Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturstipend

Kulturstipend

Kort fortalt

  • Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke stipend fra kommunen.
  • Du kan søke om inntil 50 000 kroner. 
  • Neste søknadsfrist er 1. mars 2020. 

Formålet med Stavanger kommunes kulturstipend

Stavanger kommune deler årlig ut kulturstipender til profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som ønsker å perfeksjonere/videreutvikle seg. Stipendene skal være til inspirasjon og glede for kunstnere og kulturarbeidere, og en berikelse for byens kulturliv. Formålet med kulturstipendene er å bidra til kvalitet, nyskaping, forskning, tilgjengelighet og/eller bredde innen området.

Krav til søkeren og søknaden

Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke om Stavanger kommunes kulturstipend. Du som søker må være tilknyttet Stavanger gjennom bosted, faglig virke eller et prosjekt som ønskes gjennomført med utgangspunkt i Stavanger. Det er mulig å søke om stipend innen visuell kunst, musikk, litteratur/ytringsfrihet, scenekunst, film og andre kunstformer.

Søknad om stipend skal leveres gjennom elektronisk søknadsskjema som ligger nedenfor, og skal inneholde følgende:

  • Informasjon om søker
  • Dokumentasjon på utdanning og praksis
  • Beskrivelse av prosjektet/tiltaket det søkes støtte til, formål, sted og dato for periode av gjennomføringen.

Det gis ikke stipend til utdannelse som er låneberettiget i Statens lånekasse. Det er en forutsetning at stipendet brukes til formålet som det er søkt om. Ved avslutningen av stipendperioden skal det utarbeides en kort sluttrapport som leveres til kulturavdelingen.

Behandling av søknader

Stipend tildeles ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på kunstnerisk og faglig nivå. Kommunalstyret for kultur og idrett vedtar hvem som tildeles stipend, og dette blir offentliggjort av ordfører.

Utbetaling og kontroll med bruk av midler

Stavanger kommune utbetaler tilskuddet etter at tildeling er gjort. Kommunen har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

Bortfall av stipend og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av stipend bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller stipendet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller stipend som ikke er utbetalt, og utbetalt stipend kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom stipendmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist.

Bruk elektronisk søknadsskjema:
Kulturstipend - søknadsskjema  

Neste søknadsfrist er 1. mars 2020.  
Elektroniske vedlegg til søknaden har en øvre grense på 100 MB. Vennligst ta kontakt ved behov for innsending av større vedlegg.

Stipendmottakere 2019

Kulturstipend for 2019 ble også delt ut 3. juni på Ledaal. De sju stipendene er på 50 000 kroner og ble gitt til:

Marianne Stenerud, fortellerkunstner
Cesilie Kverneland, dans
Yumiko Ezuka Ashley, fotograf
Børge Fjordheim, musiker
Lars Tønnessen, musiker
Arild Rein, forfatter
Ida Windingstad, filmskaper

Disse fikk kulturstipend for 2019: 

Marianne Stenerud, fortellerkunstner
Cecilie Kverneland, dans
Yumiko Ezuka Ashley, fotograf
Børge Fjordheim, musiker
Lars Tønnessen, musiker
Arild Rein, forfatter
Ida Windingstad, filmskaper

Kontaktinformasjon

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no