Skolefritidsordningen (SFO)

SFO er et fritidstilbud til alle elever på 1.- 4. klassetrinn og for funksjonshemmede elever til og med 10. trinn.

SFO-året starter 1. august og varer til 30. juni. 

Åpningstiden er:
Mandag - fredag, kl. 07:30 – 16:30.

Julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag stenger SFO kl.12.00.

Påmelding: 
Søknadsfrist for inntak til SFO er 15.april. Innlevering av søknad og evt. oppsigelse eller forandring av plass foretas på www.stavanger.kommune.no/hypernet Elever som er tildelt plass beholder denne fram til ungangen av 4. trinn eller inntil plassen blir sagt opp.

Søknad om plass i SFO
 

Planleggingsdager 

SFO har stengt fem dager i året som er  planleggingsdager for personalet. Datoene kommer i egen informasjon fra skolen. 

Klage på avgjørelse om plasstildeling
Skolen tildeler barnet plass ved enkeltvedtak. Enkeltvedtaket kan ankes ved skriftlig klage til Oppvekst og levekår.

Heltid eller deltid
Skolefritidsordningen tilbyr plass-størrelser på 100 prosent og 60 prosent, som  normalt betyr en ukentlig oppholdstid på fem dager eller tre dager. Den enkelte skole sender ut egen informasjon om innholdet i tilbudet.

Vær oppmerksom på at 60 prosent plass ikke kan gi det samme aktivitetstilbudet som full plass. Aktivitetstilbudet er nær knyttet til plasstørrelse. Dette gjelder også for dager skolen ikke har undervisning.

Sett dere godt inn i det tilbudet som gis i SFO ved ”din”  skole. Tilbudet kan varieere fra skole til skole ut fra størrelsen på  SFO, bemanningssituasjonen, mulighet for aktiviteter osv. 

Betaling og priser
Årsavgiften
fastsettes årlig og deles i 11 like terminer. Du mottar fem fakturaer på høsten og seks fakturaer på våren. Fakturering skjer forskuddsvis og forfaller til betaling den 1. i måneden.

Prisen pr. måned framkommer på søknadsskjemaet. Dersom det er ønskelig, kan fakturaen betales med Avtalegiro.

Uregelmessigheter i betalingen og mislighold av avtalen kan føre til at barnet mister plassen i SFO.

Søskenmoderasjon: Det innrømmes 25% søskenmoderasjon fra og med 2. barn i skolefritidsordningen. Moderasjon beregnes av laveste plasstørrelse.

Oppsigelse av plass i skolefritidsordningen: Oppsigelse av SFO-plass gjøres ved samme pålogging som ved søknad om SFO-plass. Oppsigelsestiden er 2 måneder regnet fra den 1. i påfølgende måned. Oppsigelsen må være registrert senest innen utgangen av mai dersom eleven ikke skal benytte SFO-plassen kommende skoleår.

Det er bindende påmelding i skolefritidsordningen; selv om barnet ikke har benyttet plassen/begynt i SFO, må plassen sies opp hvis den ikke skal benyttes.

Endring av plass-størrelse: Hvis en vil redusere plass-størrelsen, gjelder det som oppsigelse av en del av plassen, og oppsigelsesreglene gjelder. Hvis en vil øke plass-størrelsen gjelder det som påmelding til en større plassdel og påmeldingsreglene gjelder.

Søknad om friplass (gratis plass): Det er anledning til å søke om 60 % friplass eller moderasjon for 100 % plass for familier med lav inntekt. Mer informasjon om inntektsgrenser og søknadsskjema finnes på kommunens hjemmesider eller fås ved henvendelse til skolen.

For mer informasjon - ta kontakt med elevens hjemmeskole

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen