PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Kultur
 4. Kulturtilskudd
 5. Tilskudd til gatekunstfestival

Tilskudd til gatekunstfestival

Kort fortalt

Stavanger kommune utlyser et tilskudd til en årlig gatekunstfestival, fra og med mai/juni 2023 til og med 2026. 

Søknadsfrist er 20. februar. 

Om ordningen 

Stavanger kommune ønsker en årlig gatekunstfestival tilbake i Stavanger. Stavanger kommune finansierer tiltaket gjennom å opprette en søkbar tilskuddsordning øremerket gatekunstfestival, hvor en (1) aktør får oppdraget med å sikre helheten for festivalen.   

Stavanger kommune utlyser et tilskudd til en gatekunstfestival hvert år, fra og med mai/juni 2023 til og med 2026, med følgende kriterier: 

 • En gatekunstfestival med høy kunstnerisk kvalitet 
 • En gatekunstfestival som kan komme store deler av byens innbyggere til gode 
 • En arrangør med lokale og internasjonale nettverk og med erfaring som arrangør 

Søknadsfrist 

Søknadsfrist i 2023: Mandag 20. februar 

Tilskuddet gjelder for 2023 

Hvem kan søke? 

Tilskuddsordningen er rettet mot kulturvirksomheter/-aktører innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet.  

Hvordan søker du? 

Søknad sendes på epost til: postmottak@stavanger.kommune.no  

Merk søknaden: «Søknad om tilskudd til gatekunstfestival» 

Søknaden skal inneholde: 

 • Informasjon om søker 
 • Prosjektbeskrivelse der det blir redegjort for tiltaket det søkes tilskudd til, samarbeidspartnere, avtaler, visningssted/arena, program og formidlingsplan. 
 • Budsjett (se retningslinjer under) 

Retningslinjer for utforming av budsjett: 

 • Budsjettet skal inneholde forventede utgifter knyttet til prosjektet, inkludert honorarer og lønnskostnader. 
 • Forventede inntekter skal spesifiseres, inkludert private og/eller offentlige tilskudd og bidrag og eventuelle billett- og salgsinntekter. 
 • Budsjettet må gå i balanse  

Generelle retningslinjer 

 • Arrangementer skal være åpne for alle, og det er en forutsetning at bruk av ledsagerbevis godkjennes. 
 • Kulturvirksomheter/-aktører som mottar tilskudd via denne ordningen, vil som hovedregel ikke prioriteres for tilskudd til profesjonelle kunst- og kulturtiltak. 

Hvordan blir søknaden behandlet? 

Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog fatter vedtak i sitt møte 8. mars 2023 

Utbetaling av tilskudd og rapportering 

Stavanger kommune har mulighet til å be om innsyn og kontroll av bevilgede kommunale midler, jf. regler for offentlig tilskuddsforvaltning. Mottaker av tilskudd plikter å medvirke, herunder framskaffe etterspurt og relevant dokumentasjon. 

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med opplysninger gitt i søknaden. Eventuelle vesentlige endringer i prosjektet, herunder budsjett, må avklares på forhånd med kulturavdelingen. 

Etter gjennomføring skal det sendes inn rapport og regnskap som vil bli lagt til grunn for eventuelle senere bevilgninger. 

Tilsagn om tilskudd bortfaller dersom utbetalingsanmodning ikke er innsendt innen 31. desember det året som tilskuddet gjelder for. 

Dersom tilskuddet er over kr 200 000, er det krav om regnskap som er bekreftet av uavhengig registrert eller statsautorisert revisor.  

Tilskudd som ikke er utbetalt eller utbetalt tilskudd, kan kreves tilbake dersom tildelingen bygger på uriktige opplysninger fra søker, eller at tilskuddet/deler av tilskuddet ikke er nyttet etter forutsetningene, herunder at fastsatte vilkår ikke er oppfylt.  

Det samme gjelder dersom tilskuddsmottaker ikke har levert regnskap og rapport innen fastsatt frist, eller når regnskapet ikke anses tilfredsstillende. 

Klageadgang 

Du kan klage på vedtaket jf. forvaltningslovens §§ 28-36. Klagefristen er tre uker fra mottatt svar. Du må da levere en skriftlig begrunnet og signert klage og sende den til postmottak.ios@stavanger.kommune.no. 

Klagesaker blir behandlet av Stavanger kommunes klagenemnd. 

Kontaktinformasjon

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no