1. Hjem
  2. Grafisk profil
  3. Visuell profil

Retningslinjer grafisk profil

Innledning

I Stavanger kommunes kommunikasjonsstrategi heter det at kommunen skal være en tydelig og enhetlig avsender. Den visuelle profilen skal brukes konsekvent og korrekt for å sikre at kommunen gjenkjennes som avsender. 

Den visuelle profilen er kommunens synlige identitet. Denne identiteten skal være synlig i alt fra kontormateriell, brosjyrer og annonser til nettsider, skilt og arbeidstøy. Profilprogrammet er summen av elementer som logo, typografi (skrifttype), farger, grafiske former og valg av foto og illustrasjoner. Alle disse elementene bygger Stavanger kommunes visuelle profil.

Kommunen skal framstå som ryddig og profesjonell i bruken av sin visuelle profil. Profilprogrammet er vist i denne manualen, som videreutvikles ved behov. Nettsider, annonser og skilt skal også være i henhold til kommunens profilprogram, men er ikke vist i detalj i denne utgaven av profilmanualen.

Profilprogrammet skal brukes av alle kommunens avdelinger og virksomheter. Virksomhetene (som barnehager, skoler og sykehjem) kan gjøre lokale tilpasninger. Foretakene kan bruke profilprogrammet, men står fritt til å velge sitt eget. Bestemmelsene for bruk av byvåpenet skal uansett følges.

Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen for veiledning.

Logo

Stavanger kommunes logo består i utgangspunktet av byvåpenet sammen med teksten «Stavanger kommune». Tekst og farger skal brukes slik det framgår i visuell profil.

For at logoen skal være fleksibel og dekke ulike behov, er den laget i to varianter. En liggende variant med byvåpen plassert til venstre for teksten, og en variant der både tekst og byvåpen er sentrert.

Regler for bruk
Logoen eller byvåpenet tillates ikke brukt i forbindelse med privat forretning som reklame, annonsering eller varemerke. Kommunikasjonsavdelingen skal forhåndsgodkjenne all bruk av logo eller byvåpen. Misbruk av byvåpen er straffbart ifølge straffeloven § 328.

 

Dette bildet viser Stavanger kommune sin logo i breddeversjon.
Stavanger kommune
 

    

Beskyttelsesområde

Illustrasjon som viser hvor lang avstand det må være mellom kommunelogoen og andre grafiske elementer.
Stavanger kommune

Illustrasjon som viser hvor lang avstand det må være mellom kommunelogoen og andre grafiske elementer.

Det er ikke ønskelig at tekst og/eller andre grafiske elementer plasseres for tett inntil logoen. For at logoen skal stå fram klart og tydelig, og ikke konkurrere med andre visuelle elementer, skal det være et beskyttelsesområde rundt logoen. (x = halvparten av høyden på byvåpenet).

Det lyseblå feltet viser minimumsavstanden til andre grafiske elementer.

 

Byvåpen farge og sort/hvitt/negativ

Kommunevåpenet vist i henholdsvis fargeversjon, sort/hvitt og negativ versjon (på mørk bakgrunn).
Stavanger kommune

Byvåpenet med sine elementer (murkrone og tårn) skal brukes i sin helhet. Byvåpenet kan stå alene (uten tekst) på flagg, oppslag, skilt på kommunens eiendom og som ­sponsorlogo. Byvåpenet kan brukes i farge eller sort/hvit.

Det er bare kommunens administrasjons- og forvaltningsorganer som kan bruke byvåpenet. Der kommunen er indirekte part eller støttespiller kan byvåpenet brukes etter godkjenning.

 

Bakgrunnsfarger

  Logoen plassert på lyse bakgrunnsfarger.

Den positive logoen skal helst brukes på hvit bakgrunn, men kan også brukes på helt lys bunnfarge.

Logoen plassert på sort bakgrunn.

Den negative logoen skal kun brukes på sort bakgrunn. Ingen andre mørke bakgrunnsfarger er tillatt.

  

Kommunens logo sammen med annen logo

Når Stavanger kommunes logo brukes sammen med andre logoer, skal dette skilles tydelig med en horisontal sort strek. Avstanden mellom strek og logo skal være den samme som beskyttelsesområdet rundt logo. Høyden på den andre logoen skal ikke være høyere enn høyden på byvåpenet.

Kommunens liggende logo sammen med logoen til en virksomhet, i dette tilfellet Helsehuset.

De samme prinsippene gjelder for sentrert logo. Sentrerte og liggende logoer skal ikke blandes.

Kommunens sentrerte logo sammen med logoen til en virksomhet, i dette tilfellet Helsehuset. 

Logo – feil bruk

  

Logo og kommunevåpen har feil størrelse i forhold til hverandre.

Størrelser og avstand mellom byvåpen og tekst skal ikke endres.


Kommunevåpenet er dradd ut av proporsjoner. 

Byvåpenet skal ikke beskjæres.

Logoen er dradd slik at den er blitt for høy. 

Logoen skal ikke strekkes. 

Logo der Stavanger kommune står med feil typografi.

Font eller farger skal ikke endres.

Logoen er for lavoppløst. 

Sørg for at originalen har god nok kvalitet (høy nok oppløsning).

Logoen står på for mørk bakgrunn.

Bruk kun de bakgrunnsfargene som er bestemt. 
 

Logo – fagavdeling

Iblant er det behov for å bruke navn på fagavdeling eller virksomhet under logoen. Dette oppsettet gjelder for alle avdelinger og virksomheter i Stavanger kommune.

Kommunens logo vist med navnet til en avdeling under: 
Bymiljø og utvikling, Park og vei
Stavanger kommune

Kommunens logo vist med "Rådmannen" under.

   

FARGER

Stavanger kommune har sin egen distinkte fargepalett. Fargene fungerer som viktige profilbærere. Ikke bruk farger utover fargepaletten. Fargene kan brukes i alle metningsgrader. 

LOGOFARGER

Tre logofarger

PANTONE: 293 CP PANTONE: 457 CP PANTONE: BLACK
HEX: #005692 HEX: #c3a203 HEX: #231f20
CMYK: 100-69-0-4 CMYK: 26-31-100-0 CMYK: 0-0-0-100
RGB: 0-61-167 RGB: 195-162-3 RGB: 35-31-32

 

STØTTEFARGER

Støttefarger: Rød, grønn, gul og varm grå

PANTONE: 186 CP PANTONE: 361 CP PANTONE: 108 CP  PANTONE: WARM GREY 11
HEX: #dc1931  HEX: #49ac36   HEX: #fbd30a HEX: #6f625
CMYK: 6-100-94-0 CMYK: 75-3-100-0 CMYK 13-13-100-0 CMYK: 53-53-59-24
RGB: 220-25-49 RGB: 75-3-100-0 RGB: 251-21-10 RGB: 111-98-80

 

Støttefarger: Blånyanser og sort.

PANTONE: 361 CP PROCESS CYAN PANTONE: 290 CP PANTONE: 447 CP
HEX: #0a4e7d HEX: #00afec HEX: #69d6ea HEX: #333333
CMYK: 100-75-26-9 CMYK: 100-0-0-0  CMYK: 92-47-14-0  CMYK: 100-75-26-9 
RGB: 10-78-125 RGB: 0-175-236  RGB: 0-119-167  RGB: 51-51-51 

 

 

Typografi

Stavanger kommune har to skrifttyper som brukes i all kommunikasjon på tradisjonelle flater som brosjyrer og annonser.

Dolly brukes først og fremst i overskrifter og ingresser. Frutiger brukes først og fremst i brødtekst (Roman-varianten) og mellomtitler. Condensed-variantene brukes kun i mellomtitler. 

DOLLY

Eksempel på fonten Dolly

FRUTIGER

Alfabetet skrevet med fonten Frutiger

Arial og Times brukes til materiell som produseres i tekstbehandlingsprogrammer (som Word) og presentasjoner (PPT). 

Work Sans brukes til materiell som produseres på web.


ARIAL

Eksempel på fonten Arial


TIMES NEW ROMAN

Alfabetet skrevet med fonten Times New Roman

WORK SANS

Alfabetet skrevet med fonten Work Sans

 

Retningslinjer støtteelement

Grafisk støtteelement
Det er utviklet et visuelt støtttelement som kan brukes når man ønsker det, for å gi særpreg eller gjenkjennelse. Feltet kan fylles med bilder eller rene farger. Det er viktig at formen brukes i et ­begrenset omfang. Den passer godt på framsider av trykksaker. Formen kan skaleres proposjonalt eller i høyden. Vinkelen på skrålinjen skal ikke endres. De avrundede hjørnene skaleres proporsjonalt sammen med hovedfiguren. Figuren kan roteres og speilvendes, men den skrå siden skal alltid peke ned eller opp.

Illustrasjon som viser formen til støttelementet.

Formen kan brukes utfallende oppe og nede, eller inn fra to sider. Den kan også brukes som et mindre felt i et hjørne til å passere logo eller kontaktinfo. Da skal alltid vinkelen være åpen mot hjørnet.

Illustrasjon som viser støtteelementets ulike mulige plasseringer.

 

  
 

Retningslinjer merkantilt

BREVARK

Stavanger kommunes brevmal er laget for å ivareta universell utforming. Blindeforbundet har gitt sin tilslutning til skrifttype, og anbefaler økning i skriftstørrelse til 14 pkt. ved utsendelse til personer med nedsatt syn. Mal for brevark og tekstoppsett for saksdokumenter er lagt inn i Stavanger kommunes datasystem. 

Eksempler på brevark i kommunens profil. Logo oppe i høyre hjørne på side 1, ingen logo på side 2.

