PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Vannkvalitet, service og planer

Vannkvalitet, service og planer

kort fortalt

  • Vann og avløp garanterer god vannforsyning til abonnentene. 
  • Vannet i regionen er mykt, du trenger ikke å justere for hardt vann på vaskemaskin eller oppvaskmaskin.
  • Kommunen leverer vann med et trykk mellom 2 og 9 bar.
  • Abonnenter med fastlandsforbindelse skal ikke være uten vann i mer enn 4 (fire) timer. Abonnenter uten fastlandsforbindelse skal ikke være uten vann i mer enn 12 (tolv) timer.
Vann- og avløpsverket

Vannforsyning

Vannet som leveres til Stavanger kommer fra IVAR sitt vannbehandlingsanlegg ved Langevann i Gjesdal. Vannkildene ligger i kommunene Gjesdal og Bjerkreim.

Serviceerklæring vann

Stavanger kommune skal sørge for at abonnentene har en sikker vannforsyning, med nok vann av god kvalitet.

Vi leverer vann hele døgnet med en kvalitet som tilfredsstiller drikkevannsforskriftens krav, og med et trykk mellom 2 og 9 bar.

Planlagte aktiviteter som kan medføre avvik eller brudd på vannleveransen blir varslet i forkant. 

Ved akutte driftshendelser og planlagte driftsavbrudd på vann- og avløpsnettet vil vi varsle berørte innbyggere. Varselet sendes via sms til beboere og grunneiere som er registrert på de aktuelle adressene.

Hvis du har reservert deg mot telefonsalg/reklame kan du risikere at meldingene ikke når fram. For å være sikker på å motta meldingene kan du registrere telefonnummeret ditt på denne nettsiden

Ved avbrudd i forsyningen mellom kl. 07.00-20.00 skal ingen abonnenter med fastlandsforbndelse være uten vann i mer enn 4 (fire) timer. Abonnenter uten fastlandsforbindelse skal ikke være uten vann i mer enn 12 (tolv) timer. Hvis du mangler vann i springen utover dette kan du på forespørsel få tilkjørt vann.

Vi forventer at abonnentene holder egne sanitæranlegg i forskriftsmessig stand, ikke sløser med vannet og følger evt. restriksjoner i vannforbruket ved vannmangel.

Er du bekymret for drikkevannskvaliteten?

Er du bekymret for vannkvaliteten der du bor, kan du sende oss en e-post og spør om vi kan komme og ta ekstra prøver av vannet.

Denne servicen har vi så lenge vi kan håndtere etterspørselen.

Du kan også ringe vakttelefonen, 51 50 71 86, mellom klokken 07.00 og 15.00 alle hverdager. 

Om vaskemaskiner og varmtvannsberedere

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner 
Vannet i Stavanger-regionen er bløtt (3°dH). Med andre ord er innholdet av kalsium så lavt at hardheten ikke behøver å justeres når du installerer vaskemaskiner eller oppvaskmaskiner.

Vaskeanvisninger og dosering på vaskemidler til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er ofte laget til hardt vann. Det kan derfor være lurt å lese på doseringsanvisning og redusere bruk av vaskemidler i forhold til den. Ofte gir reduksjon av vaskemidler et bedre resultat.

Varmtvannsberedere
Når du monterer varmtvannsbereder bør den i noen tilfeller sikres med reduksjonsventil mot for høyt trykk (over 6,5 bar). 

Ifølge nye krav (NS-EN1717) skal det også monteres tilbakeslagssikring på alle vanntilkoplinger. Det betyr at varmtvannsberederen må være utstyrt med ekspansjonskar.

Avløp og vannmiljø

Mesteparten av avløpsvannet fra Stavanger samles i kommunalt ledningsnett og føres videre til Sentralrenseanlegget for Nord-Jæren (SNJ) som driftes av IVAR. På Rennesøy og Finnøy renses store deler av avløpet i kommunale renseanlegg.

Serviceerklæring avløp

Vann og avløp skal sørge for at avløpsvannet fra abonnentene blir tatt hånd om hele døgnet, slik at det ikke oppstår skade på miljø, dyr eller mennesker. Dette innebærer også at vi skal arbeide for å redusere inn- og utlekking fra ledningene og begrense utslipp via overløp.

Planlagte aktiviteter som kan medføre utslipp eller andre avvik, skal varsles i forkant.

Vi forventer at abonnentene holder egne sanitæranlegg i forskriftsmessig stand, og ikke kaster spesialavfall/ andre miljøskadelige væsker eller annet avfall i avløpet.

Matavfallskvern

Matavfallskverner er ikke tillatt tilkoplet avløpsnettet. Slike kverner skaper problemer på avløpsnettet og i renseanleggene. Matavfall leveres gjennom renovasjonsordningen i egne poser/beholdere og sendes til biogassproduksjon.

Vannmiljø

Målet for avløpshåndteringen er å transportere bort avløpsvann på en trygg og forsvarlig måte og bidra til å redusere utslipp av forurensende stoffer til vannmiljøet for å sikre vannkvalitet og brukerinteresser som bading og fisking.

Stavanger, Rennesøy og Finnøy har utslippstillatelser for hele det offentlige avløpssystemet, gitt av Statsforvalteren i Rogaland. 

I utslippstillatelsene er det satt miljømål for vannforekomstene.

Vann og avløp overvåker kvaliteten i alle fjorder og vann det er satt miljømål for.

Vannforvaltningen er regulert av Vannforskriften. Målet med forskriften er at all bruk av vannforekomster skal være bærekraftig – at det er naturens egne tålegrenser som skal sette rammene for hvordan og hvor mye vi kan bruke vannforekomstene. 

Planer 

Om Vann og avløp

Vann og avløp har hovedansvaret for Stavanger kommunes vann- og avløpsanlegg. Vi har rundt 60 medarbeidere som bygger ut, forvalter, drifter og vedlikeholder anleggene.

Virksomheten er organisert i tre seksjoner, og vann- og avløpssjef er Jarle Furre, telefon 51 50 76 61.

Vann- og avløpssjef i Stavanger kommune, Jarle Furre
Vann- og avløpssjef Jarle Furre

Forvaltning
Forvaltningsavdelingen ivaretar eierskapet i henhold til lover, forskrifter og politiske vedtak, utarbeider mål og strategier og bestiller produksjonsoppgaver.

E-post: post.vaforvaltning@stavanger.kommune.no
Leder: Bjørn Zimmer Jacobsen, telefon 51 91 29 89

Myndighet
Myndighetsavdelingen behandler henvendelser om, og utfører tilsyn på, private vann- og avløpsanlegg i henhold til lover, forskrifter og lokale bestemmelser. Avdelingen har ansvar for slamtømming, private husvannmålere og fakturering av VA-gebyrer.

E-post: post.vamyndighet@stavanger.kommune.no
Leder: Signe Stahl Kvandal, telefon 51 50 84 15

Drift
Driftsavdelingen utfører drifts-, fornyelses- og vedlikeholdsoppgaver på stasjoner og ledningsnett. Avdelingen har også ansvar for bestilling av sluttkontroll på private utbyggingsfelt, og den har døgnkontinuerlig vakttjeneste.

E-post: post.vaproduksjon@stavanger.kommune.no
Leder: Per Einar Pettersson, telefon 51 50 77 09