Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd

Kulturtilskudd

Kort fortalt

 • Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 57/20 - Tiltak for kunstnere og arrangører som konsekvens av koronapandemien å prioritere at ordningene kulturstipend og tilskudd til kunst og kulturtiltak skal styrkes.
 • Retningslinjer og søknadsskjema for ny midlertidig stipendordning vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider i slutten av juni 2020. 
 • Les mer her om konsekvenser av koronaepidemien og utbetaling av tilskudd. 
 • Stavanger kommune gir tilskudd til kunst- og kulturformål og kulturaktører. Tilskudd skal bidra til utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen. 
 • Tilskuddsordningene skal støtte opp under mål, satsninger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025.
 • Tilskuddsordninger med årlige søknadsfrister kunngjøres  i forkant av søknadsfristene. For øvrige tilskuddsordninger er søknadsfristen senest fire uker før gjennomføring.
 • Samlet oversikt over alle tilskuddsordninger i Stavanger kommune finner du her.

Konsekvenser av koronaepidemien og utbetaling av tilskudd

Stavanger kommune vil ikke kreve tilbake allerede tildelte tilskudd og honorar til ulike kunst- og kulturtiltak, prosjekt, arrangement, festivaler og lignende som nå blir avlyst som følge av myndighetenes anbefalinger for håndtering av situasjonen rundt koronaviruset.

Informasjon til mottakere av tilskudd

De som har fått tilskudd fra Stavanger kommune, og er rammet av omstendigheter rundt koronaviruset, oppgir dette ved krav om utbetaling, og/eller i rapport og regnskap som leveres på vanlig måte. Alle utgifter må dokumenteres i regnskap og rapport på samme måte som normalt, jf. vilkår i tilskuddsbrev.

Stavanger kommune vil innvilge utsettelser. Send e-post med informasjon om planlagt ny gjennomføringsperiode merket med søknadens saksnummer til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Den kulturelle skolesekken og den kulturelle spaserstokken

Dette gjelder også for alle utøvere som skulle vært på turné med den kulturelle skolesekken (DKS) de neste ukene. I denne omgang er alle DKS-arrangement avlyst ut april. Stavanger kommune vil utbetale avtalte honorarer til alle involverte utøvere det er inngått kontrakter med i denne perioden.

Når det gjelder den kulturelle spaserstokken, gjelder tilskuddet for inneværende år.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med saksbehandler oppgitt i tilskuddsbrevet dersom du har spørsmål.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Informasjon om ordningen pga. koronaviruset:

Kulturavdelingen tar i mot søknader og behandler disse fortløpende. Oppgi i søknaden dersom prosjektet du søker om, er tilpasset situasjonen under koronapandemien.

Ta gjerne kontakt med kulturavdelingen hvis du har spørsmål om tiltaket/prosjektet du ønsker å søke om. 

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog vedtok i sak 57/20 - Tiltak for kunstnere og arrangører som konsekvens av koronapandemien å prioritere at ordningene kulturstipend og tilskudd til kunst og kulturtiltak skal styrkes.

Planlegger du å søke om stipend via ny midlertidig ordning?

Retningslinjer og søknadsskjema for ny midlertidig stipendordning vil bli gjort tilgjengelig på våre nettsider i slutten av juni 2020. 

Om tilskuddsordningen

Tilskuddet skal stimulere til produksjon, formidling, honorar og markedsføring av kulturell og kunstnerisk produksjon. Stavanger kommune vil bidra til utvikling, bredde og kvalitet innen kunst og kultur.

Det kan også søkes om støtte til nettbaserte konserter, forestillinger, utstillinger, nye former for formidling eller andre innovative prosjekt som er tilpasset situasjonen under koronapandemien.

Hvem kan søke?

 • Profesjonelle kunstnere, kulturarbeidere og organisasjoner kan søke om tilskudd til kunst- og kulturtiltak innen visuell kunst, musikk, litteratur, scenekunst, kulturarv eller andre kulturformål.
 • Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger kommune gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.
 • Tiltaket må foregå i Stavanger kommune.
 • Arrangement skal være åpne for alle. Alle arrangement eller tiltak må gjennomføres i tråd med myndighetenes krav til smittevern under koronapandemien.
 • Søknad om tilskudd til arrangement i menighetskirkene, unntatt Stavanger domkirke, St. Petri og St. Johannes, må gjøres gjennom ordningen Kirkekulturell myldring.
 • Søknader om filmprosjekt rettes til Filmkraft.

Når kan du søke?

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være sendt i god tid og senest fire uker før tiltaket skal gjennomføres. Under den nåværende situasjonen med koronapandemien må søknad være sendt senest to uker før tiltaket skal gjennomføres. Tiltak som har funnet sted før søknaden sendes inn, vil ikke behandles.

Hvor mye kan jeg søke om?

De økonomiske rammene følger av Stavanger kommunes årlige budsjettvedtak. Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere tiltak.

Kultursjefen har fullmakt for tildeling av tilskudd inntil kr 50 000. For tildeling av tilskudd over kr 50 000 vil kultursjefen legge fram en sak til politisk behandling, som behandles av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Hvordan behandles søknaden?

Henvendelser og søknader besvares fortløpende av kulturavdelingen. Foreløpig eller endelig svar skal foreligge innen tre uker (21 dager), jf. forvaltningsloven.

 • Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering der det bl.a. vektlegges at:
 • Tiltaket er av høy kunstnerisk og/eller faglig kvalitet
 • Tiltaket er nyskapende
 • Tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud
 • Tiltaket støtter opp under mål, satsinger og prioriterte områder i Kulturplanen 2018-2025
 • Tiltaket har realistisk finansiering og budsjett i balanse

Hvordan søker jeg?

 • Søknad skal sendes via elektronisk skjema.
 • Les veiledningen før du fyller ut skjemaet.
 • Oppgi i søknaden dersom tiltaket du søker om, er tilpasset situasjonen under koronapandemien.

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter som mottar driftstilskudd fra Stavanger kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift.
 • Rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle kunstnere.
 • Kompetansebyggende tiltak som kan anses å være del av ordinær drift, eller som er del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet.
 • Ved søknad til musikk prioriteres ikke støtte til fysiske utgivelser (CD/vinyl).
 • Ved søknad til litteratur prioriteres ikke oppkjøp av manus eller utgivelser.
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed
 • Underskuddsgarantier

Tilskudd til internasjonale prosjekt og vennskapsbysamarbeid 

Tilskuddet skal stimulere til utvikling av søkers internasjonale virksomhet, gjennom økt faglig kompetanse, nettverksbygging og kulturell utveksling. Tilskuddet er ett av flere tiltak som skal styrke og fremme kulturlivet i Stavanger-regionen, blant annet i form av nye profesjonelle relasjoner og nettverk, eller prosjekter og arrangement.

Hvem kan søke?

Profesjonelle organisasjoner, grupper eller enkeltpersoner kan søke om støtte til deltakelse i internasjonale prosjekt innen visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur eller annen kulturvirksomhet. Begrepet deltakelse innebærer at man har inngått avtale om utstillinger, konserter, turneer, forestillinger eller at man deltar i faglige nettverk, samarbeidsprosjekt og lignende.

Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger kommune gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.

Det kan gis støtte til konkrete samarbeidstiltak med Stavangers vennskapsbyer. Kunst- og kulturrelaterte prosjekter blir prioritert.

Hva gis det ikke støtte til?

Det gis ikke støtte til institusjoner, organisasjoner og virksomheter som mottar driftstilskudd fra Stavanger kommune institusjoner, eller til idrettsaktiviteter, skoleprosjekter, næringsprosjekter eller utdanning/lederutvikling.

Når kan du søke?

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være sendt i god tid og senest fire uker før tiltaket skal gjennomføres. Tiltak som har funnet sted før søknaden sendes inn, vil ikke behandles.

Hvor mye kan jeg søke om? 

De økonomiske rammene følger av Stavanger kommunes årlige budsjettvedtak. Stavanger kommune kan ikke fullfinansiere tiltak.

Kultursjefen har fullmakt for tildeling av tilskudd inntil kr 50 000. For tildeling av tilskudd over kr 50 000 vil kultursjefen legge fram en sak til politisk behandling, som behandles av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Hvordan søker jeg?

Søknaden må inneholde:

 • Opplysninger om søker, tiltak, formål og søknadssum.
 • Prosjektbeskrivelse og/eller annen relevant dokumentasjon med god informasjon om prosjektet/tiltaket.
 • Budsjett som viser forventede utgifter inkludert reisekostnader, opphold, honorar/lønn, og forventede inntekter, inkludert billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig komme fram andre finansieringskilder det er søkt støtte hos (oppføres som omsøkt beløp) eller mottatt tilskudd fra. Budsjettet skal minimum gå i balanse.
 • For beregning av reisekostnader, se Statens reiseregulativ.

Søknaden sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no

Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål og med aktiviteter innen musikk, scenekunst, bildende kunst og håndverk, levende bilder, kulturvern, historie og litteratur kan søke Stavanger kommune om driftstilskudd. Tilskudd gjelder ikke skolekorps og skolekor.

Driftstilskudd til kor og korps gis som bidrag til delvis dekning av faste utgifter, som husleie, instruktør eller dirigent. 

Minste medlemstall for støtte til organisasjoner, kor og korps er ti betalende medlemmer. 

Eletronisk søknadsskjema: Tilskudd til kor, korps og kulturorganisasjoner

Søknadsfrist: 1. mars

Tilskudd til kulturbygg

Tilskudd til kulturbygg skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune. I Stavanger kommune blir det gjort en prioritering blant annet med utgangspunkt i plan for kulturarenaer i kommunens kulturplan 2018-2025.  

Hvem kan søke? 

Tilskudd kan gis til lokale kulturhus, stiftelser, samvirkeforetak, andelslag, museer, flerbrukslokaler eller spesiallokaler for kunst og kultur. Midlene kan brukes til nybygg, ombygging og modernisering av kulturbygg, men ikke til vedlikehold eller drift. Et viktig kriterium er at søker enten må eie bygget eller ha en langsiktig leiekontrakt (10+10 år). Dokumentasjon på dette må legges ved søknaden. 

Les mer om ordning og retningslinjer hos Rogaland fylkeskommune

Søknad om tilskudd fremmes på elektronisk skjema som ligger på nettsiden www.idrettsanlegg.no. I dette skjema krysser en av for at søknaden gjelder kulturbygg.

Søknadsfrist: 1. mars

Lurer du på noe? Kontakt rådgiver Maren Skoie, maren.skoie@stavanger.kommune.no  i Stavanger kommunes kulturavdeling for utfyllende informasjon om søknadskriterier og søknadsprosedyre 

 

Tilskudd til festivaler og større arrangement

Kommunen kan gi støtte til festivaler og større arrangement med en tydelig kulturprofil som arrangeres i Stavanger.

Søknadsfrist: 1. november

Her kan du se hvilke festivaler som har fått tilskudd til festivaler og større arrangement for 2020.

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema.

Regnskapsskjema, kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

NB! Tilskuddsordningen for festivaler og større arrangement skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

Tilskudd til kulturarrangører

Kommunen kan gi programstøtte til kulturarrangører med hovedformål å formidle kulturprogram, for eksempel konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre arrangementer. Arrangementene skal være åpne for byens publikum og skal markedsføres bredt. Støtten kan gis som tilskudd til program-/produksjonsarbeid. Vi vektlegger kvalitet, profesjonalitet og engasjement for lokal talentutvikling.

Søknadsfrist: 1. november

Her kan du se hvem som har fått tilskudd som kulturarrangør for 2020.

Søknader skal inneholde beskrivelse av program og budsjett for påfølgende år, regnskap og årsrapport fra foregående år. Tilskuddsordningen gjelder for arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune. Tiltakene skal strekke seg ut over arrangørens ordinære drift.

Les veiledningen for hvordan du søker tilskudd til kulturarrangører.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema.

NB! Tilskuddsordningen for kulturarrangører skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

Ensemblestøtte

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle ensembler skal bidra til at byens ensembler (bl.a. musikkensembler og dansekompanier) gis mulighet til å utvikle seg og gjennomføre nye prosjekter. For ensembler innenfor musikk og scenekunst kan det søkes om driftsstøtte på fritt grunnlag. Med ensembler menes orkestre og kompanier av høy kunstnerisk kvalitet som krever særskilt administrering for å være operative.

Søknadsfrist: 1. januar.

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • Tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet.
 • Ensemblet støttes fra andre forvaltningsnivå (fylke, stat).
 • Hvilken aktivitet ensemblet har planlagt for søknadsåret (bl.a. turnevirksomhet).
 • Aktiviteten på tilsvarende kunstområde i Stavanger.
 • Ensemblet er frittstående, utenfor byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Retningslinjer for ensemblestøtte (pdf)

Søk ensemblestøtte ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Her kan du se hvem som ble tildelt ensemblestøtte i 2019.

NB! Tilskuddsordningen for ensemblestøtte skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

Tilskudd til produksjonsfellesskap

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle produksjonsfelleskap skal bidra til at byens kunstnere og kulturaktører får gode arbeids- og produksjonsvilkår. Et produksjonsfellesskap forstås som et sted der kulturaktører arbeider sammen, og til dels nyttiggjør seg hverandres utstyr, kompetanse og lignende.

Søknadsfrist: 1. januar

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • behov for tilbudet blant byens kunstnere
 • kunstnerisk og faglig nivå på de samarbeidende aktørene
 • at det ses i sammenheng med gjeldende kulturplan/kulturarenaplan
 • karakter på tilbud (f.eks. spesialisert mht. utstyrs- og rombehov)
 • antall kunstnere som involveres i tilbudet
 • produksjonsfelleskapets økonomiske robusthet

Last ned retningslinjer for tilskudd til produksjonsfellesskap (PDF)

Søk tilskudd til produksjonsfellesskap ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Her kan du se hvem som ble tildelt støtte til produksjonsfellesskap i 2019.

NB! Tilskuddsordningen for produksjonsfellesskap skal evalueres i 2020. Nytt søknadsskjema og nye retningslinjer vil formidles i god tid før søknadsfristen for 2021.

 

Kontaktinformasjon

Inger S. Bjerga

Rådgiver

Visuell kunst, kunstutvalget, kunst i offentlige rom

Telefon:
51 50 72 72
E-post:
ibjerga@stavanger.kommune.no

Maren Skoie

Rådgiver

Visuell kunst, Stavanger kommunes kunstsamling, kunstnerboliger, kunst i offentlige rom

Mobil:
402 03 354
Telefon:
51 50 71 66
E-post:
maren.skoie@stavanger.kommune.no

Marita Aksnes

Rådgiver

Kulturplan 2018-2025, litteratur, kulturarv, musikk

Mobil:
916 01 925
Telefon:
51 50 83 92
E-post:
marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Jeanette Flåte Vikse

Rådgiver

Økonomi, Den kulturelle spaserstokken, legat, stipend og priser 

Telefon:
51 50 86 37
E-post:
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no

Helene Ødegaard

Rådgiver

Smartby, scenekunst, film, internasjonale kulturprosjekt og kulturorganisasjoner 

Mobil:
450 28 785
E-post:
helene.odegaard@stavanger.kommune.no

Stein Andreassen

Rådgiver 

Musikk, festivaler og større arrangementer, kulturarrangører

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no