Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter

Byggeprosjekter

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her er listen over pågående byggeprosjekter.

Collage som viser flere byggeprosjektyer. Et sykehjem, et restaurert gårdshus på Holmeegenes og et bygg ved Tou Scene

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges, mens Stavanger eiendom utvikler og gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser er tilgjengelige på www.doffin.no

Brannstasjoner i Schancheholen og Lervig

Stavanger kommune og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny brannstasjons-struktur i Sør-Rogaland.

Brannstasjonstrukturens primære anbefaling for Stavanger er:

  • Etablere to nye sentrumsstasjoner i Stavanger.
  • Opprettholde stasjonen i Kvernevik.
  • Avvikle stasjonene på Lagårdsveien, Forus, samt feierlokalene på Åsen.
  • Dekke beredskapen for Forus med ny hovedbrannstasjon på Stangeland.

Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav om innsatstider. Sentrumsstasjonene skal plasseres i Schancheholen og Lervig.

Byggingen av de to nye brannstasjonene er forankret i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2018-2021. Byggingen gjennomføres som ett prosjekt anskaffet som én totalentreprise med løsningsforslag (arkitektonisk utforming) og prestasjonsinnkjøp (BVP).

Byggeprogram for prosjektet ble vedtatt i sak 89/18 i Kommunal-styret for miljø og utbygging 12.juni 2018 og i sak 108/18 Stavanger formannskap 23.august 2018. 

I byggeprogrammet synliggjøres overordnede rammer for prosjektet samt funksjonsbeskrivelse for byggene med tilhørende arealoppsett (romprogram). Som overordnede rammer beskrives prosjektets føringer, mål, plan for gjennomføring, økonomi og risiko.

Type bygg: Beredskapsbygg.
Byggested: Schancheholen gnr 57 bnr 1540, Lervig gnr 86 bnr 650.
Bruttoareal: Ca. 3000 m2 per stasjon.
Oppstart: Schancheholen april 2020, Lervig desember 2020.
Ferdigstillelse: Schancheholen november 2021, Lervig juli 2022.
Status: Forberedelse
Kostnadsramme: Schancheholen kr. 143 mill, Lervig kr. 174 mill.
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og prestasjonsinnkjøp.
Prosjektleder: Randi Sunde.

Domkirken 2025

Stavanger Domkirke skal rehabiliteres til kirkens 900-års jubileum i 2025. Norges meste autentiske middelalderkatedral skal bevares for fremtidige generasjoner. Skånsomt vedlikehold og restaurering samt nye tekniske installasjoner skal bidra til dette.

For mer informasjon se prosjektets egen hjemmeside.

Prosjektplanen ble vedtatt i sak nr 232/14 i formannskapet 15.10.14.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kirkebygg
Oppstart/ferdigstillelse: januar 2015/desember 2024
Status: Prosjektering/bygging 
Kostnadsramme: kr 305 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Gautesete skole

Gautesete skole skal renoveres og bygges om til ren ungdomsskole, U15 skole, dvs. 5 paralleller med 15 klasserom, totalt 450 elever. Skolen er i dag en 1-10 skole i Hinna bydel med 490 elever. Skolen er bygd i 1995 og ligger på høyden mellom Gausel og Godeset.

Prosjektet er basert på godkjent byggeprogram (KMU-sak 47/17) og viser løsning i tråd med dette. Det er lagt vekt på å lage en ryddig plan hvor hvert trinn har fått sine private hjemområder og har sin tilhørighet. Alle trinn har desentraliserte innganger utenfra for direkte adkomst til sitt trinn.

Skolen får en omfattende renovering av hele bygningsmassen. Det er valgt en løsning hvor eksisterende kjerneområde/fellesområdet skal rives for å bygge opp en mer hensiktsmessig løsning med tanke på funksjonalitet, miljø og energieffektivitet. Omgjøring til ren ungdomsskole medfører at uteområdet blir tilpasset/utformet slik at det blir tilgjengelig via skolens eksisterende utganger.

Ombyggingen gjennomføres i en omgang, da dette vil være mest hensiktsmessig og effektivt mht. ulemper og støy for elever og lærere. Undervisningen vil da foregå i midlertidige lokaler i tidligere Hinna vgs., De Martha Persensgate 1, 4020 Hinna. Kostnader for midlertidige lokaler inngår i kostnadsrammen.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Skolebygg, ungdomsskole
Byggested: Heddeveien 143, 4034 Stavanger
Bruttoareal: ca 6540 m2
Oppstart/ferdigstillelse: Juni 2018/juli 2019
Status: Prosjekteringsfase
Kostnadsramme: kr 150 mill.
Planer: Gjeldende reguleringsplan er en eldre reguleringsplan, samt Plan 1423-utvidelse av regulert skoletomt på Godeset med ikrafttredelse 13.2.1993
Energiklasse: B
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Madlamark skole

Det skal bygges ny barneskole på Madlamark i nordre område på skoletomta. Den nye skolen blir en ren B14-barneskole for 1.-7. klasse, dvs 2-paraleller med 14 klasserom for totalt 420 elever.

