PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk
  3. For politikarar

For politikarar

Informasjonen på desse sidene er retta mot dei folkevalde i Stavanger kommune

Information in other languages

Formålet er å gi politikarane tilgang til informasjon og verktøy slik at dei kan utføre vervet sitt som folkevalt på ein god og effektiv måte.

Etikk

Stavanger kommune skal ha ein høg etisk standard. Openheit og ærlegdom skal prege verksemda vår og vere grunnlaget for tillit mellom kollegaer og i forholdet til innbyggjarane.

Etisk standard skal bidra til etisk forsvarleg og god åtferd, og må sjåast i samanheng med kommunevisjonen og verdiar (no under utarbeiding).

Etisk standard for tilsette og folkevalde vart vedtekne av bystyret 28.04.14

Plan for etikk og førebygging av misligheter og korrupsjon vart vedteken av bystyre 28.04.14

Folkevalgtes arbeidsvilkår

Arbeidsvilkår for folkevalde i Stavanger kommune

Folkevalgtes bruk av rådhuset til partipolitisk arbeid

Alle møterom på Rådhuset, bortsett frå partias eigne kontorlokale, skal berre nyttast til møte i regi av bystyregruppa til det enkelte partiet. Bestilling av desse møteromma skjer via resepsjonen i politisk sekretariat. Den som innkallar til møte, står ansvarleg for møterommet både når det gjeld forarbeid og etterarbeid. Dersom det er behov for eit større lokale til pressekonferansar/-møter, skal foredragssalen nyttast til dette formålet.

All bruk av bystyresalen og formannskapssalen skjer etter avtale med ordførar.

Folkevalgtes innsynsrett

Kommunelova § 40 nr. 5 fastset at alle kommunar skal vedta eit reglement om folkevalgtes innsynsrett i saksdokument til informasjon om saker som er under behandling.

Stavanger bystyre vedtok reglementet sitt om folkevalgtes innsynsrett 15.06.2015, sak 105/15.

Reglement for folkevalgtes innsynsrett

Erklæring - teieplikt

Folkevaltopplæring 2019 - 2023

Presentasjonar frå folkevaltopplæringa hausten 2019

Gåveregistrering

Folkevalde i kommunen skal unngå personlege fordeler av ein art som kan påverke, eller vere eigna til å påverke handlingar eller vedtak. Dette gjeld likevel ikkje gåver av ubetydeleg verdi, så som reklamemateriell, blomstrar og liknande.

Gåver omfattar ikkje berre materielle gjenstandar, men også andre fordeler, til dømes i form av personleg rabattar ved kjøp av varer og tenester. Dersom den folkevalde får mindre gåver til ein verdi som likevel blir stipulert til over 500 kroner, skal dette meldast til politisk sekretariat for registrering i gåveregister.

Ved tilbod om gåver og liknande som har eit omfang som går utover retningslinjene til kommunen, skal gruppeleiar kontaktast. Mottekne gåver skal returnerast avsendar saman med eit brev som gjer greie for reglane til kommune om dette.

Habilitet

Vurdering av habilitet

Folkevalde vil ofte vere inhabile viss dei har ei tilknyting til ei sak eller partane i saka som er eigna til å skape tvil om dei vil behandle saka på ein objektiv og upartisk måte. Ein folkevald vil til dømes vere inhabil viss ho eller han sjølv er part i saka eller har ei nær tilknyting til eit selskap som er part i saka.

Den som er inhabil pliktar å trekke seg frå behandlinga av saka. Konsekvensen av inhabilitet kan vere at vedtaket blir ugyldig. Nedanfor er det linkar til lovføresegner, rettleiarar osb. som bør liggje til grunn for den folkevalgtes vurdering av eigen habilitet ved behandlinga av ei sak.

Reglane om inhabilitet i forvaltningslova kapittel II gjeld for all statleg, fylkeskommunal og kommunal forvaltning. I kommunelova § 40 nr. 3 er det i tillegg gitt enkelte særregler om inhabilitet for folkevalde i kommunar. I rettleiaren – Habilitet i kommunar og fylkeskommunar – blir det gjort greie for nærare for habilitetsreglane i forvaltningslova og kommunelova. Det er òg gjort greie for habilitetsreglane i eigarskapsmeldinga til Stavanger kommune.

Ein folkevald kan vere inhabil når ho eller han har ei leiande stilling eller verv i eit selskap som er part i saka. Det er vedlagt ei skjematisk oversikt over ulike verv og selskapsformer der inhabilitet automatisk vil tre inn. I kapittel 5.3 i rettleiaren blir det gitt ei oversikt over typetilfelle der eit selskap vil vere part i ei sak.  

Forvaltningslova – Kapittel II – Om ugildhet (habilitetskrav)

Kommunelova - § 40 nr. 3

Eigarskapsmeldinga til Stavanger kommune, PDF

Pensjonsordning

Kommunal landspensjonskasse.

Kven som kan meldast inn i KLP, er styrt av Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår, kapittel VIII:

§ 31 KLP

Pensjonsordning omfattar folkevalde som gjennom fleire ulike verv innan kommunen får utbetalt honorar og/eller frikjøpsmidlar tilsvarande 33% av godtgjeringsgrunnlaget eller 12,5 timar per veke. Desse kan meldast inn i KLP.

Med folkevalt blir meint i denne samanhengen medlem og varamedlem i bystyret, medlem i kommunalstyra eller tilsvarande.

Pensjonsordninga blir regulert av "Særskilte avgjerder for folkevalde i kommunar og fylkeskommunar – tillegg til vedtekter for Felles kommunal pensjonsordning".

Informasjon om pensjonsordning i KLP for folkevalde i Stavanger kommune

Vedtekter offentleg tenestepensjon

Tillegg til vedtekter – særskilde avgjerder for folkevalde

Presentasjonar

Refusjonsskjema

Instruks for utfylling av refusjonsskjema

Refusjonsskjema

Reiser

Reiser knytt til oppdrag som representant for Stavanger kommune

Følgjande gjeld for alle reiser som folkevalde skal gjennomføre som representant for Stavanger kommune:

1. Det skal sendast søknad til ordførar. Søknaden skal innehalde opplysningar om:

  1. Formål med reisa, eventuelt program
  2. Reiselengd
  3. Reisemåte
  4. Behov for overnatting
  5. Estimert kostnad.

2. Ordførar skal godkjenne reisa før ho blir bestilt.

3. Alle reiser skal bestillast av politisk sekretariat:

4. Ved førespurnad til politisk sekretariat for bestilling, skal søknad og godkjenning frå ordførar blir lagd ved.

5. Etter reisa er gjennomførd, skal det skrivast reiserekning.

Det er standarden til Stavanger kommune reiserekningsskjema som skal nyttast.

6. Reiserekning, med originale kvitteringar og boardingkort, skal godkjennast av politisk sekretariat og ordførar før utbetaling.

Reiserekning

 

Styrevervregister

 

Suppleringsval/ fritak/ permisjon

Suppleringsval/fritak/permisjonar er regulerte i §§ 29-30 i Folkevalgtes arbeidsvilkår:

§ 29 Fritak/permisjonar

Folkevalde som ønskjer fritak/permisjon frå politiske verv må sende søknad om dette til gruppeleiar for høvesvis parti. Det må finnast gyldig grunn for søknaden (eks. flytting til annan kommune). Gruppeleiar sender søknad om fritak/permisjon til sekretæren til bystyret på standard søknadsskjema. Søknaden blir behandla i bystyret.

§ 30 Suppleringsval

For kvart fritak/permisjon-søknad skal det veljast erstattar som blir ført på same skjema som permisjon/fritak. Gruppeleiar sender søknad om fritak/permisjon til sekretæren til bystyret på standard søknadsskjema. Søknaden blir behandla i bystyret.

Søknadsskjema finst her

Tapt arbeidsforteneste

Kap. IV Tapt arbeidsforteneste

Krav om tapt arbeidsforteneste må vere levert inn innan 1. mars i det etterfølgjande året.

Styreverv i selskap som er eigne juridiske objekt (eks IKS, AS og Stiftelser) gir ikkje grunnlag for tapt arbeidsforteneste frå Stavanger kommune sjølv om ein er oppnemnt til vervet av bystyret. Ved deltaking i generalforsamlingar i desse selskapa kan det givast tapt arbeidsforteneste.

§ 18 Legitimerte tapt arbeidsforteneste  

For legitimert tapt arbeidsforteneste under pålagde kommunale oppdrag, blir dekt inntil 4 000 kroner per dag. I tillegg blir dekt legitimert tapt pensjon og arbeidsgivaravgift. 

Refusjon av tapt arbeidsforteneste kan skje direkte mellom kommunen og den folkevalgtes arbeidsgivar på grunnlag av skriftleg dokumentasjon.  

Underskriven erklæring frå sjølvstendig næringsdrivande om slik tap blir vurdert som legitimasjon.

Samla utbetaling av tapt arbeidsforteneste per år for den folkevalde kan ikkje overstige 20 % av lønna til ordførar.

§ 19 Ulegitimert tapt arbeidsforteneste    

For ulegitimert tapt arbeidsforteneste blir sett satsen til 500 kroner per dag.

Grunnlaget for krav om dekning av ulegitimert inntektstap skal sannsynleggjerast.

Godkjenning av kravet

Alle krav som ikkje kan kontrollerast, som til dømes fastsette møte det er vedteke å dekkje tapt arbeidsforteneste for (vedlegg 2, skal godkjennast av ordførar. I tillegg blir det gitt moglegheit for å krevje tapt arbeidsforteneste for reiser og kurs som er førehandsgodkjent av ordførar. Vidare blir det gitt tapt arbeidsforteneste for møte i generalforsamlingar.

Dokumentasjon av kravet
Dagens løysing blir behalden. Det blir utarbeidd eit eigenerklæringsskjema (vedlegg 1) der regelverket er godt og eintydig beskrive. Ved å signere på dette vil den enkelte folkevalt ha det fulle ansvaret for at krava dei set fram er legitime. Når det så skal krevjast tapt arbeidsforteneste, blir dette fylt ut på skjema (vedlegg 2).

Skjema for å søkje om tapt arbeidsforteneste, (docx 39 kb) 

Vedlegg 1)
Eigenerklæring - tapt arbeidsforteneste, (docx 34 kb)

Vedlegg 2)
Kva det kan søkjast tapt arbeidsforteneste for ? (PDF)

TV-aksjonen

Stavanger kommune har lang tradisjon for å bidra til gjennomføring av TV-aksjonen. Vi har gode erfaringar frå eit tett og godt samarbeid med den lokale aksjonsleiinga. Stavanger kommune oppnemner leiar av byaksjonskomiteen og vidare oppnemner alle bydelsutvala ansvarlege som står for organisering av innsamlinga i den enkelte bydelen.

Det blir i budsjettet årleg avsett eit bidrag med 1 krone per innbyggjar til TV-aksjonen.

Vidare løyver ordførar årleg ei mottaking på Ledaal for alle involverte i etterkant av aksjonen for å takke for innsatsen.

Denne saka er meint å gi Kommunalutvalget ei orientering om samarbeidet og synleggjere bidraget kommunen har til aksjonen.