1. Nye Rogaland Teater og Stavanger museum
 2. Utvikling av teater og museum
Illustrasjon av teater- og museumsbygget sett fra Kannik-krysset.

Samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden

Stavanger kommunestyre og Rogaland fylkesting har i 2023 vedtatt konseptvalg 2c - Samlet utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden.

Oppdatert : 30.11.2023
Samarbeidsparter

Dette bygge- og utviklingsprosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST). Stavanger kommune er prosjektansvarlig.

Beskrivelse av utbyggingen

Rogaland Teater og Museum Stavanger (MUST) holder til i historiske bygg på Kannikhøyden i Stavanger sentrum. Byggene begrenser teaterets kunstneriske produksjon og hindrer museets utstillingsproduksjon. Kulturinstitusjonene ønsker å tilby mer scenekunst av høy kvalitet og engasjerende utstillinger som inviterer til deltagelse.

Den samlede utbyggingen av Rogaland Teater og Stavanger museum på Kannikhøyden tar utgangspunkt i at:

 • De gamle teater- og museumsbygningene skal rehabiliteres og fortsatt brukes til teater og museum.
 • Teateret får ny hovedscene i tillegg til to moderne, fleksible scener i Teaterhallen og den gamle teaterbygningen.
 • Teateret får funksjonelle verksteder som gjør produksjonen enklere og publikum får et større teatertilbud. 
 • Museet får nye, moderne utstillingssaler som gir mulighet til å vise nye utstillinger oftere.
 • Museets gjenstander blir tatt bedre vare på når verksteder, produksjonslinje og magasiner fornyes.
 • Publikum får et nytt universelt utformet byrom for kultur og kunnskap, tilgjengelig fra morgen til kveld.
 • Barn og unge får bedre tilbud med arealer for undervisning, opplevelser og fritidsaktiviteter.
 • Parken foran Stavanger museum åpnes opp og skaper et nytt aktivt og attraktivt uterom, tett koblet mot den store parken foran Fylkeshuset.
 • De kulturhistoriske verdiene i området ivaretas gjennom rehabilitering og bruk av de historiske bygningene.

Kannikhøyden sett fra Muségata og Peder Klows gate. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh
Kannikhøyden sett fra krysset Muségata og Peder Klows gate. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Allerede i 2010 startet Rogaland Teater et utredningsarbeid for nytt teaterbygg og gjennomførte en rekke utredninger, blant annet KVU og KS1 i 2016/2017. I 2014 gjorde MUST – Museum Stavanger utredninger for hovedanlegget Stavanger museum.

I 2022 vedtok Stavanger kommune å utrede mulighetene for en felles utbygging av institusjonene. Totalt er over 40 alternativ vurdert: utbygging av institusjonene hver for seg, utflytting av enkelte funksjoner, utnyttelse av tilliggende tomter, nytt teater på ny tomt og delte løsninger med andre institusjoner. 

Hvordan kan dagens tomter utvikles?

Våren 2023 vedtok Stavanger kommune og Rogaland fylkesting et konseptvalg for en felles utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på dagens tomter. De eldste delene av teaterbygningen og det historiske museumsbygget tas vare på, og det etableres et nybygg inntil de historiske anleggene. 

Illustrasjon av konseptvalg 2c nytt teater- og museumsbygg. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh
Konseptskisse. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

De historiske bygningene vil være fremtredende når dagens scenetårn og bygget foran museet (Pennalet) tas vekk. Det vil skape en historisk ramme rundt en åpen og inkluderende møteplass. Det nye teater- og museumsbygget er lagt mot nordøst, slik at områder med bedre solforhold kan benyttes til uteareal. 

Utbyggingen og fornyingen av Rogaland Teater og Stavanger museum tilrettelegger for produksjon og formidling av scenekunst og utstillinger av høy kvalitet. Både nye og gamle bygg blir universelt utformet og øker tilgjengeligheten til institusjonene. Det er planlagt å bruke tre bygg på naboeiendommen til administrasjon/kontor, som er en del av det historiske bygningsensemblet i området og fylkeshus for Rogaland fylkeskommune.

I det nye teater- og museumsbygget blir sambruk og samhandling rundt felles funksjoner vektlagt, med et mål om å utvide publikumstilbudet og en særlig satsing på barn og unge. Illustrasjonen viser hvordan nybygget kan kobles til det historiske museumsbygget. Det nye rommet mellom byggene blir et felles sambruksareal for teateret og museet. 

Konseptskisse. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh
Konseptskisse. Illustrasjon: Bark Arkitekter og studio hoh

Hva skal skje videre?

Byggeprosjektet vil ha en tredelt finansiering mellom Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune og staten. Stavanger kommune vil sende en ny søknad til staten om tilskudd til nasjonale kulturbygg innen 01.01.2024.

Konseptvalget er utgangspunktet for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av en arkitektkonkurranse i 2024. 

Før en arkitektkonkurranse settes i gang skal det varsles planoppstart, og planprogram vil legges ut på høring. 

Tidslinje for planprosess og arkitektkonkurranse
Tidslinje for planprosess og arkitektkonkurranse

Hvilke tomter og areal er vurdert?

I kartleggingsfasen inngikk ulike oppgaver, blant annet kartlegging av tilstanden til de eksisterende bygningene, finansieringsmuligheter, arealbehov og romprogram, stedsanalyse, muligheter for byutvikling og utarbeiding av konseptuelle løsninger.

Muligheter både over og under bakken er vurdert, hvor mye som kan løses på dagens tomter, og om det må vurderes en alternativ plassering for noen funksjoner. 

Det er gjennomført en grovsiling av en rekke ulike alternativer der disse nabotomtene er vurdert:

 • Bane NOR sin tomt - parkeringsplassen mot øst v/teateret
 • Tomten til Kannik Prestegård (i dag Stavanger Turistforening)
 • Deler av fylkeshuset og fylkeseiendommen (hjørnetomt ned mot Kannikbekken)

Stedsanalysen og arkitektstudier har vist at det ikke er anbefalt å legge hovedfunksjoner for kulturinstitusjonene på disse tomtene. Dette skyldes eierforhold, planhensyn og fordi det vil medføre at det må etableres tilknytningsveier over eller under bakken i et allerede utfordrende område.

Les mer om grovsiling, stedsanalyse og arkitektstudier i denne saken: Grovsiling av alternativer i konseptvalgutredning (KVU)

Politiske saker

Stavanger kommune:

Rogaland fylkeskommune:

Bakgrunn for prosjektet og tidligere utredninger

I 2018 gikk Rogaland Teater og Museum Stavangersammen om å utrede mulighetene for en samlet utbygging. Arkitektfirmaet Helen & Hard utførte en mulighetsstudie, og studien ble oversendt Stavanger kommune med styrevedtak fra Rogaland Teater og Museum Stavanger. Kommunen ble samtidig bedt om å ta stilling til hvordan kommunen ønsker å ta eierskap og være pådriver i det videre arbeidet.

Helen & Hards mulighetsstudie viser hvordan Akropolis-visjonen har potensiale som et større kultur- og byutviklingsprosjekt. Samtidig viser studien at det er krevende å løse behovene innenfor dagens tomter. Akropolis-visjonen vil særlig styrkes med et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om tilgjengelige arealer på fylkeshustomten. Spørsmål som særlig må utredes videre er tilgjengelige areal og utnyttelsesgrad, gjenbruk av historiske bygninger, byutviklingsmuligheter, kulturutvikling og samarbeid, romprogram og innhold, og finansiering.

Tidligere rapporter og utfordringer fra Rogaland Teater og Museum Stavanger:

Samtlige rapporter og utredninger for Rogaland Teater og Museum Stavanger kan lastes ned via institusjonenes nettsider: