PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Rask respons - strømstøtte 2022

Rask respons - strømstøtte 2022

Kort fortalt

 • Stavanger kommune lyser ut totalt 1 500 000 kroner i en ekstraordinær for strømstøtte til profesjonelle kunst- og kulturarbeidere.
 • Enkeltpersoner kan få inntil 15 000 kroner, og arbeids- og produksjonsfellesskap kan få inntil 100 000 kroner.

 • Søknadsfrist: 15. desember 2022.
Stein Andreassen ved juletre

Kulturrådgiver Stein Andreassen har funnet julestemningen og er klar til å ta imot søknader om strømstøtte fra kulturlivet.

Formål med ordningen

Formålet med tilskuddsordningen for Rask respons – strømstøtte 2022 er å gi tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturarbeidere som har fått økte strømkostnader i 2022.

Enkeltpersoner kan bevilges inntil kr 15 000, og arbeids- og produksjonsfellesskap kan bevilges inntil kr 100 000.

Når kan jeg søke og hvor mye kan jeg søke om?

Dette er en ekstraordinær ordning, som har søknadsfrist 15. desember 2022. Midlene skal utbetales innen 31. desember 2022.

Totalt budsjett for tilskuddsordningen i 2022 er kr 1 500 000. Budsjettet er vedtatt av Stavanger kommunestyre. Dersom total søknadssum (alle søknadene tilsammen) overstiger disponibelt beløp på kr 1 500 000, så vil det medføre en prosentvis avkortning.

Hvem kan søke?

Tilskuddsordningen er rettet mot visuell kunst, scenekunst, musikk, film, litteratur, kulturarv, kunst- og kulturkritikk eller andre tverrestetiske kunstarter.

Både enkeltpersoner og arbeids- og produksjonsfelleskap kan søke.

Enkeltsøkere må være tilknyttet Stavanger kommune gjennom bostedsadresse. Arbeids- og produksjonsfelleskap må være lokalisert i Stavanger kommune.

Kunstnere som har arbeidssted på Tou kan ikke søke, da de er ivaretatt via annen ordning.

Ordningen gjelder for:

 • skapende og utøvende kunstnere
 • kulturarbeidere
 • ensembler, band, kompanier og kunstnergrupper
 • produksjons- og arbeidsfellesskap

Ordningen gjelder ikke dersom:

 • Du/dere har mottatt tilskudd fra den statlige strømstøtten til privathusholdninger (som man f.eks. kan få hvis man utfører kunstnerisk aktivitet i egen bolig), og den nasjonale ordningen med strømstøtte til frivillige lag og organisasjoner. Dette utelukker tilskudd fra denne ekstraordinære kommunale ordningen.
 • Det gjelder rene amatørtiltak. Det kan gjøres unntak for tilskudd til samarbeidsprosjekter mellom amatører og profesjonelle.
 • Søkere er student og eller under fulltids utdanning.

Hva kan jeg søke støtte til?

Du kan søke støtte til:

 • Økte strømkostnader i 2022.

Søknadsbeløpet, dvs. økningen av strømkostnadene, framkommer ved at man opplyser forventet strømkostnad for 2022, og at det reduseres med reell strømkostnad for 2021.

Dersom du/dere har etablert et leieforhold i 2022, vil det kunne gis et skjønnsmessig tilskudd på 50 % av strømutgiftene. Leieforhold inngått etter 1.10.22, kan ikke få tilskudd.

Dersom du/dere byttet leieforhold/flyttet innad i Stavanger i 2022, kan det søkes for alle lokaliseringer (med dokumentasjonskrav for hvert leieforhold).

Hvordan søker jeg?

Du må sende søknaden via elektronisk skjema i kommunens søknadsportal.

I søknadsskjemaet vil du bli bedt om å legge inn opplysninger om søker og bl.a. opplyse om forventet strømkostnad for 2022 og reell strømkostnad for 2021.

Obligatoriske vedlegg:

 • CV for søker og medlemmer i produksjons- og arbeidsfellskap som dokumenterer relevant utdanning, kompetanse og praksis.
 • Kopi av strømregninger i perioden fra 1.1.22 til 30.9.2022.

Les veiledning for tildeling av kulturtilskudd før du fyller ut skjemaet.

Hvordan blir søknaden behandlet?

Maksimalt tilsagnsbeløp er kr 15 000 til enkeltpersoner, og kr 100 000 til arbeids- og produksjonsfelleskap. Søknaden behandles av administrasjonen i kulturavdelingen.

Ordningen behandles som en rettighetsordning innenfor avsatt økonomisk ramme. Det betyr at om du er kvalifisert til ordningen, så gjøres det ikke ytterligere skjønnsmessige vurderinger.

Ufullstendige søknader og søknader som faller utenfor retningslinjene for ordningen, vil bli avvist.

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må da levere en skriftlig begrunnet og signert klage og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no.

Klagesaker blir oversendt til juridisk avdeling for behandling.

Rapportering

Ordningen krever ikke rapportering.

Kontaktinformasjon

Stein Andreassen

rådgiver 

Musikk, kulturarv, arrangementer, Berlin-leiligheten og Den kulturelle spaserstokken 

Telefon:
51 50 79 60
E-post:
stein.andreassen@stavanger.kommune.no