Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturstipend

Kulturstipend

Kort fortalt

 • 57 kunstnere tildeles stipend for kr 1 770 000 i den midlertidige stipendordningen.
 • Stavanger kommune har styrket budsjettet for kulturstipend i 2020 for å støtte sårbar kunstnerøkonomi under koronapandemien.
 • Søknadsfrist for midlertidig stipendordning var mandag 10. august 2020. Det er ikke lengre mulig å søke på denne ordningen.
 • Informasjon om søknadsfrist for ny stipendordning i 2021 vil komme i løpet av våren 2021. 

Midlertidig stipendordning for kunstnere og kulturarbeidere som konsekvens av Covid-19

Stavanger kommune har styrket budsjettet for kulturstipend i 2020 for å støtte sårbar kunstnerøkonomi under koronapandemien.

Formål med stipendordningen
Den midlertidige stipendordningen gjelder for profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere som ikke er blitt ivaretatt av eller har kvalifisert for andre støtteordninger rettet mot konsekvenser av koronapandemien. Formålet med kulturstipendet er å bidra til å opprettholde produksjon av kunstnerisk innhold og stimulere til utvikling av framtidige prosjekt.

Søknadsfrist var 10. august.

Informasjon om søknadsfrist for ny stipendordning i 2021 vil komme i løpet av våren 2021. 

Fakta om behandling av ordningen

Det kom inn i alt 136 søknader, og den omsøkte summen var til sammen kr 6 153 543.

Det ble tildelt i alt kr 1 770 000 til 57 søkere.

- Det har aldri tidlegare vore så stor bredde blant søkarane til ei stipendordning i kommunen, seier kultursjef Arnfinn Bjerkestrand.
Han er glad for at kommunen har klart å legge inn nærmare 1,8 millionar kroner til eit hardt ramma kulturliv. 

Se tildelingsliste.

Se fullstendig søkerliste.

Hva er det gitt stipend til?

Ved tildeling av stipend er det prioritert å støtte frikjøp av arbeidstid for arbeid med kunstnerisk produksjon, utvikle nye framtidige prosjekt og/eller kompetanseheving. Videre er støtte til leie av studio/atelier og innkjøp av nødvendig utstyr/materiell til arbeid med kunstnerisk produksjon prioritert.

I denne tildelingsrunden har det ikke vært rom for å prioritere reiser eller utstyr som ikke er vurdert som nødvendig for det tiltaket det er søkt om. Dette på grunn av Covid-19-restriksjoner knyttet til reiser og budsjettmessige årsaker.

Hvordan er søknadene vurdert?

 1. Søknadene er først vurdert etter om søknaden oppfyller de formelle kriteriene (søknadsfrist, komplett søknad med cv, budsjett, profesjonell kunstner/kulturarbeider).
 2. Alle søknader er lest av minst tre rådgivere. Alle søknader er drøftet i minst to omganger, både tverrfaglig og innen kunstfelt, og etter oppgitte kriterier for vurdering.
 3. Kulturavdelingen har innstilt beløp basert på disponible budsjettmidler og en samlet prioritering blant søknadene.
 4. Innstillingen er gjennomgått og godkjent av kultursjefen i vedtaksmøte 03.09.2020 under administrativ fullmakt gitt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 10.06.2020.
 5. Søknadene er behandlet i henhold til forvaltningsloven. Det er klagerett på vedtak jf. forvaltningsloven §§.

Hvordan utbetales stipendet?

Stipendet utbetales til kontonummer oppgitt av søker i søknadsskjema når tildelingsbrev sendes ut. Det vil ta inntil 2 uker fra tildelingsbrev er mottatt til beløpet er overført din konto.

Må jeg skatte for stipendet?

Stipend tildelt via denne midlertidige ordningen er skattepliktig, og mottaker har plikt til å innberette tilskudd på riktig måte til skattemyndighetene. Se Skatteetatens Skatte-ABC 2020 med veiledning for kunstnere og generelt om stipend.

Kan jeg få begrunnelse for vedtaket?

Administrasjonen har ikke kapasitet til å gi spesifiserte begrunnelser for vedtak i hver enkelt søknad. Noen søknader vurderes å ikke ha høy nok kvalitet, noen har for svak profesjonalitet, og noen er for lite konkrete i beskrivelse av søknaden. I stor grad handler avslag likevel om at det ikke er nok penger å fordele, og det må gjøres prioriteringer.

Kan jeg klage?

Du har rett til å klage på vedtaket, jf. forvaltningsloven §§ 28 – 36. Fristen for å klage er tre uker fra du mottar svarbrev via Altinn.

Hvis du ønsker å klage, sender du en skriftlig begrunnet og signert klage til Stavanger kommune, postboks 8001, 4068 Stavanger eller til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog er klageinstans.

Hvem kan søke og hva kan du søke om?

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle felt kan søke: visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, film og andre kunstformer.
 • Søker må være tilknyttet Stavanger kommune gjennom bosted eller faglig virke.

Hva kan du søke om, og hvor mye kan du søke om?

Du kan søke om stipend til:

 • frikjøp av arbeidstid for å jobbe med kunstnerisk arbeid/fordypning og/eller arbeid med utvikling av forprosjekt høsten 2020
 • leie av produksjonslokaler/atelier/studio i samme periode
 • kompetanseutviklende formål (gjelder ikke utdannelse som er støtteberettiget gjennom Statens lånekasse)
 • innkjøp av utstyr/materiell

Det kan søkes om stipend fra kr 20 000 til kr 50 000 for 2020.

Hva inngår ikke i ordningen?

Stipendet kan ikke dekke tapte inntekter eller tidligere påløpte kostnader.

Det kan ikke søkes om stipend for samme tiltak/arbeid som tidligere er tildelt støtte gjennom andre tilskuddsordninger i Stavanger kommune.

For søknader om andre tiltak eller prosjekt se Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Du kan søke flere tilskuddsordninger, men du kan ikke søke om tilskudd til samme arbeid/tiltak/prosjekt i flere av kommunens ordninger. 

Se også: Ofte stilte spørsmål

Hvordan søker du

NB! Søknadsfristen var 10. august, og søknadsfristen er utløpt.

 1. Bruk søknadsskjema for kulturstipend
 2. Fyll inn obligatoriske opplysninger
 3. Legg ved CV
 4. Legg ved en kort beskrivelse av arbeidet du søker stipend til (maks 1 side/400 ord) og budsjett med følgende opplysninger:
  • Søknadssum (fra kr 20 000 – 50 000)
  • Planlagt bruk av stipendet
  • Budsjett som viser inntekter og utgifter. Inntekter kan for eksempel være andre støtteordninger og egeninnsats. Budsjettet må gå i balanse.
 5. Det er tilstrekkelig å legge ved eksisterende dokumentasjon av tidligere arbeid. Elektroniske vedlegg til søknaden har en øvre grense på 100 MB. Vennligst ta kontakt ved behov for innsending av større vedlegg.

Hvordan behandles søknaden

Tildeling gjøres ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der følgende kriterier vektlegges:

 • Fullstendig søknad
 • Kunstnerisk og faglig nivå
 • Nyskaping, utvikling og fordypning i egen kunstnerisk praksis
 • Mangfold og bredde innen område/felt

Kunstnere som har mottatt nasjonale arbeidsstipend på over kr 200 000 årlig, kvalifiserer for å søke, men vil ikke ha prioritet foran søkere som ikke har mottatt slike stipend.

Det er en forutsetning at stipendet brukes til formålet det er søkt om.

Behandlingstid: ca. 3 uker etter søknadsfristens utløp.

Rapportering og kontroll med bruk av midler

Innen 1. mars 2021 må du sende en kort rapport (1/2-1 side) der du gjør rede for bruken av stipendet og det kunstneriske utbyttet. Ved ev. endringer i bruken av stipendet fra oppgitt budsjett, skal dette kommenteres i rapporten. Dersom du ikke har mottatt beløpet du har søkt om, rapporterer du på de deler av omsøkt tiltak du selv ønsker å prioritere.

Rapporten sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no og merkes følgende:
Sak 20/31208 – Rapport ekstraordinær stipendordning 2020

Stavanger kommune utbetaler tilskuddet etter at tildeling er gjort. Kommunen har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning.

Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

I henhold til Offentleglova § 3 er søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg, offentlig tilgjengelige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten (jf. Forvaltningsloven § 13). Dette må begrunnes særskilt av søker.

Bortfall av stipend og krav om tilbakebetaling

Dersom tildeling av stipend bygger på uriktige opplysninger fra søker, kan utbetalt stipend kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom stipendmottaker ikke har levert rapport innen fastsatt frist.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg søke om stipend hvis jeg fikk tildelt kulturstipend via ordinær stipendordning 2020?

Ja, det kan du, men du kan ikke søke om stipend til det samme arbeidet/prosjektet du fikk stipend til.

Når vil søknadene behandles?

Søknadene vil behandles når søknadsfristen er utløpt, 10.august. Da vil det ta ca. tre uker før du får svar på om du er tildelt stipend.

Hvordan skal jeg sette opp utgifter i et budsjett?

Utgifter i budsjettet kan for eksempel være honorar for det kunstneriske arbeidet du skal utføre. Dette kan du definere til en viss periode i løpet av høsten 2020 der du planlegger å utføre arbeidet slik du nå ser at høsten din blir. Andre utgifter kan være research eller annet du har behov for å gjøre i forbindelse med arbeidet. 

Kan jeg søke om arbeidsstipend, eller må det være et helt nytt prosjekt? 

Du kan søke om et arbeidsstipend, det vil være innenfor i det vi skriver i utlysningen at du kan søke om:
«frikjøp av arbeidstid for å jobbe med kunstnerisk arbeid/fordypning og/eller arbeid med utvikling av forprosjekt høsten 2020».

I søknaden kan du definere hvilke prosjekt eller lignende du har under arbeid, eller hva slags type arbeid du skal gjøre, og avgrense til en viss periode for høsten. Ta utgangspunkt i hvordan du antar at høsten kan bli. 

Stipendmottakere 2020 via ordinær stipendordning

Stavanger kommune deler årlig ut kulturstipend via ordinær ordning med søknadsfrist 1. mars. Denne ordningen ble utvidet i forbindelse med koronakrisen i 2020. Ti dyktige kulturaktører fikk tildelt hvert sitt stipend på 50 000 kroner i år:

Musikk

Anders Hana:

- Forskning på norsk tradisjonsmusikk og hvordan det går an å overføre tonaliteten til moderne instrument. Lage ny musikk basert på og inspirert av tonalitet og rytmikk i norsk folkemusikk. Reise rundt og lete etter spelemenn som ikke er så oppe i dagen og presentere de for publikum i Stavanger på folkemusikk serien Gorrlaus. Vise at det er flere måter å tilnærme seg tonalitet på, ikke bare gjennom det tempererte vestlige systemet. Vise at det faktisk finst tonalitet i vår egen tradisjonsmusikk som ikke kan spilles hverken på piano, gitarer, trekkspill eller andre tempererte instrument. Vise hvordan det går an å lage egne/modifisere instrument til å spille helt andre toner og skalaer.  Presentere resultat av egen forskning og eksperimentering i form av konserter med ulike konstellasjoner og instrumentering.

Espen Kluge:

- Jeg skal bruke stipendmidlene til å sette av tid til å utforske krysningen mellom kunstig intelligens og musikkomposisjon, prosjektet skal resultere i et nykomponert stykke, med to komponister, min algoritme og meg.  Musikken skal presenteres i form av innspilling og konsert.


John Lilja:

- Jeg ønsker å lage et gjennomkomponert verk for symfoniorkester (ca 15 instrumentstemmer) og presentere verket for Jæren symfoniorkester med håp om at de fremfører det på offentlig konsert. Stipendet vil delvis dekke komponisthonorar basert på gjeldende satser.

Sjur Dagsland:

- Stipendet skal brukes til videreutvikling, låtskriving, komponering, produsering og utgivelse av album, kompositorisk arbeid med filmmusikk og arbeid med å videreutvikle den visuelle opplevelsen av konsertene mine både gjennom innovative animasjons- og filmteknikker, dans og live-painting. I denne arbeidsprosessen ønsker jeg å sikte mot et nytt kompositorisk utrykk som kan utfordre min egen kreative arbeidsprosess, utvide horisonten for nye sjangerfusjoner

Visuell kunst:

Åse Anda:

- Jeg søker om støtte til produksjon av 3D-filmen "VR-skulptur - Virtualisering av 32meter silketrykk formet til labyrint." (arbeidstittel). Prosjektet tar utgangspunkt i en romlig papirskulptur som består av 32 meter silketrykk. Skulpturen er en fargerik vandring fra lys til mørke, eller fra mørke til lys. Sist jeg monterte skulpturen ble den til en farge-labyrint. Jeg er i dialog med software-/ produksjonsselskapet Spellbound*, som er interessert i å lage den sammen med meg.  Stipendet vil gå til å produsere filmen.

Christine Hansen:

- Søker om stipend for å jobbe med prosjektet "Trær som faller". Stipendet vil brukes til honorar, materialer og bearbeidelse. Har lenge vært interessert i det utbygde landskapet, og i prosjektet tar hun utgangspunkt i store og små forandringer i sine nære omgivelser.                                       

Else Leirvik:

- Søknaden gjelder produksjon av kunstverk til utstilling ved Olav H. Hauge-Senteret i Ulvik. Utstillingen vil åpne i forbindelse med Ulvik Poesifestival som finner sted i september 2020.

Jeg har blitt invitert til å utforme kunstverk i form av en utstilling til årets festival hvor tema er naturtap. Olav H. Hauge sitt dikt «Me trudde verdi her er til for oss» fra diktsamlingen Janglestrå er selve inngangen for festivalprogrammet.

Signe Christine Urdal:

- PUST er et helhetlig kunstprosjekt med en utstilling bestående av en fotoserie i sort/hvitt, objekter, lyd og en katalog. Tema er identitet, lengsel og tilhørighet og hvordan dette skillet mellom liv og død påvirker oss mennesker.

Litteratur

Arshad Mubarak Ali:

- Romanprosjekt om samfunnskonflikt mellom muslimer og storsamfunnet. I handlingen bruker Ali sin egen erfaring både fra 22. juli og det muslimske miljøet i Stavanger.

Annet

Frida Feline Nilsen:

- Jeg søker om kulturstipend for å kunne videreutvikle meg som kunstner, komponist, musikkprodusent og regissør. Jeg legger vekt på å jobbe tverrfaglig og med unge lovende kunstnere (spesielt kvinnelige) innenfor flere fagdisipliner. Jeg tenker denne tverrfagligheten og satsningen på samarbeid med lokale dyktige, unge kvinnelige (up and coming) kunstnere utgjør en viktig berikelse til byens kulturliv, ved at de ser at det er mulig for unge kvinner å lykkes via hardt målrettet arbeid.

 

Kontaktinformasjon

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no
Kristina Ehrenberg-Rasmussen, konstituert kultursjef

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Konstituert kultursjef til 01.01.2022

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Mobil:
971 96 321
Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no