Sykkelprioritert gate i Møllegata

Høsten 2016 etablerte Stavanger kommune første sykkelprioriterte gate i Møllegata, på strekningen mellom Stokkaveien og Kannikgata. Dette er et prøveprosjekt på to år.

 

Hva er målet?

Det røde dekket skal bidra til at trafikantene lettere ser syklistenes hovedforbindelse mellom Kampen/Eiganes i nord og Våland i sør. Trafikksikkerheten skal også bli bedre: Syklistene får en sentral plassering i gaten, blir lettere å se for andre trafikanter og det blir færre syklister på fortauene.

Hva er en sykkelprioritert gate?

En sykkelprioritert gate er en gate for gående, syklende og kjørende, altså ikke en ren sykkelgate. Men sykkeltrafikken prioriteres framfor biltrafikken i kjørebanen, ved at bilistene må vise ekstra hensyn til syklistene. Dette kan vises ved skilting, oppmerking og smalere kjørebane, som gjør at bilistene ledes til å bli liggende bak syklistene.

Denne typen gater blir vanlig i flere land. Hovedprinsippene for hvordan vi har valgt å opparbeide gaten har vi hentet fra Nederland. Vi har også utarbeidet utkast til en veileder for sykkelprioriterte gater i Stavanger.

  • Les om sykkelprioriterte gater i andre land (der de kaller det sykkelgate)

 

Hva har vi gjort i Møllegata?

Gaten har fått et rødt dekke i midten og i kryssene for å markere sykkeltraseen. Det røde dekket inneholder grov sand for at dekket ikke blir glatt. Det er også merket med et sykkelsymbol for å synliggjøre at dette er en sykkelprioritert gate.

Rødfargen gir ikke bestemte rettigheter eller plikter. Vanlige trafikkregler gjelder, for eksempel med vikeplikt fra høyre. For å gjøre syklistene i Møllegata spesielt oppmerksomme på at de møter en forkjørsvei i krysset med Eiganesveien, er det merket opp rumlefelt inn mot krysset.

Det er gjort noen tiltak for å forenkle trafikksituasjonen for gående og syklende i gaten. Parkering er lagt til én side av gaten. I krysset Stokkaveien/Møllegata er Møllegata stengt for gjennomkjøring for biltrafikk. Enveisreguleringen i Kannikgata er forlenget fram til Wessels gate. Det er også etablert nye gangfelt i to kryss i Møllegata, ved Stokkaveien og Kannikgata. Gangfeltene skal bidra til at gående får naturlige ganglinjer. Fortauene er opprettholdt slik de var før prøveprosjektet.

Prøveprosjektet er vedtatt som en del av Park og vei sitt årsprogram for 2016. Saken ble i tillegg behandlet av kommunalstyret for byutvikling og kommunalstyret for miljø og utbygging i august 2016.

Dokumentasjon

Vi har dokumentert førsituasjonen med trafikkregisteringer og bilder. Tilsvarende dokumentasjon vil bli foretatt underveis og i slutten av prøveperioden. Sammen med andre erfaringer vi gjør oss i prøveprosjektet, vil denne dokumentasjonen inngå i evalueringen av forsøket. Evalueringen vil gi grunnlag for anbefalinger om bruk av sykkelprioritert gate i videreutvikling av sykkelnettet i Stavanger.

Stavanger kommune har søkt om at prøveprosjektet i Møllegata blir et nasjonalt pilotprosjekt for bedre tilrettelegging for sykkel. Evalueringen vil kunne føre til forslag til endringer i Statens vegvesens håndbok for utforming av gater og tilrettelegging for sykkel.

Prøveprosjektet inngår i arbeidet med den pågående reguleringsplanen 2332 Vestre Platå nord.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt hvis du har spørsmål eller andre henvendelser angående prosjektet:

  • Roar Børresen, Park og vei, sykkelseksjonen tlf. 51 50 74 56.
  • Christin Berg, Transportplan, tlf. 51 50 71 56, om evaluering av prøveprosjektet og framtidige planer om tiltak.

Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Øyvind Berekvam