PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Høring reguleringsplan
  6. Planprogram Holmen og Østre havn

Planprogram Holmen og Østre havn

KORT FORTALT

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Hva er status i planprosessen?

Kommunedirektøren legger nå fram planprogram for Holmen og Østre havn til sluttbehandling. Planprogrammet er vurdert som egnet grunnlag for kommende detaljreguleringsplaner. Det følger opp bestemmelser i sentrumsplanen og ivaretar kravene til innhold i et planprogram etter plan- og bygningslovens paragraf 4-1.

Det foreligger en omfattende dokumentasjon som gir nyttig og viktig grunnlagsinformasjon til påfølgende planer. Planprogrammet inneholder beskrivelse av helhetsgrep for viktige plantema som må løses på tvers av delområder. Samtidig blir viktige problemstillinger og tema som må belyses og håndteres i påfølgende detaljreguleringer avklart.

Samarbeid mellom grunneiere og ulike fagområder om faglige utredninger har gitt god kjennskap til muligheter og utfordringer i den videre utviklingen av området i en tidlig fase, før detaljreguleringsplanene starter. Arbeidet med planprogrammet har også avdekket at det er et stort engasjement i befolkningen for utviklingen i området.

For å oppnå løsninger som ivaretar ulike grupper er det viktig at innspill som er innhentet gjennom arbeidet med planprogrammet blir brukt i de kommende planprosessene, og at ulike aktører blir inkludert gjennom grundige medvirkningsprosesser.

Når planprogrammet er fastsatt, så kan arbeidet med utviklingen av dette sentrale byutviklingsområdet starte, gjennom detaljreguleringsplaner for konkrete prosjekter. Parallelt vil det pågå arbeid med å utvikle en gjennomføringsstrategi for området som helhet.

Politisk sluttbehandling 21. september

Planprogrammet for Holmen og Østre skal til sluttbehandling i utvalg for by- og samfunnsutvikling 21. september 2023. 

Hva sier forslaget til planprogram?

Planprogrammet gir føringer for hvordan områdene på kartet ovenfor skal utvikle seg de neste årene. Det handler blant annet om Bekhuskaien, Kjeringholmen og Fiskepiren.

I denne filmen gir Simon Tamminga og Ida Andreassen en introduksjon til hovedgrepene i planprogrammet: 

Hva er et planprogram?

For alle større tiltak på Holmen og i Østre havn skal det lages reguleringsplaner. Planprogrammet er ikke en detaljreguleringsplan i seg selv, men bestemmer hvordan reguleringsplanene skal lages. I planprogrammet gis strategiske føringer for hvilke løsninger den enkelte regulering skal realisere, hvilke utredninger som må til, hvilke alternativ som skal belyses og hvordan medvirkning fra innbyggere og organisasjoner skal ivaretas.

Formålet med planprogrammet er å:

  1. bidra til realisering av sentrumsplanens mål og føringer for utvikling av Holmen og Østre havn.
  2. ytterligere avklare overordnede/helhetlige rammebetingelser for utvikling av Holmen og Østre havn, eksempelvis utforming av flomvern.
  3. forenkle arbeidet med detaljreguleringsplaner for enkeltområdene.

Dokumenter

Medvirkning 

20. oktober 2021 inviterte vi alle interesserte til informasjonsmøte på Norsk Oljemuseum. Her kan du laste ned presentasjonen vi holdt (11 MB).

I høringsperioden har vi hatt møter og dialog med interessenter, arkitekter og myndigheter, samt medvirkningsopplegg med ungdommens bystyre, studentrådet og elever i videregående skole. Vi har særlig vært opptatt av barn og unge, ettersom de ikke nødvendigvis leverer skriftlige innspill.

De som har sendt inn innspill i høringsperioden får ikke svar på sin henvendelse, men alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget neste gang saken legges fram for politikerne.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Simon Tamminga, prosjektleder til Østre havn, på telefon 51 50 78 73.