Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Byggeprosjekter

Byggeprosjekter

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her er listen over pågående byggeprosjekter.

Collage som viser flere byggeprosjektyer. Et sykehjem, et restaurert gårdshus på Holmeegenes og et bygg ved Tou Scene

Kommunalstyret for miljø og utbygging vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges, mens Stavanger eiendom utvikler og gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser er tilgjengelige på www.doffin.no

Bekkefaret kirke

Stavanger eiendom gjennomfører rehabilitering av Bekkefaret kirke for Stavanger kirkelige fellesråd. Kirken ble innviet i 1976 og skal settes i stand. Arbeidet med de tekniske installasjoner skal stå sentralt.

Forprosjektet ble vedtatt i sak nr 93/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 09.05.2017. 

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kirkebygg
Byggested: Svend Foyns gate 1
Bruttoareal: 1500 m2
Oppstart/ferdigstillelse: juni 2017/mai 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 30 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Bjørn Farmanns gate 25

Stavanger eiendom bygger fire nye barneboliger i Bjørn Farmanns gate 25 på Madla.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende bygg og oppføring av nytt bygg i to etasjer. Bygget skal i tillegg til barneboligene inneholde fellesarealer, personalarealer og undervisningsfunksjon. Det blir også tilrettelagt for parkering i underetasjen for flere av byggene/institusjonene som er i umiddelbar nærhet og driftes av Dagsenter og avlastning.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak 181/16 i kommunalstyret for miljø og utbygging 06.12.2016.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Barneboliger
Byggested: Bjørn Farmanns gate 25
Bruttoareal: 1575 m2
Oppstart / ferdigstillelse: desember 2016 / juli 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 52 mill.
Planer: Plan 2521 
Energiklasse: B
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Brannstasjoner i Schancheholen og Lervig

Stavanger kommune og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny brannstasjons-struktur i Sør-Rogaland.

Brannstasjonstrukturens primære anbefaling for Stavanger er:

  • Etablere to nye sentrumsstasjoner i Stavanger.
  • Opprettholde stasjonen i Kvernevik.
  • Avvikle stasjonene på Lagårdsveien, Forus, samt feierlokalene på Åsen.
  • Dekke beredskapen for Forus med ny hovedbrannstasjon på Stangeland.

Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav om innsatstider. Sentrumsstasjonene skal plasseres i Schancheholen og Lervig.

Byggingen av de to nye brannstasjonene er forankret i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2018-2021. Byggingen gjennomføres som ett prosjekt anskaffet som én totalentreprise med løsningsforslag (arkitektonisk utforming) og prestasjonsinnkjøp (BVP).

Byggeprogram for prosjektet ble vedtatt i sak 89/18 i Kommunal-styret for miljø og utbygging 12.juni 2018.

I byggeprogrammet synliggjøres overordnede rammer for prosjektet samt funksjonsbeskrivelse for byggene med tilhørende arealoppsett (romprogram). Som overordnede rammer beskrives prosjektets føringer, mål, plan for gjennomføring, økonomi og risiko.

Type bygg: Beredskapsbygg.
Byggested: Lervig gnr 86 bnr 650, Schancheholen gnr 57 bnr 1540.
Bruttoareal: Ca 3000 m2 per stasjon.
Oppstart: Schancheholen april 2020, Lervig desember 2020.
Ferdigstillelse: Schancheholen november 2021, Lervig juli 2022.
Status: Forberedelse
Kostnadsramme: Lervig kr. 150 mill, Schancheholen kr. 140 mill.
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og prestasjonsinnkjøp.
Prosjektleder: Randi Sunde.

Domkirken 2025

Stavanger Domkirke skal rehabiliteres til kirkens 900-års jubileum i 2025. Norges meste autentiske middelalderkatedral skal bevares for fremtidige generasjoner. Skånsomt vedlikehold og restaurering samt nye tekniske installasjoner skal bidra til dette.

For mer informasjon se prosjektets egen hjemmeside.

Prosjektplanen ble vedtatt i sak nr 232/14 i formannskapet 15.10.14.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kirkebygg
Oppstart/ferdigstillelse: januar 2015/desember 2024
Status: Prosjektering/bygging 
Kostnadsramme: kr 305 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Gautesete skole

Gautesete skole skal renoveres og bygges om til ren ungdomsskole, U15 skole, dvs. 5 paralleller med 15 klasserom, totalt 450 elever. Skolen er i dag en 1-10 skole i Hinna bydel med 490 elever. Skolen er bygd i 1995 og ligger på høyden mellom Gausel og Godeset.

Prosjektet er basert på godkjent byggeprogram (KMU-sak 47/17) og viser løsning i tråd med dette. Det er lagt vekt på å lage en ryddig plan hvor hvert trinn har fått sine private hjemområder og har sin tilhørighet. Alle trinn har desentraliserte innganger utenfra for direkte adkomst til sitt trinn.

Skolen får en omfattende renovering av hele bygningsmassen. Det er valgt en løsning hvor eksisterende kjerneområde/fellesområdet skal rives for å bygge opp en mer hensiktsmessig løsning med tanke på funksjonalitet, miljø og energieffektivitet. Omgjøring til ren ungdomsskole medfører at uteområdet blir tilpasset/utformet slik at det blir tilgjengelig via skolens eksisterende utganger.

Ombyggingen gjennomføres i en omgang, da dette vil være mest hensiktsmessig og effektivt mht. ulemper og støy for elever og lærere. Undervisningen vil da foregå i midlertidige lokaler i tidligere Hinna vgs., De Martha Persensgate 1, 4020 Hinna. Kostnader for midlertidige lokaler inngår i kostnadsrammen.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Skolebygg, ungdomsskole
Byggested: Heddeveien 143, 4034 Stavanger
Bruttoareal: ca 6540 m2
Oppstart/ferdigstillelse: Juni 2018/juli 2019
Status: Prosjekteringsfase
Kostnadsramme: kr 150 mill.
Planer: Gjeldende reguleringsplan er en eldre reguleringsplan, samt Plan 1423-utvidelse av regulert skoletomt på Godeset med ikrafttredelse 13.2.1993
Energiklasse: B
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Hetlandshallen - ny dobbelthall

Stavanger eiendom bygger ny dobbel idrettshall på Kristianslyst.

Hallen bygges i tilknytning til den eksisterende hallen og blir liggende øst på dagens grusbane. I tillegg skal det også bygges en ny kunstgressbane (9-bane) i vestre ende av grusbanen, opp mot Skolevollen.

Prosjektet blir gjennomført som totalentreprise med løsningsforslag. Block Berge Bygg AS er valgt som totalentreprenør.

Kostnadsoppstilling etter anbud vedtatt i sak nr 47/19 i formannskapet 23.03.2017.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Idrettshall
Byggested: Skolevollen 15
Bruttoareal: ca. 3 650 m2
Oppstart / ferdigstillelse: juli 2017 / august 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 88,2 mill.
Energiklasse: A
Prosjektledere: Ole Fjeldtvedt, Prosjektil
Intern prosjektleder: Randi Sunde 

Holmeegenes

Med gamle håndverksmetoder rehabiliterer Stavanger kommune et fredet gårdsbruk med gartneri på Eiganes i Stavanger. Anlegget ble bygd som forpakterbolig og låve til lystgården Holmeegenes og sto antagelig ferdig i 1873. På slutten av 1800-tallet ble anlegget utskilt fra hovedhuset og omgjort til gartneri. Prosjektet omfatter rehabilitering av bolighus, driftsbygning og et frølager.

Fredningen fra 2005 omfatter også gårdsplassen med tuntre, adkomstveien fra Eiganesveien til gårdsplassen og fundamentene fra drivhusene. Et område nord for bygningene er fredet for å bevare virkningen av anlegget i landskapet. Dette området har Stavanger kommune opparbeidet som park inspirert av gartnerianlegget som lå der, og med arter som Holmeegenes gartneri hadde i sitt sortiment. Fredningen av bygningene gjelder både eksteriør og interiør.

Stavanger kommune kjøpte eiendommen i 2006. De omfattende rehabiliteringsarbeidene foregått hovedsaklig i perioden 2006-2014. På slutten av 2014 ble løe-delen av anlegget tatt i bruk som konferanselokaler. Til 2018 gjenstår bare litt av konserveringsarbeidene i anleggets boligdel.

Alt inventar - en samling på flere tusen gjenstander som forteller en detaljert historie om en familie gjennom mer enn ett hundre år - fulgte med, og ble gitt til Stavanger Museum.

Samlingen skal etter planen tilbakeføres når rehabiliteringen er fullført, og MUST skal antakelig drifte museumsdelen av Holmegenes. Stavanger kommune forblir eier av bygningene.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Gårdsbruk og gartneri
Byggested: Holmeegenes, Eiganesveien 64
Bruttoareal: 800 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Planlagt ferdig i 2018
Status: Under rehabilitering
Kostnadsramme: kr 43 mill.
Prosjektleder: seksjonsleder Solveig Yndesdal

Hundvåg skole

Eksisterende fløy som i dag rommer mat og helse, musikk, tekstil, sløyd og noen arbeidsplasser for lærere, skal rives.

Nybygget knyttes opp mot skolens administrasjonsbygg og det blir heis til andre etasje, noe som mangler i dag. Det skal bygges et stort rom for musikk, dans og drama i første etasje som kan åpnes opp mot et allrom. Dette gir muligheter for samlinger og forestillinger.
Allrommet ligger også i tilknytning til mat og helse/kjøkken, og det skal legges opp til serveringsdisk som kan benyttes ved behov.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 45/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 07.03.2017.

Prosjektinformasjon:
Type bygg:  Skole
Byggested:  Hundvåg skole
Bruttoareal: 1200 m2
Ferdigstillelse: sommeren 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 40,5 mill
Prosjektleder: Silje Lyslo  

Kannik skole

Kannik skole skal utvides med et tilbygg på ca. 720 m2.
Tilbygget skal ha to etasjer, og vil i hovedsak romme fire baserom, formidlingsrom og grupperom. Det tilrettelegges også for nye lærerarbeidsplasser i eksisterende bygg. Tilbygget blir en forlengelse av bygg C.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 68/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 18.04.2017.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Ungdomsskole
Byggested: St. Svithuns gate 40 A
Bruttoareal: 720 m2
Oppstart / ferdigstillelse: Juli 2017 / Juli 2018
Status: Bygging
Kostnadsramme: kr 26,4 mill.
Planer: Plan 1513 - Eiganes 6
Energiklasse: A
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektledere: Jørn A. Søraa og Erik Meling Sele

Oddahagen 13

Stavanger eiendom skal bygge ut Oddahagen 13 med ni boliger for kommunalt utleie.

Prosjektet omfatter bygging av en lavblokk i tre etasjer med totalt seks toroms leiligheter og tre treroms leiligheter.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Utleieboliger
Byggested: Oddahagen 13, Hinna bydel
Bruttoareal: 900 m2
Oppstart / ferdigstillelse: september 2017 / desember 2018
Status: Byggefase
Kostnadsramme: 25 mill. kr
Planer: Plan2454, detaljregulering for Oddahagen 13, Hinna bydel.
Energiklasse: B
Entrepriseform: totalentreprise
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Olav Kyrres gate 19

Stavanger kommune totalrenoverer Stavanger svømmehall og kontorene i Olav Kyrres gate 19. 

Bygget er fra 1971, det var nedslitt, lite funksjonelt og i dårlig teknisk stand. Rehabiliteringen vil gi et universelt utformet og mer funksjonelt bygg. En egen energisentral som henter energi fra en avløpstunnel i området, vil bidra til at energiforbruket blir redusert. 

Svømmehallen
Hele svømmehallen med garderobene og det tekniske anlegget skal rehabiliteres. Selve bassengrommet vil bli ivaretatt i så stor grad som mulig. De skrå betongveggene, lyskuppelen, stupetårnet, tribuneanlegget og andre viktige særtrekk blir bevart.

Hallen skal fortsatt fungere som konkurranseanlegg.
Svømmehallen vil være stengt i hele byggeperioden og åpner etter planen igjen utpå nyåret 2019.

Kontorene
Stavanger kommune moderniserer de fem kontoretasjene med åpne kontorløsninger og skal selv bruke kontoretasjene etter rehabiliteringen.

Bevaring av bygget
Bygget er med i kulturminneplanen med forslag om fremtidig vern av fasader og bassengrom.

Arkitekturen representerer betongbrutalismen, der den rå betongen blir bevisst brukt som formgivende og visuelt element.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 151/17 i formannskapet den 21.09.17.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Svømmehall og kontorbygg
Byggested: Olav Kyrres gate 19
Bruttoareal: 9300 m2
Oppstart:  Januar 2017.
Ferdigstillelse: Februar 2019. 
Status: Bygging
Kostnadsramme: Kr 235 mill.
Planer: Plan 487. 
Energiklasse: C
Entrepriseform: Byggherrestyrte delte entrepriser
Prosjektleder: Lars Egil Borsheim, Sweco.
Kontaktperson i Stavanger eiendom: Seksjonsleder Solveig Yndesdal

Renovering av bad på fire sykehjem 

Stavanger eiendom startet høsten 2017 å renovere bad og beboerrom på fire ulike sykehjem, totalt 169 bad fordelt på sykehjemmene Sunde, Haugåstunet, Vågedalen og Slåtthaug. Arbeidene pågår mens sykehjemmene er i drift. Første etappe av renoveringen er nå ferdigstilt.

Det er nå innmeldt behov for å renovere mer enn hva tiltakspakken strakk til. Gjenstående renoveringsarbeider er på Sunde og Vågedalen sykehjem. Dette gjelder bad, beboerrom, kjøkken, stuer, korridorer og andre tilstøtende rom.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Sykehjem
Oppstart/ferdigstillelse: vår 2018/høst 2018
Status: Bygging
Kostnader: Kr 27 mill 
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen

Sunde og Kvernevik Bydelshus

SK Bydelshus AS bygger nytt bydelshus for Stavanger kommune. Dette er et selskap eiet av North Bridge Management AS og de har engasjert Skanska AS som totalentreprenør. Prosjektet utføres som en OPS-kontrakt på Stavanger kommune sin tomt og kommunen er leietaker.

