Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter

Byggeprosjekter

Kommunen har ansvar for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Her er listen over pågående byggeprosjekter.

Foreløpig illustrasjon av brannstasjonen sett fra Lervig park.

Foreløpig illustrasjon av hvordan Lervig brannstasjon kan se ut fra park-siden.

Utvalg for miljø og utbygging vedtar hva som skal rehabiliteres og bygges, mens Bymiljø og utbygging v/byggeprosjekter utvikler og gjennomfører prosjektene.

Alle oppdrag som lyses ut i henhold til lov om offentlige anskaffelser er tilgjengelige på www.mercell.com

Brannstasjoner i Schancheholen og Lervig

Stavanger kommune og åtte andre eierkommuner vedtok i 2014 Rogaland brann og redning IKS sitt forslag til ny brannstasjons-struktur i Sør-Rogaland.

Brannstasjonstrukturens primære anbefaling for Stavanger er:

 • Etablere to nye sentrumsstasjoner i Stavanger.
 • Opprettholde stasjonen i Kvernevik.
 • Avvikle stasjonene på Lagårdsveien, Forus, samt feierlokalene på Åsen.
 • Dekke beredskapen for Forus med ny hovedbrannstasjon på Stangeland.

Plassering av sentrumsstasjoner i Stavanger kommune ble valgt som beste alternativ ut fra krav om innsatstider. Sentrumsstasjonene skal plasseres i Schancheholen og Lervig.

Byggingen av de to nye brannstasjonene er forankret i Handlings- og økonomiplan (HØP) 2018-2021. Byggingen gjennomføres som ett prosjekt anskaffet som én totalentreprise med løsningsforslag (arkitektonisk utforming) og prestasjonsinnkjøp (BVP).

Byggeprogram for prosjektet ble vedtatt i sak 89/18 i Kommunalstyret for miljø og utbygging 12. juni 2018 og i sak 108/18 Stavanger formannskap 23. august 2018. 

I byggeprogrammet synliggjøres overordnede rammer for prosjektet samt funksjonsbeskrivelse for byggene med tilhørende arealoppsett (romprogram). Som overordnede rammer beskrives prosjektets føringer, mål, plan for gjennomføring, økonomi og risiko.

For mer informasjon om Schancheholen brannstasjon se prosjektets egen hjemmeside

For mer informasjon om Lervig brannstasjon se prosjektets egen hjemmeside

Type bygg: Beredskapsbygg.
Byggested: Schancheholen gnr og bnr 57/1340, Lervig gnr og bnr 53/650.
Bruttoareal: Ca. 3000 m2 per stasjon.
Planlagt oppstart: Schancheholen 2020, Lervig 2021.
Planlagt ferdigstillelse: Schancheholen desember 2021, Lervig første kvartal 2023.
Status: Prosjektering/bygging
Kostnadsramme: Schancheholen kr. 187,2 mill, Lervig kr. 224,1 mill. 
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og prestasjonsinnkjøp. Kruse Smith Entreprenør AS er innstilt til vinner av kontrakten.
Prosjektleder: Allend Bamerni.

Domkirken 2025

Stavanger Domkirke skal rehabiliteres til kirkens 900-års jubileum i 2025. Norges meste autentiske middelalderkatedral skal bevares for fremtidige generasjoner. Skånsomt vedlikehold og restaurering samt nye tekniske installasjoner skal bidra til dette..

For mer informasjon se prosjektets egen hjemmeside.

Prosjektplanen ble vedtatt i sak nr 232/14 i formannskapet 15.10.14.

Type bygg: Kirkebygg
Oppstart/ferdigstillelse: januar 2015/desember 2024
Status: Prosjektering/bygging 
Kostnadsramme: kr 305 mill.
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Britta Goldberg

Hinna bofellesskap

Hinna bofellesskap renoveres nå for ny brukergruppe med kognitiv svikt. Bofellesskapet består av 8 boenheter fordelt på 2 etasjer og fellesareal. Bygget har trefasader og dekke og bæring i stål. Bygget var nytt i 2000 med datidens krav til universell utforming.

