Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Bli tilsynsperson

Bli tilsynsperson

Kort fortalt

 • En tilsynsperson skal sjekke at fosterbarn får god omsorg i fosterhjemmet. 
 • En tilsynsperson skal ha en uavhengig rolle til barnevern og forsterfamilie. 
 • En tilsynsperson må være over 20 år og levere tilfredsstillende politiattest. 

Hva er en tilsynsperson?

 • En tilsynsperson er en person som er oppnevnt fra barneverntjenesten til å føre kontroll med at et fosterbarn får tilfredsstillende omsorg i fosterhjemmet.
 • Tilsynspersonen skal være en person som barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer med, for eksempel problemer knyttet til fosterhjemsplasseringen og/eller problemer barnet måtte ha overfor barneverntjenesten.
 • Tilsynspersonen skal ha en uavhengig rolle til fosterforeldre og barneverntjeneste, men skal kunne samarbeide med både fosterhjem og barneverntjeneste.
 • Det er viktig at tilsynspersonen bidrar til å skape et godt forhold mellom barnet og fosterhjemmet.

Krav til en tilsynsperson:

 • Skal være over 20 år, og kan framvise tilfredsstillende politiattest.
 • Har helst erfaring fra arbeid med barn – kjenner gjerne barnet fra tidligere.
 • Barnet har, eller kan få nødvendig tillit til vedkommende, som har særlige forutsetninger for å kunne føre tilsyn med det aktuelle barnet.
 • Kan utføre tilsynsoppgaven over tid.

Hvor mye arbeid kreves av tilsynspersoner?

 • Skal føre tilsyn med barnet så ofte som nødvendig for å kunne oppfylle formålet.
 • Minimum 4 ganger i året.
 • Skal skrive rapport etter hvert tilsynsbesøk, og sende til barneverntjenesten.
 • Deltakelse på veiledning og opplæringskurs.

Hvordan bli tilsynsperson?

 • De som ønsker å bli tilsynsperson kontakter Ingvild Mariero i barneverntjenesten på telefon 51 91 26 00. Da får du tilsendt søknadsskjema, søknad om politiattest og skriftlig informasjon. 
 • Du må fylle ut personalskjema.
 • Du må fylle ut og levere søknad om politiattest ved ditt politikammer.
 • Du må returnere personalskjemaet sammen med politiattest til barneverntjenesten. Du vil så bli kontaktet for avtale om intervju.
 • Senere kommer avtale med barnets saksbehandler, skriving av oppdragsavtalen, taushetserklæring og overlapp av informasjon vedrørende tilsynsbarnet.

Godtgjøring for tilsynspersoner

 • Tilsynspersoner godgjøres med 174,31 kroner i timen.
 • Barneverntjenesten kan godkjenne at personer med relevant høgskoleutdanning godtgjøres med en timesats på 215,13 kroner. 
 • Du får kilometergodtgjøring for kjøring til og fra fosterhjem, til aktiviteter og til og fra barneverntjenesten.
 • Du kan få dekke utgifter på inntil 500 kroner per år mot kvittering. Utgifter ut over dette må avtales med saksbehandler på forhånd.
 • Arbeidsgodtgjørelsen er skattepliktig.

Tilsynspersonen får informasjon fra barneverntjenesten om fosterbarnet

Tilsynspersonen skal ”føre kontroll med at barnet får tilfredsstillende omsorg...” Det innebærer at tilsynspersonen må ha informasjon om:

 • Hvorvidt barnet har særlige behov for omsorg / oppfølging
 • Særlige krav eller forventninger til fosterforeldrene eller andre rundt barnet

Tilsynspersonen skal føre kontroll med at ”forutsetningene for plasseringen blir fulgt opp... ”. Det innebærer at tilsynspersonen må ha informasjon om:

 • Vedtaket og planenes premisser og intensjoner med plasseringen.
 • Tidsperspektivet og dermed relasjonen mellom barnet og fosterforeldre/foreldre.
 • Barnets forståelse av hvorfor det har flyttet og barnets kjennskap til /forståelse av tidsperspektivet.    
 • Eventuelle særlige oppgaver som er tillagt fosterforeldrene.

Tillit mellom tilsynsperson og fosterbarn

 • Tillit gjør det mulig for barnet å aktivt benytte tilsynspersonen som støtteperson, og det gir bedre grunnlag for kontrolloppgaven.
 • Tilsynspersonen skal stille seg til rådighet for barnet, ikke avkreve tillit.
 • Barnet skal kunne snakke med tilsynspersonen på tomannshånd. Dette er barnets rett, ikke barnets plikt
 • Tilsynspersonen må innrette sin kontakt etter barnets alder og forutsetninger.
 • Det kan være nyttig å gjøre ting sammen.
 • Barnets fortrolighet må forvaltes i henhold til oppgaven.
 • Tilsynspersonen må være åpen og tydelig om sin rolle og oppgaver.

Tilsynspersonen og fosterforeldrene

 • Ikke gå inn i direkte veiledning, men fange opp eventuelt udekket veiledningsbehov hos fosterforeldrene, og rapportere dette til barneverntjenesten.
 • Fange opp eventuelle andre forhold som kan være til hinder for at målsettingen med plasseringen blir oppfylt, og rapportere dette til barneverntjenesten.

Kontaktinformasjon

Barneverntjenesten

Besøksadresse:
St. Olavs gate 9, 2. etasje
Åpent alle hverdager 7.40 – 15.00
Utenom åpningstiden kan du ringe Barnevernvakten på telefon 51 89 91 67 (901 72 534)

Du kan også kontakte Alarmtelefonen for barn og unge på telefon 116111. 

Postadresse:
Stavanger kommune
Barneverntjenesten
Pb 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 26 00
E-post:
barnevern@stavanger.kommune.no