Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Avgift og gebyrer
 4. Eiendomsskatt
 5. Eiendomsskatt 2022

Eiendomsskatt 2022

Kort fortalt

 • Stavanger kommune har eiendomsskatt i hele kommunen.
 • I 2021 ble det vedtatt nye rammer og retningslinjer for eiendomsskatt, som skal gjelde i 10 år framover. 
 • Bunnfradraget i 2022 økte fra kr 400.000 til kr 625.000 for bolig- og fritidseiendom. Det betyr at skattegrunnlaget reduseres for bolig- og fritidseiendom.

Generelt om eiendomsskatt 

Stavanger kommune har eiendomsskatt i hele kommunen, jf. eiendomsskattelovens §§ 2 og 3 a). Kommunen velger selv hva skatten skal brukes til, og den styrker derfor kommunens tjenestetilbud på mange ulike områder.  

Eiendomsskatten er knyttet til eiendommen, og innkreves uavhengig av eiernes inntekter og formue.  

På grunn av harmoniseringsreglene for kommunesammenslåing er promillesatsene i tidligere Rennesøy kommune og den delen av Ombo som tidligere hørte til Hjelmeland kommune forskjellige fra resten av kommunen. I 2023 vil satsen være lik (2,3 promille) i hele kommunen.

Kommunestyret vedtok 31. mai 2021 skattesatsen for 2022 

Skattesats 2022 

Bolig- og fritidseiendom 

Generell 

Rennesøy 

1,65 ‰ 

1,65 ‰ 

Finnøy 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Ombo – tidligere Hjelmeland 

2,2 ‰ 

2,3 ‰ 

Stavanger 

2,3 ‰ 

2,3 ‰ 

Det innføres bunnfradrag inntil 625 000 kr for hver godkjente boenhet for bolig- og fritidseiendommer i 2022, vedtatt av kommunestyret i Stavanger 13.12.2021. I henhold til eiendomsskattelovens § 8 A-2, gis bolig- og fritidseiendom en obligatorisk reduksjonsfaktor på 30 prosent. Øvrig eiendom gis ikke slik reduksjon.  

 

Alminnelig taksering for eiendomsskatt 

I forbindelse med kommunesammenslåingen i 2020, vedtok Fellesnemnda i nye Stavanger kommune at det skulle gjennomføres kommunal taksering for eiendomsskatt (også kalt alminnelig taksering) som skal gjelde i 10 år. Taksten kan bli endret underveis dersom det foretas endringer på eiendommen som påvirker dens verdi.  

For å komme frem til denne taksten har sakkyndig nemnd utarbeidet rammer og retningslinjer som beskriver valg av fremgangsmåte ved takseringen av eiendommer i Stavanger kommune, kalt «Rammer og retningslinjer». Her beskrives fremgangsmåten og metodikken for takseringen til alle typer eiendommer og grundig utfyllende. Alle eiendommer er besiktiget utvendig og dokumentert med bilder. 

Grunnlaget for skatten er en takst vedtatt av sakkyndig nemnd som skal gjenspeile eiendommens antatte omsetningsverdi ved siste omtaksering. Utregningen av takster baserer seg på faktaopplysninger om bruksareal og tomt hentet fra eiendomsregisteret, sjablongpriser for det enkelte objekt og soner.  

Eiendomsskatteloven § 8 A-2«Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal».  

Selv om du har fått eiendomsskatt på ett bygg, betyr det ikke at bygget er godkjent etter plan- og bygningsloven. Det er seksjon byggesak som håndterer byggetillatelser.

Hvem som har heftelser eller drar nytte av eiendommen gjennom private avtaler vedrører dermed ikke taksten. Eksempelvis vil en avtale om borett eller adkomstrett over eiendommen ikke påvirke taksten. 

 

Min eiendom

På nettløsningen "Min eiendom" finner du post, eiendommer og byggesaker fra kommuner du har forhold til. 

Du finner også informasjon om: 

 • Adresser og bygg
 • Eiere
 • Eiendomsareal
 • Heftelser
 • Eiendomsgebyr
 • Kommunalegebyr
 • Bestilling av måndelig faktura
 • Feiing og tilsyn
 • Kart over eiendommer

 

Næringseiendom  

Stavanger kommune har benyttet seg av et frittstående takseringsfirma til å bistå med takseringen av næringseiendommer. Alle næringseiendommer er utvendig besiktiget. Sakkyndig nemnd har vedtatt takstene for næringseiendom.   

 

Eiendomsskattelister 2022

All informasjon i eiendomsskattelistene er offentlig. Du får selvsagt innsyn i alle forhold om din egen eiendom i vårt eiendomsskatteregister, men opplysninger om naboens eiendom er begrenset til det som står i eiendomsskatteIistene. 

Eiendomsskattelistene 2022 var tilgjengelig i perioden 25.02.2022 - 28.03.2022.

 

 

Nyttige linker

Kontaktinformasjon

Innbyggerservice

Besøksadresse:

Olav kyrres gate 23 4005 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@stavanger.kommune.no

Mandag - fredag kl 08:30-15:00

Eiendomsskattekontoret

Postadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 73 20
E-post:
eiendomsskatt@stavanger.kommune.no