Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Høring om forskrift om gebyr

Høring - forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg

Kort fortalt

  • Høringen gjelder lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg
    for Nye Stavanger.
  • Dagens gjeldende forskrift for Stavanger blir videreført til å gjelde også for Nye Stavanger, og sendes ut på en begrenset høring.
  • Du kan si din mening fram til 24.oktober 2019. 

Hva handler høringen om?

Høringen gjelder lokal forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll med avløpsanlegg for Nye Stavanger.

Forskriften gjelder i Stavanger kommune i dag, og forskriften er felles med kommunene Gjesdal, Time, Klepp, Sandnes, Stavanger, Hå, Randaberg og Sola. Dette er kommunene som i dag omfattes av Jæren vannområde.

Dagens gjeldende forskrift for Stavanger blir videreført til å gjelde også for Nye Stavanger, og sendes ut på en begrenset høring.

Forskriftens virkeområde gjelder kommunens saksbehandling, kontroll og tilsyn i medhold av forurensningsforskriften kap. 11, 12, 13, 15 og 154. Formålet med disse kapitlene i forurensningsforskriften er å beskytte miljøet mot uheldige
virkninger av utslipp av avløpsvann, kapittel 12 og 13 omhandler private avløpsanlegg, mens kapitlene 15 og 154 omhandler utslipp og påslipp (til offentlige ledninger) av avløpsvann som avviker fra husholdningsavløp, f.eks fett- eller oljeholdig avløpsvann.

Noen av de gebyrpliktige tjenestene som er listet opp i forskriften er

a) Behandling av søknader etter forurensningsforskriften $ 12-4, S 13-4 og $ 15-4
b) Påslippsvedtak etter forurensningsforskriften $ 154
c) Kontrolltiltak som skal sikre at kravene iforurensningsforskriften kap 11-16 overholdes

Rennesøy og Finnøy

Rennesøy og Finnøy kommuner har i dag ikke en tilsvarende forskrift, men de har i sine gebyrregulativ gebyr for blant annet behandling av utslippstillatelser for private avløpsanlegg.

Finnøy har også gebyr for kontroll av avløpsanlegg i tillegg til gebyr knyttet til søknadsbehandling og oppfølging av olje- og fettutskillere.

Oppfølging av private avløpsanlegg, iform av søknadsbehandling og kontroll/tilsyn er ikke en del av selvkostområdet for vann og avløp. Kostnaden med oppfølging av disse anleggene
må derfor dekkes inn gjennom gebyr som belastes eier av anlegget.

Les hele forskriften

Hele forskriften finner du på Lovdata

Gi ditt innspill i høringen

Merk alle innspill med "forskrift om gebyr avløpsanlegg".

Kontaktinformasjon

Vann og avløp - myndighetsseksjonen

Telefon:
51 50 84 15
E-post:
post.vamyndighet@stavanger.kommune.no