Foreldrebetaling for opphold i barnehage

Priser for barnehageplass i Stavanger kommune 2017.

Maksprisen for en fulltids barnehageplass i kommunale og private barnehager er 2730 kroner per måned. Du betaler 11 måneder i året, i kommunale barnehager betaler du ikke i august. Kostpenger og andre tillegg kan forkomme, dette vil variere fra barnehage til barnehage.

Jf § 12a i barnehageloven har barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år.

Det vil være opp til foreldrene å velge om de ønsker oppstart i den måneden barnet fyller ett år. Foreldre plikter å betale foreldrebetaling fra den måneden barnet begynner i barnehagen.

Betalingsmoderasjon.
Utover makspris skal ingen familier betale mer for en barnehageplass i ett år enn seks prosent av hustandens samlede kapital- og peroninntekt. Det betyr at familier med mindre enn kr. 500 000 i samlet inntekt har rett på moderasjon i foreldrebetalingen. Familier med samlet inntekt under kr. 450 000 har i tillegg rett på gratis kjernetid og betaler maks 3 prosent av husstandens samlede kapital- og perosninntekt i foreldrebetaling. Familier med samlet inntekt under 187 268 har fritak fra foreldrebetaling.

Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen. §3. 

§ 5.Klage til fylkesmannen
Fastsetting av foreldrebetaling kan påklages til fylkesmannen.
Fylkesmannen kan gi pålegg om retting av ulovlig fastsetting av foreldrebetaling.

Moderasjonsordninger
Når du søker om moderasjon skal du bruke samlet kapital- og personinntekt fra siste tilgjengelige selvangivelse. Stavanger kommune forbeholder seg retten til å gjøre om vedtaket om inntektsmoderasjon med tilbakevirkende kraft dersom oppgitt inntekt ikke stemmer med informasjon i ligningen.

Søk om betalingsmoderasjon (Du har krav på moderasjon dersom husholdningens samlede kapital og personinntekt er under 500 000,-)

Søskenmoderasjon
Søskenmoderasjon trekkes fra prisen fra og med barn nummer to i barnehage, og beregnes etter at prisen er justert for eventuell gratis kjernetid og inntektsmoderasjon. Søskenmoderasjonen trekkes fra av barnehageeier, derfor er det ikke nødvendig å søke. Barn nummer to i barnehage får 30 % søskenmoderasjon, mens det er 50 % moderasjon fra barn nummer tre.

Beregn selv foreldrebetalingen: Last ned kalkulator (excel)

Oppsigelse av barnehageplass
Barn som ønsker å slutte etter 31. mai må også betale for juni og juli. Vær oppmerksom på at ikke-kommunale barnehager kan ha andre  oppsigelsesregler.

Klageadgang 
Stavanger bystyre vedtar betalings- og moderasjonsordninger for barnehagene i kommunen. Fastsettelse av foreldrebetaling og moderasjon i henhold til bystyrets vedtatte bestemmelser er enkeltvedtak og kan påklages i henhold til forvaltningsloven. Formannskapet er klageinstans.


 
 

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam