Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd

Kulturtilskudd

Kort fortalt

 • Stavanger kommune gir blant annet tilskudd til kulturtiltak, festivaler, kor, korps, kulturbygg, organisasjoner, arrangører, ensembler og produksjonsfelleskap. 

Hvorfor gir vi kulturtilskudd? 

Stavanger kommunes tilskuddsordninger for kunst- og kulturtiltak skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak 

Det kan søkes om støtte til prosjekter eller arrangementer innen følgende områder:

 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Litteratur
 • Scenekunst
 • Kulturarv
 • andre kulturformål

Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger hva tema og innhold angår. 

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema og

 • legg ved en prosjektbeskrivelse,
 • et konstnadsoverslag og
 • en finansieringsplan samt god informasjon om deg som søker. 

Søknaden kan sendes gjennom hele året men må være oss i hende senest fire uker før prosjektet eller arrangementet tar til. 

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd før du fyller ut det elektroniske skjemaet.

Tilskudd til internasjonalt kulturarbeid og vennskapsbysamarbeid 

Det kan gis støtte til internasjonalt kulturarbeid for organisasjoner, grupper eller på individuell basis innen områdene visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur eller annen kulturvirksomhet.

Søkere må være bosatt/drive kunstnerisk virksomhet i Stavanger. Det gis ikke støtte til statsfinansierte institusjoner, idrettsaktiviteter, skoleprosjekter, næringsprosjekter eller utdanning/lederutvikling.

Det kan gis støtte til konkrete samarbeidstiltak med Stavangers vennskapsbyer. Kunst- og kulturrelaterte prosjekter blir prioritert. 

Søknaden skal inneholde opplysninger om deg som søker, bakgrunn for søknaden med beskrivelse av tiltaket, budsjett og finansieringsplan. 

Søknaden kan sendes gjennom hele året men må være oss i hende i god tid og senest fire uker før oppstart av arrangement.

For mer informasjon kontakt saksbehandler
Anne Grete Gitlesen på telefon 51 50 78 23 eller e-post 
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no

Tilskudd til festivaler og større arrangement 

Kommunen kan gi støtte til festivaler og større arrangement med en tydelig kulturprofil som arrangeres i Stavanger.

Det er utviklet et krav om at man skal fylle ut både søknads- og regnskapsskjema, samt at det skal lages en prosjektbeskrivelse. Les veiledningen nøye! Ta kontakt med saksbehandler Stein Andreassen hvis noe er uklart.

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

Benytt deg av elektronisk søknadsskjema.

Regnskapsskjema, kulturtillskudd til festivaler og større arrangement.

Saksbehandler for festivaler og større kulturarrangementer,
Stein Andreassen når du på telefon 51 50 79 60 eller e-post: stein.andreassen@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist er 1. november.

Tilskudd til kulturbygg 

En Fylkeskommunal ordning hvor tilskudd til kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune og her i Stavanger gjøres det en prioritering blant annet basert på prioriteringene i gjeldende 
Kulturarenaplan 2013-2025.

Hvem kan søke? 
Tilskudd kan gis til lokale kulturhus, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til vedlikehold eller drift. Et viktig kriterium er at søker enten må eie bygget eller ha en langsiktig leiekontrakt (10+10 år). Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden. 

Les mer om ordningen og retningslinjene på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Søknaden skrives og leveres på elektronisk søknadsskjema som finnes på www.idrettsanlegg.no. I dette skjemaet krysser du av for at søknaden gjelder kulturbygg.

Ta kontakt med rådgiver Stein Andreassen i Stavanger kommune for mer informasjon på telefon 51 50 79 60 eller e-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

For spørsmål om ordningen kan du kontakte fagkoordinator Jostein Kvernes Salvesen i Rogaland fylkeskommune på telefon 51 51 65 86 eller

Driftstilskudd til kor og korps

Kommunen gir tilskudd til delvis dekning av faste utgifter som husleie og instruktør eller dirigentlønn. Minste medlemstall for støtte til kor og korps er ti betalende medlemmer.

Søknadskjema for tilskudd kor og korps 2017.

For mer informasjon om tilskudd til kor og korps kan du kontakte saksbehandler Anne Grete Gitlesen på telefon 51 50 78 23 eller e-post agitlese@stavanger.kommune.no.

Søknaden skrives og leveres på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfrist er 1. mars.

Driftstilskudd til kulturorganisasjoner

Kommunen gir driftstilskudd til grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål. Aktiviteten skal være innenfor feltene musikk, scenekunst, bildende kunst og kunsthåndverk, film, video, kulturvern, historie eller litteratur. Organisasjoner må ha minst ti betalende medlemmer for å få støtte. 

Søknadskjema for tilskudd til kulturorganisasjoner 2017 

For mer informasjon om tilskudd til kulturorganisasjoner kan du kontakte saksbehandler Anne Grete Gitlesen på telefon 51 50 78 23 eller e-post agitlese@stavanger.kommune.no.

Søknaden skrives og leveres på elektronisk søknadsskjema eller via e-post postmottak.kbu@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist er 1. mars.

Ensemblestøtte

Stavanger kommunes tilskuddsordning for ensemblestøtte skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Ordningen om støtte til ikke-kommersielle ensembler skal bidra til at byens ensembler (bl.a. musikkensembler og dansekompanier) gis mulighet til å utvikle seg og gjennomføre nye prosjekter.

Orkester - barn
Orkester - barn

Tilskuddsordningene bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by. For ensembler innenfor musikk og scenekunst kan det søkes om driftsstøtte på fritt grunnlag.

Med ensembler menes orkestre og kompanier av høy kunstnerisk kvalitet som krever særskilt administrering for å være operative.

Følgende momenter vektlegges ifm. behandling av søknadene:

 • tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet
 • at ensemblet støttes fra andre forvaltningsnivå (fylke, stat)
 • hvilken aktivitet ensemblet har planlagt for søknadsåret (bl.a. turnevirksomhet)
 • aktiviteten på tilsvarende kunstområde i Stavanger
 • at ensemblet er frittstående, utenfor byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Retningslinjer for ensemblestøtte (pdf)

Søknadsfrist er 1. januar.

Tilskudd til kulturarrangører

Kommunen kan gi programstøtte til kulturarrangører med hovedformål å formidle kulturprogram, for eksempel konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre arrangementer.

Arrangementene skal være åpne for byens publikum og skal markedsføres bredt. Støtten kan gis som tilskudd til program-/produksjonsarbeid. Vi vektlegger kvalitet, profesjonalitet og engasjement for lokal talentutvikling.

Søknader skal inneholde beskrivelse av programmet og budsjett for påfølgende år, regnskap og årsrapport fra foregående år. Tilskuddsordningen gjelder for arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune. Tiltakene skal strekke seg ut over arrangørens ordinære drift.

Les veiledningen for hvordan søke tilskudd til kulturarrangører før du søker midler. Gå til elektronisk søknadsskjema, tilskudd til kulturarrangører.

For mer informasjon kontakt saksbehandler Stein Andreassen på telefon 51 50 79 60 eller e-post
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Søknadsfrist er 1. november.

Tilskudd til produksjonsfellesskap

Stavanger kommunes tilskuddsordninger til produksjonsfellskap skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Tilskuddsordningene bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle produksjonsfellskap skal bidra til at byens kunstnere og kulturaktører får gode arbeids- og produksjonsvilkår.

Et produksjonsfellesskap forstås som et sted der kulturaktører arbeider sammen, og til dels nyttiggjør seg hverandres utstyr, kompetanse og lignende.

Følgende momenter vektlegges ifm. behandling av søknadene:

 • behov for tilbudet blant byens kunstnere
 • kunstnerisk og faglig nivå på de samarbeidende aktørene
 • at det ses i sammenheng med gjeldende kulturplan/kulturarenaplan
 • karakter på tilbud (f.eks. spesialisert mht. utstyrs- og rombehov)
 • antall kunstnere som involveres i tilbudet
 • produksjonsfellesskapets økonomiske robusthet.

Last ned retningslinjer for tilskudd til produksjonsfellesskap (PDF)

Søknadsfrist 1. januar.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er kultur for seniorer. Det er et ønske at seniorer i Stavanger skal få oppleve varierte og gode kunst - og kulturtilbud.

Kulturarrangementene for seniorer finner sted på de ulike sykehjemmene i kommunen, i tillegg til andre aktuelle kulturscener.

Kulturavdelingen inviterer artister og andre kulturaktører til å søke om midler til kulturtilbud for eldre i 2018. 

Les veiledningen for hvordan du søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken før du sender din søknad.

Last ned søknadsskjema for den den kulturelle spaserstokken 2017

For mer informasjon kontakt rådgiver Jeanette Flåte Vikse på telefon 51 50 86 37 eller e-post
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no 

Søknaden skrives og leveres på elektronisk søknadsskjema eller via e-post postmottak.kbu@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist 1. oktober.

Per Erling Ramslands legat for kulturlivet

Per Erling Ramsland ble født i 1923 og døde i 1984. Han var forretningsmann og drev butikk i Øvre Holmegate. Ramsland var kunst- og kulturinteressert, og etter hans død ble Per Erling Ramslands legat for kulturlivet i Stavanger opprettet. Formålet var å støtte seriøs musikk og seriøs bildende kunst.

Per Erling Ramslands legat har en daglig leder og et styre. Kultursjefen er daglig leder og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte.

Utlysning av midler 2017

Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger. Legatet har som formål at «midler skal gå til seriøse kulturformål, i første rekke til seriøs musikk og seriøs bildende kunst» (fra vedtekter). Tiltak som ikke omfattes av andre kommunale tilskudds- og/eller finansieringsordninger vil normalt bli prioritert. Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Stavanger kan søke.

Søknaden må inneholde:

 • prosjektbeskrivelse,
 • tidsplan,
 • budsjett og
 • finansieringsplan.

Det gis ikke midler til ordinær drift og programvirksomhet, samt til utdanning.

For mer informasjon kontakt rådgiver Jeanette Flåte Vikse på telefon 51 50 86 37 eller e-post
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no 

Søknaden sendes via e-post til
postmottak.kbu@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist 15. september.

Les om flere kommunale tilskuddsordninger 

Tilskudd fra eldrerådet - søknadsskjema
Tillskudd til kirkekulturell myldring - søknadsskjema
Tilskudd til voksenopplæring - søknadsskjema

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken, Stavanger - søknadsfrist 15. nov.
Den kulturelle skolesekken, Rogaland - søknadsfrist 1. nov.