Den nye skolen skal ha mulighet for fremtidig utvidelse til B21-skole (3-paraleller). Den gamle skolen er i dårlig stand og skal rives.

Dagens skole har en stor STOLT-avdeling for 30 elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring (elever med multi-funksjonshemminger 1.-10. trinn). Ny STOLT-avdeling skal integreres i nytt skolebygg med nærhet til skolens hovedinngang og allrom og med nærhet til svømmehall og ny idrettshall.

Det skal bygges ny idrettshall i sammenheng med den nye skolen for flerbruk av foreninger og lag i bydelen etter skoletid.

Totalt areal for skolen er ca. 9.133 m2 brutto og er fordelt på følgende bygg:
B14-skole med STOLT:   ca 6.650 m2 brutto
Idrettshall:                    ca 2.483 m2 brutto

Eksisterende svømmehall skal beholdes, men skal renoveres i egen entreprise.

Ny skole skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR nivå Very Good. 10 % av byggets energi skal dekkes med solvarme og energi-effektivitet skal være minst 30 % under verdi i TEK 17 §14-2. Det er ikke gass eller fjernvarme i området. Energibrønner er valgt som hovedenergikilde for å tilfredsstille krav til lavenergibygg med solenergi som tilleggskilde.

Ny skole skal bygges mens skolen er i drift. Dette blir løst ved at det leies inn en paviljongskole med 14 klasserom og ved bruk av gymsalbygget for lærere og administrasjonen samt bruk av enkelte eksisterende undervisningsbygg.

Trygge skoleveier og skolegård og krevende logistikk i byggeperioden har høyt fokus i prosjektet. Dette krever nært og godt samarbeide med hjem, skole og byggeprosjektet.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Skolebygg, barneskole
Byggested: Rappveien 17, 4041 Hafrsfjord
Bruttoareal: ca 9.133 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2020 / 2022
Status: Anbudsfase med 3 prekvalifiserte leverandører, anbudsfrist 14.05.2019
Kostnadsramme: kr 338 mill
Planer: Gjeldende reguleringsplan plan 2654 vedtatt 18.06.2018
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og samspill
Prosjektleder: Ketil Heggheim

Nylund skole

Stavanger eiendom gjennomfører rehabilitering av fasadene til Nylund skole. Skolen ble bygd i 1917 og er et landemerke for bydelen. Nå skal både utvendig puss og vinduene skiftes ut. I første omgang gjelder det for den søndre gavlveggen, resten av skolens fasader rehabiliteres fra 2019.

Forprosjektet ble vedtatt i sak Kommunalstyret for miljø og utbygging 15.5.2018 i sak nr 77/18.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Skole
Byggested: Nylundsgata 1
Bruttoareal: 5700 m2
Oppstart / ferdigstillelse: juni 2018 / desember 2019
Status: Bygging trinn 1
Kostnadsramme: kr 27 mill
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Stavanger svømmehall - Olav Kyrres gate 19

Stavanger kommune totalrenoverer Stavanger svømmehall og kontorene i Olav Kyrres gate 19. 

Bygget er fra 1971, det var nedslitt, lite funksjonelt og i dårlig teknisk stand. Rehabiliteringen vil gi et universelt utformet og mer funksjonelt bygg. En egen energisentral som henter energi fra en avløpstunnel i området, vil bidra til at energiforbruket blir redusert. 

Svømmehallen
Hele svømmehallen med garderobene og det tekniske anlegget skal rehabiliteres. Selve bassengrommet vil bli ivaretatt i så stor grad som mulig. De skrå betongveggene, lyskuppelen, stupetårnet, tribuneanlegget og andre viktige særtrekk blir bevart.

Hallen skal fortsatt fungere som konkurranseanlegg.
Svømmehallen vil være stengt i hele byggeperioden og åpner etter planen igjen utpå nyåret 2019.

Kontorene
Stavanger kommune moderniserer de fem kontoretasjene med åpne kontorløsninger og skal selv bruke kontoretasjene etter rehabiliteringen.

Bevaring av bygget
Bygget er med i kulturminneplanen med forslag om fremtidig vern av fasader og bassengrom.

