Gebyr plan- og delesaker

Gebyrregulativ for saksbehandling av detaljplaner, mindre endringer, dispensasjoner og konsekvensutredninger.

For å få behandlet plansaken din i kommunen, må du betale et gebyr.
Hvor høyt gebyret blir avhenger av hva du søker om.

1  REGULERINGSPLANER

Samlet gebyr blir summen av A, B og ev. C. Beregningsgrunnlaget er arealet av planområdet (både over og under terreng) som fremmes til behandling. Gebyret regnes ut fra maks. utnyttelse som planen gir mulighet for.

A   Arealgebyr etter planområdets areal

1.1  For arealer t.o.m. 2 000 m2: 56 050 kr

1.2  For arealer over 2 000 m2 t.o.m. 5 000 m2: 75 530 kr

1.3  For arealer over 5 000 m2 t.o.m. 10 000 m2: 94 400 kr

1.4  For arealer over 10 000 m2 t.o.m. 20 000 m2: 125 850 kr

1.5  For arealer over 20 000 m2 betales et tillegg for hvert påbegynt arealintervall på 1 000 m2: 715 kr

B  Tilleggsgebyr for bebyggelse

Det skal betales tilleggsgebyr for bebyggelse i planområdet. Både eksisterende bebyggelse som skal bli stående og ny bebyggelse skal regnes med. Det skal betales gebyr for arealer som ligger både over og under terreng. Arealet beregnes i tråd med NS 3940 og skal foreligge ved søknad.

1.6  For hver påbegynt 100 m2 bruksareal (BRA): 940 kr

C  Endringsgebyr

Kultur og byutvikling kan kreve et tilleggsgebyr dersom:

1.7  Forslagstiller fremmer endringsforslag underveis: 30 % av gebyr.  Med endringsforslag forstås endringer som ikke krever ny varsling av planoppstart.

D  Konsekvensutredninger:

1.8  For planer som faller inn under forskrift om konsekvensutredninger (§ 4.1 og § 4.2 i plan-og bygningsloven), skal det betales et tilleggsgebyr som tilsvarer 75 % av satsen for selve reguleringsplanen, jf. avsnitt 1. 

2  MINDRE ENDRINGER

2.1  Ny atkomst, eller flytting av eksisterende/regulert atkomst: 5 970 kr

2.2  For arealer t.o.m. 2 000 m2: 21 010 kr

2.3  For arealer over 2 000 m2 til og med 5 000 m2: 34 960 kr

2.4  For arealer over 5 000 m2 til og med 10 000 m2: 56 150 kr

2.5  For arealer over 10 000 m2: 70 225 kr 

Tilleggsgebyr

2.6  For saker der kommunen må utarbeide eller bearbeide plankart og/eller bestemmelser: 3 570 kr

2.7  For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 3 570 kr

3  DELESØKNADER

A.   Delesaker/grensejusteringer 

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) fastsatt i plan.
Grensejusteringer/makebytte i tråd med plan (maks 5 % endring av minste involverte eiendom) 

3.1  Per tomt som søkes fradelt: 9 050 kr

3.2  Ved deling av flere tomter i samme søknad der delelinje er påtegnet i plan gis det 50 % rabatt i forhold til pkt. 3.1 fra 2. t.o.m. den 10. berørte tomt.

3.3  Gebyrfritt fra tomt 11.  

B.  Delesaker/grensejusteringer

Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever endring av plan. For eksempel endrede tomtegrenser, innregulering av ny/felles avkjørsel eller justering av formålsgrenser. Fradeling av ny(-e) tomt(-er) som krever dispensasjon fra plan. 

3.4  Per tomt som søkes fradelt: 18 460 kr

Tilleggsgebyr

2.6  For saker der kommunen må utarbeide/bearbeide plankart/bestemmelser: 3 570 kr

2.7  For saker der kommunen må gjennomføre tilleggshøring: 3 570 kr

5  DISPENSASJONER

5.1  Saker som fremlegges for kommunalstyret: 18 460 kr

5.2  Saker til administrativt vedtak: 9 050 kr            

6  ANNET

Urimelig gebyr

Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid og de kostnader kommunen har hatt med saken, eller anses urimelig av andre grunner, kan kommunen ved direktør for Kultur og byutvikling fastsette passende gebyr.

Klageadgang

Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages der gebyrregulativet følges. Direktørens avgjørelse av søknad om reduksjon av gebyr kan påklages etter reglene i forvaltningsloven.

For utregning av areal, se Norsk Standard NS 3940.

Utskriftsvennlig versjon

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen