Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter

Byggeprosjekter

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her er listen over pågående byggeprosjekter.

Collage som viser flere byggeprosjektyer. Et sykehjem, et restaurert gårdshus på Holmeegenes og et bygg ved Tou Scene

Utvalg for miljø og utbygging vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges, mens Bymiljø og utbygging v/byggeprosjekter utvikler og gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser er tilgjengelige på www.mercell.com

Brannstasjoner i Schancheholen og Lervig

Stavanger kommune og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny brannstasjons-struktur i Sør-Rogaland.

Brannstasjonstrukturens primære anbefaling for Stavanger er:

 • Etablere to nye sentrumsstasjoner i Stavanger.
 • Opprettholde stasjonen i Kvernevik.
 • Avvikle stasjonene på Lagårdsveien, Forus, samt feierlokalene på Åsen.
 • Dekke beredskapen for Forus med ny hovedbrannstasjon på Stangeland.

Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav om innsatstider. Sentrumsstasjonene skal plasseres i Schancheholen og Lervig.

Byggingen av de to nye brannstasjonene er forankret i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2018-2021. Byggingen gjennomføres som ett prosjekt anskaffet som én totalentreprise med løsningsforslag (arkitektonisk utforming) og prestasjonsinnkjøp (BVP).

Byggeprogram for prosjektet ble vedtatt i sak 89/18 i Kommunalstyret for miljø og utbygging 12. juni 2018 og i sak 108/18 Stavanger formannskap 23. august 2018. 

I byggeprogrammet synliggjøres overordnede rammer for prosjektet samt funksjonsbeskrivelse for byggene med tilhørende arealoppsett (romprogram). Som overordnede rammer beskrives prosjektets føringer, mål, plan for gjennomføring, økonomi og risiko.

Type bygg: Beredskapsbygg.
Byggested: Schancheholen gnr 57 bnr 1540, Lervig gnr 86 bnr 650.
Bruttoareal: Ca. 3000 m2 per stasjon.
Planlagt oppstart: Schancheholen 2020, Lervig 2021.
Planlagt ferdigstillelse: Schancheholen desember 2021, Lervig 2023.
Status: Forberedelse
Kostnadsramme: Schancheholen kr. 187,2 mill, Lervig kr. 224,1 mill. 
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og prestasjonsinnkjøp. Kruse Smith Entreprenør AS er innstilt til vinner av kontrakten.
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen.

Domkirken 2025

Stavanger Domkirke skal rehabiliteres til kirkens 900-års jubileum i 2025. Norges meste autentiske middelalderkatedral skal bevares for fremtidige generasjoner. Skånsomt vedlikehold og restaurering samt nye tekniske installasjoner skal bidra til dette.

For mer informasjon se prosjektets egen hjemmeside.

Prosjektplanen ble vedtatt i sak nr 232/14 i formannskapet 15.10.14.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kirkebygg
Oppstart/ferdigstillelse: januar 2015/desember 2024
Status: Prosjektering/bygging 
Kostnadsramme: kr 305 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Hinna bofellesskap

Hinna bofellesskap renoveres nå for ny brukergruppe med kognitiv svikt. Bofellesskapet består av 8 boenheter fordelt på 2 etasjer og fellesareal. Bygget har trefasader og dekke og bæring i stål. Bygget var nytt i 2000 med datidens krav til universell utforming.

Det skal foretas rivearbeid av deler av taket, enkelte innvendige vegger og eksisterende hovedtrapp med utbygg. Ny innvendig trapp og heis etableres. Fellesareal får ny rominndeling og begrenset påbygg i 2.etg. Boenhetene skal renoveres, og badene og utearealet rehabiliteres. 

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Bolig
Byggested: Fredrikke Qvamsvei 12
Bruttoareal: 834 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2019
/ høsten 2020
Status: Arbeidene pågår på byggeplass
Kostnadsramme: kr 33,1 mill
Entrepriseform: Generalentreprise
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Innbyggertorg på Judaberg og Vikevåg

Stavanger eiendom legger til rette for innbyggertorg på følgende steder i  2019/2020:

Judaberg:
Finnøy rådhus plan 1 bygges om til innbyggertorgets nivå 1 og lokaler for kommunedelsutvalget i Finnøy. Ferdigstilles i mars 2020. Finnøy rådhus plan 4 bygges om til kommunedelsformål for NAV og kommunale tjenesteavdelinger. Ferdigstilles i februar 2020.

Vikevåg:
Rennesøy kommunehus tilrettelegges for midlertidig bruk til innbyggertorg med lokaler for kommunens førstelinjetjeneste innbyggerservice (første etasje) og kommunedelsutvalget i Rennesøy (underetasjen). Ferdigstilles i januar 2020.

Les mer om innbyggertorgene her:

Entrepriseform: Delentrepriser innenfor eksisterende rammeavtaler
Prosjektleder: Per Førland

Lervigskvartalet

Lervigskvartalet skal bli Storhaugs nye møteplass med tjenestetilbud og møteplasser som inviterer til aktivitet og opphold.

Det skal bygges ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk og kontorer på Lervigskvartalet.

Skisse over den planlagte utbyggingen av Lervigskvartalet

Området er et kvartal i Storhaug bydel innerst i Lervig, ca. 1,5 km fra Stavangers sentrumskjerne. Kvartalet er formet av Ryfylkegata, Haugesundsgata, Rennesøygata og Breivikveien, og har et areal på ca. 30 daa. Kvartalet består i dag av Lervig sykehjem og den gamle administrasjonsbygningen til Tinfabrikken.

Det er utarbeidet følgende mål for Lervigskvartalet:
"Lervigskvartalet skal gi innbyggerne i bydelen tilhørighet til en felles møteplass".

 • Et attraktivt samlingspunkt
 • Trygge utearealer som inviterer til aktivitet og opphold
 • Tilrettelagt for samhandling
 • Smarte løsninger, med en klar miljøprofil

Utbygging av Lervigskvartalet er forankret i Handlings- og økonomiplan 2020-2023, vedtatt av Stavanger kommunestyre den 16.12.2019, sak 61/19

Estimert prosjektkostnad er bevilget med totalt kr 768 mill inkl mva.

Lervigskvartalet består av følgende prosjekt:

Prosjektkostnad Tiltak
kr  63 mill Flerbrukshall
kr  88 mill  Barnehage
kr 270 mill Skole
kr 132 mill Kontor
kr 165 mill Parkering og næring
kr  50 mill Bydelsfunksjon
kr 768 mill Sum Lervigskvartalet

Det pågår parallelle prosesser i regulering og byggeprogram som muliggjør tilpasning i både plan og byggeri i behandling frem mot endelig vedtak.

Området avgrenset som Plan 2692. Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen den 29.03.2019. Iht. planlagt fremdrift fremmes planen til 1.gangs behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling  den  18.06.2020.

Byggeprogrammet blir behandlet i Utvalg for miljø og utbygging den 19.02.2020, sak 25/20. Byggeprogrammet synliggjør overordnede rammer for arealoppsett og funksjonsbeskrivelse for de ulike byggene. 

Som overordnede rammer beskrives prosjektets føringer, mål, plan for gjennomføring, økonomi og risiko.

Type bygg
B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn 
Flerbrukshall
Barnehage, 6 avdelinger
Dagligvarebutikk, Rema1000
Kontorer
Parkeringsanlegg
Byggested: Lervig gnr 53 bnr 210, 640, 647
Bruttoareal: Ca 25.000 m2
Kontrahering entreprenører: Februar 2021
Detaljprosjektering: Juni 2021
Planlagt oppstart: 2021
Planlagt ferdigstillelse: Juni 2023
Status: Forberedelse
Kostnadsramme: Kr 768 mill
Entrepriseform: Totalenreprise
Prosjektleder: Elin Vagle

Madlamark skole

Det skal bygges ny barneskole på Madlamark i nordre område på skoletomta. Den nye skolen blir en ren B14-barneskole for 1.-7. klasse, det vil 2-paraleller med 14 klasserom for totalt 420 elever.

Den nye skolen skal ha mulighet for fremtidig utvidelse til B21-skole (3-paraleller). Den gamle skolen er i dårlig stand og skal rives.

Dagens skole har en stor STOLT-avdeling for 30 elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring (elever med multi-funksjonshemminger 1.-10. trinn). Ny STOLT-avdeling skal integreres i nytt skolebygg med nærhet til skolens hovedinngang og allrom og med nærhet til svømmehall og ny idrettshall.

Det skal bygges ny idrettshall i sammenheng med den nye skolen for flerbruk av foreninger og lag i bydelen etter skoletid.

Totalt areal for skolen er ca. 9.133 m2 brutto og er fordelt på følgende bygg:
B14-skole med STOLT:   ca 6.650 m2 brutto
Idrettshall:                    ca 2.483 m2 brutto

Eksisterende svømmehall skal beholdes, men skal renoveres i egen entreprise.

Ny skole skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR nivå Very Good. 10 % av byggets energi skal dekkes med solvarme og energi-effektivitet skal være minst 30 % under verdi i TEK 17 §14-2. Det er ikke gass eller fjernvarme i området. Energibrønner er valgt som hovedenergikilde for å tilfredsstille krav til lavenergibygg med solenergi som tilleggskilde.

Ny skole skal bygges mens skolen er i drift. Dette blir løst ved at det leies inn en paviljongskole med 14 klasserom og ved bruk av gymsalbygget for lærere og administrasjonen samt bruk av enkelte eksisterende undervisningsbygg.

Trygge skoleveier og skolegård og krevende logistikk i byggeperioden er vektlagt i prosjektet. Dette krever nært og godt samarbeide med hjem, skole og byggeprosjektet.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Skolebygg, barneskole
Byggested: Rappveien 17, 4041 Hafrsfjord
Bruttoareal: ca 9.133 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2020 / 2022
Status: Samspillsfase med Skanska Norge høsten 2019. Totalendtreprise kontrakt ultimo 2019
Kostnadsramme: kr 338 mill
Planer: Gjeldende reguleringsplan plan 2654 vedtatt 18.06.2018
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og samspill
Prosjektleder: Ketil Heggheim

Nylund skole

Stavanger eiendom gjennomfører rehabilitering av fasadene til Nylund skole. Skolen ble bygd i 1917 og er et landemerke for bydelen. Nå skal både utvendig puss og vinduene skiftes ut. Arbeidene med hovedbygget avsluttes i løpet av 2019, gymbyggets fasader skal rehabiliteres i 2020. 

Forprosjektet ble vedtatt i sak Kommunalstyret for miljø og utbygging 15.5.2018 i sak nr 77/18.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Skole
Byggested: Nylundsgata 1
Bruttoareal: 5700 m2
Oppstart / ferdigstillelse: juni 2018 / desember 2019
Status: Bygging hovedbygg
Kostnadsramme: kr 34 mill
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Terje Andersen

Sunde og Kvernevik Bydelshus

SK Bydelshus AS bygger nytt bydelshus for Stavanger kommune. Dette er et selskap eiet av North Bridge Management AS og de har engasjert Skanska AS som totalentreprenør. Prosjektet utføres som en OPS-kontrakt på Stavanger kommune sin tomt og kommunen er leietaker.

Bygget skal inneholde kafé, flerbrukssal med amfi, lokaler for ungdomsklubb og legesenter.

Bygget oppføres på tomten ved siden av kirken og den nye svømmehallen.

Type bygg: Bydelshus
Byggested: Kvernevik
Bruttoareal: 2300 m2
Oppstart/Ferdigstillelse: 2021
Status: Prosjektering
Prosjektleder: John Egil Amundsen.

Tre barnehager på Tasta

Bymiljø og utbygging v/byggeprosjekter byger to barnehager i Tasta kommunedel. Prosjektet består av tre barnehager, hvorav én er ferdig og tatt i bruk. Bakgrunn for prosjektet var at alle tre barnehagene trengte nye bygg. To av barnehagene, Vardeneset og Smiene, utvides samtidig fra to til fire avdelinger. Barnehagen Tasta, som er tatt i bruk, er videreført med fire avdelinger.

Konkurransen ble gjennomført vinteren 2017-2018. Kontrakt ble signert med Kruse Smith Entreprenør AS i april 2018. Prosjektet er Stavanger kommunes pilotprosjekt på Best Value Procurement, BVP. For mer informasjon om BVP, se hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Byggeprogram for Tasta – tre barnehager ble vedtatt i sak 48/17 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 07.03.2017.
Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak 74/18 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 10.04.2018.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Tre barnehager
Byggested: Tasta kommunedel
Bruttoareal: Ca. 1000 m2 per barnehage
Oppstart / ferdigstillelse: Barnehagen Tasta oppstart høst 2018 - tatt i bruk juni 2019, Vardeneset barnehage oppstart sommer 2019 - ferdig sommer 2020, Smiene barnehage oppstart sommer 2019 - ferdig sommer 2020.
Status: Under bygging.
Kostnadsramme: kr 140 mill.
Energiklasse: Passivhus (minimum)
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Ingeborg Lea Omdal

Planer:

 1. Barnehagen Tasta: reguleringsplan 2389
 2. Barnehagen Vardeneset: reguleringsplan 2624
 3. Barnehagen Smiene, reguleringsplan 2522


Tou Scene

Stavanger eiendom renoverer på Tou Scene. Dette er byggetrinn 3.
Fasadene skal renoveres med nye vindu, Scene 1 blir etterisolert og får nytt tak. Innvendige flater blir renovert og heisen blir byttet. I Ølhallene legges nytt golv. Bygningsdelene skal fullsprinkles. I tillegg gjøres akustiske tiltak, samt at rømningsveier etableres/oppgraderes.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kulturbygg
Byggested: Kvitsøygata 25
Oppstart/ferdigstillelse: januar 2020/desember 2020
Status: Konkurransefase
Kostnadsramme: kr 61 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om prosjektene kan du sende oss en e-post

E-post:
postmottak.stavanger.eiendom@stavanger.kommune.no