EMbo Stavanger

EMbo Stavanger er Stavanger kommunes botiltak for enslige mindreårige flyktninger som har fått opphold.

EMbo Stavanger bosetter enslige mindreårige (EM) fra omsorgssentre, asylmottak og direkte fra flyktningleirer i utlandet. Virksomheten har tilsammen 102 årsverk. EMbo skal ta imot og gi et omsorgstilbud til de enslige mindreårige flyktningene og skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og motiverer til selvstendighet, mestring av eget liv og integrering i det norske samfunnet.

Trygghet
Ansatte i EMbo Stavanger skal arbeide aktivt med å fremme en bosituasjon med trygghet, fokus på relasjonsbygging og følelsesregulering. De enslige mindreårige flyktningene (EM) er i aldersgruppen 14 – 18 (20) år. De unge er plassert etter omsorgsparagrafen § 4,4, (2 og 6) i barnevernloven.

Ulike tiltak
EMbo Stavanger  består av 2 ulike botiltak, EMbo instiutsjon og EMbo boteam. Forskjellen på botiltakene er graden av oppfølging, støtte, veiledning og rådgivning samt bemanningstetthet. EMbo Stavanger bosetter i:

 • Institusjon
 • Bofellesskap
 • Leilighether
 • Husvert
 • EMbo BASEN

EMbo Institusjon
Består av 5 avdelinger med ca. 11,24 årsverk og totalt 51,2 årsverk. Hver avdeling har plass til 4-5 ungdom. Institusjonen har en todelt turnus med våkne nattevakter. 

EMbo BoTeam
Omfatter både bofellesskap, bokollektiv, leiligheter og husvert. Vi har 5 bofellesskap. På bofellesskapene er det 6,75 årsverk; miljøpersonal på dag /kveld /natt og 50% avdelingsleder. Personalet går i en todelt turnus med egne våkne nattevakter. Totalt antall plasser for EM i bofellesskapet er 4-5.

EMbo Stavanger har  3-roms leiligheter med plass til 2 ungdommer i hver leilighet. Oppfølgingsteamet består av 10,5 årsverk; miljøpersonal på dag/kveld. Personalet går i en todelt turnus på dag og kveld frem til kl. 22.00.

EMbo BASEN 
Ungdomsbasen er en arena og et møtested for alle enslige mindreårige i Stavanger kommune. Basen er er en arena for sosial trening som kan være med på å styrke ungdommenes sosiale kompetanse. Basen arrangerer ulike aktiviteter som for eksempel lekeshjelp, bilijard, ulike turer og aktiviteter utendørs. I tillegg brukes Basen til diverse kursopplegg for ungdommene.

Mangfold blant personalet
EMbo Stavanger verdsetter et mangfoldig personal med ulik erfaring og kompetansebakgrunn; fra sosionomer og barnevernspedagoger til samfunnsvitere, lærere og andre uten en formell kompetanse. Ansatte har erfaring fra psykiatri, barneverninstitusjoner, asylmottak, skole, barnehage samt annen jobb med barn og unge. Andre igjen har erfaring fra selv å ha vært asylsøker og flyktning.

Definisjon av Enslige Mindreårige flyktninger (EM)

Mange utfordringer
De enslige mindreårige som kommer til EMbo Stavanger er i en ny og utfordrende fase. De skal bosette seg i et nytt land, på et nytt sted, skape nye relasjoner, lære et nytt språk, en ny kultur, sosiale verdier og kulturelle koder. Samtidig skal de kunne ivareta sin identitet og bearbeide traumer, sorg, tap, savn, angst eller sinne over sine tidligere opplevelser.

Stabilitet og forutsigbarhet
Enslige mindreårige møter mange utfordringer og preges ulikt i de forskjellige fasene i migrasjons- og integreringsprosessen. For å skape trygghet for ungdommene legger institusjonen vekt på å utvikle et miljø med fokus på stabilitet, forutsigbarhet, trygghet, fellesskap og ikke minst tilhørighet. Metodisk tilnærming

EMbo Stavanger sin visjon og verdigrunnlag: Sammen for en levende by – integrering med integritet

 • Er tilstede
 • Går foran
 • Skaper fremtiden
 • Kontaktinformasjon:
  Besøksadresse:
  Kvitsøygata 19
  4014 Stavanger

  Postadresse:
  EMbo Stavanger
  Postboks 8095, Forus
  4068 Stavanger
  merk: navn

  Kontortid man. - fre.
  07.40-15.00

  e-post: embo@stavanger.kommune.no

  Stab:
  Virksomhetsleder:
  Maiken Saxeide Offerdal
  Telefon: 51 91 40 40 / 415 25 265
  e-post

  Fagleder:
  Ann-Kristen Bækholt
  Telefon: 959 20 594
  e-post

  Fagleder:
  Hanne Visdal-Johnsen
  Telefon 51 91 40 41 / 977 11 447
  e-post

  Konsulent 1:
  Møyfrid Kirsten Malmei
  Telefon 51 91 40 38 / 416 68 924
  e-post

  Konsulent 1:
  Lillian T. Sande
  Telefon 51 91 40 39 / 992 69 052
  e-post

  Barneverninstitusjon:
  Avdeling Hundvåg
  Avdelingsleder vikar: Elin Barka
  Telefon:
  e-post
  Miljøtelefon: 971 90 774

  Avdeling Vålandskogen
  Avdelingsleder Grunde Wåge
  Telefon: 902 90 443
  e-post
  Miljøtelefon: 970 83 443

  Avdeling Gausel
  Avdelingsleder vikar: Jack Endre Tenold
  Telefon: 936 05 782
  e-post
  Miljøtelefon: 971 56 341

  Avdeling Hinna
  Avdelingsleder vikar: Ingrid Vikse
  telefon 995 20 948
  e-post

  Avdeling Hafrsfjord
  Avdelingsleder Hanne Carine Jensen
  telefon 957 08 472
  e-post
  Miljøtelefon: 414 09 530

  EMbo BoTeam
  Bofellesskap
  Bakken bofellesskap
  Avdelingsleder Wiggo Lian
  telefon 975 06 168
  e-post
  Miljøtelefon: 459 71 166

  Kannik bofellesskap
  Avdelingsleder Linki Salte
  telefon 992 53 924
  e-post

  Dusavik bofellesskap
  Avdelingsleder Linki Salte
  telefon 992 53 924
  e-post

  Våland bofellesskap
  Avdelingsleder Wiggo Lian
  telefon 975 06 168
  e-post

  Egenes Bofellesskap
  Avdelingsleder Ingrid Vikse
  telefon 995 20 948
  e-post

  Oppfølgingsteam (OT):
  Avdelingsleder Johanne Fjelde
  telefon 456 65 446
  e-post

  Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
  Org.nr: 964 965 226

  Tlf: +47 51 50 70 90

  Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

  Nettredaktør: Tone Gaard
  Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam