Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd

Kulturtilskudd

Kort fortalt

 • Stavanger kommune gir blant annet tilskudd til kulturtiltak, festivaler, kor, korps, kulturbygg, organisasjoner, arrangører, ensembler og produksjonsfelleskap. 

Hvorfor gir vi kulturtilskudd? 

Stavanger kommunes tilskuddsordninger for kunst- og kulturtiltak skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Fioliner på rekke og rad
Foto: Annelise Norheim

Det kan søkes om støtte til prosjekter eller arrangementer innen følgende områder:

 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Litteratur
 • Scenekunst
 • Kulturarv
 • Andre kulturformål

Tilskudd kan tildeles personer og virksomheter som er tilknyttet Stavanger gjennom sitt virke eller bosted, eller til et prosjekt som har en klar tilknytning til Stavanger i tema og innhold.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema og legg ved følgende:

 • prosjektbeskrivelse med god informasjon om søker og prosjektet
 • budsjett og finansieringsplan

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd før du fyller ut det elektroniske skjemaet.

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være oss i hende senest fire uker før prosjektet eller arrangementet tar til.

Tilskudd til internasjonale prosjekt og vennskapsbysamarbeid 

Det kan gis støtte til internasjonale prosjekt for organisasjoner, grupper eller på individuell basis innen områdene visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur eller annen kulturvirksomhet.

Søkere må være bosatt/drive kunstnerisk virksomhet i Stavanger. Det gis ikke støtte til statsfinansierte institusjoner, idrettsaktiviteter, skoleprosjekter, næringsprosjekter eller utdanning/lederutvikling.

Det kan gis støtte til konkrete samarbeidstiltak med Stavangers vennskapsbyer. Kunst- og kulturrelaterte prosjekter blir prioritert. 

Søknaden skal inneholde:

 • prosjektbeskrivelse med god informasjon om søker og prosjektet/tiltaket
 • budsjett og finansieringsplan

Søknaden kan sendes gjennom hele året, men må være oss i hende senest fire uker før prosjektet eller arrangementet tar til.

For mer informasjon kontakt rådgiver Marita Aksnes, tlf. 91601925 eller e-post marita.aksnes@stavanger.kommune.no

Tilskudd til festivaler og større arrangement

Kabler for god lyd
Foto: Annelise Norheim

Kommunen kan gi støtte til festivaler og større arrangement med en tydelig kulturprofil som arrangeres i Stavanger.

Les veiledningen for hvordan du søker kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

Søk kulturtilskudd ved å fylle ut elektronisk skjema.

Regnskapsskjema, kulturtilskudd til festivaler og større arrangement.

Har du spørsmål? Kontakt saksbehandler Stein Andreassen, tlf. 51 50 79 60 eller e-post: stein.andreassen@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist er 1. november.

Tilskudd til kulturbygg 

Tilskudd til kulturbygg er en fylkeskommunal ordning som skal være med på å etablere egnede lokaler, bygninger og utearenaer som gir rom for ulik kulturell virksomhet i Rogaland. Ordningen forvaltes av Rogaland fylkeskommune. Søkere må sende inn søknad via sin hjemstedskommune.

Les mer om ordningen og retningslinjene på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Søknaden skrives og leveres på elektronisk søknadsskjema som finnes på www.idrettsanlegg.no. I dette skjemaet krysser du av for at søknaden gjelder kulturbygg.

Ta kontakt med rådgiver Stein Andreassen i Stavanger kommune for mer informasjon på telefon 51 50 79 60 eller e-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

For spørsmål om ordningen kan du kontakte fagkoordinator Jostein Kvernes Salvesen i Rogaland fylkeskommune på telefon 51 51 65 86 eller

Korpsøving for barn
Foto: Annelise Norheim

Kommunen gir tilskudd til delvis dekning av faste utgifter som husleie og instruktør eller dirigentlønn. Minste medlemstall for støtte til kor og korps er ti betalende medlemmer. Tilskudd gjelder ikke skolekorps og skolekor.

Driftstilskudd til kulturorganisasjoner

Kommunen gir driftstilskudd til grupper og organisasjoner med kulturarbeid som hovedformål. Aktiviteten skal være innen feltene musikk, scenekunst, bildende kunst og kunsthåndverk, film, video, kulturvern, historie eller litteratur. Organisasjoner må ha minst ti betalende medlemmer for å få støtte. 

Søknadskjema for tilskudd til kulturorganisasjoner 2018. 

Send søknaden til:
postmottak.ios@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist er 1. mars.

Ensemblestøtte

Dansegruppe
Foto: Annelise Norheim

Stavanger kommunes tilskuddsordning for ensemblestøtte skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Ordningen om støtte til ikke-kommersielle ensembler skal bidra til at byens ensembler (bl.a. musikkensembler og dansekompanier) gis mulighet til å utvikle seg og gjennomføre nye prosjekter.

Tilskuddsordningene bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by. For ensembler innenfor musikk og scenekunst kan det søkes om driftsstøtte på fritt grunnlag.

Med ensembler menes orkestre og kompanier av høy kunstnerisk kvalitet som krever særskilt administrering for å være operative.

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • Tiltaket har høy kunstnerisk kvalitet.
 • Ensemblet støttes fra andre forvaltningsnivå (fylke, stat).
 • Hvilken aktivitet ensemblet har planlagt for søknadsåret (bl.a. turnevirksomhet).
 • Aktiviteten på tilsvarende kunstområde i Stavanger.
 • At ensemblet er frittstående, utenfor byens kunst- og kulturinstitusjoner.

Søk ensemblestøtte ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Retningslinjer for ensemblestøtte (pdf)

Søknadsfrist er 1. januar.

Tilskudd til kulturarrangører

Drama og scenekunst
Foto: Annelise Norheim

Kommunen kan gi programstøtte til kulturarrangører med hovedformål å formidle kulturprogram, for eksempel konserter, teaterforestillinger, utstillinger og andre arrangementer.

Arrangementene skal være åpne for byens publikum og skal markedsføres bredt. Støtten kan gis som tilskudd til program-/produksjonsarbeid. Vi vektlegger kvalitet, profesjonalitet og engasjement for lokal talentutvikling.

Søknader skal inneholde beskrivelse av program og budsjett for påfølgende år, regnskap og årsrapport fra foregående år. Tilskuddsordningen gjelder for arrangører som ikke får fast årlig driftstilskudd fra Stavanger kommune. Tiltakene skal strekke seg ut over arrangørens ordinære drift.

Les veiledningen for hvordan søke tilskudd til kulturarrangører før du søker midler.
Gå til elektronisk søknadsskjema, tilskudd til kulturarrangører.

For mer informasjon kontakt saksbehandler Stein Andreassen på telefon 51 50 79 60 eller e-post
stein.andreassen@stavanger.kommune.no

Søknadsfrist er 1. november.

Tilskudd til produksjonsfellesskap

Stavanger kommunes tilskuddsordninger til produksjonsfelleskap skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Tilskuddsordningene bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.

Ordningen om støtte til ikke-kommersielle produksjonsfelleskap skal bidra til at byens kunstnere og kulturaktører får gode arbeids- og produksjonsvilkår.

Et produksjonsfellesskap forstås som et sted der kulturaktører arbeider sammen, og til dels nyttiggjør seg hverandres utstyr, kompetanse og lignende.

Følgende momenter vektlegges ved behandling av søknadene:

 • behov for tilbudet blant byens kunstnere
 • kunstnerisk og faglig nivå på de samarbeidende aktørene
 • at det ses i sammenheng med gjeldende kulturplan/kulturarenaplan
 • karakter på tilbud (f.eks. spesialisert mht. utstyrs- og rombehov)
 • antall kunstnere som involveres i tilbudet
 • produksjonsfelleskapets økonomiske robusthet.

Søk tilskudd til produksjonsfellesskap ved å fylle ut elektronisk søknadsskjema.

Last ned retningslinjer for tilskudd til produksjonsfellesskap (PDF)

Søknadsfrist 1. januar.

Den kulturelle spaserstokken

Den kulturelle spaserstokken er kultur for seniorer. Det er et ønske at seniorer i Stavanger skal få oppleve varierte og gode kunst- og kulturtilbud.

Kulturarrangementene for seniorer finner sted på de ulike sykehjemmene i kommunen, i tillegg til andre aktuelle kulturscener.

Kulturavdelingen inviterer artister og andre kulturaktører til å søke om midler til kulturtilbud for eldre i 2018. 

Les veiledningen for hvordan du søker om midler fra Den kulturelle spaserstokken. Send inn din søknad på elektronisk søknadsskjema:

Klikk her for søknadsskjema.

For mer informasjon kontakt rådgiver Jeanette Flåte Vikse på telefon 51 50 86 37 eller e-post
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist 1. oktober.

Per Erling Ramslands legat for kulturlivet

Per Erling Ramsland ble født i 1923 og døde i 1984. Han var forretningsmann og drev butikk i Øvre Holmegate. Ramsland var kunst- og kulturinteressert, og etter hans død ble Per Erling Ramslands legat for kulturlivet i Stavanger opprettet. Formålet var å støtte seriøs musikk og seriøs bildende kunst.

Per Erling Ramslands legat har en daglig leder og et styre. Kultursjefen er daglig leder og Stavanger kommunes kommunalstyre for kultur og idrett er legatets styre. Søknader om midler behandles av legatets styre, og styret tar den endelige beslutningen om hvilke prosjekter og tiltak som får støtte.

Utlysning av midler 2017

Tilskuddsmidler fra legatets avkastning kan gis til større prosjekter og tiltak i Stavanger. Legatet har som formål at «midler skal gå til seriøse kulturformål, i første rekke til seriøs musikk og seriøs bildende kunst» (fra vedtekter). Tiltak som ikke omfattes av andre kommunale tilskudds- og/eller finansieringsordninger vil normalt bli prioritert. Institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner i Stavanger kan søke.

Søknaden må inneholde:

 • prosjektbeskrivelse
 • tidsplan
 • budsjett
 • finansieringsplan

Det gis ikke midler til ordinær drift og programvirksomhet, samt til utdanning.

For mer informasjon kontakt rådgiver Jeanette Flåte Vikse på telefon 51 50 86 37 eller e-post
jeanette.flate.vikse@stavanger.kommune.no 

Søknaden sendes via e-post til
postmottak.ios@stavanger.kommune.no 

Søknadsfrist 15. september.

Les om flere kommunale tilskuddsordninger 

Tilskudd til kirkekulturell myldring - informasjon og søknadsskjema

Tilskudd til voksenopplæring - søknadsskjema

Den kulturelle skolesekken

Den kulturelle skolesekken, Stavanger - søknadsfrist 15. nov.
Den kulturelle skolesekken, Rogaland - søknadsfrist 1. nov.