Det skal foretas rivearbeid av deler av taket, enkelte innvendige vegger og eksisterende hovedtrapp med utbygg. Ny innvendig trapp og heis etableres. Fellesareal får ny rominndeling og begrenset påbygg i 2.etg. Boenhetene skal renoveres, og badene og utearealet rehabiliteres. 

Type bygg: Bolig
Byggested: Fredrikke Qvamsvei 12
Bruttoareal: 834 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2019
/ høsten 2020
Status: Ferdig desember 2020
Sluttregnskap: kr 33,945 mill
Entrepriseform: Generalentreprise
Prosjektleder: Jørn A. Søraa

Lervigskvartalet

Lervigskvartalet skal bli Storhaugs nye møteplass med tjenestetilbud og møteplasser som inviterer til aktivitet og opphold.

Det skal bygges ny skole, barnehage, flerbrukshall, dagligvarebutikk og kontorer på Lervigskvartalet.

Skisse over den planlagte utbyggingen av Lervigskvartalet

Området er et kvartal i Storhaug bydel innerst i Lervig, ca. 1,5 km fra Stavangers sentrumskjerne. Kvartalet er formet av Ryfylkegata, Haugesundsgata, Rennesøygata og Breivikveien, og har et areal på ca. 30 daa. Kvartalet består i dag av Lervig sykehjem og den gamle administrasjonsbygningen til Tinfabrikken.

Det er utarbeidet følgende mål for Lervigskvartalet:
"Lervigskvartalet skal gi innbyggerne i bydelen tilhørighet til en felles møteplass".

 • Et attraktivt samlingspunkt
 • Trygge utearealer som inviterer til aktivitet og opphold
 • Tilrettelagt for samhandling
 • Smarte løsninger, med en klar miljøprofil

Utbygging av Lervigskvartalet er forankret i Handlings- og økonomiplan 2020-2023, vedtatt av Stavanger kommunestyre den 16.12.2019, sak 61/19

Estimert prosjektkostnad er bevilget med totalt kr 768 mill inkl mva.

Lervigskvartalet består av følgende prosjekt:

Prosjektkostnad Tiltak
kr  63 mill Flerbrukshall
kr  88 mill  Barnehage
kr 270 mill Skole
kr 132 mill Kontor
kr 165 mill Parkering og næring
kr  50 mill Bydelsfunksjon
kr 768 mill Sum Lervigskvartalet

Det pågår parallelle prosesser i regulering og byggeprogram som muliggjør tilpasning i både plan og byggeri i behandling frem mot endelig vedtak.

Området avgrenset som Plan 2692. Det ble varslet oppstart av reguleringsplanen den 29.03.2019. Iht. planlagt fremdrift fremmes planen til 1.gangs behandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling  den  18.06.2020.

Byggeprogrammet blir behandlet i Utvalg for miljø og utbygging den 19.02.2020, sak 25/20. Byggeprogrammet synliggjør overordnede rammer for arealoppsett og funksjonsbeskrivelse for de ulike byggene. 

Som overordnede rammer beskrives prosjektets føringer, mål, plan for gjennomføring, økonomi og risiko.

Type bygg
B21-skole, 3 parallelle klasser/7 trinn 
Flerbrukshall
Barnehage, 6 avdelinger
Dagligvarebutikk, Rema1000
Kontorer
Parkeringsanlegg

Byggested: Lervig gnr 53 bnr 210, 640, 647
Bruttoareal: Ca 25.000 m2
Kontrahering entreprenører: Februar 2021
Detaljprosjektering: Juni 2021
Planlagt oppstart: 2021
Planlagt ferdigstillelse: Juni 2023
Status: Forberedelse
Kostnadsramme: Kr 768 mill
Entrepriseform: Totalenreprise
Prosjektleder: Elin Vagle

Madlamark skole og idrettshall

Det skal bygges ny barneskole på Madlamark i nordre område på skoletomta. Den nye skolen blir en ren B14-barneskole for 1.-7. klasse, dvs 2-paralleller med 14 klasserom for totalt 420 elever.

Den nye skolen skal ha mulighet for fremtidig utvidelse til B21-skole (3-paralleller). Den gamle skolen er i dårlig stand og skal rives.

Dagens skole har en stor STOLT-avdeling for 30 elever som har behov for særskilt tilrettelagt opplæring (elever med multi-funksjonshemminger 1.-10. trinn). Ny STOLT-avdeling skal integreres i nytt skolebygg med nærhet til skolens hovedinngang og allrom og med nærhet til svømmehall og ny idrettshall.

Det skal bygges ny idrettshall i sammenheng med den nye skolen for flerbruk av foreninger og lag i bydelen etter skoletid.

Totalt areal for skolen er ca. 9.133 m2 brutto og er fordelt på følgende bygg:
B14-skole med STOLT:   ca 6.650 m2 brutto
Idrettshall:                       ca 2.483 m2 brutto

Eksisterende svømmehall skal beholdes, men skal renoveres i egen entreprise.

Ny skole skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR nivå Very Good. 10 % av byggets energi skal dekkes med solceller og energi-effektivitet skal være minst 30 % under verdi i TEK 17 §14-2. Det er ikke gass eller fjernvarme i området. Energibrønner er valgt som hovedenergikilde for å tilfredsstille krav til lavenergibygg med solenergi som tilleggskilde.

Ny skole skal bygges mens skolen er i drift. Dette blir løst ved at det leies inn en paviljongskole med 14 klasserom og ved bruk av gymsalbygget for lærere og administrasjonen samt bruk av enkelte eksisterende undervisningsbygg.

Trygge skoleveier og skolegård og krevende logistikk i byggeperioden er viktig i prosjektet. Dette krever nært og godt samarbeide med hjem, skole og byggeprosjektet.

Type bygg: Skolebygg, barneskole
Byggested: Rappveien 17, 4041 Hafrsfjord
Bruttoareal: ca 9.133 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2020 / 2022
Status: Totalentreprisekontrakt inngått med Skanska Norge
Kostnadsramme: kr 341,6 mill
Planer: Gjeldende reguleringsplan plan 2654 vedtatt 18.06.2018
Entrepriseform: Totalentreprise med løsningsforslag og samspill
Prosjektleder: Ketil Heggheim

Nylund skole

Stavanger eiendom gjennomfører rehabilitering av fasadene til Nylund skole. Skolen ble bygd i 1917 og er et landemerke for bydelen. Nå skal både utvendig puss og vinduene skiftes ut. Arbeidene med hovedbygget avsluttes i løpet av 2019, gymbyggets fasader skal rehabiliteres i 2020. 

Forprosjektet ble vedtatt i sak Kommunalstyret for miljø og utbygging 15.5.2018 i sak nr 77/18.

Type bygg: Skole
Byggested: Nylundsgata 1
Bruttoareal: 5700 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2018 / 2020
Status: Bygging hovedbygg
Kostnadsramme: kr 34 mill
Entrepriseform: Delte entrepriser
Prosjektleder: Terje Andersen

Sunde og Kvernevik Bydelshus

SK Bydelshus AS bygger nytt bydelshus for Stavanger kommune. Dette er et selskap eiet av North Bridge Management AS og de har engasjert Skanska AS som totalentreprenør. Prosjektet utføres som en OPS-kontrakt på Stavanger kommune sin tomt og kommunen er leietaker.

Bygget skal inneholde kafé, flerbrukssal med amfi, lokaler for ungdomsklubb og legesenter.

Bygget oppføres på tomten ved siden av kirken og den nye svømmehallen.

Type bygg: Bydelshus
Byggested: Kvernevik
Bruttoareal: 2300 m2
Oppstart/Ferdigstillelse: 2021
Status: Prosjektering
Prosjektleder: John Egil Amundsen.

Vaulen skole

Det skal bygges ny barneskole på Vaulen på dagens skoletomt. Den gamle skolen er i dårlig stand og skal rives.

Den nye skolen blir en ren B28-barneskole for 1.-7. klasse, dvs 4-paraleller med 28 klasserom for totalt 840 elever og dobbel gymsal. Skolen skal ha mulighet for fremtidig utvidelse til B35-skole (5-paraleller).

Samtidig skal det også bygges ny bydelskulturskole i sammenheng med den nye skolen.

Det skal etableres ny midlertidig skole for elever og ansatte i byggetiden.

Ny skole skal sertifiseres i henhold til BREEAM NOR nivå Very Good. Minst 10 % av byggets energi skal dekkes med solvarme og energi-effektivitet skal være minst 30 % under verdi i TEK 17 §14-2.

Det er ikke gass eller fjernvarme i området. Energibrønner er valgt som hovedenergikilde for å tilfredsstille krav til lavenergibygg med solenergi som tilleggskilde

Type bygg: Skolebygg, barneskole
Byggested: Auglendsbakken27, 4018 Stavanger
Bruttoareal: 9750 m2
Oppstart/Ferdigstillelse: 2023/2025
Status: Prosjektering
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder:
Ketil Hegheim

Teknikken barnehage

Ny barnehage med ti avdelinger skal bygges på «Teknikken-tomten» i Våland bydel. Detaljreguleringsplanen ble vedtatt januar 2021. Totalentreprenør kontraheres våren 2021 med byggstart sommeren 2021. Barnehagen ferdigstilles desember 2022.

Totalentreprise (med skisseprosjekt og reguleringsplan utarbeidet av byggherre) utlyses november 2020. Eksisterende skolebygg rives i forkant og inngår ikke i totalentreprisen.

Detaljprosjektering og bygging mars 2021 - november 2022.

Kontrakten vil stille krav iht. gjeldende klima- og miljøplan. Klimagassutslipp skal være 35 % lavere enn referansebygg. Klimakrav til byggeplassdrift vil også bli stilt.

Type bygg: Barnehage
Byggested:  Rogalandsgata 44
Bruttoareal:
 2700 m2
Ferdigstillelse: 2021 / 2022
Kostnadsramme: kr 132 mill
Entrepriseform: Totalentreprise
Prosjektleder: Erik Meling Sele

Stavanger rådhus

Stavanger kommune skal gjennomføre en total ombygging Stavanger rådhus. Planlegging og anskaffelse av prosjekteringsgruppe pågår. Bygget har glassfasader og bærende betongkonstruksjoner. Bygget stod ferdig i 1963.

Parallelt med prosjekteringsarbeidet skal det foretas rivearbeider. Det er satt høye miljøambisjoner for det nye rådhuset iht. kommunens klimamål. Målsettinger i prosjektet er passivhusstandard med energimerke A grønn, BREEAM-NOR sertifisering, vekt på universell utforming og Smartbygg-løsninger. Solcelleanlegg både i fasader og på taket. 


Type bygg: Offentlig
Byggested: Øvre Kleivegate 14
Bruttoareal: Ca. 5 700 m2
Oppstart / ferdigstillelse: 2021 / høst 2024
Status: Anskaffelse av PG pågår pr. oktober 2020, oppstart forprosjekt fra januar 2021
Kostnadsramme: kr 292 MNOK
Entrepriseform: Delte entreprise
Prosjektleder: Zakarias Chibssa

Hundvåg kirke - rehabliltering

 • Delte entrepriser
 • Byggearbeider pågår januar 2021 - novemver 2021
 • Totalkostnader 44 millioner kroner
 • Kontaktperson: Erik Meling Sele

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om prosjektene kan du sende oss en e-post

E-post:
postmottak.bmu.byggeprosjekter@stavanger.kommune.no