PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Handlingsplan 2022-2023

Handlingsplan for næring 2022-2023

Oppdatert: 29.01.2024 10:53:47
Innsatsområder: Omstilling, Stavanger Business Region og Velkommen til Stavanger

Kort om handlingsplanen

Næringslivet i regionen er i rask endring og står overfor viktige veivalg knyttet til globale trender som klima og miljø, energiomstilling og digitalisering. Derfor er det viktig at kommunen er forutsigbar, fleksibel og tilpasningsdyktig i møte med næringslivet. Vi må være i stand til å gripe muligheter på kort varsel og prioritere områder som er viktige for å nå målet om å være "storbyområdet med størst konkurransekraft og verdiskapning i landet, og ledende på grønn omstilling". 

Innsatsområdene våre de neste to årene 

I første fase av perioden for strategien skal det jobbes med å forsterke attraktiviteten til Stavanger-regionen, fortsette å være tett på næringsliv og gründere, og styrke arbeidet for omstilling. Derfor vil Handlingsplanen de neste to årene prioritere disse innsatsområdene:

♻️  OMSTILLING
⚡️  STAVANGER BUSINESS REGION
👐🏽  VELKOMMEN TIL STAVANGER

Disse områdene skal inneholde prosjekter, aktiviteter og tiltak som alle representerer en ny måte for kommunen å jobbe med næringsutvikling på. I tillegg til basisoppgaver som ikke er en del av handlingsplanen, blant annet ivareta støtteordninger, høringssvar, analyse av næringsdata, samarbeid i nettverk og tilrettelegging for internasjonale prosjekter.

Handlingsplanen vår strekker seg over to år og bygger på Næringsstrategien 2021-2030.

Handlingsplan for næring

Handlingsplan for næring ble vedtatt 7. desember 2021.

Se den politiske behandlingen her i eInnsyn

1. Vedtatt

07.12.2021 -

Handlingsplan for næring ble vedtatt 7. desember 2021.

Se den politiske behandlingen her i eInnsyn

1: Omstilling

Strategisk grep i startegien som er fremhevet: Framtidsrettet Næringsliv

I tiden fremover er det viktig at Stavanger-regionen utvikler flere sterke næringer og et større mangfold av virksomheter. Dette vil styrke oss som en attraktiv region å bo, jobbe og leve i. Det vil også gjøre regionen mindre sårbar ved svingninger i markedet. Dette innsatsområdet handler om å ta en aktiv rolle i bærekraftig næringsutvikling med utgangspunkt iden unike kompetansen som allerede finnes i regionen. Innsatsområdet bygger opp om det strategiske grepet: Framtidsrettet næringsliv. 

 

hva skal vi gjøre for å bidra til omstilling?

TILTAK MÅL KOMMENTAR
Utvikle møteplasser mellom kommune, næringsliv og akademia for å diskutere innovasjons-og omstillingsprosjekter Styrke vertskapsrollen og stimulere til omstilling gjennom samarbeid og nye ideer Tiltaket skal fungere som brobygger mellom selskaper og individer som ønsker å etablere seg med nye ideer, eller teknologier i Stavanger-regionen
Ta initiativ til samarbeidsprosjekt for å få flere inn i arbeidslivet og jobbe for å tette kompetansegapet Bidra til relevant kompetanse i næringslivet, sysselsetting og arbeidstrening, samt redusere risikoen for utenforskap Krever bredt samarbeid mellom offentlig sektor, næringsliv og akademia
Øremerke strategiske midler til omstillingsprosjekter Støtte opp om næringsutvikling med utgangspunkt i eksisterende næringer og kompetanse Tiltaket bygger på større behov for strategisk bruk av midlerrettet mot satsingsområdene i næringsstrategien
Jobbe for å utvikle flere klynger og strategiske bedriftsnettverk Stimulere til verdiskaping og arbeidsplasser innenfor fremtidsrettede næringer Klynger bidrar til innovasjon og verdiskaping, styrker synlighet og kapitaltilgang og er et verktøy for internasjonalisering
Ta initiativ til samarbeidsprosjekt med energibyene Aberdeen og Esbjerg Læring og erfaringsutveksling mellom energibyer, og forsterke Stavanger sin posisjon som energihovedstad Samarbeidspartnere fra regionalt næringsliv og akademia vil kunne inngå avhengig av type prosjekt

Tverrfaglig prosjekt for å knytte næringsutvikling og offentlige anskaffelser tettere sammen 

Bidra til at kommunen tar en mer aktiv rolle som innkjøper for å stimulere til innovasjon og nyskaping

Øke kompetanse om offentlige anskaffelser hos gründere og små-og mellomstore bedrifter

Internt samarbeid med andre avdelinger i kommunen
Jobbe for å få etablert et Sokkeldirektorat i Stavanger Styrke Stavanger-regionen sin posisjon som energihovedstad,akselerere utviklingen av aktiviteter innen havvindog andre fremtidige næringer med aktivitet på norsk sokkel En del av arbeidet under satsingsområdet Energihovedstaden
Kartlegge regionale muligheter innen sirkulærøkonomi Identifisere samarbeidsprosjekter som kan bidra til grønn omstilling Tiltaket kan gjennomføres i samarbeid med FoU-partnere, vil vurdere muligheter for spleiselag med andre interessenter

2: Stavanger Business Region

Næringsstrategi satsningsområder tilknyttet Stavanger Business Region: Internasjonalt samarbeid og Attraktiv storbyregion.

Stavanger Business Region skal styrke Stavanger som en attraktiv næringsregion, nasjonalt og internasjonalt. En sterk merkevare bidrar til å tiltrekke kompetanse, kapital og virksomheter. Det vil være en målrettet satsing gjennom digitale kanaler og fysisk tilstedeværelse på utvalgte arenaer.

Stavanger Business Region bygger opp om flere av de strategiske grepene i næringsstrategien, men særlig; Attraktiv storbyregion og Internasjonalt samarbeid.

 

Hvordan skal vi bygge Stavanger Business Region? 

TILTAK MÅL KOMMENTAR
Etablere profil, nettside og sosiale medier for Stavanger Business Region Øke synligheten til Stavanger-regionen lokalt, nasjonalt og internasjonalt Arbeid startet høsten 2021
Delta på studentarrangement og karrieredager for studenter sammen med lokalt næringsliv Synliggjøre regionen for studenter, nasjonalt og internasjonalt, for å rekruttere kompetanse til regionen Kompetansebehov vil identifiseres i samarbeid med lokalt næringsliv for å prioritere innsatsen
Lage en felles pakke for profilering (tekst, video og bilder) som lokale aktører kan bruke til å forsterke identiteten til Stavanger-regionen Fremme en felles identitet for Stavanger-regionen og bidra til at flere gode ambassadører for byen Tiltaket bygget på et konkret behov som næringslivet har spilt inn til kommunen
Delta på utvalgte arenaer (messer, konferanser, arrangementer) både nasjonalt og internasjonalt

Synliggjøre og profilere Stavanger-regionen

Stå samlet som region og vise frem kvalitetene vi har som bo-og næringsregion.

Ha særlig oppmerksomhet på å gjøre regionens verdikjeder kjent nasjonalt

Styrke kunnskapen i det europeiske markedet gjennom internasjonale nettverk og i samarbeid med Stavangerregionens Europakontor

Løfte frem historier som viser bredde og mangfold i lokalt næringsliv, særlig innen grønn omstilling Styrke Stavanger-regionens omdømme som Energihovedstad og spydspiss i det grønne skiftet Ha særlig oppmerksomhet nasjonalt og internasjonalt for å tiltrekke oss et variert næringsliv og ny kompetanse

3: Velkommen til Stavanger

Næringsstrategiens satsningområder som er knyttet til "Velkommen til Stavanger": Beste vertskapskommune og Attraktiv storbyregion.

Velkommen til Stavanger er et innsatsområde som skal styrke Stavanger kommune som vert for næringslivet, og bidra til å forenkle og forbedre kommunens tjenester. Innsatsområdet vil bestå av tiltak og mindre leveranser som er rettet mot forskjellige målgrupper, blant annet etablert næringsliv, gründere, internasjonale arbeidstakere og virksomheter som ønsker å lokalisere seg i regionen.

Velkommen til Stavanger bygger opp om de strategiske grepene: Beste vertskapskommune og Attraktiv storbyregion.

 

Hvordan skal vi forbedre kommunens tjenester?

TILTAK MÅL KOMMENTAR
Forsterke økosystemet for gründere og bidra til å forenkle etableringsprosessen Bidra til flere bedriftsetableringer for å skape en attraktiv by for gründere Tett samarbeid med gründermiljøene vil være avgjørende for å lykkes som god vertskapskommune
Jobbe for å videreutvikle et hurtigspor for å hjelpe virksomheter å finne egnede lokasjoner og byggesaker gjennom tverrfaglig samarbeid Tiltrekke bedrifter og gjøre det enklere å etablere næringsvirksomhet i kommunen og regionen

Tiltaket vil kunne inneholde flere mindre leveranser, og forutsetter godt samarbeid internt i kommunen

Dette kan for eksempel handle om å jobbe for tilstrekkelig krafttilgang eller andre viktige rammevilkår for næringslivet

Utvikle og fornye kommunens informasjon om tjenester og tilbud på engelsk Styrke vertskapsrollen ovenfor internasjonale arbeidstakere og innflyttere Samarbeid internt i kommunen, og med næringsliv, akademia og den aktuelle målgruppen
Utvikle et velfungerende system for å jobbe aktivt med næringsetableringer (invest-in) Skaffe flere bedrifter og arbeidsplasser til regionen Forutsetter tett samarbeid og gode nettverk mellom politikere, administrasjon, næringsliv og akademia

Bakgrunn for handlingsplanen

Bygger på Næringsstrategien

Handlingsplanen vår strekker seg over to år og bygger på Næringsstrategien 2020-2030.

Figur av Næringsstrategien. Mål: Best på konkurransekraft og verdiskapning. Satsningsområder: Energihovedstaden, Landbruk og havbruk, Industri, teknologi og kompetanse, Opplevelser, reiseliv og kultur. Startegiske grep: Beste vertskapskommune, Attraktiv storbyregion, Framtidsrettet næringsliv, Internasjonal samarbeid.

 

Målet i startegien er tydelig: Vi skal være storbyområdet med størst konkurransekraft og verdiskaping i landet, og ledende på grønn omstilling. For å nå dette målet har vi valgt ut fire viktige satsningsområder:

⚡️  Energihovedstaden 
💧  Landbruk og havbruk
💡  Industri, teknologi og kompetanse 
🎉  Opplevelser og reiseliv 

Disse satsningsområdene tar utgangspunkt i å forsterke det vi allerede er gode på, og satse på nye næringer som er viktige for den omstillingen vi står overfor. I tillegg har vi valgt ut noen strategiske grep som skal hjelpe oss å nå målene våre, vår egen lille verktøykasse om du vil.

Våre fire strategiske grep er: 

👋🏽  Beste vertskapskommune
🌟  Attraktiv storbyregion
♻️  Framtidsrettet næringsliv
🌎  Internasjonalt samarbeid

 

Slik er Handlingsplanen bygget opp

Handlingsplanen figur. Strategisk nivå øverst med næringsstrategi og strategiske grep. Handlingsplan under med innsatsområder, tiltak og delleveranser.

Handlingsplanen er et verktøy for å prioritere oppgaver på kort sikt. Dettevil bidra til å nå de langsiktige strategiske målene omåvære «storbyområdet med størst konkurransekraft og verdiskaping i landet, og ledende på grønn omstilling».Handlingsplanen definerer tre prioriterte innsatsområder som består av konkreteprosjekter, tiltak og aktiviteter. Disse skal sammen bidratil å iverksettede strategiske grepene i næringsstrategien.Tiltakene vilvære en kombinasjon avnæringsnøytrale tiltak med relevans foralle satsingsområdene, og tiltak somer mer målrettet motett av de fire satsingsområdene.Handlingsplanen for 2022-2023 skal danne et godt fundament for det videre arbeidet med strategien.

Handlingsplanen i PDF, sa du?

Noen ganger kan det være fint å ha liggende kopi av planen på pdf. Det har vi selvsagt ordnet. 

👉🏽  Næringsstrategiens Handlingsplan 2022-2023 kan du laste ned her