Ny klimarapport: Nok strøm er en forutsetning for et grønt skifte

I en ny klimarapport fra COWI, fremheves tilgangen på nok fornybar energi som avgjørende for at regionen skal gå i en mer klimavennlig retning.

Publisert: 3.juni 2022.

Dagens kraftnett og strømforsyning har behov for en oppgradering. I en ny rapport fra COWI, vises det til et høyt antall eldre krafttransformatorer og 300 kilometer med kraftlinjer som er mer enn 50 år gamle. For å kunne møte morgendagens energibehov, og for å kutte CO2-utslippene, må tilgangen og utvinningen av fornybar energi utbedres i regionen. 

– Skal vi nå målet om å kutte klimagassutslipp fra fossilt drivstoff og naturgass, må vi sikre at det er nok elektrisk kraft tilgjengelig også i framtiden. Da må også linjenettet være rustet for å overføre strømmen til rett sted på rett tid, sier Gabriele Brennhaugen, rådgiver i Klima- og miljøavdelingen i Stavanger kommune.

cowi strøm

Utbygging av transformatorstasjoner og strømmaster er omstridt, og er ikke populære tiltak blant innbyggerne i en kommune. Likevel understreker rapporten viktigheten av å utvikle et robust kraftnett, som tåler belastningen og overgangen fra bruk av fossilt drivstoff til elektrisitet. 

Mest klimagassutslipp fra vei- og sjøtrafikk i Stavanger

Det er Klimanettverk Jæren som har engasjert COWI for å kartlegge energi- og klimasituasjonen i regionen. Nettverket består av de ni kommunene Randaberg, Stavanger, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time, Hå og Kvitsøy.

– Rapporten er viktig for å få en bedre forståelse for hvordan energien brukes i dag, og hva som er muligheten framover knyttet til energiøkonomisering (enøk) og økt bruk av lokale energikilder., forteller Jane Nilsen Aalhus, miljøvernsjef i Stavanger kommune.

Cowi - klimagassutslipp

Rapporten viser at dagens klimagassutslipp i Stavanger, i stor grad er knyttet til vei- og sjøtransport. Brennhaugen, som også er koordinator i Klimanettverk Jæren, mener Stavanger har en stor jobb foran seg, men utslippstallene viser at vi er på rett vei.

– Her er det allerede en storstilt elektrifisering på gang. Men det trengs langt flere tiltak – både for å redusere behovet for bilkjøring, og for å gjøre det lettere for innbyggere og næringsliv å gjøre «grønne» energivalg. Å legge til rette for en «kortreist hverdag» for innbyggerne er et hovedprinsipp for byutviklingen.

cowi energi
Energibruk i kommunene i 2021. Flytende fossilt drivstoff er fra 2019, da pandemien påvirket transportsektoren mye.

Du kan lese hele rapporten her. Og presentasjonen av rapporten er her.

Økt bruk av solkraft

Et av tiltakene som rapporten anbefaler er at kommunene øker bruken av solkraft. Brennhaugen understreker at Stavanger vil, og må være en pådriver for å få til gode løsninger for hele regionen.

- Stavanger kommune kan også bidra til å frigjøre elektrisk strøm til «det grønne skiftet». Eksempler på dette er å effektivisere energibruken i egne bygg, og å benytte de tilgjengelige flatene for å produsere lokal energi, for eksempel via solceller. En annen mulighet er å gi støtte til innbyggerne til energibesparende tiltak, eller alternativer som kutter bruken av fossil energi.

- Her er det allerede mye på gang – flere kommunale bygg i Stavanger blir varmet opp via restvarme fra avløpssystemet. Og kommunen har også en god oversikt over potensialet for å produsere solstrøm på kommunale tak, forteller Brennhaugen.

 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Gabriele Brennhaugen

Rådgiver, klima og miljø

Telefon:
51 50 74 37
E-post:
gabr@stavanger.kommune.no