Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Høring reguleringsplan
 6. Planprogram Holmen og Østre havn

Planprogram Holmen og Østre havn

KORT FORTALT

 • Nå legger vi føringene for hvordan havnefronten skal utvikle seg de kommende årene.
 • Planprogrammet for Holmen og Østre havn var på høring fram til 29. november 2021, og nå jobber vi med å gå gjennom innspillene.
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Siste nytt om planprosessen

Planprogram for Holmen og Østre havn var på høring fram til 29. november 2021. Høringen har resultert i mange nyttige og viktige høringsinnspill i infomøter, medvirkningsopplegg og 36 høringsbrev. Vi er nå i en prosess der vi oppsummerer høringsinnspillene og vurderer hvordan vi kan forbedre planprogrammet basert på disse.

Generelt viser høringsinnspillene, og samfunnsdebatten som har fulgt med høringen, at det er mange utfordringer som skal håndteres i området, og mange ulike interesser og forventninger til i den videre utviklingen.

Vi vil gjøre vårt aller beste for å ivareta ulike interesser og aktører på best mulig måte i det reviderte planprogrammet. Vi har også formidlet dette i Stavanger Aftenblad 24. desember 2021 og i et notat til politikere i utvalg for by og samfunnsplanlegging 13. januar 2022, etter spørsmål fra Cille Ihle (H).

Hva sier forslaget til planprogram?

Planprogrammet gir føringer for hvordan områdene på kartet ovenfor skal utvikle seg de neste årene. Det handler blant annet om Bekhuskaien, Kjeringholmen og Fiskepiren.

I denne filmen gir Simon Tamminga og Ida Andreassen en introduksjon til hovedgrepene i planprogrammet: 

Hva er et planprogram?

For alle større tiltak på Holmen og i Østre havn skal det lages reguleringsplaner. Planprogrammet er ikke en detaljreguleringsplan i seg selv, men bestemmer hvordan reguleringsplanene skal lages. I planprogrammet gis strategiske føringer for hvilke løsninger den enkelte regulering skal realisere, hvilke utredninger som må til, hvilke alternativ som skal belyses og hvordan medvirkning fra innbyggere og organisasjoner skal ivaretas.

Formålet med planprogrammet er å:

 1. bidra til realisering av sentrumsplanens mål og føringer for utvikling av Holmen og Østre havn.
 2. ytterligere avklare overordnede/helhetlige rammebetingelser for utvikling av Holmen og Østre havn, eksempelvis utforming av flomvern.
 3. forenkle arbeidet med detaljreguleringsplaner for enkeltområdene.

Dokumenter

Medvirkning 

20. oktober 2021 inviterte vi alle interesserte til informasjonsmøte på Norsk Oljemuseum. Her kan du laste ned presentasjonen vi holdt (11 MB).

I høringsperioden har vi hatt møter og dialog med interessenter, arkitekter og myndigheter, samt medvirkningsopplegg med ungdommens bystyre, studentrådet og elever i videregående skole. Vi har særlig vært opptatt av barn og unge, ettersom de ikke nødvendigvis leverer skriftlige innspill.

De som har sendt inn innspill i høringsperioden får ikke svar på sin henvendelse, men alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget neste gang saken legges fram for politikerne.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Simon Tamminga, prosjektleder til Østre havn, på telefon 51 50 78 73.