Arkitekturen representerer betongbrutalismen, der den rå betongen blir bevisst brukt som formgivende og visuelt element.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 151/17 i formannskapet den 21.09.17.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Svømmehall og kontorbygg
Byggested: Olav Kyrres gate 19
Bruttoareal: 9300 m2
Oppstart:  Januar 2017.
Ferdigstillelse: Februar 2019. 
Status: Bygging
Kostnadsramme: Kr 235 mill.
Planer: Plan 487. 
Energiklasse: C
Entrepriseform: Byggherrestyrte delte entrepriser
Prosjektleder: Lars Egil Borsheim, Sweco.
Kontaktperson i Stavanger eiendom: Byggeleder Bernt Martin Ness

Sunde og Kvernevik Bydelshus

SK Bydelshus AS bygger nytt bydelshus for Stavanger kommune. Dette er et selskap eiet av North Bridge Management AS og de har engasjert Skanska AS som totalentreprenør. Prosjektet utføres som en OPS-kontrakt på Stavanger kommune sin tomt og kommunen er leietaker.

Bygget skal inneholde kafé, flerbrukssal med amfi, lokaler for ungdomsklubb og legesenter.

Bygget oppføres på tomten ved siden av kirken og den nye svømmehallen.

Type bygg: Bydelshus
Byggested: Kvernevik
Bruttoareal: 2300 m2
Oppstart/Ferdigstillelse: August 2017/-
Status: Under oppføring
Prosjektleder: Elin Vagle

Stavanger idrettshall

Stavanger eiendom rehabiliterer Stavanger idrettshall. Ventilasjonsanlegget er fornyet, og det er etablert et tilbygg for aggregater og teknisk utstyr. Oppgradering av innvendig utstyr pågår. I 2018/2019 skal fasadene fornyes.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Idrettshall
Byggested: Gunnar Varebergs gate 3
Oppstart/ferdigstillelse fasadeprosjekt: 2018/2019
Status: Under rehabilitering, men hallen er i bruk
Kostnadsramme: kr 40 mill.
Prosjektleder: Erik Meling Sele

Tou Scene

Stavanger eiendom renoverer og bygger om på Tou Scene. Tou Scene utvider sin virksomhet med nytt øvingsfellesskap i forlengelsen av maskinhallen mot Tou Park. Bygget er på 4 etasjer og skal omfatte 18 øvingsrom fordelt på to etasjer. Øverst blir det en studioetasje med 4 kontrollrom tilliggende et "liverom".

"Dueslaget" er også revet for å gjøre plass til utvidelse av maskinhallen. Fasaden på maskinhallen og bunker skal rehabiliteres ved utbedring av teglsteinsmurer samt maling. I tillegg skal pipen rehabiliteres.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 165/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 17.10.2017.

Prosjektet er delvis finansiert med stimuleringsmidler. Regjeringen bevilget i 2016 midler til dette gjennom tiltakspakke til kommuner på Sørlandet og Vestlandet. 

Maskinhallen ble ferdigstilt høsten 2018.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kulturbygg
Byggested: Kvitsøygata 25
Bruttoareal: øvingsfellesskapet 1760 m2, maskinhallen 504 m2. Oppstart/ferdigstillelse: oktober 2017/januar 2019
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 90 mill + stimuleringsmidler kr 20 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen

Tre barnehager på Tasta

Stavanger eiendom skal bygge tre barnehager i Tasta bydel. Prosjektet løses som én totalentreprise og Best Value Procurement, BVP, er benytet som anskaffelsesform.

De tre barnehagene eksisterer i dag, men alle trenger nye bygg.
To av barnehagene, Vardeneset og Smiene, utvides fra å ha to avdelinger til å ha fire avdelinger.
Barnehagen Tasta skal fortsatt ha fire avdelinger.

De tre barnehagene er Stavanger kommunes pilotprosjekt på Best Value Procurement, BVP. For mer informasjon om BVP, se hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Konkurransen ble gjennomført vinteren 2017-2018. Kontrakt ble signert med Kruse Smith Entreprenør i april 2018.

Barnehagene holder i dag til i gamle bygg som skal rives.
De nye byggene skal minimum holde passivhusstandard, de skal være universelt utformet og det er satt et mål om reduksjon av klimagassutslipp på minst 35 % sammenlignet med referanse.

Byggeprogram for Tasta – tre barnehager ble vedtatt i sak 48/17 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 07.03.2017.
Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak 74/18 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 10.04.2018.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Tre barnehager
Byggested: Tasta bydel
Bruttoareal: Ca. 1000 m2 per barnehage
Oppstart / ferdigstillelse: Barnehagen Tasta oppstart høst 2018 - ferdig sommer 2019, Vardeneset barnehage oppstart sommer 2019 - ferdig sommer 2020, Smiene barnehage oppstart sommer 2019 - ferdig vinter 2020.
Status: Prosjektering pågår.
Kostnadsramme: kr 140 mill.
Energiklasse: Passivhus (minimum)
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Silje Lyslo

Planer:

  1. Barnehagen Tasta: reguleringsplan 2389
  2. Barnehagen Vardeneset: reguleringsplan 2624
  3. Barnehagen Smiene, reguleringsplan 2522

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om prosjektene kan du sende oss en e-post

E-post:
postmottak.stavanger.eiendom@stavanger.kommune.no