Høring av planer

Før en plan vedtas skal berørte og andre interesserte ha mulighet for å uttale seg.

Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner. 

Frist for å sende inn merknader til planforslaget er vanligvis 6 uker. 

Etter at høringsfristen er gått ut, tar kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planen legges deretter fram for politisk behandling i kommunalstyret for byutvikling.

Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2581, gangforbindelse Vaulenveien - Vaulakroken - merknadsfrist 26.02.2016

Planer som nylig har vært sendt på høring, men der merknadsfristen er utløpt, finner du via fanen arkiv høring reguleringsplan i venstremenyen.

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Her kan du lese mer om hva en reguleringsplan er.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen