Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd

Kulturtilskudd

Kort fortalt

 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 57/20 - Tiltak for kunstnere og arrangører som konsekvens av koronapandemien å prioritere at ordningene kulturstipend og tilskudd til kunst og kulturtiltak skal styrkes. 
 • Les mer her om konsekvenser av koronaepidemien og utbetaling av tilskudd.
 • Stavanger kommune gir tilskudd til kunst- og kulturformål og kulturaktører. Tilskudd skal bidra til utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. 
 • Tilskuddsordningene skal støtte opp under mål, satsninger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025.
 • Økonomiske rammer for tilskuddsordningene følger av årlig budsjettvedtak i Stavanger kommunestyre.
 • Tilskuddsordninger med årlige søknadsfrister kunngjøres i forkant av søknadsfristene. For øvrige tilskuddsordninger er søknadsfristen senest fire uker før gjennomføring.
 • Samlet oversikt over alle tilskuddsordninger i Stavanger kommune finner du her.

Generelle retningslinjer for tilskudd i 2021

 • For nye tiltak det søkes om støtte til i 2021, må søker forholde seg til de gjeldende smittevernreglene pga. koronapandemien og ta høyde for dette i planlegging og gjennomføring.
 • Dersom du har mottatt støtte til et tiltak i 2021 og det oppstår vesentlig endringer, for eksempel at tiltaket må utsettes, det må gjøres større endringer eller tiltaket må avlyses, skal kulturavdelingen v/saksbehandler i tilskuddsbrev kontaktes i forkant.
 • Dersom du har mottatt statlige kompensasjons- eller stimuleringsmidler for omsøkt tiltak i 2021, eller planlegger å søke om dette, skal det oppgis i søknaden.
 • Tilskudd til reiseaktivitet internasjonalt vil ikke prioriteres så lenge det foreligger reiserestriksjoner. Dette på grunn av usikkerhet når det gjelder gjennomførbarhet og fordi Stavanger kommune ikke vil stimulere til reisevirksomhet når det er restriksjoner.
 • Det tas forbehold om at koronasituasjonen regionalt og nasjonalt ikke vesentlig forverres i 2021.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler oppgitt i tilskuddsbrevet dersom du har spørsmål.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Informasjon om ordningen pga. koronaviruset:

Kulturavdelingen tar i mot søknader og behandler disse fortløpende. Oppgi i søknaden dersom prosjektet du søker om, er tilpasset situasjonen under koronapandemien.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen hvis du har spørsmål om tiltaket/prosjektet du ønsker å søke om. 

Om tilskuddsordningen

Tilskuddet skal stimulere til produksjon, formidling, honorar og markedsføring av kulturell og kunstnerisk produksjon. Stavanger kommune vil bidra til utvikling, bredde og kvalitet innen kunst og kultur.

Det kan også søkes om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger, nye former for formidling eller andre innovative prosjekt som er tilpasset situasjonen under koronapandemien.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og organisasjoner kan søke om tilskudd til kunst- og kulturtiltak innen visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv eller andre kulturformål.
 • Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger kommune gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.
 • Tiltaket må foregå i Stavanger kommune.
 • Arrangement skal være åpne for alle. Alle arrangement eller tiltak må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern under koronapandemien.
 • Søknad om tilskudd til arrangement i menighetskirkene, unntatt Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes, må gjøres gjennom ordningen Kirkekulturell myldring.
 • Søknader om filmprosjekt rettes til Filmkraft.

Når kan du søke?

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være sendt i god tid og senest fire uker før tiltaket skal gjennomføres. Under den nåværende situasjonen med koronapandemien må søknad være sendt senest to uker før tiltaket skal gjennomføres. Tiltak som har funnet sted før søknaden sendes inn, vil ikke behandles.

Hvor mye kan jeg søke om?

De økonomiske rammene følger av Stavanger kommunes årlige budsjettvedtak. Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere tiltak.

Kultursjefen har fullmakt for tildeling av tilskudd inntil kr 50 000. For tildeling av tilskudd over kr 50 000 vil kultursjefen legge fram en sak til politisk behandling, som behandles av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Hvordan behandles søknaden?

Henvendelser og søknader besvares fortløpende av kulturavdelingen. Foreløpig eller endelig svar skal foreligge innen tre uker (21 dager), jf. forvaltningsloven.

 • Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der det bl.a. vektlegges at:
 • Tiltaket er av høy kunstnerisk og/eller faglig kvalitet
 • Tiltaket er nyskapende
 • Tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud
 • Tiltaket støtter opp under mål, satsinger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025
 • Tiltaket har realistisk finansiering og budsjett i balanse

Hva må søknaden inneholde?

Søknad skal sendes via elektronisk skjema og må inneholde:

 • Opplysninger om søker, tiltak og beløp i søknadsskjema.
 • Utfyllende prosjektbeskrivelse og/eller annen relevant dokumentasjon.
 • Budsjett som viser både forventede utgifter inkludert alle honorar og lønnskostnader, og forventede inntekter, inkludert billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig komme fram hvilke andre finansieringskilder det er søkt støtte hos (oppføres som omsøkt beløp) eller mottatt tilskudd fra. Budsjettet skal minimum gå i balanse.

Tekst i søknadsskjema, prosjektbeskrivelse og budsjett kan bli brukt i offentlig tilgjengelige saksframlegg. Det må derfor gis en god og helhetlig beskrivelse av tiltaket.

Hvordan søker jeg?

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter som mottar driftstilskudd fra Stavanger kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift.
 • Rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle kunstnere.
 • Kompetansebyggende tiltak som kan anses å være del av ordinær drift, eller som er del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet.
 • Ved søknad til musikk prioriteres ikke støtte til fysiske utgivelser (CD/vinyl).
 • Ved søknad til litteratur prioriteres ikke oppkjøp av manus eller utgivelser.
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Underskuddsgarantier

Tilskudd til kunstformidling visuell kunst

Formål med ordningen

Tilskuddsordningen for kunstformidling i institusjoner er i 2020 utvidet til også å gjelde kunstnerdrevne visningssteder og enkeltkunstnere/kunstnergrupper, vedtatt av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog 10.06.2020. Dette er for å avhjelpe den vanskelige økonomiske situasjonen som mange kunstnere og visningssteder befinner seg i som en følge av koronapandemien.

I kulturbudsjettet for 2020 er det avsatt kr 400 000 til ordningen.

Tilskuddsordningen skal gi profesjonelle kunstnere/kunstnergrupper og visningssteder mulighet til å realisere allerede planlagte formidlingsprosjekter og gi lokale kunstnere mulighet til å stille ut i Stavanger-regionen. Kunstinstitusjoner kan søke om formidlingstiltak som er av en særskilt karakter og med et innhold og format som gjør det vanskelig gjennomførbart uten ekstra økonomisk støtte.

Søknadsfrist for 2020: 4. november 2020

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere/kunstnergrupper, visningssteder og institusjoner kan søke om støtte til å realisere allerede planlagte formidlingsprosjekter.
 • For å kunne søke om midler til utstilling må kunstnere/kunstnergrupper kunne vise til avtale med visningssted i 2020 eller 2021.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som forventes å være en del av kunstinstitusjonens ordinære virksomhet.
 • Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger kommune gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.
 • Arrangement skal være åpne for alle.
 • Alle arrangement eller tiltak må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern under koronapandemien.

Hva kan det søkes om?

Tiltaket det søkes om, må være påbegynt i 2020, men kan ferdigstilles i 2021. Tilskudd vil utbetales i 2020. Tiltak som stimulerer til aktivitet og honorar til lokale kunstnere, vil bli prioritert.

Det kan søkes om støtte til følgende:

 • Utstillingshonorar
 • Utgivelse/publikasjon/katalog
 • Arrangement (kunstnerpresentasjon o.l.)
 • Digitale formidlingsprosjekt

Det gis ikke støtte til:

 • Utstyr for enkeltkunstnere
 • Personlige nettsider
 • Byggeprosjekt
 • Internasjonal reisevirksomhet

Hvordan vurderes søknaden?

Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der det bl.a. vektlegges at:

 • Tiltaket er av høy kunstnerisk og/eller faglig kvalitet
 • Tiltaket er nyskapende
 • Tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud
 • Tiltaket støtter opp under mål, satsinger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025
 • Tiltaket har realistisk finansiering og budsjett i balanse

Tilskuddsordningen behandles i 2020 administrativt.

Planlagt behandlingstid: 3-4 uker

Hvordan søker du:

1. Last ned og fyll ut søknadsskjema (word-fil).
2. Lag budsjett/finaniseringsplan som viser inntekter og utgifter.
3. Legg ved CV for ev. kunstnere og kuratorer.
4. Ved behov legg ved bildedokumentasjon.
5. Les retningslinjer for kulturtilskudd.
6. Søknadsskjema og alle vedlegg merkes Sak 20/36570 Tilskudd til kunstformidling visuell kunst og sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no

Søknadsfrist: 4. november 2020

Har du spørsmål? Ta kontakt med: 
Rådgiver Inger S. Bjerga: ibjerga@stvanger.kommune.no (tlf.: 416 99 734)
Rådgiver Marita Aksnes: marita.aksnes@stavanger.kommune.no (tlf: 91601925)

Tilskudd til internasjonale prosjekt og vennskapsbysamarbeid 

Tilskudd til reiseaktivitet internasjonalt i 2021 vil ikke prioriteres så lenge det foreligger reiserestriksjoner. Dette på grunn av usikkerhet når det gjelder gjennomførbarhet og fordi Stavanger kommune ikke vil stimulere til reisevirksomhet når det er restriksjoner.

Ta kontakt med kulturavdelingen i forkant dersom du planlegger å søke om tilskudd til reiseaktivitet internasjonalt i 2021.

Om tilskuddsordningen

Tilskuddet skal stimulere til utvikling av søkers internasjonale virksomhet, gjennom økt faglig kompetanse, nettverksbygging og kulturell utveksling. Tilskuddet er ett av flere tiltak som skal styrke og fremme kulturlivet i Stavanger-regionen, blant annet i form av nye profesjonelle relasjoner og nettverk, eller prosjekter og arrangement.

Hvem kan søke?

Profesjonelle organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner kan søke om støtte til deltakelse i internasjonale prosjekt innen visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur eller annen kulturvirksomhet. Begrepet deltakelse innebærer at man har inngått avtale om utstillinger, konserter, turneer, forestillinger eller at man deltar i faglige nettverk, samarbeidsprosjekt og lignende.

Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger kommune gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.

Det kan gis støtte til konkrete samarbeidstiltak med Stavangers vennskapsbyer. Kunst- og kulturrelaterte prosjekter blir prioritert.

Hva gis det ikke støtte til?

Det gis ikke støtte til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Stavanger kommune institusjoner, eller til idrettsaktiviteter, skoleprosjekter, næringsprosjekter eller utdanning/lederutvikling.

Når kan du søke?

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være sendt i god tid og senest fire uker før tiltaket skal gjennomføres. Tiltak som har funnet sted før søknaden sendes inn, vil ikke behandles.

Hvor mye kan jeg søke om? 

De økonomiske rammene følger av Stavanger kommunes årlige budsjettvedtak. Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere tiltak.

Kultursjefen har fullmakt for tildeling av tilskudd inntil kr 50 000. For tildeling av tilskudd over kr 50 000 vil kultursjefen legge fram en sak til politisk behandling, som behandles av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Hvordan søker jeg?

Søknaden må inneholde:

 • Opplysninger om søker, tiltak, formål og søknadssum.
 • Prosjektbeskrivelse og/eller annen relevant dokumentasjon med god informasjon om prosjektet/tiltaket.
 • Budsjett som viser forventede utgifter inkludert reisekostnader, opphold, honorar/lønn, og forventede inntekter, inkludert billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig komme fram andre finansieringskilder det er søkt støtte hos (oppføres som omsøkt beløp) eller mottatt tilskudd fra. Budsjettet skal minimum gå i balanse.
 • For beregning av reisekostnader, se Statens reiseregulativ.

Søknaden sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no

Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, bildende kunst og håndverk, levende bilder, kulturvern, historie og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd. Tilskudd gjelder ikke skolekorps og skolekor.

Driftstilskudd til kor og korps gis som bidrag til delvis dekning av faste utgifter, som husleie, instruktør eller dirigent. 

Minste medlemstall for støtte til organisasjoner, kor og korps er ti betalende medlemmer. 

Eletronisk søknadsskjema: Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars

Tilskudd til kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune. I Stavanger kommune blir det gjort en prioritering blant annet med utgangspunkt i plan for kulturarenaer i kommunens kulturplan 2018-2025.  

Hvem kan søke? 

Tilskudd kan gis til lokale kulturhus, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til vedlikehold eller drift. Et viktig kriterium er at søker enten må eie bygget eller ha en langsiktig leiekontrakt (10+10 år). Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden. 

Les mer om ordning og retningslinjer hos Rogaland fylkeskommune

Søknad om tilskudd fremmes på elektronisk skjema som ligger på nettsiden www.idrettsanlegg.no. I dette skjema krysser en av for at søknaden gjelder kulturbygg.

Søknadsfrist: 1. mars

Lurer du på noe? Kontakt rådgiver Maren Skoie, maren.skoie@stavanger.kommune.no  i Stavanger kommunes kulturavdeling for utfyllende informasjon om søknadskriterier og søknadsprosedyre 

 

Tilskudd til festivaler og større arrangement

Om ordningen

Stavanger har en stor og variert festival- og arrangementsaktivitet, og kommunen har høye ambisjoner for dette området. Festivaler og arrangementer skal sammen bidra til at Stavanger kan være en attraktiv by både for kunstnere og publikum. Stavanger kommune ønsker å sikre stabile rammevilkår, samtidig som vi er opptatt av videreutvikling og fornying. Stavanger kommune vektlegger frivillig innsats og vil prioritere tiltak for barn og unge. Vi er samtidig svært opptatt av at miljøperspektivet ivaretas.

Søknadsfrist for 2021 var 1. november 2020.

Her kan du se hvem som har fått støtte for 2021.

Hva kan du søke støtte til?

Kommunen kan gi støtte til festivaler og større arrangement med en tydelig kulturprofil som arrangeres i Stavanger.

 • Arrangementet må gjennomføres i Stavanger kommune.
 • Støtte gis kun til åpne kulturarrangementer.
 • Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti, kun om støtte.
 • Det kan ikke søkes om tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed.
 • Arrangementer som vurderes å inngå i ordinær aktivitet i en allerede støttet kulturinstitusjon vil ikke bli prioritert.

Hvordan behandles søknaden?

Tilskudd gis ut fra en samlet vurdering av søknaden, hvor kvalitet i program og gjennomføring, samt utviklingsorientering vektlegges særskilt. Kommunedirektøren foreslår en fordeling til utvalg for kultur og idrett, som fatter vedtak. Dette skjer vanligvis i siste møte før jul i søknadsåret.

Hva må søknaden inneholde?

Søknad skal sendes via elektronisk skjema og må inneholde:

1. Opplysninger om søker, tiltak og beløp i elektronisk skjema 

2. Legg ved kort prosjektbeskrivelse der følgende blir gjort rede for:

 • Festivalprofil og tenkt program
 • Plan for gjennomføring
 • Organisering
 • Hvordan vil dere fornye og foredle arrangementets kunstneriske innhold?
 • Hvilke nye publikumsbyggende tiltak planlegger dere?
 • Hvordan forsterker dere arrangementets identitet og bidrar til å synliggjøre lokal identitet?
 • Hvilke konkrete tiltak planlegger dere for intern kompetansebygging?

3. Last ned, fyll ut og legg ved følgende skjema for regnskap, budsjett og statistikk (excel-fil).

4. Les veiledning for tildeling av kulturtilskudd før du sender søknaden.

Tilskudd til kulturarrangører

Om ordningen

Stavanger kommunes tilskuddsordning til kulturarrangører skal sikre kvalitet, nyskapning, og/eller bredde i kulturprogrammet til byens kulturarrangører. Kommunen kan gi programstøtte til kulturarrangører med hovedformål å formidle kulturprogram, for eksempel konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre arrangementer. Arrangementene skal være åpne for byens publikum og skal markedsføres bredt. Støtten kan gis som tilskudd til program-/produksjonsarbeid. Vi vektlegger kvalitet, profesjonalitet og engasjement for lokal talentutvikling. Tilskuddsordningen bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.

Søknadsfrist for 2021 var 1. november 2020.

Her kan du se hvilke kulturarrangører som har fått støtte for 2021.

Hvem kan søke og hva kan du søke om?

 • Tilskuddsordningen gjelder for alle arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune.
 • Arrangementene må gjennomføres i Stavanger.
 • Arrangementene skal være åpne for byens publikum, og skal markedsføres bredt.
 • Støtten kan gis som tilskudd til program-/produksjonsarbeid.
 • Kvalitet, profesjonalitet og engasjement for lokal talentutvikling vektlegges.

Hvordan behandles søknaden?

Tilskudd gis ut fra en samlet vurdering av søknaden, hvor kvalitet og profesjonalitet i program og gjennomføring vektlegges særskilt. Videre vurderes også hvorvidt tiltaket bidrar til et variert kulturtilbud og i hvilken grad tiltak bidrar til lokal talentutvikling. Kommunedirektøren foreslår en fordeling til utvalg for kultur og idrett, som fatter vedtak. Dette skjer vanligvis i siste møte før jul i søknadsåret.

Hva må søknaden inneholde?

Søknad skal sendes via elektronisk skjema og må inneholde:

1. Opplysninger om søker, tiltak og beløp i elektronisk skjema 

2. Legg ved kort prosjektbeskrivelse der du gjør rede for beskrivelse av program, gjennomføring og organisering for 2021. 

3. Last ned, fyll ut og legg ved følgende skjema for regnskap, budsjett og statistikk (excel-fil).

4. Legg ved årsrapport fra foregående år.

5. Les veiledning for tildeling av kulturtilskudd før du sender søknaden.

Ensemblestøtte

Om ordningen

Stavanger kommunes tilskuddsordning for ensemblestøtte skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Tilskuddsordningen bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle ensembler skal bidra til at byens ensembler (bl.a. musikkensembler og dansekompanier) gis mulighet til å utvikle seg og gjennomføre nye prosjekter. 

Søknadsfrist: 1. januar 2021.

Hvem kan søke og hva kan du søke om?

 • For ensembler innenfor musikk og scenekunst kan det søkes om driftsstøtte på fritt grunnlag.
 • Profesjonelle- og semiprofesjonelle ensembler innen alle kunstformer kan søke Stavanger kommune om tilskudd.
 • Ensemblet må ha sin tilhørighet/sitt virke i Stavanger, og være relevante utviklingstiltak for byens kunstnere.
 • Ensemblet skal ha vedtektsfestet et ikke-kommersielt formål, og kan ikke ta ut utbytte av virksomheten.
 • Med ensembler menes orkestre og kompanier av høy kunstnerisk kvalitet som krever særskilt administrering for å være operative.
 • Det kan gis støtte både til drift og produksjoner.

Hvordan behandles søknaden?

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • Tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet.
 • Ensemblet støttes fra andre forvaltningsnivå (fylke, stat).
 • Hvilken aktivitet ensemblet har planlagt for søknadsåret (bl.a. turnevirksomhet).
 • Aktiviteten på tilsvarende kunstområde i Stavanger.
 • Ensemblet er frittstående, utenfor byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Kommunedirektøren legger fram forslag til fordeling til behandling i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. De økonomiske rammene for tilskuddsordningene følger av Stavanger bystyres årlige budsjettvedtak, hvor ordningen inngår i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog sin disposisjonskonto.

Her kan du se hvem som ble tildelt ensemblestøtte i 2020.

Hvordan søker du?

Søknaden skal inneholde følgende:

 1. Opplysning om søker (med vedtekter og opplysninger om organisasjonsform)
 2. Beskrivelse av ensemblet, herunder formål, kunstnerisk begrunnelse og aktivitetsplan
 3. Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og inntekter. Det skal tydelig framgå hvilke finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Summen av forventede utgifter og inntekter skal minimum gå i balanse.
 4. Les gjennom vilkår for tildeling av kulturtilskudd.
 5. Søk ensemblestøtte ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

 

Tilskudd til produksjonsfellesskap

Om ordningen

Stavanger kommunes tilskuddsordning til produksjonsfellskap skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Tilskuddsordningen bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle produksjonsfellskap skal bidra til at byens kunstnere og kulturaktører får gode arbeids- og produksjonsvilkår. 

Søknadsfrist: 1. januar 2021

Hvem kan søke, og hva kan du søke om?

 • Med produksjonsfellesskap menes sammenslutninger som tilrettelegger for at flere av byens kunstnere og kulturarbeidere kan ha sitt daglige virke i felleslokaler.
 • Produksjonsfellskap innen alle kunstformer kan søke Stavanger kommune om tilskudd.
 • Produksjonsfellesskapet må ha sin tilhørighet/sitt virke i Stavanger, og være et relevant tilbud for byens kunstnere.
 • Produksjonsfellesskapet skal ha vedtektsfestet et ikke-kommersielt formål, og ikke ta ut utbytte av virksomheten.
 • Det kan gis støtte både til etablering og drift.

Hvordan behandles søknaden?

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • behov for tilbudet blant byens kunstnere
 • kunstnerisk og faglig nivå på de samarbeidende aktørene
 • at det ses i sammenheng med gjeldende kulturplan/kulturarenaplan
 • karakter på tilbud (f.eks. spesialisert mht. utstyrs- og rombehov)
 • antall kunstnere som involveres i tilbudet
 • produksjonsfelleskapets økonomiske robusthet

Kommunedirektøren legger fram forslag til fordeling, som behandles av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog. 

Her kan du se hvem som ble tildelt støtte til produksjonsfellesskap i 2020.

Hvordan søker du?

Søknaden skal inneholde følgende:

 1. Opplysninger om søker (med vedtekter og opplysninger om organisasjonsform)
 2. Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål og driftsplan.
 3. Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter og inntekter. Det skal tydelig framgå hvilke finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Summen av forventede utgifter og inntekter skal minimum gå i balanse.
 4. Les gjennom vilkår for tildeling av kulturtilskudd.
 5. Søk tilskudd til produksjonsfellesskap ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Kontaktinformasjon

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Mobil:
416 99 734
Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Mobil:
971 96 321
Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Helene Ødegaard

Rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no