Bygget skal inneholde kafé, flerbrukssal med amfi, lokaler for ungdomsklubb og legesenter.

Bygget oppføres på tomten ved siden av kirken og den nye svømmehallen.

Type bygg: Bydelshus
Byggested: Kvernevik
Bruttoareal: 2300 m2
Oppstart/Ferdigstillelse: August 2017/-
Status: Under oppføring
Prosjektleder: Stein-Are Walstad

Stavanger idrettshall

Stavanger eiendom rehabiliterer Stavanger idrettshall. Ventilasjonsanlegget renoveres og det etableres et tilbygg for aggregater og teknisk utstyr. I 2018/2019 skal fasadene fornyes.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Idrettshall
Byggested: Gunnar Varebergs gate 3
Ferdigstillelse ventilasjonsprosjekt: april 2018
Oppstart/ferdigstillelse fasadeprosjekt: 2018/2019
Status: Under rehabilitering, men hallen er i bruk
Kostnadsramme: kr 40 mill.
Prosjektleder: Erik Meling Sele

Tou Scene

Stavanger eiendom renoverer og bygger om på Tou Scene. Tou Scene utvider sin virksomhet med nytt øvingsfellesskap i forlengelsen av maskinhallen mot Tou Park. Bygget er på 4 etasjer og skal omfatte 18 øvingsrom fordelt på to etasjer. Øverst blir det en studioetasje med 4 kontrollrom tilliggende et "liverom".

"Dueslaget" er også revet for å gjøre plass til utvidelse av maskinhallen. Fasaden på maskinhallen og bunker skal rehabiliteres ved utbedring av teglsteinsmurer samt maling. I tillegg skal pipen rehabiliteres.

Kostnadsoppstilling etter anbud ble vedtatt i sak nr 165/17 i kommunalstyret for miljø og utbygging 17.10.2017.

Prosjektet er delvis finansiert med stimuleringsmidler. Regjeringen bevilget i 2016 midler til dette gjennom tiltakspakke til kommuner på Sørlandet og Vestlandet.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Kulturbygg
Byggested: Kvitsøygata 25
Bruttoareal: øvingsfellesskapet 1760 m2, maskinhallen 504 m2. Oppstart/ferdigstillelse: oktober 2017/januar 2019
Status: Byggefase
Kostnadsramme: kr 90 mill + stimuleringsmidler kr 20 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Lill Tove Kristensen

 

Tre barnehager på Tasta

Stavanger eiendom skal bygge tre barnehager i Tasta bydel. Prosjektet skal løses som én totalentreprise og Best Value Procurement, BVP, skal benyttes som anskaffelsesform.

De tre barnehagene eksisterer i dag, men alle trenger nye bygg.
To av barnehagene, Vardeneset og Smiene, utvides fra å ha to avdelinger til å ha fire avdelinger.
Barnehagen Tasta skal fortsatt ha fire avdelinger.

De tre barnehagene er Stavanger kommunes pilotprosjekt på Best Value Procurement, BVP. For mer informasjon om BVP, se hjemmesidene til Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI).

Prekvalifisering ble gjennomført høsten 2017. Det er forventet å signere kontrakt våren 2018.

Barnehagene holder i dag til i gamle bygg som skal rives.
De nye byggene skal minimum holde passivhusstandard, de skal være universelt utformet og det er satt et mål om reduksjon av klimagassutslipp på minst 35 % sammenlignet med referanse.

Byggeprogram for Tasta – tre barnehager ble vedtatt i sak 48/17 i Kommunalstyret for miljø og utbygging, 07.03.2017.

Prosjektinformasjon:
Type bygg: Tre barnehager
Byggested: Tasta bydel
Bruttoareal: Ca. 1000 m2 per barnehage
Oppstart / ferdigstillelse: Kontrakt forventet signert våren 2018.  / Barnehagen Tasta og Vardeneset 2019, Smiene 2020
Status: Forberedelse til BVP-prosess pågår
Kostnadsramme: kr 128 mill.
Energiklasse: Passivhus (minimum)
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Silje Lyslo

Planer:

  1. Barnehagen Tasta: reguleringsplan 2389
  2. Barnehagen Vardeneset: reguleringsplan 2624
  3. Barnehagen Smiene, reguleringsplan 2522

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om prosjektene kan du sende oss en e-post

E-post:
postmottak.stavanger.eiendom@stavanger.kommune.no