Høring av planer

I høringsperioden kan berørte og andre interesserte sende inn merknader til planforslaget.

Planene i listen under er behandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) som har vedtatt å sende dem på høring. Kommunen annonserer i avisen og sender brev til alle som blir berørt av planen - dvs. grunneiere, naboer og gjenboere, fagmyndigheter og interesseorganisasjoner.

Frist for å sende inn merknader er vanligvis 6 uker. Merknadene som sendes inn blir referert og kommentert som en del av saksfremlegget.

Etter at høringsfristen er gått ut tar saksbehandler i kommunen stilling til om innkomne merknader bør føre til endringer av planforslaget. Planforslaget legges deretter fram for ny politisk behandling i KBU.

.
Planer som nå er på høring/offentlig ettersyn:

Plan 2513P, felt B7 Tastarustå - merknadsfrist 13.01.2017

Sykkelløsning Øyaneruta, Storhaug-Buøy - merknadsfrist 25.11.2016

Plan 2602, stenging av Lindeveien - merknadsfrist 25.11.2016

Plan 2601, stenging av Eiganesveien - merknadsfrist 25.11.2016
.

Oversikt over nylig annonserte planer der høringsfristen er utløpt:

Plan 2599P, Boganesveien 10, 12 og 14 - behandlet 22. september 2016, sak 226/16

Plan 2607P, Jåttå videregående skole - behandlet 8. september 2016, sak 204/16

Plan 2465P, Hillevågsveien 100 - behandlet 8. september 2016, sak 203/16

Plan 2596, Bussveien (Foruskanalen fra kollektivbroen til Åsenvegen) - behandlet 22. september, sak 185/16

Plan 129K, kommunedelplan for Stavanger sentrum - behandlet i kommunalutvalget 24. mai, sak 61/16

.

Gjeldende reguleringsplaner

En fullstendig oversikt over gjeldende reguleringsplaner finner du i kommunens kartportal

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen