Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Psykiske helsetjenester
  4. Psykisk helsetjenester for barn og unge

Psykiske helsetjenester for barn og unge

Her finner du en oversikt og beskrivelse av hjelpetiltak for barn og ungdom med psykiske problemer.

Barn og unge får helsetjeneste fra fastleger, og helsestasjon- og skolehelsetjenesten. For barn og unge med mistanke om psykiske vansker eller lidelser, eller er utsatt for bestemte risikofaktorer, er derfor disse naturlige samtalepartnere.

For barn som er i barnehage eller skolealder, vil ansatte og lærere der være naturlige samtalepartnere. Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) gir råd og veiledning i barnehager og skoler og gir utredning blant annet i forbindelse med mistanke om psykiske vansker/lidelser. Helse- og velferdskontorene har oversikt over alle tjenestetilbudene og kan hjelpe når barna har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Trenger dere hjelp? Kontakt helse- og velferdskontoret

Helse- og velferdskontorene skal gi veiledning og koordinere arbeidet og følge opp det enkelte barn og deres familier som har en psykisk lidelse. Kontorene har oversikt over aktuelle hjelpetiltak og kan etter søknad fatte vedtak om avlastning, støttekontakter, individuell plan, omsorgsstønad etc. Ta kontakt med ditt aktuelle helse- og velferdskontor

Snakk med fastlegen tidlig

Hvis psykisk lidelse rammer en i din familie er det viktig å søke lege tidlig.

Helsestasjonene gir råd og veiledning 

Består blant annet av Familiesenteret, grupper for barn av psykisk syke/rusavhengige, sorggrupper og grupper for barn som har opplevd skilsmisse, med to adresser og tverrfaglig konsultasjonsteam for barnehager. For førskolebarn med behov for spesiell oppfølging er det et tverrfaglig team for barnehagene knyttet til helsestasjonene.

Du kan ta kontakt med din helsestasjon. Dersom du ikke vet hvilken helsestasjon du tilhører, kan du ta kontakt på telefon 51 50 80 98.

Helsestasjonens familiesenter

  • Helsestasjonens familiesenter gir samtaler til foreldre med barn mellom 0-18 år som synes foreldrerollen kan være vanskelig.
  • Våre samtaler er rettet mot barna og ungdommen, enten det er problemer og utfordringer hos dem, eller det er vansker i familien. Vi møter foreldre og barn sammen eller hver for seg.
  • Vi gir tilbud til gravide som har behov for samtale angående foreldrerollen.

Helsestasjonens familiesenter er et utvidet tilbud i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Alle henvendelser tas opp i et ukentlig fag- og fordelingsmøte, og følges deretter opp av aktuelle fagpersoner.

Kontaktinformasjon:

Helsestasjonens familiesenter
Besøksadresse: Klubbgata 1, 4. og 5. etasje, 4013 Stavanger
Telefon: 51 50 80 98 og 952 75 211. 
Vi har telefontid hver tirsdag og onsdag og mandag i oddetallsuker.

Skolehelsetjenesten - helsesykepleier på skolene

Det er helsesykepleiere på alle barne- og ungdomsskoler i Stavanger. Både foreldre og elever kan ta kontakt for samtaler, råd og veiledning. Helsesykepleierne har taushetsplikt.  

Du kan få informasjon om åpningstider på skolens hjemmeside og hos skolehelsetjenesten. Du kan ta kontakt på telefon 51 50 80 98.

Du kan få mer informasjon om åpningstider på telefon 51 50 80 98.

Helsestasjon for deg som er mellom 16 og 20 år

Helsestasjon for ungdom er et tilbud til deg som er mellom 16 og 19 år og bor i Stavanger kommune, eller er elev ved en videregående skole i Stavanger.

Direkte telefon 900 93 544. Helsestasjon for ungdom ligger i Nytorget 1 i samme bygg som Metropolis.

Du kan snakke med oss om det som er viktig for deg. Det kan være store eller små ting som utfordringer du har i hverdagen din, enten hjemme, på skolen eller i fritiden.

Noen sliter med stressproblematikk som søvnvansker, muskelspenninger og humørsvingninger. Andre har problemer i en vanskelig familiesituasjon som skilsmisse, konflikter, rus, ensomhet og dårlig økonomi. Noen sliter med dårlig selvbilde, selvmordstanker, selvskading, angst og depresjon. Andre har spiseproblemer eller dårlig kosthold. Noen opplever skolepress, store arbeidskrav fra skole eller jobb og mobbing, mens andre har problemer med venner og familie. Andre har vært utsatt for fysisk og psykisk vold, overgrep og voldtekt.

Alt dette kan på forskjellige måter gå ut over hverdagen din. Du kan snakke med helsesykepleier om alt dette, og alle på helsestasjon for ungdom har taushetsplikt.

Helsestasjonen har også egne psykologer. Helsesykepleier vil vurdere om psykologsamtaler kan være aktuelt.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt!

Du kan droppe innom Helsestasjon for ungdom i åpningstidene.  Timeavtale til lege og psykolog gjøres via helsesykepleier. Helsesykepleier har også kontortid på flere av de videregående skolene i kommunen.

Pedagogisk-psykologiske tjeneste (PPT)

PPT gir hjelp til barn og unge med særlige behov, slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. I samråd med foreldrene kan barnehagen og skolen søke råd hos PPT for veiledning eller utredning. Foresatte kan ta direkte kontakt på telefon 51 50 74 01.  

Barnevernstjenesten

Psykiske problemer er en av de vanligste grunnene til at barn, unge eller voksne tar kontakt med barnevernet.

Foreldre, barn eller andre kan kontakte barnevernet hvis de er bekymret. Det er også mulig å drøfte bekymringer anonymt.

Lenden skole og ressurssenter

Lenden gir tilbud til grunnskoleelever fra 1.-10. trinn som har psykososiale vansker og/eller psykiske lidelser som av ulike årsaker ikke har tilstrekkelig utbytte av opplæringen. Opplæringen på Lenden gis i samarbeid med PPT, skolene og foresatte for å finne best mulig løsning for den enkelte elev.

Lenden skole og ressurssenter har et korttidstilbud for grunnskoleelever som gis i et av skoletilbudene til Lenden. Dette tilbudet som er utenfor hjemmeskolen gis i samsvar med PPTs sakkyndige vurdering, elevens og foresattes ønsker.

I hvilken grad eleven har utbytte av skoletilbudet evalueres underveis og i tett samarbeid med eleven selv, foresatte, PPT, hjemmeskolen og eventuelt andre instanser som for eksempel spesialisthelsetjenesten.

Les om kommunens tilbud for barnehagebarn og elever med spesielle behov

Familieveiledning

Vi tilbyr også praktisk familieveiledning i hjemmet i regi av Familieveiledningsteamet. Tjenesten gis til familier der barnet/den unge har en psykiatrisk diagnose fra spesialisthelsetjenesten og i tillegg har vansker med å fungere tilfredsstillende i hverdagen.

Familieveiledningen legger vekt på foreldrerollen og utfordringer knyttet til samspill i hjemmet. Familieveiledning er en tjeneste som det må søkes om på ditt helse- og velferdskontor.

Bakgården aktivitetssenter på Kyviksmarka

Bakgården er et senter som er litt annerledes, spennende og kreativt. Det er for deg mellom 16-23 år, som vil øke ditt sosiale nettverk og ikke finner deg helt til rette i andre aktivitets- eller fritidstilbud og innimellom kjenner deg litt ensom.

Det er åpent hver tirsdag og torsdag. Vi har har også åpent enkelte fredagskvelder, og arrangerer også egne helgetur.
Det kommer 25-30 ungdommer fra hele byen hver uke, for å prate, spise god mat, gå på kino sammen, reise på turer, ha jentekvelder, ha guttekvelder, spille spill, eller rett og slett bare ha det hyggelig sammen. 

Les mer om tilbudet ved Bakgården aktivitetssenter.