 

  

Konvolutter

Det finnes konvolutter i tre formater.
C4 (229 x 324 cm) passer til A4-utsendelser.
C5 (162 x 229 cm) passer til A5-utsendelser. 
E6/5 (220 x 110 cm) er den vanligste konvolutten til brev.Konvolutter i tre størrelser, med logo plassert oppe i venstre hjørne.
Konvolutter bestilles fra hustrykkeriet.

  

VISITTKORT

Visittkortene er 90 x 50 mm, og har trykk på begge sider. Malen må ikke endres, og man kan ikke legge til elementer som f.eks. bilde.

Visitttkort framside, enten med eller uten mobilnummer:

Visittkort framside, variant med og uten mobilnummer.

To varianter bakside, enten med engelsk tekst eller med «Sammen for en levende by»: 

Visittkort bakside, enten med engelsk tekst eller med "Sammen for en levende by".

 

Visittkort bestilles fra hustrykkeriet.

  

 

Presentasjoner

Stavanger kommunes PowerPoint-mal skal brukes ved alle interne og eksterne presentasjoner. Malen ivaretar kommunens profil, samtidig som den gir stor fleksibilitet. Det er lagt vekt på utstrakt bruk av bilder, og det er maler for ulike tittelsider, pausesider, kapittelsider og innholdssider.

Pass på at det ikke er for mye innhold på hver side. Fordel heller innholdet ut over flere sider.

Tittelsider
Det er laget tre ulike varianter i kommunens farger. Én variant kun med farge og tekst, én variant der du kan bytte bilde og en siste variant der vi har plukket ut noen bilder vi synes representerer kommunen godt.

lysark-tittel

Variant tittelside med bilde

Variant tittelside med bilde

Variant tittelside med bilde


Pause- eller kapittelsider

Her kan du legge til tittel og bytte bilde. På pausesidene har vi tenkt at det kun brukes bilde.

PPT pauseside

PPT pauseside


Eksempler på innholdssider. Det ligger flere eksempler i maldokumentet.

Eksempel på innholdsside PPT med bilde på siden

Eksempel på innholdsside med både tekst og flere bilder.

Både tekst og bilder.

PPT-mal med to logoer, bulletsliste og ett bilde.

Eksempel på innholdsside PPT    

PPT-slide med tekst og fire bilder

 

Flere avsendere
Hvis flere avsendere står bak presentasjonen, plasseres logoene oppe til høyre og avsendernavn i det svarte feltet nederst: 

PPT-mal med to logoer og fulldekkende bilde

  

OPPSLAGSMAL

Malen er laget i Word for utskrift på kopimaskin til enkle oppslag. Eksempel: «Kantinen er stengt», «Midlertidig endring av åpningstidene» og lignende.

A4-ark og PPT-ark med grafisk element og tekst inni.

 

Retningslinjer annonser

Stillingsannonser print

Det er laget en mal for stillingsannonser, for å sikre at Stavanger kommune fremstår enhetlig og profesjonelt.

Variant A uten bilde
Modul 23 (122x144 mm) og modul 33B (122x181 mm)

Eksempel stillingsannonse uten bilde.

 

Variant B med bilde
Modul 23 (122x144 mm) og modul 43B (122x254 mm)

 EKsempel stillingsannonser med bilde

Modul 43 (122x291 mm)

Fellesannonser 

 

 

Stillingsannonser web

Toppbanner

Stilling webbanner 1

Stilling webbanner 2

Skyskrapere

Variant A uten bilde

Stilling webbanner 3

Rammen blir stående, og innholdet skifter mellom hver «slide». Kan både ha ulike stillinger som rullerer eller stillingstittel og undertekst som rullerer.

Variant B med bilde.

Stilling webbanner 4

Rammen blir stående, og innholdet skifter mellom hver «slide». Kan både ha ulike stillinger som rullerer eller stillingstittel og undertekst som rullerer.

Netboards

Variant A uten bilde

Stilling webbanner 5

Varant B med bilde

Stilling webbanner 6

 

 

Retningslinjer skilt og bildekor

BILDEKOR

All merking av Stavanger kommunes biler skal være i henhold til kommunens visuelle profil. 

Grafisk støtteelement kan brukes til å vise hvilken enhet bilen hører til. Fargen på feltet skal være i kontrast til farge på bil.

bildekor

Eksemplene under viser to ulike synlighetsnivåer. Kommunens logo skal stå på bildøren.

Fire biler med kommunedekor på.

Skilt

All skilting i Stavanger kommune skal være i henhold til den visuelle profilen. Farger velges fra profilens fargepalett. Et av eksemplene viser skilt hvor grafisk støtteelement er brukt.

Skilt med kommunens logo øverst. Deretter står det Rådmannen, Personal og organisasjon og andre kommuneavdelinger nedover på skiltet.