PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Plan 2767 Sverdrups gate 20, 28 og Tanke Svilands gate 27

Plan 2767 Sverdrups gate 20, 28 og Tanke Svilands gate 27

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Bolig og byfunksjoner

Utvalg for by- og samfunnsutvikling vedtok i møte 15.12.2022 å legge planen ut på høring.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppføring av boliger, kontor, hotell, forretning og andre byfunksjoner, som kan bidra til å skape et attraktivt kvartal som kan bli et positivt tilskudd til bydelen.

Planen skal tilrettelegge for et finmasket nett av gode byrom og forbindelser og bidra til å fremme byliv og aktivitet til ulike tider av døgnet.

Dokumenter 

Informasjonsmøte 9. januar

Kommunen holder et informasjonsmøte om planen for berørte og interesserte mandag 09.01.2023, kl. 17.00. Møtet holdes i Olav Kyrres gate 23, møterom kantinen.

Si din mening innen 10. februar

Eventuelle merknader til planforslaget sender du innen 10.02.2023 til By- og samfunnsplanlegging, postboks 8001, 4068 Stavanger – eller som e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din.

Alle berørte grunneiere varsles med eget brev. Grunneiere har plikt til å informere leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i området.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.