Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd

Kulturtilskudd

Kort fortalt

 • Stavanger kommune gir tilskudd til kunst- og kulturformål og kulturaktører. Tilskuddsordningene skal sikre kvalitet, nyskaping, tilgjengelighet og/eller bredde i kunst- og kulturlivet i Stavanger.
 • Tilskuddsordningene skal støtte opp under mål, satsninger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025.
 • Tilskuddordninger med årlige søknadsfrister kunngjøres  i forkant av søknadsfristene. For øvrige tilskuddsordninger er søknadsfristen fire uker før arrangement/gjennomføring av tiltak. 
 • Samlet oversikt over alle tilskuddsordninger i Stavanger kommune finner du her.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Det kan søkes om støtte til prosjekter eller arrangementer innen visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv eller andre kulturformål.

Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd før du fyller ut det elektroniske skjemaet.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema og legg ved følgende:

 • prosjektbeskrivelse med god informasjon om søker og prosjektet
 • budsjett og finansieringsplan

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være oss i hende senest fire uker før prosjektet eller arrangementet tar til.

Søknad om tilskudd til arrangement i menighetskirkene, unntatt Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes, må gjøres gjennom ordningen Kirkekulturell myldring.

Ordningen forvaltes av Stavanger kirkelige fellesråd og har normalt søknadsfrist to ganger i året.

Tilskudd til internasjonale prosjekt og vennskapsbysamarbeid 

Det kan gis støtte til internasjonale prosjekt for organisasjoner, grupper eller på individuell basis innen områdene visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur eller annen kulturvirksomhet.

Søkere må være bosatt/drive kunstnerisk virksomhet i Stavanger. Det gis ikke støtte til statsfinansierte institusjoner, idrettsaktiviteter, skoleprosjekter, næringsprosjekter eller utdanning/lederutvikling.

Det kan gis støtte til konkrete samarbeidstiltak med Stavangers vennskapsbyer. Kunst- og kulturrelaterte prosjekter blir prioritert. 

Søknaden skal inneholde:

 • prosjektbeskrivelse med god informasjon om søker og prosjektet/tiltaket
 • budsjett og finansieringsplan

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men i god tid og senest fire uker før prosjektet eller arrangementet tar til. Søknaden sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, bildende kunst og håndverk, levende bilder, kulturvern, historie og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd. Tilskudd gjelder ikke skolekorps og skolekor.

Driftstilskudd til kor og korps gis som bidrag til delvis dekning av faste utgifter, som husleie, instruktør eller dirigent. 

Minste medlemstall for støtte til organisasjoner, kor og korps er ti betalende medlemmer. 

Eletronisk søknadsskjema: Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars

Tilskudd til kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune. I Stavanger kommune blir det gjort en prioritering blant annet med utgangspunkt i plan for kulturarenaer i kommunens kulturplan 2018-2025.  

Hvem kan søke? 

Tilskudd kan gis til lokale kulturhus, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til vedlikehold eller drift. Et viktig kriterium er at søker enten må eie bygget eller ha en langsiktig leiekontrakt (10+10 år). Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden. 

Les mer om ordning og retningslinjer på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Søknad om tilskudd fremmes på elektronisk skjema som ligger på nettsiden www.idrettsanlegg.no. I dette skjema krysser en av for at søknaden gjelder kulturbygg.

Søknadsfrist: 1. mars

Lurer du på noe? Kontakt rådgiver Maren Skoie, maren.skoie@stavanger.kommune.no  i Stavanger kommunes kulturavdeling for utfyllende informasjon om søknadskriterier og søknadsprosedyre 

 

Tilskudd til festivaler og større arrangement

Kommunen kan gi støtte til festivaler og større arrangement med en tydelig kulturprofil som arrangeres i Stavanger.

Søknadsfrist: 1. november

Her kan du se hvilke festivaler som har fått tilskudd til festivaler og større arrangement for 2020.

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema.

Regnskapsskjema, kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

NB! Tilskuddsordningen for festivaler og større arrangement skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

Tilskudd til kulturarrangører

Kommunen kan gi programstøtte til kulturarrangører med hovedformål å formidle kulturprogram, for eksempel konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre arrangementer. Arrangementene skal være åpne for byens publikum og skal markedsføres bredt. Støtten kan gis som tilskudd til program-/produksjonsarbeid. Vi vektlegger kvalitet, profesjonalitet og engasjement for lokal talentutvikling.

Søknadsfrist: 1. november

Her kan du se hvem som har fått tilskudd som kulturarrangør for 2020.

Søknader skal inneholde beskrivelse av program og budsjett for påfølgende år, regnskap og årsrapport fra foregående år. Tilskuddsordningen gjelder for arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune. Tiltakene skal strekke seg ut over arrangørens ordinære drift.

Les veiledningen for hvordan du søker tilskudd til kulturarrangører.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema.

NB! Tilskuddsordningen for kulturarrangører skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

Ensemblestøtte

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle ensembler skal bidra til at byens ensembler (bl.a. musikkensembler og dansekompanier) gis mulighet til å utvikle seg og gjennomføre nye prosjekter. For ensembler innenfor musikk og scenekunst kan det søkes om driftsstøtte på fritt grunnlag. Med ensembler menes orkestre og kompanier av høy kunstnerisk kvalitet som krever særskilt administrering for å være operative.

Søknadsfrist: 1. januar.

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • Tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet.
 • Ensemblet støttes fra andre forvaltningsnivå (fylke, stat).
 • Hvilken aktivitet ensemblet har planlagt for søknadsåret (bl.a. turnevirksomhet).
 • Aktiviteten på tilsvarende kunstområde i Stavanger.
 • Ensemblet er frittstående, utenfor byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Retningslinjer for ensemblestøtte (pdf)

Søk ensemblestøtte ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Her kan du se hvem som ble tildelt ensemblestøtte i 2019.

NB! Tilskuddsordningen for ensemblestøtte skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

Tilskudd til produksjonsfellesskap

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle produksjonsfelleskap skal bidra til at byens kunstnere og kulturaktører får gode arbeids- og produksjonsvilkår. Et produksjonsfellesskap forstås som et sted der kulturaktører arbeider sammen, og til dels nyttiggjør seg hverandres utstyr, kompetanse og lignende.

Søknadsfrist: 1. januar

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • behov for tilbudet blant byens kunstnere
 • kunstnerisk og faglig nivå på de samarbeidende aktørene
 • at det ses i sammenheng med gjeldende kulturplan/kulturarenaplan
 • karakter på tilbud (f.eks. spesialisert mht. utstyrs- og rombehov)
 • antall kunstnere som involveres i tilbudet
 • produksjonsfelleskapets økonomiske robusthet

Last ned retningslinjer for tilskudd til produksjonsfellesskap (PDF)

Søk tilskudd til produksjonsfellesskap ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Her kan du se hvem som ble tildelt støtte til produksjonsfellesskap i 2019.

NB! Tilskuddsordningen for produksjonsfellesskap skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

 

Kontaktinformasjon

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
Telefon:
51 50 83 92
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Helene Ødegaard

Rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no