Kvalitets- og utviklingsmelding

Bystyret har vedtatt at det årlig skal legges fram en Kvalitets-og utviklingsmelding for Stavangerskolen som retter fokus på innhold, kvalitet og utfordringer.

Kvalitets- og utviklingsmelding belyser en rekke viktige områder innen grunnskoleområdet – men langt fra alle. Kapitlene i  meldingen er politisk vedtatt og varierer fra ett år til neste. De fleste områder tar likevel utgangspunkt i Stavanger kommunes kvalitetsplan for skole eller viktige, statlige satsingsområder.

 

Sammenlignbare data vektlegges i den grad dette er vært mulig. Stavanger har etter hvert en rekke ulike data i forhold til opplevd kvalitet (foreldre- og elevundersøkelser) og objektiv kvalitet (karakterer, lesekartlegginger, nasjonale prøver). Disse gir både grunnlag for sammenligninger av resultater over tid, sammenligninger av Stavangers resultater med resultater for Rogaland og nasjonalt og sammenligninger med de øvrige storbykommunene i Norge (ASSS-kommunene). Rådmannen ser på sammenligninger med storbykommuner som mest relevant i et utviklingsperspektiv.

Kvalitetsmeldingene inneholder også en ”refleksjon” fra en eller flere skoler. Dette er gjort både for å belyse det aktuelle tema sett fra en skoles ståsted, men også for å synliggjøre hvordan skoler systematisk arbeider med valgte fokusområder for å bedre innhold og kvalitet i elevenes opplæringstilbud.

 

Stavanger har på en rekke områder gode resultater å vise til. Samtidig står grunnskoleområdet overfor mange utfordringer. Til slutt i de fleste kapitlene i meldingen har rådmannen skissert noen  utfordringer som skolene eller skoleeier har for det videre arbeidet med å utvikle elevenes opplæringstilbud.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen