Høring: Ny forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Vi ønsker å forhindre forurensning og helseproblemer som følge av brenning av avfall. Nytt forslag er nå sendt på høring, og alle interesserte kan gi tilbakemelding innen 31. mars.

Brenning av avfall. By FASTILY (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia CommonsÅpen brenning og brenning av avfall i småovner kan gi relativt store forurensende utslipp.  Forbrenningsprosessen er lite effektiv og ettersom avgassene ikke blir renset er sot- og støvutslippene relativt høye. Dette resulterer i utslipp av tjærestoffer og andre miljøgifter. Det er et mål at åpen brenning og brenning av avfall i småovner begrenses, og det er bakgrunnen for at et nytt sett med regler er lagt ut til høring. 

Innstramming
I dagens renovasjonsforskrift heter det at det er tillatt med «brenning av tørt hageavfall utenfor tettbygde strøk.» Hva som er tettbygd strøk er ikke nærmere definert, og nå foreslås det å gjøre avgrensningen absolutt gjennom et totalforbud. Brannvesenet er positive til et totalforbud for åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Godt renovasjonstilbud
I høringen minnes det også om at Stavanger kommune i dag har et av landets beste tjenestetilbud til innbyggerne når det gjelder innsamling av avfall fra husholdningene. Det finnes blant annet en god ordning for innsamling av hageavfall. Abonnentene kan selv gå inn via nettstedet www.hentavfall.no for å bestille henting av blant annet hageavfall. I tillegg kan man bestille avfallsbeholdere for våtorganisk avfall (matavfall og hageavfall) ut ifra behov. Det er derfor ikke lenger noe tungtveiende hensyn å opprettholde muligheten for bålbrenning av tørt hageavfall, heter det i høringen.

Unntak
Åpen brenning med kull og rent trevirke på grillinnretninger og utepeiser vil fortsatt være tillatt. Det samme gjelder brenning av avfallstrevirke i vedovn/peis, med unntak av impregnert og malt trevirke. Kaffebål og St. Hans-bål vil fortsatt være tillatt, forutsatt at bålene består av rent trevirke. Uten tillatelse fra brann- og redningssjefen vil det være forbud mot åpen ild i eller i nærheten av skogsmark mellom 15. april og 15. september. Forslaget inneholder en mulighet for å søke om dispensasjon for å tillate åpen brenning av tørt hageavfall (bråtebrenning). Kommunen kan imidlertid ikke gi dispensasjon for brenning av avfall annet enn hageavfall iht. dagens regelverk, fordi annet avfall krever en utslippstillatelse etter forurensningslovens § 11, som er en myndighet kommunen ikke har.

Si din mening
Høringsuttalelsene kan sendes på epost til postmottak.bmu@stavanger.kommune.no eller i brev til Stavanger kommune, Bymiljø- og utbygging, Postboks 8001, 4068 Stavanger. Merk epost eller konvolutt «Høringsuttalelse åpen brenning». Høringsfrist er 31. mars.

Last ned:

- Forslag til ny forskrift om åpen brenning av avfall og åpen brenning av avfall i småovner.
-  Høring av forslag til ny forskrift om åpen brenning av avfall og brenning av avfall i småovner

Kontaktperson for presse: Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef. Telefon: 51508934


Sentralbord 51 50 70 90

Varsle om feil

Kart over Stavanger der det står: Fortell oss om stedsnavn

Stavanger kommune, Øvre Kleivegate 15, postboks 8001, 4068 Stavanger,
Org.nr: 964 965 226

Tlf: +47 51 50 70 90

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonssjef Marianne Jørgensen

Nettredaktør: Tone Gaard
Nyhetsredaktør: Thomas Bore Olsen