Meddommere

Det å være meddommer i tingretten eller lagmannsretten kan være en meget interessant opplevelse samtidig med at man tar samfunnsansvar på et viktig område.

Hva er en meddommer?
Meddommere (lekdommere) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i årret. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lenger. Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer og lagrettemedlem i lagmannsretten
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med 3 fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker. Vervet som lagrettemedlem i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre lagrettemedlemmer skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene som har en strafferamme på over 6 års fengsel.

Rettigheter
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være mellom 21 og 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Stavanger kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper. De som velges skal være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Spørsmål til vervet som meddommer? 
Eventuelle spørsmål kan rettes til Politisk sekretariat ved Liv Marit Netlandtlf. 51 50 71 31.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam