Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Landbruk og havbruk
 4. Søknad om produksjonstilskot

Søknad om produksjonstilskot

Del 1 er open

Søknadsprosessen for del 1 av søknad om produksjonstilskot i jordbruket, og tilskot til avløysing ved ferie og fritid for 2020 opna den 1.mars og er open fram til 15.mars.

Oversiktsbilde Finnøy

I del 1 kan føretak med husdyrproduksjon søkje tilskot. Du kan søkje om følgjande tilskot: 

 • Tilskot for husdyr (unntatt bifolk) 
 • Tilskot til økologisk husdyrproduksjon 
 • Driftstilskot til mjølkeproduksjon 
 • Driftstilskot til spesialisert storfekjøttproduksjon 
 • Tilskot til små og store mjølkebruk 

Registrering av dyr

Tilskot til avløysing ved ferie og fritid, og tilskot for grovfôrareal kan du søkje om i del 2. Men du må ha registrert kor mange dyr du disponerer i søknaden i del 1, for at dei skal bli tatt med i tilskotsgrunnlaget for dei to ordningane. 

 • Du kan endre opplysningar i innlevert søknad i 14 dagar etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29.mars 
 • Du kan levere søknaden inntil 14 dagar etter søknadsfristen, dvs. fram til og med 29. mars, men tilskotsutbetalinga blir då redusert med 1000 kroner for kvar dag fristen blir overskriden 

Nye retningsliner for praktisering av dispensasjon frå søknadsfristen ved søknad om produksjonstilskot

Landbruks- og matdepartementet har bestemt at søknadsfristane skal praktiserast meir fleksibelt i perioden frå nytt elektronisk søknadssystem blei teke i bruk i 2017 og fram til ny varslingsteneste kom på plass i 2020.

Endring i dispensasjonspraksis betyr at søkjarar som har vore inne i det elektroniske søknadsskjemaet, men som likevel ikkje sendte inn denne søknaden, no kan få moglegheit til å levere søknaden. Denne endringa gjeld også saker som er avslutta, til dømes saker der Fylkesmannen tidlegare har avslått søknad om dispensasjon.

Dette gjeld ikkje søkjarar som var for seine med å etterregistrere opplysningar 10. januar 2020. På det tidspunktet hadde Landbruksdirektoratet teke i bruk den nye meldingstenesta der søkjarane blir minna om søknadsfristen.

Det må kunne dokumenterast at du har vore inne i søknadsskjemaet

Kvar gong ein søkjar er inne i søknaden og legg inn opplysningar, så blir dette loggført elektronisk. Landbruksforvaltninga kan difor sjå i loggen til kvart føretak som har søkt om når søkjar har vore inne i søknaden.

Vi gjer merksam på at denne endringa gjeld ikkje for dei som av ulike årsaker gløymte å søkje innan fristen. Den gjeld for dei som har vore inne søknaden, men som til dømes har gløymt å trykke på knappen for å sende inn søknaden.

Ta kontakt med kommunen

Dersom du meiner at denne endringa gjeld ditt føretak, ta kontakt med landbruksforvaltninga i kommunen. Vi gjer merksam på at alle dispensasjonar som har vore til behandling hos Fylkesmannen vil bli teke opp igjen utan at søkjar treng å gjere noko.

Du kan og finne meir informasjon i rundskriv 2020-13.

Viktige lenker

Elektronisk søknadsskjema finn du på Altinn sine nettsider.

Rettleiar til søknad om produksjonstilskot og tilskot til avløysing ved ferie og fritid finn du her.

Meir informasjon om ordninga finn du på landbruksdirektoratet sine heimesider.

Kontakt

Dersom du har spørsmål til søknaden kan du kontakta innbyggjarservice i Stavanger kommune på tlf 51 50 70 90