Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Veiledning - Søknad om tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Veiledning - Søknad om tilskudd til kunst- og kulturtiltak

Les veiledningen nøye før du fyller ut skjemaet.

Formål: Stavanger kommunes tilskuddsordninger til kunst- og kulturformål skal sikre kvalitet, nyskapning, tilgjengelighet og/eller bredde innen kunst- og kulturområdet. Tilskuddsordningene bygger opp under kommunens kulturpolitikk og satsing på en kunstnervennlig by.

Økonomiske rammer: De økonomiske rammene for tilskuddsordningene følger av Stavanger bystyres årlige budsjettvedtak.

Tilskudd til kunst- og kulturtiltak: Det kan søkes om støtte til prosjekter eller arrangementer innen følgende områder:

 • Visuell kunst
 • Musikk
 • Litteratur
 • Scenekunst
 • Kulturarv
 • Andre kulturformål

Søknader behandles fortløpende gjennom hele året. 

Krav til søker: Profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere innen alle kunstformer kan søke Stavanger kommune om tilskudd til kunst- og kulturtiltak. Tiltak må foregå i Stavanger, og/eller være relevante utviklingstiltak for byens kunstnere. Søkere må være bosatt i og/eller ha sitt kunstneriske virke i Stavanger.

Vilkår for tilskudd: Ved tildeling av tilskudd vektlegges bl.a. følgende:

 • Tiltaket er av høy kunstnerisk kvalitet.
 • Tiltaket er av nyskapende art.
 • Arrangementene er åpne for alle.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Kulturinstitusjoner, -organisasjoner og -virksomheter som mottar driftstilskudd fra Stavanger kommune. Unntak kan gjøres for tiltak som ikke er relatert til virksomhetens ordinære drift.
 • Tiltak som finner sted i innsamlingsøyemed,
 • Underskuddsgarantier
 • Tiltak som har funnet sted før søknaden sendes inn
 • Rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle kunstnere
 • Tiltak som finner sted i andre kommuner enn Stavanger kommune.
 • Kompetansebyggende tiltak som kan anses å være del av ordinær drift, eller som er del av formell opplærings- eller utdanningsaktivitet.

Særskilt vedrørende musikkproduksjoner: Ved søknader til musikkproduksjoner kan det gis støtte til innspilling, studiobearbeiding og markedsføring av musikken. Støtte til fysiske utgivelser (CD/vinyl) prioriteres ikke.

Kunngjøring og søknadsfrist: For tilskuddordninger med årlige søknadsfrister kunngjøres disse i egnede medier i forkant av søknadsfristene. For øvrige tilskuddsordninger er søknadsfristen fire uker før arrangement/gjennomføring av tiltak.

Krav til søknaden: Søknaden skal inneholde følgende:
a) Opplysning om søker osv. (se søknadsskjema).
b) Beskrivelse av tiltaket det søkes støtte til, herunder formål, sted og dato/periode for gjennomføringen.
c) Budsjett med finansieringsplan. Budsjettet skal inneholde alle forventede utgifter, inkludert alle honorarer og lønnskostnader. Videre skal budsjettet inneholde alle forventede inntekter, herunder billettinntekter og salgsinntekter i tilknytning til tiltaket. Det skal tydelig fremgå hvilke finansieringskilder det er søkt støtte hos eller mottas tilskudd fra, og beløpsstørrelse. Summen av forventede utgifter og inntekter skal minimum gå i balanse.

Behandling av søknader: Tilskudd gis ut fra en samlet skjønnsmessig vurdering. Ved vurderingen skal det bl.a. legges vekt på kunstnerisk og faglig nivå og at tiltaket vil bidra til et variert kulturtilbud. Henvendelser og søknader til kulturavdelingen besvares fortløpende. Foreløpig eller endelig svar skal foreligge innen tre uker (21 dager), jf. forvaltningsloven.

Vilkår for tildeling av tilskudd: I tilsagnsbrev gis nærmere vilkår for tildeling, blant annet:
a) Det skal fremkomme at tiltaket er støttet av Stavanger kommune.
b) Det stilles som krav at tiltak gjennomføres i henhold til søknad, og kommunen skal gis melding dersom det inntrer forhold som innebærer endringer av de forutsetningene som fremgår av søknaden.
c) Krav om rapportering og regnskap.
Det kan i vedtaket stilles flere vilkår for tilskuddet enn det som fremgår av punktene ovenfor.

Utbetaling av tilskudd: Kommunen utbetaler tilskuddet etter anmodning om utbetaling samt mottatt nødvendig dokumentasjon. Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året tilskuddet gjelder. Rapport og regnskap for tidligere mottatte tilskudd innenfor ordningen skal være innsendt før utbetaling.

Kontroll med bruk av midler: Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder fremskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon, m.m.

Bortfall av tilskudd og krav om tilbakebetaling: Dersom tildeling av tilskudd bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller tilskuddet – eller deler av det – ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt, bortfaller tilskudd som ikke er utbetalt, og utbetalt tilskudd kan kreves tilbake. Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist (der dette kreves), eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende.

Klageadgang: Vedtaket kan påklages, jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er 3 uker. Klagen skal fremsettes skriftlig til Stavanger kommune, v/kultursjefen. Klagen skal være begrunnet og signert. Det er kommunalstyret for kultur og idrett som er klageinstans.