PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Politikk

Ungdommens kommunestyre - reglement

Vedtatt i Stavanger kommunestyre i møtet den 28.09.2015, sak nr.147/15

§ 1. Formålet med Ungdommens kommunestyre
Formålet med Ungdommens kommunestyre bygger på en erkjennelse av at det er barn og unge som vet best hvordan det er å være ung og hva man trenger. Ungdommens kommunestyre er et organ der ungdom har reell påvirkningsmulighet gjennom politisk arbeid. Ungdommens kommunestyre skal fungere som et rådgivende organ for kommunen. Dette vil også kunne bidra til en generell bevisstgjøring blant barn og unge rundt temaene medvirkning og demokrati.

Demokrati, delaktighet og innflytelse har å gjøre med makt. Den som får delta og har innflytelse, har makt til å påvirke situasjonen.

§2. Oppgaver
2.1 Ungdommens kommunestyre skal være et rådgivende organ for alle saker som berører levekårene for barn og unge.

2.2 Ungdommens kommunestyre bevilger midler til tiltak for barn og unge. Det har avgjørelsesmyndighet for de midler som innvilges særskilt til rådets disposisjon.

2.3 Ungdommens kommunestyre representerer alle barn og unge i Stavanger. Organisasjonsstrukturen skal tilstrebe at barn og unge i Stavanger blir hørt og ivaretatt i forhold til sak.

2.4 Ungdommens kommunestyre skal tilstrebe medvirkning og aktivitet fra alle skoler og tilhørende nærmiljø.

2.5 Ungdommens kommunestyre kan selv ta opp saker som angår barn og unge i kommune.

2.6 Ungdommens kommunestyre utarbeider årsmelding som sendes kommunestyret.

2.7 Ungdommens kommunestyre velger ungdommens ordfører, varaordfører og ungdommens formannskap. Ved valget av ungdommens formannskap tilstrebes jevn fordeling etter kjønn og skoleledd.

§ 3. Sammensetning, struktur og valg
3.1 Sammensetning av Ungdommens kommunestyre

Ungdommens kommunestyre består av følgende medlemmer:

2 representanter fra hver ungdomsskole i Stavanger kommune, med tilhørende personlige vararepresentanter.
2 representanter fra hver videregående skole innenfor Stavanger kommunes bygrense, med tilhørende personlige vararepresentanter.
2 representanter pluss vararepresentanter fra kommunestyret velges som veiledere
Representanter i Ungdommens kommunestyre er tillitsvalgte fra sin skole, og skal handle deretter.

Ingen kan representere mer enn en skole.

3.2 Valg av representanter
Representantene og vararepresentantene til Ungdommens kommunestyre velges enten blant elevrådets medlemmer, eller blant personlig valg blant alle elevene på skolen.

3.3 Funksjonstid
Representantene i Ungdommens kommunestyre velges for 2 år med skifte av periode ved første kommunestyremøte i starten av nytt skoleåret. Halvparten av representantene i ungdommens kommunestyre er på valg hvert år. Det vil si at hvert år velges en representant fra hver skole for 2 år. Oppnevning må skje innen utgangen av september hvert år.

3.4 Ungdommens ordfører. Myndighet og oppgaver.
Ungdommens ordfører er møteleder i Ungdommens kommunestyre. Ordfører skal til enhver tid ha oversikt over saker og prosjekt som Ungdommens kommunestyre velger å arbeide med.

Ordfører fordeler oppgaver/saker til Ungdommens formannskap.
Ordfører presenterer nye saker for Ungdommens kommunestyre dersom det ikke er naturlig at andre i formannskapet gjør dette.
Ordfører kan benytte dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Ordfører skal representere Ungdommens kommunestyre utad og fremme Ungdommens kommunestyres saker.
Ordføreren skal sørge for å holde god orden i møtesalen. Han/hun skal se til at talerne ikke blir avbrutt eller uroet. Dersom tilhørere kommer med meningsytringer eller på annen måte lager uro i møtet eller setter seg ut over god orden, kan møtelederen vise tilhørerne ut.
Ordfører velges for ett år av gangen, men med mulighet for gjenvalg.
3.5 Ungdommens varaordfører.
Ungdommens varaordfører trer inn når ordfører er forhindret i å møte, med samme funksjon og myndighet. Varaordfører velges for ett år av gangen, men med mulighet for gjenvalg.

3.6 Ungdommens formannskap
Ungdommens formannskap består av seks representanter. Formannskapet består av ordfører, varaordfører og fire andre representanter. Formannskapet fungerer også som en høringsinstans i periodene mellom møtene i bystyret. Ordfører er møteleder for formannskapet. Formannskapet skal behandle og arbeide med saker som er fremmet og vedtatt i Ungdommens bystyre. Formannskapet arbeider prosjektbasert i forhold til Ungdommens kommunestyres egne satsingsområder.

Formannskapet avgjør om det skal innkalles innledere ved behandling av saker i Ungdommens kommunestyre.

§ 4. Organisering av Ungdommens kommunestyres arbeid

4.1 Møter i Ungdommens kommunestyre
Møtefrekvensen i Ungdommens kommunestyre vil være minimum fire møter i året. Ungdommens kommunestyre følger fastsatt møteplan. Møtene er åpne for alle, dersom man ikke behandler taushetsbelagte saker eller hvor andre personvernhensyn tilsier det. Ungdommens kommunestyre vil tilstrebe at barneskolenes elevråd kan være observatører ved fastlagte Ungdommens kommunestyremøter.

4.1.1 Forfall må meldes politisk sekretariat i god tid slik at vararepresentant kan møte. Dersom ordfører er forhindret, trer varaordfører inn som ordfører. Dersom begge er forhindret i å møte, må Ungdommens kommunestyre velge en møteleder. Møteleder har da samme funksjon som ordfører.
4.1.2 Dersom Ungdommens formannskap har behov for å innkalle til et ekstraordinært Ungdommens kommunestyremøte, må minst to tredjedeler av formannskapet stemme for dette.
4.1.3 Bare kommunestyrets representanter og vararepresentanter som deltar i møtet, kan sette frem forslag. Forslag skal leveres skriftlig og i undertegnet stand til ordføreren. Ordføreren refererer forslaget.
4.2 Møter i Ungdommens formannskap
Formannskapet skal ha fastlagte møter minimum 14 dager før planlagt møte i Ungdommens bystyre. Formannskapet vil i tillegg ha møter for tilrettelegging og oppfølging av sitt arbeid. Formannskapet har hovedansvar for å ivareta Ungdommens bystyres langsiktige og kortsiktige mål.

4.3 Sekretærbistand
Politisk sekretariat har ansvar for møteinnkalling med sakliste og protokoll. Saklista skal på forhånd avklares med ordfører. Politisk sekretariat sørger for utsending 7 dager før møtet.

4.4 Faglig bistand
Ungdommens bystyre har en koordinator fra rådmannens administrasjon. Koordinator skal bistå representantene i arbeidet med saker og mål som Ungdommens bystyre setter seg. Koordinator skal tilstrebe å møte i Ungdommens bystyres møter og formannskapsmøter. Koordinator skal også bistå representantene i arbeidet med å informere skoler, organisasjoner og politiske partier om Ungdommens bystyres arbeid.

§ 5. Avstemming, beslutningsmyndighet
5.1 Ved valg av ungdommens ordfører, varaordfører og formannskap må to tredjedeler av representantene være tilstede.

5.2 I Ungdommens bystyre må minst halvparten av representantene være tilstede under møtet for at det skal være beslutningsdyktig. Ved avstemning i saker bruker Ungdommens bystyre alminnelig flertall.

5.2.1 Vilkårene stilt i § 5.2, gjelder også møter i Ungdommens formannskap.
§ 6. Endring av vedtekter
Myndigheten til å foreta endringer i reglementet tilligger det ordinære Stavanger bystyre.

§ 7. Spørsmål om reglement
Ved tvil eller spørsmål om saker og hendelser som ikke står nevnt i dette reglementet, skal det tas utgangspunkt i gjeldende reglement for Stavanger bystyre