Luftkvalitet i Stavanger

To målestasjoner i Stavanger overvåker og varsler luftkvaliteten.

Sjekk luftkvaliteten i Stavanger

Kvaliteten på luften er av stor betydning for folks helse. I Stavanger kan kuldeperioder kombinert med stillestående luft føre til økt forurensing. Hovedkilden til forurensning er biltrafikken med eksos og støv. Vedfyring kan også bidra noe. 

Piggdekkgebyr kan komme
Stavanger kommune har gjort vedtak om å søke samtykke hos Vegdirektoratet for å kunne innføre en forskrift om piggdekkgebyr i Stavanger. Piggdekkgebyrordningen kan ikke innføres før dette samtykket er gitt, endelig forskrift er vedtatt og en betalingsløsning er på plass. Piggdekkgebyr kan dermed tidligst innføres fra høsten 2017. Endelig tidspunkt vil bli kunngjort i god tid.

Målestasjoner
Statens vegvesen og Stavanger kommune samarbeider om måling av luftforurensningen i Stavanger. To målestasjoner overvåker luftkvalitet, en ved Madlaveien (Kannik) og en ved Rektor Steens plass på Våland. Plasseringene er valgt ut fra EUs retningslinjer - ved en av de mest trafikkerte veistrekningene og en i et sentrumsnært boligområde. Begge måler svevestøv og nitrøse gasser.

Luften overvåkes
Dataene publiseres på internett luftkvalitet.info. Her vises luftkvaliteten her og nå, samtidig som det varsles om beregnet luftkvalitet for neste dag. På info-siden er det også informasjon om den helsemessige betydningen luftforurensingen kan ha for utsatte grupper.

Utsatte grupper
Mange mennesker får helseproblemer av dårlig luftkvalitet. Folk med astma, kroniske luftveislidelser og hjerte-/karsykdommer rådes til å unngå å oppholde seg utendørs i de mest forurensede områdene i perioder med dårlig luftkvalitet. Også barn og unge, gravide og eldre er sårbare grupper.

Det hjelper å kjøre mindre
Du kan bidra til å bedre luftkvaliteten lokalt ved å:

  • praktisere kameratkjøring i stedet for å kjøre en i hver bil
  • la bilen stå og reise kollektivt
  • bruke sykkel eller gå
  • unngå bruk av dieselbil, om du kan
  • redusere bruken av piggdekk eller aller helst bruke andre typer dekk 
  • ha god lufttilgang og fullstendig forbrenning ved fyring i ovn

Tegning av biler som slipper ut eksos, et barn spør "Kan jeg få gå til skolen?", mens den voksne svarer "Nei, det er for mye trafikk". Laget av Trondheim kommune

Langsiktige tiltak

EU-direktivet for luftkvalitet som ligger til grunn for prosjektet "Bedre byluft" krever at byene, herunder Stavanger kommune, utarbeider langsiktige og kortsiktige tiltak for bedre byluft og iverksetter akutt-tiltak for enkelte dager når grenseverdiene overskrides.

For å redusere svevestøvet har Stavanger kommune gjennomført kampanje, kalt «pig free» og informasjonstiltak for å øke den andel piggfrie dekk i regionen fra 72 % piggfritt, som var andelen ved oppstart av kampanjen for vel tre år siden, og med en målsetting om 85-90 % piggfri-andel.

For årets sesong (2016) er piggfri-andelen for Nord-Jæren 76% (kilde: Veidirektoratet), og det viser at målsettingen fortsatt ikke er oppnådd. Parallelt med kampanjearbeidet er det utarbeidet forslag til en lokal forskrift med tanke på innføring av piggdekkgebyr. Den er foreløpig ikke vedtatt.


Les mer om organisering av overvåking og tiltak for bedre luftkvalitet i Stavanger.

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam