1. Akropolis-visjonen
  2. Utvikling av teater og museum
Stavanger museum og Rogaland Teater

Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum

I 2022 utredet Stavanger kommune muligheten for videreutvikling og utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på nåværende og nærliggende tomter. Konseptvalget ble vedtatt i Stavanger kommunestyre 27. mars 2023.

Oppdatert : 09.05.2023
Samarbeidsparter

Dette bygge- og utviklingsprosjektet er et samarbeid mellom Stavanger kommune, Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST). Stavanger kommune er prosjektansvarlig.

Konseptvalget vedtatt

I 2022 utredet Stavanger kommune muligheten for videreutvikling og utbygging av Rogaland Teater og Stavanger museum på nåværende og nærliggende tomter.  

Tidslinje
Tidslinje
Stavanger kommune

I kartleggingsfasen ble det utredet alternative konsept som svarer til kulturinstitusjonenes behov og som skal bidra til å realisere visjonen. Det ble lagt fram en konseptvalgutredning med et anbefalt konsept.

Stavanger kommunestyre vedtok 27.03.2023 i sak 30/23 Akropolis-visjonen - prosjekt nr. 3844123 - Konseptvalg av nytt teater- og museumsbygg i Stavanger

Konseptvalgutredningen dannet grunnlaget for en søknad om statlige midler til Kultur- og likestillingsdepartementet, som ble sendt 01.01.2023. 

Konseptvalget er utgangspunktet for utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføring av en arkitektkonkurranse i 2023. Før den tid igangsettes den formelle planprosessen og utarbeidelsen av detaljplan for området.

Les nyhetssakene:

Anbefalt konseptvalg for Rogaland Teater og Stavanger museum

Nå er den historiske kultursøknaden sendt

Bakgrunn: Hva er behovene til teateret og museet? 

I et kulturperspektiv er en utbygging nødvendig for å utvikle den kunstneriske og kulturelle produksjonen og formidlingen hos institusjonene. Kartleggingen av de eksisterende bygningene til både museet og teateret har vist at begge bygningene har kapasitetsutfordringer, viktige funksjoner mangler, det er dårlige arbeidsforhold for de ansatte og bygningene er ikke universelt utformet verken for besøkende eller ansatte. 

Stavanger museum trenger fornying og utvikling av museets arealer for å gi rom til større temporære utstillinger, nye basisutstillinger og mer fleksible utstillings- og formidlingsarealer. For å ivareta sikkerheten til egne og innleide gjenstander og kunne vise større internasjonale utstillinger er det nødvendig med fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til moderne museumsdrift, i tillegg til behov som nærmagasin og verksteder. 

Rogaland Teater driftes som et repertoarteater, noe som gir økte antall årlige produksjoner og flere teateropplevelser til en bredere del av befolkningen. For å realisere ambisjonene for kunstnerisk utvikling og møte behovene til morgendagens publikum vil en større hovedscene, større publikumsarealer og bedre produksjonsfasiliteter bidra til dette. Barne- og ungdomsteateret kan doble sitt tilbud til barn og unge med en større og fornyet teaterbygning.  

Bakgrunn: Hvilke tomter og areal ble vurdert?

I kartleggingsfasen inngikk ulike oppgaver, blant annet kartlegging av tilstanden til de eksisterende bygningene, finansieringsmuligheter, arealbehov og romprogram, stedsanalyse, muligheter for byutvikling og utarbeiding av konseptuelle løsninger.

Dagens tomter med eksisterende bygningsmasse har et samlet areal på ca. 12 000 m2. Programbehovet fra tidligere mulighetsstudier er stort sett opp imot det tilgjengelige arealet på dagens tomter, og må gjennomgås og tilpasses. Muligheter både over og under bakken skal vurderes, hvor mye som kan løses på dagens plassering og om det må vurderes en alternativ plassering for deler av programmet. 

Det er gjennomført en grovsiling av en rekke ulike alternativer der disse nabotomtene er vurdert:

  • Bane NOR sin tomt - parkeringsplassen mot øst v/teateret
  • Tomten til Kannik Prestegård (i dag Stavanger Turistforening)
  • Deler av fylkeshuset og fylkeseiendommen (hjørnetomt ned mot Kannikbekken)

Stedsanalysen og arkitektstudier har vist at det ikke er anbefalt å legge hovedfunksjoner for kulturinstitusjonene på disse tomtene på grunn av eierforhold, planhensyn og fordi det vil medføre at det må etableres tilknytningsveier over eller under bakken i et allerede utfordrende område.

Det er foreslått å rive pennalet (administrasjonsbygningen til museet), for å i større grad synliggjøre de historiske bygningene og åpne museumsparken mot sykehusparken. De øvrige historiske bygningene skal bevares. Det er ønskelig å kunne ta i bruk de tre bygningene til Rogaland fylkeskommune langs Muségata.

Det er mest relevant med en utbygging på østsiden, blant annet ut ifra Sentrumsplanens føringer for utvikling av området som helhet.

Les mer om grovsiling, stedsanalyse og arkitektstudier i denne saken: Grovsiling av alternativer i konseptvalgutredning (KVU)

Politiske saker

Kommunalutvalget vedtok 18.01.2022 i sak 5/22 Mandat, organisering og prosessbeskrivelse for Utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST)

Kommunalutvalget vedtok 14.06.2022 i sak 49/22 Status og fremdrift i arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for utvikling av Rogaland Teater og Stavanger museum (MUST)

Kommunalutvalget vedtok 27.09.2022 i sak 61/22 Grovsiling av alternativer i konseptvalgutredning (KVU)

Kommunalutvalget vedtok 19.12.2022 i sak 87/22 Akropolis-visjonen - prosjekt nr. 3844123 - Konseptvalgutredning (KVU) av nytt teater- og museumsbygg i Stavanger

Stavanger kommunestyre vedtok 27.03.2023 i sak 30/23 Akropolis-visjonen - prosjekt nr. 3844123 - Konseptvalg av nytt teater- og museumsbygg i Stavanger

Bakgrunn for prosjektet

Rogaland Teater og Museum Stavanger har store utfordringer med de historiske bygningene i Kannik, herunder hvordan de skal løse behovet for videre utbygging og rehabilitering. I 2018 gikk kulturinstitusjonene sammen om å utrede mulighetene for en samlet utbygging. Arkitektfirmaet Helen & Hard utførte en mulighetsstudie, og studien ble oversendt Stavanger kommune med styrevedtak fra Rogaland Teater og Museum Stavanger. Kommunen ble samtidig bedt om å ta stilling til hvordan kommunen ønsker å ta eierskap og være pådriver i det videre arbeidet.

Helen & Hards mulighetsstudie viser hvordan Akropolis-visjonen har potensiale som et større kultur- og byutviklingsprosjekt. Samtidig viser studien at det er krevende å løse behovene innenfor dagens tomter. Akropolis-visjonen vil særlig styrkes med et samarbeid med Rogaland fylkeskommune om tilgjengelige arealer på fylkeshustomten. Spørsmål som særlig må utredes videre er tilgjengelige areal og utnyttelsesgrad, gjenbruk av historiske bygninger, byutviklingsmuligheter, kulturutvikling og samarbeid, romprogram og innhold, og finansiering.

Tidligere rapporter og utfordringer fra Rogaland Teater og Museum Stavanger:

Samtlige rapporter og utredninger for Rogaland Teater og Museum Stavanger kan lastes ned via institusjonenes nettsider:

Foto: Stig Håvard Dirdal