1. Akropolis-visjonen
  2. Utvikling av teater og museum
Stavanger museum og Rogaland Teater

Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum

Stavanger kommune skal i 2022 utrede muligheten for videreutvikling og utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på nåværende og nærliggende tomter.

Oppdatert : 25.03.2022
Samarbeidsparter

Dette bygge- og utviklingsprosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST). Stavanger kommune er prosjektansvarlig.

Veien fram mot konseptvalg

I 2022 vil Stavanger kommune utrede muligheten for videreutvikling og utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på nåværende og nærliggende tomter.   

I kartleggingsfasen skal det utredes alternative konsept som svarer til kulturinstitusjonenes behov og som skal bidra til å realisere visjonen. Det skal legges fram en konseptvalgutredning med et anbefalt konsept. 

Konseptvalget vil danne utgangspunkt for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av en arkitektkonkurranse. Etter valgt arkitektbidrag vil den formelle planprosessen og utarbeidelse av detaljplan for området igangsettes.

Les nyhetssaken: Muligheter for kulturinstitusjonene i Kannik kartlegges

Milepæler i prosjektet:

Noen av oppgavene i kartleggingsfasen:

  • Finansieringsmuligheter
  • Arealbehov og romprogram
  • Stedsanalyse
  • Utarbeiding av konseptuelle løsninger
  • Muligheter for byutvikling og grensesnitt opp mot andre prosjekter 
  • Eksisterende bygningers tilstand

Hvilke tomter og areal skal vurderes? 

Dagens tomter med eksisterende bygningsmasse har et samlet areal på ca. 12 000 m2. Programbehovet fra tidligere mulighetsstudier er stort sett opp imot det tilgjengelige arealet på dagens tomter, og må gjennomgås og tilpasses. Muligheter både over og under bakken skal vurderes, hvor mye som kan løses på dagens plassering og om det må vurderes en alternativ plassering for deler av programmet.  

I en grovsiling skal det derfor vurderes om deler av fylkeshuset og fylkeshuseiendommen, samt deler av Bane Nors tomt (parkeringsdekke mot øst) og tomten ved Kannik Prestegård kan inngå i planene for Rogaland Teater og Stavanger museum.   

Hva er behovene til teateret og museet? 

I et kulturperspektiv er en utbygging nødvendig for å utvikle den kunstneriske og kulturelle produksjonen og formidlingen hos institusjonene. 

Stavanger museum trenger fornying og utvikling av museets arealer for å gi rom til større temporære utstillinger, nye basisutstillinger og mer fleksible utstillings- og formidlingsarealer. For å ivareta sikkerheten til egne og innleide gjenstander og kunne vise større internasjonale utstillinger er det nødvendig med fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til moderne museumsdrift, i tillegg til behov som nærmagasin og verksteder.

Rogaland Teater driftes som et repertoarteater, noe som gir økte antall årlige produksjoner og flere teateropplevelser til en bredere del av befolkningen. For å realisere ambisjonene for kunstnerisk utvikling og møte behovene til morgendagens publikum vil en større hovedscene, større publikumsarealer og bedre produksjonsfasiliteter bidra til dette. Barne- og ungdomsteateret kan doble sitt tilbud til barn og unge med en større og fornyet teaterbygning.  

Politiske saker

Sak 5/22 - Akropolis mulighetsstudie - prosjekt nr. 3844123 - Mandat, organisering og prosessbeskrivelse for Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST)

Bakgrunn for prosjektet

Rogaland Teater og Museum Stavanger har store utfordringer med de historiske bygningene i Kannik og hvordan behov for videre utbygging og rehabilitering skal løses. I 2018 gikk kulturinstitusjonene sammen om å utrede mulighetene for en samlet utbygging. Arkitektfirmaet Helen & Hard utførte en mulighetsstudie, og studien ble oversendt Stavanger kommune med styrevedtak fra Rogaland Teater og Museum Stavanger. Kommunen ble samtidig bedt om å ta stilling til hvordan kommunen ønsker å ta eierskap og være pådriver i det videre arbeidet.

Helen & Hards mulighetsstudie viser hvordan Akropolis-visjonen har potensiale som et større kultur- og byutviklingsprosjekt. Samtidig viser studien at det er krevende å løse behovene innenfor dagens tomter. Akropolis-visjonen vil særlig styrkes med et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om tilgjengelige arealer på fylkeshustomten. Spørsmål som særlig må utredes videre er tilgjengelige areal og utnyttelsesgrad, gjenbruk av historiske bygninger, byutviklingsmuligheter, kulturutvikling og samarbeid, romprogram og innhold, og finansiering.

Tidligere rapporter og utfordringer fra Rogaland Teater og Museum Stavanger:

Samtlige rapporter og utredninger for Rogaland Teater og Museum Stavanger kan lastes ned via institusjonene nettsider:

Foto: Stig Håvard Dirdal