart og/eller bestemmelser: 3 570 kr

2.7  For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 3 570 kr

3  DELESØKNADER

A.   Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom) 

3.1  Per tomt som søkes fradelt: 9 050 kr

3.2  Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.

3.3  Gebyrfritt fra tomt 11.  

B.  Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan. 

3.4  Per tomt som søkes fradelt: 18 460 kr

Tilleggsgebyr

2.6  For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr

2.7  For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 3 570 kr

5  DISPENSASJONER

5.1  Saker som fremlegges for kommunalstyret: 18 460 kr

5.2  Saker til administrativt vedtak: 9 050 kr            

6  ANNET

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen v/direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

Utskriftsvennlig versjon

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen