Tekststørrelse

PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Satser og gebyrer 2021
 5. Vedtekter for eiendomstaksering

Vedtekter for eiendomstaksering

Kapittel I. Skattetakstnemnder

§ 1 Sammensetning og valg av takstnemndene

Til å foreta verdsettelse av faste eiendommer i Stavanger kommune i henhold til bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, velger bystyret en skattetakstnemnd og en overskattetakstnemnd.

Skattetakstnemnda skal bestå av minst tre medlemmer (leder, nestleder og ett medlem) og overskattetakstnemndene skal bestå av minst seks medlemmer (leder, nestleder og fire medlemmer). Bystyret utpeker leder og nestleder for nemndene. Ved lederens forfall rykker nestlederen opp som leder. Bystyret velger personlige varamenn for alle.

Bystyret kan øke antall nemnder og antall medlemmer i skattetakstnemndene dersom bystyret finner dette påkrevd.

§ 2 Valgbarhet og ugildhet

Valgbare og pliktige til å motta valg til medlem av skattetakstnemnd og overskattetakstnemnd er de som er pliktige til å motta valg til bystyret. Bystyrets medlemmer kan unnslå seg for valg.

Et medlem er ugild til å delta i taksten når vedkommende:

 1. Selv er eier, pantehaver eller leieboer til eiendommen
 2. Er i slekt eller i svogerskap med en som er nevnt under nr.1 i rett opp eller nedstigende linje eller sidelinje nå nær som søsken.
 3. Er eller har vært gift med eller forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en eier.
 4. Er verge for en person som nevnt under nr.1
 5. Er styrer eller medlem av styret for et selskap, forening, bank, stiftelse eller offentlig innretning som er eier, pantehaver eller leieboer til eiendommen.

Likedan er vedkommende inhabil når andre særegne omstendigheter foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet. Nemnda treffer selv avgjørelse om hvorvidt et medlem er inhabil.

§ 3 Takstnemndene kan engasjere juridisk, teknisk og annen aktuell bistand i den grad det er nødvendig for taksering.

Takstnemnda kan tilkalle en eller flere til å avgi veiledende uttalelser når de skal taksere bolig- og næringseiendommer med tilhørende maskiner og lignende. De sakkyndige deltar ikke i selve takseringen og har ingen stemmerett.

Kapittel II. Skattetaksten

§ 4 Konferanser om retningslinjer før alminnelig taksering m.v.

Nemndene trer sammen før den alminnelige taksering påbegynnes til felles drøftelser og for å ta stilling til alminnelige retningslinjer for taksering for å sikre største mulig ensartethet i vurderingen. Slike møter holdes også ellers når nemnda finner det påkrevd. Konklusjoner fra disse møtene skriftliggjøres og blir grunnlag for gjennomføring av enkelttakster. Dette innheftes i takstprotokollen som føres av rådmannen. Vedtak som treffes med alminnelig flertall er av rettledende art.

§ 5 Forberedelse av taksten, varsel

Det påligger lederen i skattetakstnemnda å planlegge og lede arbeidet og beramme takstene. Han skal sørge for at eiendommens eier eller hans fullmektig blir varslet i god tid før taksering av eiendommen. Alminnelig taksering skal dessuten kunngjøres på forhånd i pressen.
Rådmannen utfører alt administrativt og kontormessig arbeid for takstnemndene.
Er et takstmedlem ved lovlig forfall forhindret fra å møte, skal lederen varsles snarest. Lederen kaller inn varamannen.
Rådmannen sørger for at hver av medlemmene i skattetakstnemnda får et ajourført avtrykk av bestemmelsene i byskattelovens første kapittel om eiendomsskatt, ett eksemplar av lov om eiendomsskatt og ett eksemplar av disse vedtektene.

§ 6 Besiktigelse og protokollering

Den eiendom som skal takseres skal besiktiges. Normalt foretas det en utvendig besiktigelse av eiendommen. Ved besiktigelse bør det om mulig foreligge opplysninger om:

 1. Eiendommens og bygningers areal
 2. Oppgave over hvilke leiligheter og næringslokaler mv som bebyggelsen inneholder.
 3. For verker og bruk bør det foreligge liste over større faste installasjoner som inngår i taksten.

Skattetakstnemnda fører takstprotokoll hvor det føres når takst er avholdt, hvilken eiendom det gjelder og takstsum. Særlige omstendigheter som antas å ha betydning for eiendommens verdi bør anføres.

Skjema for takstprotokoll utformes av rådmannen og utformes slik at det kan tas utskrifter/gjenparter til nødvendige underretninger. Endelig protokoll skal underskrives av alle medlemmer av skattetakstnemnda.

§7. Utleggelse og kunngjøring

Ved alminnelig taksering legges lister over samtlige takster ut til offentlig ettersyn i 3 uker. Det kunngjøres når og hvor utleggelsen skjer. I kunngjøringen angis at krav om overtakst må være innkommet skriftlig til kommunen innen en uke etter at utleggelsesperioden er slutt.

Eier varsles i eget brev om takst og skatt i forbindelse med utleggingen.

Ved omtaksering i perioden sendes takstdokument til eieren med informasjon om at krav om overtakst må være innkommet til rådmannen seinest 3 uker fra utsendelsen av takstdokumentet.

Kapittel III. Overtakst

§ 8 Begjæring om overtakst

Overtakst kan begjæres av skatteyter eller formannskapet innen 4 uker fra utleggelse av skattetakstlisten.

Begjæringen sendes lederen i skattetakstnemnda, som snarest mulig etter utløpet av fristen oversender den til lederen i overskattetakstnemnda.

§ 9 Overskattetakstnemnda

For overskattetakstnemndas arbeid gjelder de samme reglene som for takstnemnda. Hvis skattetakstnemnda har tilkalt sakkyndig etter bestemmelsene i vedtektene § 3, kan overskattetakstnemnda tilkalle en eller flere sakkyndige som ikke tidligere har bistått i forbindelse med gjeldende takst på denne eiendommen.

Overskattetakstnemndas takster blir ikke lagt ut til offentlig ettersyn.

Kapittel IV. Omtaksering

§ 10 Omtaksering

I tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer skal omverdsettelse skje når det er foregått deling av eiendommen, når de på eiendommen stående bygninger nedrives eller ødelegges av brann eller lignende, og når det på eiendommen er oppført nye bygninger som antas å ha en verdi av minst kr 10 000, jf. byskatteloven § 4, tredje ledd.

Formannskapet så vel som den skattepliktige har adgang til å forlange særskilt verdsettelse avholdt i tiden mellom de alminnelige eiendomstakseringer i tilfelle hvor verdien av en eiendom ved inntrådte forandringer antas å være vesentlig forøket eller forminsket i forhold til andre eiendommer, jf. byskatteloven § 4, fjerde ledd.

For å gjøre nye takster gjeldende fra etterfølgende år, må krav om omtaksering sendes innen 1. oktober til rådmannen, som besørger det videresendt til vedkommende nemnds leder.

Ved taksering i perioden skal så vidt mulig brukes samme vurderingsgrunnlag som ved siste alminnelige taksering.

Ved omtaksering som nevnt foran kommer reglene i vedtektene om skattetakst og overskattetakst til tilsvarende anvendelse.

Ved omtaksering sendes gjenpart av takstprotokoll til eieren i rekommandert brev med angivelse av at eventuelle krav om overtakst må være innkommet til rådmannen innen fire uker fra utsendelse av takstdokumentet.

Kapittel V. Eiendomsskatten

§ 11 Område for beskatning

Eiendomsskatt skal utskrives på eiendommer innenfor de områder bystyret har besluttet og i henhold til de rammer som bystyret trekker opp i medhold av gjeldende lovverk.

§12 Utskriving av eiendomsskatten

Rådmannen beregner eiendomsskatten og skriver ut skattelister. Til dette skal kommunen holde en ajourført liste (protokoll) over samtlige eiendommer, deres takster og eiere.

Eiendomsskattelisten skal inneholde alle takserte eiendommer i nummerrekkefølge etter matrikkelen eller i nummerrekkefølge (bygningsnummer) etter regler gitt med hjemmel i delingsloven og plan- og bygningsloven. Som tillegg til listen skrives liste over eiendommer som får skattefritak helt eller delvis iht. §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven.

Mens bystyret tar stilling til liste over eiendommer som skal ha fritak iht. § 7 i lov om eiendomsskatt, tar skattetakstnemnda stilling til liste over eiendommer som skal ha fritak iht. § 5. Ved eventuelle klager på fritak iht. § 5 i loven vurderes denne av overskattetakstnemnda.
Kommunen skal ha en tydelig prosedyre som viser hvorledes en sikrer seg at liste over eiendommer i kommunen til enhver tid er oppdatert.

Eiendomsskatten skal så vidt mulig være utskrevet og skattesedler utsendt innen 1. mars i skatteåret. Rådmannen besørger utsendelsen. Skjema for lister, skattesedler mm. fastsettes av rådmannen.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i to terminer.

Kapittel VI. Forskjellige bestemmelser

§13 Omkostninger og godtgjørelser til takstmenn

Takstnemndene bestemmer godtgjørelse til engasjert bistand som nevnt i § 3. Godtgjørelse utbetales av Stavanger kommune etter oppgave fra leder i nemnda og etter anvisning fra rådmannen.
Når begjæring om omtaksering mellom to alminnelige eiendomstakseringer framsettes av den skattepliktige, skal omkostningene ved takseringen svares av ham selv.

 

Rådmannen plikter å sørge for at det blir holdt takst straks når innberetning eller annet materiale viser at det er grunn for omtaksering etter byskatteloven § 4, tredje ledd.

§15 Ikrafttredelse

Disse vedtekter erstatter "Stavanger kommune – Vedtekter og reglement til skattelov for byene Kapittel 1" vedtatt i bystyremøte for felleskommunen 27. november 1964 og stadfestet av Finans- og tolldepartementet 12. desember 1964 og trer i kraft fra og med 1. januar 2005.

Vedtak
Stavanger bystyre vedtar nye vedtekter for eiendomstaksering slik de framgår av dette saksframlegg. Vedtektene trår i kraft 01.01.2005.