PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Aldersvennlig samfunn

Aldersvennlig samfunn

Stavanger kommune har aldersvennlig samfunn som et satsingsområde. Det skal bidra til at eldre innbyggere i Stavanger kan ha gode hverdagsliv.

Stavanger kommune vil at eldre innbyggere skal ha gode hverdagsliv. Det er nedfelt i kommuneplanens samfunnsdel. Stavanger kommune skal skape et aldersvennlig samfunn ved å 

 • få kunnskap gjennom nettverk for aldersvennlig samfunn om tilrettelegging så kommunen blir en god plass å bo og leve for eldre innbyggere.
 • iverksette tiltak for at kommunen kan kjennetegnes som et aldersvennlig samfunn
 • etablere rutiner på tvers av fagområder for å ivareta
  behovene til eldre innbyggere
 •  etablere gode rutiner så eldre innbyggeres behov ivaretas i kommunens planer og strategier

Leve hele livet

Aldersvennlig samfunn er et satsingsområde i Stavanger kommunes omlegging av eldreomsorgen, Leve HELE LIVET. Regjeringens kvalitetsreform for eldre heter det samme, og er inspirert av Stavanger kommunes satsing. Stavanger kommune følger opp regjeringens kvalitetsreform ved å styrke innsatsen på tre områder:

 • Aldersvennlig samfunn
 • Aktivitet og fellesskap
 • Mat og måltid

Aldersvennlig samfunn

Vi blir stadig flere eldre. Mange er ressurssterke og ønsker å delta. Det krever at samfunnet legger til rette for det.  Aldersvennlig Norge konkretiserer hvordan dette kan gjøres. Stavanger kommune er med i KS sitt nettverk for aldersvennlige samfunn, der også demensvennlig samfunn inngår.

Stavanger kommune har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som jobber med aldersvennlig samfunn. Høsten 2021 ble det holdt innspillsamlinger med frivillige lag og organisasjoner. Eldrerådet og Funksjonshemmedes råd deltok også. Samlingene ble holdt i Kvernevik frivilligsentral, Tasta frivilligsentral og på innbyggertorgene på Judaberg og Vikevåg. 

Aktivitet og fellesskap


Mange eldre mister mye av den sosiale kontakten når de blir pensjonister eller mister ektefelle. Mange har behov for tilpassede møteplasser og aktiviteter. Fysisk aktivitet og fellesskap beskytter mot en rekke helseplager og reduserer dødelighet. Her vil det bli tatt utgangspunkt i lokale muligheter og ressurser for å løse utfordringene.

Mat og måltid

Stavanger kommune har deltatt i pasientsikkerhetsprogrammet I trygge hender 24-87 - underernæring. Det ble jobbet med rutiner for kartlegging og tiltak for å forebygge og følge opp pasienter med risiko for undererernæring. Stavanger kommune har også prøvd ut ulike former for måltidsvenn for hjemmeboende. Prosjektet ble prøvd ut i samarbeid med frivillige som måtidsvenner.

Kommunens rolle i å følge opp tiltakene vil være som ansvarlig, tilrettelegger eller initiativtaker. Tiltak vil i størst mulig grad inngå som en del av kommunens etablerte planer og tjenestetilbud.