Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Kultur
  4. Kulturtilskudd
  5. Veiledning for tildeling av kulturtilskudd

Veiledning for tildeling av kulturtilskudd

Vilkår for tildeling av tilskudd

I tilsagnsbrev gis nærmere vilkår for tildeling:

a) Det skal fremkomme at tiltaket er støttet av Stavanger kommune.

b) Det stilles som krav at tiltak gjennomføres i henhold til søknad. Kommunen skal gis melding hvis det inntrer forhold som gjør at forutsetningene for søknaden endres.

c) Krav om rapportering og regnskap. Ved støtte over kr 200 000 krever prosjektregnskap som er bekreftet av uavhengig registrert eller statsautorisert revisor.

Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av punktene ovenfor.

Utbetaling av tilskudd

Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling og mottatt nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet gjelder. Rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd innenfor ordningen skal være innsendt før utbetaling.

Kontroll med bruk av midler

Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon.

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er utbetalt eller utbetalt tilskudd kan kreves tilbake dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller at tilskuddet/deler av tilskuddet ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt.

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist (der dette kreves), eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Klageadgang

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker fra mottatt svar. Klagen skal være skriftlig begrunnet og signert, og sendes til postmottak.ios@stavanger.kommune.no

Klagesaker behandles politisk av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Formannskapet behandler klagesaker som gjelder vedtak gjort av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.