Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Nyheter
 3. Rapport om varslingsrutiner og konflikthåndtering i Stavanger kommune

Rapport om varslingsrutiner og konflikthåndtering i Stavanger kommune

En forvaltningsrevisjonsrapport om varslingsrutiner og konflikthåndtering gjennomført av Rogaland revisjon viser at kommunen har gode rutinebeskrivelser for varsling og håndtering av avvik, varslingsaker og konflikter.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Utklipp fra forvaltningsrevisjonsrapport om varslingsrutiner og konflikthåndtering, jpg

Forvaltningsrevisjonsrapport om varslingsrutiner og konflikthåndtering

Kontrollutvalget ønsket gjennomgang av varsling og konflikthåndtering

Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen i februar 2017 for å undersøke hvordan kommunen håndterer varslingssaker og konflikter. I tillegg ønsket kontrollutvalget svar på ulike problemstillinger knyttet til varsling og konflikthåndtering. Les hele rapporten her.

Undersøkelsen omfattet varsling fra kommunens egne ansatte og interne konflikter. Konflikter mellom ansatte og brukere/innbyggere eller varslingssaker fra innbyggere/eksterne var ikke del av undersøkelsen.

2064 kommuneansatte svarte på spørreundersøkelse

Stavanger kommune har over 10 000 ansatte. Deler av rapporten baserer seg på en spørreundersøkelse blant kommunens ansatte. Spørreundersøkelsen har imidlertid en svarprosent på bare 25. Det er derfor usikkert om resultatene er representative for alle som jobber i Stavanger kommune.

28 % av respondentene i denne spørreundersøkelsen (dvs. 578 personer) sier at de i forbindelse med arbeidet har observert eller opplevd mobbing, trakassering eller diskriminering. Nasjonale undersøkelser viser noe av det samme bildet.

Rundt 20 % av de som svarte på undersøkelsen (dvs. 413 personer) sier at de har varslet om kritikkverdige forhold, enten til nærmeste leder eller i varslingskanalen Synergi. En stor del av disse sakene handler om det psykososiale arbeidsmiljøet.

Rapporten bekrefter generelt god håndtering av varslings- og konfliktsaker

Rapporten viser også at rådmannen har stor oppmerksomhet på varslings- og konflikthåndteringssaker, og setter det på dagsorden i ulike sammenhenger. Stavanger kommune har som mål at alle saker, enten det gjelder avvik, konflikter, klager eller varsling, blir behandlet på en saklig og god måte for alle parter. Rapporten viser at kommunen i stor grad lykkes med dette.

Rådmannen følger opp revisjonens anbefalinger


Ass. rådmann Per Haarr går nå grundig gjennom alle revisjonens anbefalinger med tanke på forbedring av de områdene det gjelder.

-Rapporten gir oss nyttige bidrag i arbeidet med å forbedre retningslinjer, rutiner og opplæring knyttet til varsling og konflikthåndtering. Varslings- og konfliktsaker berører ansatte på ulike måter. Håndtering av slike saker krever derfor kompetanse og varsomhet, for å sikre en forsvarlig og tillitsskapende behandling. Det gis allerede betydelig opplæring og kompetanseutvikling i slike saker, og dette arbeidet skal videreføres, sier Haarr.

Rogaland revisjons anbefalinger


I rapporten anbefales det blant annet at:

 • Varslingsrutinene tydeliggjøres og at kommunen vurderer om skillet mellom klage og varsel fungerer hensiktsmessig
 • Kommunen vurderer om varslingsrutinene er nok innrettet mot håndtering av mangelfullt psykososialt arbeidsmiljø
 • Kommunen styrker god lederatferd og forebygging av mobbing og trakassering
 • Kommunen gjør rutinene for konflikthåndtering bedre kjent blant sine ansatte.

Slik følger kommunen opp

 • Kommunen er allerede i gang med en anskaffelse av nytt avviks- og forbedringssystem. Dette systemet skal ivareta de anbefalingene som fremkommer av revisjonsrapporten.  
 • Retningslinjene for håndtering av avvik, varslingssaker og konfliktsaker vil bli gjennomgått, og kommunen vil vurdere hvordan avviksregistreringer bedre kan benyttes i forbedringsarbeidet.
 • Ivaretakelse av den ansatte under konflikt blir inkludert som en del av kurs i konflikthåndtering og som en del av kommunens lederutviklingsprogram.
 • Rutiner for konflikthåndtering skal gjøres bedre kjent i organisasjonen. Det er allerede fastlagt to kurs i konflikthåndtering våren 2018. Praksis og rutiner for individuell sykefraværsoppfølging i Stavanger kommune vil også bli gjennomgått og vurdert.
 • Sammensetningen av varslingssekretariatet vil bli vurdert, herunder regionalt samarbeid.

Dette er grunnlaget for revisjonen
Rapporten baserer seg på en gjennomgang av sentrale dokumenter, lover, regler og rutiner. I tillegg er det gjennomført en spørreundersøkelse blant alle ansatte i kommunen. 2064 personer svarte på undersøkelsen, en svarprosent på 25 som igjen tilsvarer 19 % av de ansatte i Stavanger kommune. 20 % av de som svarte er ledere.

Rapporten baserer seg også på intervjuer med alle hovedverneombudene, 12 hovedtillitsvalgte, bedriftshelsetjenesten, ansatte i HR og kommunens ledelse ved rådmannen, direktør for helse og velferd og fagsjef for skole og fagsjef for barnehage.