Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Byggeprosjekter
 4. Byggeprosjekter Mosvangen

Mosvangen: Barnehage, avlastningsboliger og dagaktivetssenter

På Mosvangen kommer nye avlastningsboliger og aktivitetsbygg for mennsker med redusert funksjonsevne, og nye Mosvangen barnehage.

Karet som viser at avlastningsboligene, aktivitetssenteret og barnehagen kommer tett på hverandre på Mosvangen.

Prosessen fram mot ferdige bygg på Mosvangen

 

 • Prosjekteringen av barnehagen pågår i 2022 og 2023, og legges fram for politisk behandling før byggingen starter.
 • Prosjektering av dagaktivitetssenteret vil være ferdig vinteren 2022–23. Den skal også legges fram for politisk godkjenning før byggingen tar til.
 • Bygget for avlastningsboligene ligger omlag et halvår bak de to andre byggene i løypa. En prosjektskisse skal opp til politisk behandling høsten 2022. 
 • Etter planen skal barnehagen bygges samtidig med dagaktivitetsbygget, med byggestart på våren/forsommeren 2023.
 • Avlastningsboligene har byggestart omlag et halvt år senere.
 • Barnehagen og aktivitetssenteret kan stå ferdig mot slutten av 2025, boligene noe senere.

1. Kartlegging og utvikling

 

2. Prosjektering

 • Prosjekteringen av barnehagen pågår i 2022 og 2023, og legges fram for politisk behandling før byggingen starter.
 • Prosjektering av dagaktivitetssenteret vil være ferdig vinteren 2022–23. Den skal også legges fram for politisk godkjenning før byggingen tar til.
 • Bygget for avlastningsboligene ligger omlag et halvår bak de to andre byggene i løypa. En prosjektskisse skal opp til politisk behandling høsten 2022. 

3. Bygging

 • Etter planen skal barnehagen bygges samtidig med dagaktivitetsbygget, med byggestart på våren/forsommeren 2023.
 • Avlastningsboligene har byggestart omlag et halvt år senere.
 • Barnehagen og aktivitetssenteret kan stå ferdig mot slutten av 2025, boligene noe senere.

 

Fakta: Mosvangen barnehage

Type bygg Barnehage
Type prosjekt Nybygg
Byggested Mosvangen, ved Henrik Ibsens gate
Bruttoareal: Tomten er på omlag 4900 kvadratmeter. 
Kostnadsramme Kr 190 mill.
Entrepriseform Ikke avklart
Fullført Prosjektering fullført vinteren 2022/23.
Byggestart 2023. Bygg fullført høsten 2025.
Prosjektleder Zakarias Chibssa

Mosvangen barnehage blir en 8-avdelings naturbarnehage, med friområdene rundt Mosvannet rett i nabolaget. Barnehagen skal ha plass til 120 barn og 32 ansatte.

Barnehagen bygges delvis på tomten til nedlagte Mostun sykehjem.

Fakta: Dagaktivitetsenteret

Type bygg Aktivitetsbygg 
Type prosjekt Nybygg
Byggested Mosvangen
Bruttoareal: Info kommer
Kostnadsramme kr 253 mill.
Entrepriseform Ikke avklart
Fullført Prosjektering fullført vinteren 2022/23.
Byggestart 2023. Bygg fullført høsten 2025.
Prosjektleder Zakarias Chibssa

Det nye aktivitetssenteret skal møte behov som personer med redusert funksjonsvene har for daglige aktiviteter. Senteret får sanserom og terapibasseng. Det blir også aktivitetsrom for musikk og kunst, og verksted for vedkløyving. I tillegg blir det sansehage på taket.

Fakta: Avlastningsboligene

Type bygg Avlastningsboliger
Type prosjekt Nybygg
Byggested Mosvangen, Henrik Ibsens gate 21.
Bruttoareal: Ikke avklart
Kostnadsramme Ikke avklart
Entrepriseform Ikke avklart
Fullført 2026
Prosjektleder Zakarias Chibssa

Nye avlastningsboliger skal bygges på tomten der Studensamskipnaden har studentboliger på Mosvangen. Kommunen har avtalt å kjøpe tomten, vi river bygget og bygger avlastningsboligene.

Slike boliger gir avlastning til familier som har barn med nedsatt funksjonsevne, både personer med utviklingshemming, og personer med fysiske og psykiske helseutfordringer.

Beboerne får rom med eget bad og gode fellesarealer. Foreløpig tar kommunen sikte på å kunne etablere mellom 20 og 25 avlastningsplasser på tomten.

Planene blir mer konkrete når prosjektskisse legges fram for politisk behandling høsten 2022.

Kart over arealene som er tomtene for utbyggingen på Mosvangen, omtrentlig og ikke endelig fastsatt.
Omtrent slik er arealene/tomtene for de tre byggeprosjektene, Eksisterende bygg på tomtene blir revet.

Samlokalisering for mennesker og miljø

Aktivitetsbygget, avlasningsboligene og barnehagen blir hverandres nærmeste naboer på Mosvangen, og skal dele utearelaer både med hverandre og med omgivelsene.

Samlokaliseringen og samordningen av prosjektene skal bidra til at kommunen kan utnytter fysiske, økonomiske, teknologiske og menneskelige ressurser på best mulig måte, både i byggefasen og i driften av byggene.

Samlokalisering av byggene gjør det også enklere å etablere felles klimavennlige energiløsninger og sørge for et sosial bærekraftig byggeprosjekt. Mer om det nedenfor.

Klimavennlige bygg og byggeplasser

Barnehagebygget bygges med massivtre i bærekonstruksjonene og prosjekteres som plusshus. Det betyr et hus som er konstruert
slik at det i løpet av levetiden produserer mer energi enn det som går med til å produsere materialer, bygge, drifte og til slutt rive huset.

Bygget skal miljøsertifiseres på nivå Breeam Outstanding, som er høyeste nivå av Norges mest brukte miljøklassifiseringssystem for bygg, Breeam Nor.

Aktivitetsbygget prosjekteres som passivhus med jordvarme kombinert med solcelleanlegg både på taket og innlemmet i fasaden. I tillegg skal det benyttes massivtre som bærekonstruksjon.

Bygget skal Bream Nor-sertifiseres.

Avlastningsboligene skal også tilfredstille strenge miljøkrav, for inneklima, lys, materialvalg, avfallshåndtering, energibruk med mer.

Felles for byggeprosjektene:

 • Byggeplassene blir fossilfrie. Det vil si at anleggsutstyr og -maskiner går på elektrisitet eller biodrivstoff. 
 • Bygningene skal ha felles energisentral, med deling av overskuddsenergi. Energisentralen kan bli koblet til energisentralen til Gamlingen badeanlegg. Den forsyner Gamlingen med med jordvarme fra energibrønner i området, som også lagrer overskuddsenergi i varme deler av året.
 • Byggene skal få energi fra solceller både på takene, integrert i fasader og integrert i støyskjerming som kommer langs Henrik Ibsens gate.
 • Kommunen skal gjenbruke materialer fra andre bygningsmasser på tomtene, så langt det er mulig.

Sosialt bærekraftige byggeprosjekter

De tre byggeprosjektene på Mosvangen skal også være sosialt bærekraftig. Hva betyr det?

I Stavanger kommune knytter vi sosial bærekraft til målet i kommuneplanen om å skape gode hverdagsliv (se side 14 i planen).

I disse byggeprosjektene handler det om å lage bygg og uteområder som bidrar til gode og sunne hverdagsliv for de som skal fylle byggene med liv og aktivitet. Men også for andre mennesker som ferdes i området, slik at ulike mennesker kan få større muligheter til å bli inkludert i hverandres hverdag.

Vi trenger dine innspill om Mosvangen

Plakat med teksten "Gi dine innspill til utviklingen på Mosvangen!". Tegning av en mann og en dame. Bildet inneholder lenke til undersøkelsen.Vi vil gjerne høre fra deg som bruker området rundt Mosvangen. Vi trenger dine erfaringer, forslag og behov inn til byggeprosjektet, før vi setter oss ned og bestemmer hvordan uteområdene skal bli. 

For barn og unge har vi en egen medvirkningsaktivitet.

Minuttene du bruker er viktige oss, fordi:

Vi ønsker at uteområdene rundt og mellom byggene blir gode for mange. Vi trenger idèer til ting som inviterer folk i nabolaget, småbarnsfamilier på tur, turister på Mosvangen camping og andre inn i livet rundt og mellom husene. Og som bidrar til at de som bruker byggene til daglig lettere bli inkludert i livet som skjer i området rundt.

Innspillene som kommer fra barn, unge og voksne, blir tatt med og vurdert i prosjekteringen av uteområdene rundt byggeprosjektene.

Det er LEVA som har laget medvirkningsopplegget for oss. 

Kontaktinformasjon

zakarias chibbsa, prosjektleder

Zakarias Chibssa

prosjektleder, utbyggingsavdelingen

Mobil:
409 58 760
E-post:
zakarias.chibssa@stavanger.kommune.no