Søknad om privat avkjørsel

Informasjon til deg som vurderer å søke om å få anlegge en privat avkjørsel fra offentlig vei?

Søknad om avkjørsel blir vurdert etter retninglinjene beskrevet i statens vegvesens håndbok 017 "Veg- og gateutforming" med utgangspunkt i trafikksikkerhet og forholdene på veien. I regulerte områder behandles søknad om avkjørsel som mindre reguleringsendring. I uregulerte områder behandles søknaden etter Veglovens § 40.

Hvem skal ha søknaden?
Søknad om avkjørsel på riks- og fylkesveier behandles av Statens vegvesen, som har ansvar for disse veiene. Unntaket er behandling av mindre reguleringsendring i regulerte områder. 

Søknad om avkjørsel på kommunal vei behandles av kommunen.

Søknad om avkjørsel på privat vei må godkjennes av veiens styre i samråd med veiens grunneier.  Vegloven kapVII om private veier. Når dette er godkjent sendes søknaden til kommunen for behandling.

Dersom avkjørsel er vist i reguleringsplan, kan tillatelse gis gjennom byggetillatelse av bolig eller garasje. Det stilles imidlertid samme krav til sikt og bredde som ellers.

Søknadsprosedyre i Stavanger kommune
Søkeren sørger for varsling/høring av berørte naboer og gjenboere.

Send så skriftlig søknad som beskriver ønsket avkjørsel og legg ved utfylt nabovarslingsskjema og målsatt kartskisse som viser avkjørselens plassering og bredde, til Transportplanavdelingen i Stavanger kommune. Kart kan anskaffes hos Servicetorget.

NB: Dersom avkjørsel legges om til en annen vei vil adressen din bli endret automatisk.

Gebyr: se oversikt over gebyrer kap 2. (Gebyr må betales ved endring i plan for ny atkomst eller flytting av atkomst.)

Krav til avkjørsel
Alle eiendommer skal i utgangspunktet ha kjøreatkomst fra offentlig vei med én avkjørsel. Flere eiendommer kan vurdere å ha felles avkjørsel der dette er mulig. Det kan unntaksvis tillates flere avkjørsler per eiendom dersom det er særlige grunner for dette.

Avkjørselen skal som hovedregel legges til sekundært veinett.

Bredden skal være maks 4 meter. Dersom dobbel garasje er godkjent, eller det er andre forhold som sier at fire meter blir for smalt, kan bredden tillates opp til 6 meter.

Det skal være nedsenket kantstein gjennom avkjørselen.

Hjørneavrunding bør utformes med 4 meter radius.

Stigning bør ikke være mer enn 1: 8 (12,5 %). Fallet i avkjørselen bør ikke være mer enn 5 cm på de første 2 m fra vegkanten. På de neste 3 m bør avkjørselen ha en naturlig overgangskurve.

Det skal være en siktsone mellom gate/veg og avkjørselen. Det skal ikke være sikthindringer høyere enn 0,5 meter innenfor siktsonen. Figurene under viser to eksempel på siktsone i en boliggate med fartsgrense 30 km/t.  

Eksempel på siktsone for avkjørsel         siktsone med gs-vei
 Avkjørsel direkte mot boliggate                  Avkjørsel mot gang- og sykkelvei

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: 04005 / +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen