PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Kommunalutvalget - reglement

Vedtatt av Stavanger bystyre i møte 12.01.2015, sak nr. 16/15

§ 1 Lovverk og saksbehandlingsregler
Når ikke annet er bestemt i medhold av lov, gjelder Kommuneloven, Forvaltningsloven og Offentlighetsloven og andre lover for kommunens virksomhet.
Kommunelovens kapittel 6, Saksbehandlingsregler i folkevalgte organer, gjelder for bystyret og alle andre folkevalgte organer opprettet i medhold av Kommuneloven og særlovgivning, med de presiseringer og tilleggsbestemmelser som er nødvendig.

§ 2 Valg
Kommunalutvalgets er opprettet i medhold av kommunelovens § 10 nr. 1. Kommunalutvalget består av 9 medlemmer med varamedlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges blant formannskapets medlemmer. Ordfører og varaordfører skal velges som medlemmer. Det velges antall varamedlemmer tilsvarende det enkeltes partis medlemmer med mulighet for tillegg av inntil 2.

Ordfører og varaordfører er hhv. leder og nestleder.

Opprykk og nyvalg foregår i samsvar med kommunelovens § 16.

§ 3 Oppgaver og myndighet
Kommunalutvalget er delegert myndighet innen sitt arbeids- og ansvarsområde i henhold til kommuneloven § 10 nummer 2 med de begrensningene som følger av lov, budsjettreglement og eventuelt andre reglement, delegering til rådmannen og andre vedtak. Kommunalutvalget er arbeidsutvalg for formannskapet.

Kommunalutvalget er:

kommuneplanutvalg, jfr. plan – og bygningslovens kap. 10 og 11. Herunder skal utvalget ta stilling til planprogrammet for den samlede kommuneplanen før dette sendes på høring, etter innstilling fra kommunalstyret for byutvikling i forhold til kommuneplanens arealdel.
Kommunalutvalget kan fastsette planprogram for avgrensede / tematiske kommunedelplaner (jfr. §11 – 3)
Som kommuneplanutvalg behandler kommunalutvalget også viktige saker innen samferdsel.

Næringspolitisk utvalg

Utvalg for eierstrategi

Internasjonalt utvalg

Styringsutvalg overfor rådmannen i problemstillinger som vedrører erverv, tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer.

Kommunalutvalgets oppgave er, så tidlig som mulig, å gi styringssignaler og retningslinjer for rådmannens arbeid med forhandlinger om erverv, tilrettelegging, salg og utbygging av faste eiendommer.

Forhandlingene føres av rådmannen eller de han/hun måtte utpeke. Utvalget skal bare unntaksvis delta i direkte forhandlinger med kommunens motpart.
Utvalget har ingen avgjørelsesmyndighet innenfor ovennevnte virksomhetsområde. Avgjørelsesmyndigheten vil være regulert i henhold til det årlige budsjettvedtak.

Skjenke og alkoholpolitikk
Kommunalutvalget skal særlig:
a) orienteres om kontrollrapportene fra skjenkekontrollen og evt. treffe tiltak/reaksjoner overfor bevillingshaverne, jf. det prikkbelastningssystem som bystyret har vedtatt i skjenkeretningslinjenes pkt. XI. Orientering om kontrollrapportene sendes til formannskapet. Skjenkeutvalget kan beslutte mer en 7 prikker.

b) ha ansvar for utøvelsen av kontroll med kommunal skjenkebevilling og salgsbevilling for øl, og med skjenkebevilling gitt av departementet etter alkoholloven § 5-3 første ledd.

c) utøve løpende instruksjon om hvordan skjenkekontrollen skal utøves

d) utarbeide og avgjøre kriterier for utvidet skjenketid ved kulturarrangementer e) ved behov behandle andre saker vedr. praktisering av bestemmelsene og saker som omhandler salgs – og skjenkekontroll.
Kommunalutvalget tar ellers nødvendige initiativ overfor kommunens øvrige råd og utvalg, herunder rapporter om virksomheten.

§ 4 Forberedelse av saker til kommunalutvalget
I enhver sak som skal forelegges kommunalutvalget skal det være utarbeidet en innstilling. Det skal kort og oversiktlig være gjort rede for saken og for mulige dissenser blant de innstillende myndigheter samt forslag til vedtak.

Når det gjelder valg og ansettelser, kan forslag til vedtak unnlates.

Ordføreren kontrollerer at alle saker er forberedt slik som bestemt i første avsnitt, og ellers på forsvarlig måte og i samsvar med lov, reglement og andre bindende bestemmelser.

§ 5 Innkalling
Kommunalutvalget holder møter etter en oppsatt plan, når ordføreren finner det påkrevet eller når minst 1/3 av medlemmene krever det.

Møteinnkallingen skal inneholde tid og sted for møtet og saksliste over de saker som skal behandles.

Møteinnkalling med innstillinger sendes til kommunalutvalgets medlemmer og varamedlemmer, samt øvrige som ordføreren til enhver tid bestemmer.

Innkalling og saksdokumenter sendes medlemmer og varamedlemmer 7 dager før møtedagen. Innkalling og saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov og gjøres kjent for offentligheten på høvelig måte.

§ 6 Forfall
Kommunalutvalgets medlemmer plikter å delta kommunalutvalgets møter, med mindre det foreligger gyldig forfall. Ved eventuelle forfall skal representanten melde fra til avdeling politisk sekretariat v/ utvalgssekretær, som innkaller varamedlem.

§ 7 Adgang for andre til å delta i møte
Rådmannen, ved forfall dennes stedfortreder, møter med tale- og forslagsrett. Videre møter leder for avdeling politisk sekretariat.

§ 8 Åpne møter
Utvalgets møter er åpne for publikum. Møtet skal lukkes når det foreligger lovbestemt taushetsplikt og kan vedtas lukket når hensynet til personvern eller tungtveiende offentlige interesser tilsier det». (jf. kommuneloven § 31).

§ 9 Åpning av møte
Ordføreren eller varaordføreren leder kommunalutvalgets møter.

Dersom begge disse har forfall, velges av og blant kommunalutvalgets medlemmer en møteleder. Hvis flere - etter omvalg etter kommunelovens § 38 nr. 1 – får samme stemmeantall, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 10 Rekkefølge og form for behandling av sakene
Sakene behandles i den rekkefølge de er oppført i innkallelsen til møtet.

Når særlige grunner foreligger, kan kommunalutvalget vedta en annen rekkefølge. Kommunalutvalget kan vedta å utsette behandling av en sak. Det kan også treffes vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordføreren eller 1/3 av de møtende motsetter seg dette.

Ordføreren refererer sakene og viser til den innstilling som foreligger i hver sak. Er det til ordføreren kommet inn nye dokumenter i en sak etter at innstilling er avgitt, skal også disse refereres. Ordføreren spør deretter om noen forlanger ordet i saken. Ber flere om ordet samtidig, bestemmer ordføreren rekkefølgen.

§ 11 Ordning av debatten
Taleren skal rette sine ord til ordføreren. Taleren skal holde seg nøye til den sak debatten gjelder.

Fornærmelig eller uhøvelig språkbruk overfor forsamlingen eller andre må ikke finne sted. Ordføreren påser at dette overholdes.

§ 12 Ordførerens stilling under debatten
Ordføreren må ikke avbryte noen som har ordet med mindre det skjer for å håndheve gjeldende reglement, eller for å rette misforståelser fra talerens side.

§ 13 Avgrensing og avslutning av debatten. Replikkordskifte
Før behandling av en sak er påbegynt, og under debatten, kan kommunalutvalget etter forslag fra ordføreren vedta at taletiden skal avgrenses. Dette gjelder så vel for innlegg som for replikker.

I regelen kan et medlem ikke ha mer enn 2 innlegg i en sak.

Et medlem kan ha en replikk til et innlegg.

§ 14 Forslag
Bare kommunalutvalgets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet, kan sette frem forslag.

Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren.

Ordføreren refererer forslaget.

§ 15 Forberedelse til avstemming. Avstemming
Når debatten er slutt, tas saken opp til avstemning. Etter at saken er tatt opp til avstemning, må det ikke være mer debatt eller settes frem forslag i vedkommende sak.

Bare de medlemmer og varamedlemmer som har inntatt sine plasser når saken tas opp til avstemning, har rett til å stemme. De kan ikke forlate sine plasser under avstemningen og de plikter å stemme. Ved valg og ansettelser er det adgang til å stemme blankt. Ved skriftlig avstemning (jfr. kommunelovens § 38 nr.1, valg og ansettelser) regnes blank stemmeseddel som avgitt stemme.

Det kan også gjøres vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke ordfører eller 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

Kommunalutvalget avgjør avstemningsordningen etter forslag fra ordføreren. Er en sak oppdelt eller det foreligger flere forslag til avstemning, setter ordføreren frem forslag om rekkefølgen for avstemningen eller om alternativ stemmegivning. Det skal være anledning til å gi utrykk for så vel prinsipale som subsidiære standpunkter under avstemninger.

Ved debatt om forslag til avstemningsordning påses nøye at talerne utelukkende holder seg til avstemningsspørsmålet.

Gyldig avgjørelse kan bare treffes når minst halvparten av medlemmene har vært tilstede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.

Forslagene avgjøres ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet i andre saker enn valg (loddtrekning) er ordførerens stemme avgjørende.

Ved behandling av handlingsplan og økonomiplan gjelder kommunelovens § 44 nr.4

§ 16 Stemmemåten
Avstemning kan gjennomføres på følgende måter:

Ved stilltiende godkjenning, når ingen uttaler seg mot forslag eller innstillingen fremsatt av ordføreren med spørsmål om noen stemmer mot.
Ved at ordføreren oppfordrer de medlemmer som motsetter seg et forslag til å reise seg eller gi stemmetegn. Når ordføreren bestemmer det, eller et medlem krever det, holdes kontraprøve.
Ved navneopprop når ordføreren roper opp navnene etter sekretærens liste. Det bestemmes ved loddtrekning hvilket navn oppropet skal begynne med, og det fortsetter så i nummerorden.
Ved sedler uten underskrift.
Denne avstemningsmåte kan bare brukes ved valg og ved ansettelse, dersom noe medlem av kommunalutvalget krever det, jfr. kommunelovens § 35 nr.5.

§ 17 Anke
I saker hvor utvalget/styret/rådet har avgjørelsesmyndighet, kan et mindretall på minst tre medlem kreve at vedtaket forelegges formannskapet. Slik anke må fremsettes i det møtet hvor vedtaket blir gjort.

§ 18 Spørsmål
Spørsmål bør skriftlig meddeles ordføreren 1 dag før ved møtet, senest i møtets begynnelse. Spørsmål kan ikke forlanges besvart i samme møte.

Hvis spørsmål er stilt med 1 dags varsel, sendes dette ut til medlemmer og varamedlemmer.

Ordfører refererer spørsmålets ordlyd ved møtets begynnelse og spørsmålet blir å behandle etter de sakene som er ført opp på kartet.

Spørsmålet kan begrunnes og taletiden begrenses da til 3 minutter. Er ikke spørsmålsstilleren til stede, kan et annet medlem av kommunalutvalget ta opp spørsmålet. Hvis så ikke skjer, regnes spørsmålet som bortfalt.

Ordføreren kan avgjøre om spørsmålet skal besvares av ordføreren eller rådmann.

Det er ikke anledning til debatt og det kan ikke fremmes forslag i forbindelse med spørsmål Når spørsmålet er besvart, har spørreren lov til å stille et tilleggsspørsmål. Hvis ordføreren finner at dette tilleggsspørsmålet har sammenheng med det opprinnelige spørsmålet, kan det besvares av ordfører eller rådmann.

§ 19 Adgang til formannskapssalen
Pressen og publikum har adgang til tilviste plasser.

§ 20 Sekretariat - Møtebok
Avdeling politisk sekretariat ivaretar sekretariatsfunksjonen for kommunalutvalget og fører protokoll.

Begrunnelse for stemmegivning, kan ikke forlanges. Forutsetning for stemmegivning har man krav på å få tilført møteboken.

Protokollen fremlegges som første sak på neste møte til godkjenning.

§ 21 Arkivering
Arkivering av saksdokumenter og møtebok skal være iht. arkivloven og Stavanger kommunens arkivreglement for utvalgssaker.

§ 22 Godtgjøring
Godtgjøring tilstås etter reglene for folkevalgtes arbeidsvilkår.