Helse- og sosialkontor

Stavanger kommune har fire helse- og sosialkontor (HSK) hvor du kan henvende deg for å søke om en rekke kommunale helse-, omsorgs- og sosialtjenester.

Helse- og sosialkontorene er koordinerende enhet for kommunale tjenester til barn, unge, voksne og eldre.

Din bostedsadresse avgjør hvilket helse- og sosialkontor du tilhører.

Helse- og sosialkontoret behandler søknader og tildeler habilitering- og rehabilitering til personer med varige funksjonsnedsettelser, dvs

 • Tjenester til personer med psykiske lidelser
 • Tjenester til rusavhengige
 • Tjenester til  personer med funksjonshemming 
 • Tjenester til personer med utviklingshemming

Helse- og sosialkontoret tildeler også:

 • Hjemmesykepleie, praktisk bistand/hjemmehjelp, miljøtjeneste
 • Sykehjems-/ aldershjemsplass/ dagsenter for eldre
 • Brukerstyrt personlig assistent
 • Omsorgslønn
 • Støttekontakt og avlastning
 • Tekniske hjelpemidler og trygghetsalarm
 • Kommunal bolig for sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Individuell plan

Helse- og sosialkontorene har felles publikumsmottak med NAV-kontorene. I publikumsmottaket kan du få informasjon, råd og veiledning om de tjenester og ytelser disse kontorene forvalter.

Helse- og sosialkontorene avklarer hjelpebehovet ditt sammen med deg, innhenter nødvendig informasjon med ditt samtykke og sørger for at du får den hjelpen du har behov for. Har du behov for tjenester fra flere virksomheter i kommunen eller andre deler av helse- og omsorgstjenesten samordnes tiltakene. Hvis du ikke får svar på din forespørsel om tjenester med en gang, hører du fra oss senest innen tre uker.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen