Helse- og sosialkontor

Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontor (HSK) hvor du kan henvende deg for å søke om en rekke kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Helse- og sosialkontorene er koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering.

Din bostedsadresse avgjør hvilket helse- og sosialkontor du tilhører.

Helse- og sosialkontoret tildeler:

 • Hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjemmehjelp, miljøtjeneste
 • Sykehjems-/ aldershjemsplass/ dagsenter for eldre
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt og avlastning
 • Tekniske hjelpemidler og trygghetsalarm
 • Kommunal bolig for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Individuell plan

Helse- og sosialkontoret behandler også søknader og tildeler habilitering- og rehabilitering til personer med varige funksjonsnedsettelser, dvs

 • Tjenester til personer med psykiske lidelser
 • Tjenester til rusavhengige
 • Tjenester til  personer med fysisk funksjonshemming 
 • Tjenester til personer med utviklingshemming

Helse- og sosialkontorene har felles publikumsmottak med NAV-kontorene. I publikumsmottaket kan du få informasjon, råd og veiledning om de tjenester og ytelser disse kontorene forvalter.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen