Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. Den store budsjettdebatten!
  4. Sammen realiserer vi ja-kommunen
Sissel Knutsen Hegdal, Stavanger Høyre

– Sammen realiserer vi ja-kommunen

Sissel Knutsen Hegdal (H) presenterte mindretallets budsjettforslag i kommunestyremøtet 13. desember 2021: 

På vegne av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre, Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet har jeg gleden av å legge frem vårt alternative budsjettforslag.

«Sammen realiserer vi Ja-kommunen» har vi kalt budsjettet vårt. Det signalisere hvordan vi vil møte de ulike aktørene, både i og utenfor kommunen vår.

Politikk skal skapes i dialog med våre innbyggere. Den skal skapes med å forene alle de gode kreftene vi finner hos unge og eldre, innen frivilligheten, i ideel sektor og i samarbeid med næringslivet. Når vi alle sammen jobber på lag, er Stavanger på sitt beste. Det er et mål å skape større rom for private, lokale og frivillige initiativ. Alt innenfor et økonomisk opplegg som er forutsigbart, ansvarlig og bærekraftig.

Sissel Knutsen Hegdal (H).
Sissel Knutsen Hegdal (H) la fram mindretallets budsjettforslag.

Å tilby høy kvalitet på tjenestene til hver enkelt innbygger i kommunen vår er den aller viktigste oppgaven vi skal levere på. Dette gjelder i særlig grad de mest sårbare innbyggerne. 

 

For å lykkes med å sikre vår felles velferd så må vi beholde og skape arbeidsplasser i privat sektor.  Det sikrer høy skatteinngang og nødvendige inntekter.

En velferdsmiks mellom offentlig og privat samarbeid gjør det mulig å lære av hverandre – til det beste for brukerne. Det sikrer nytenkning og innovasjon. Alt innenfor rammene som det offentlige skal sette.

For oss er det ikke et mål i seg selv å åpne for andre aktører enn de offentlige. Det er et middel for å oppnå enda bedre tjenester!

Målet med vår velferdsmodell er å gi innbyggerne mer valgfrihet, kontroll over eget liv, og ikke minst; raskest og best mulig hjelp. Brukeren av velferdstjenestene må alltid være den viktigste – og ikke systemet.

Derfor har vi en betydelig satsing i vårt alternative budsjett bl. annet på hjemmehjelpstjenesten, bemanningen på sykehjemmene, og ergo- og fysioterapitilbudet.

En god barndom er viktig for å gi alle muligheten til å skape seg en god fremtid. Både barnehagen og skolen som sosial møteplass og som læringsarena står derfor høyt oppe på vår prioriteringsliste.

Det har vært viktig for mindretallspartiene å styrke ungdomsskolen. Å øke læringsgleden er helt avgjørende for å hjelpe enda flere unge til å fullføre og bestå videregående skole. Vi vet at elever med svakt utgangspunkt fra ungdomsskolen har mye lavere sannsynlighet for å fullføre videregående skole.

Skolen må også gis rom til å ta aktivt i bruk de nye lærerplanene. Derfor styrker vi også skolenes mulighet til å skaffe nye lærerverk og det de trenger for å gjennomføre fagfornyelsen.

Men hvis du ikke opplever trygghet og gode sosiale rammer så blir læring og mestring vanskelig. Derfor satser vi også på økt fokus på mobbing i skolen, på psykisk helse og rask hjelp til barn og unge som trenger ekstra oppfølgning.

Vi vet at å delta på organiserte aktiviteter har stor betydning for barns utvikling og tilhørighet. Derfor har det vært viktig for oss å inkludere ordningen med fritidskortet som den nye regjeringen har fjerna.

Stavanger har gått fra å være en kommune i vekst til å oppleve at flere flytter ut enn inn. Vi har derfor i vårt budsjett fokus på attraktivitetstiltak og vi vil satse mer på det som trekker folk til kommunen og fjerne det som presser folk ut.  Vi skal ha et mangfoldig næringsliv med relevante og spennende jobber – det er det aller viktigste grepet for å få ungdommen vår hjem.

 

Vi har en ambisjon om å fjerne eiendomsskatten i løpet av neste fireårsperiode. Det er et grep som vil styrke attraktiviteten vår betydelig og sikre at barnefamiliene som kommer til regionen ikke bosetter seg i nabokommunene.

 

Vi har en omfattende satsing på Stavanger sentrum og vi går i front for å gjennomføre sentrumsplanen. Vi prioritere også en satsing på distriktene, på havbruk, landbruk og ikke minst innen turisme og reiseliv.

 

Vi har imidlertid en sterk bekymring for tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft og at vi lykkes med å rekruttere den kompetansen som bedriftene etterspør. Derfor må vi også sørge for å bli attraktiv for utenlands arbeidskraft, til å komme å bo og jobbe i Stavanger.

 

Verden står ovenfor en klima og miljøkrise. Vi styrker klima og miljøfondet betydelig og vi fremme konkrete løsninger til hvordan hver enkelt av oss kan bidra til å nå målene vi har satt oss.

 

Fornybar energi er en del av løsningen på klimakrisen. Stavangerregionen er heldig og kan bygge fornybarsatsingen på skuldrene av den viktige olje og gassindustrien, og den enorme kompetansen og erfaringen vi der har bygd opp. Det gir oss et unikt utgangspunkt.

 

Siden vi la frem vårt alternative forslag i formannskapet så har antall korona-smittede igjen nådd et nivå som gjør at vi må iverksette strenge tiltak i samfunnet.

De som må tåle det hardeste trykket er kulturaktørene, idretten, de små serveringsbedriftene, de selvstendig næringsdrivende som mister oppdrag, og alle de som ikke har trygge hjemmekontor, og som ikke har fast lønn uansett hva som skjer.

Vi har hele tiden i pandemien stilt opp med lokale støtteordninger for kriserammede bedrifter, og det er også noe vi kommer til å prioritere i 2022.

Ansvarlig økonomisk styring har vært vårt kjennetegn når vi gjennom mange år frem til 2019 har vært i posisjon i Stavanger. Vi ser med bekymring på en sterkt økende gjeldsgrad. Det er ei utvikling vi ikke ønsker. Vi har derfor tatt nødvendige grep for å sikre en bærekraftig økonomisk utvikling og at Stavanger igjen kan ligge i front i Norge med å skape tjenester til våre innbyggere med høy kvalitet. Det arbeidet gleder vi oss til å jobbe videre med.

 

På vegne av alle oss i Høyre takker jeg våre samarbeidspartnere for spennende  diskusjoner, konstruktive innspill og ikke minst vilje til å finne felles gode løsninger. Det lover veldig bra for årene som kommer!

 

Takk!

Kontaktinformasjon

Sissel Knutsen Hegdal (H).

Sissel Knutsen Hegdal

Gruppeleder for Stavanger Høyre

Mobil:
975 43 757
E-post:
sissel.k.hegdal@​stavanger.kommune.no