PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Samfunnsutvikling
 3. Planer
 4. Reguleringsplaner
 5. Høring reguleringsplan
 6. Planprogram Holmen og Østre havn

Planprogram Holmen og Østre havn

KORT FORTALT

 • Hvordan skal havnefronten i Stavanger sentrum utvikle seg de kommende årene?
 • Planprogrammet for Holmen og Østre havn ble vedtatt av politikerne 21. september 2023.
 • Planprogrammet legger føringer for kommende reguleringsplaner på blant annet Bekhuskaien, Kjeringholmen og Fiskepiren.
Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Hva er status i planprosessen?

Planprogrammet for Holmen og Østre havn ble vedtatt av politikerne 21. september 2023.

Her kan du lese saksfremlegget
Her er selve planprogrammet og alle grunnlagsdokumentene
Her er vedtaket

Planprogrammet følger opp bestemmelser i sentrumsplanen og legger grunnlaget for kommende detaljreguleringer i Holmen og Østre havn. Det handler blant annet om Bekhuskaien, Kjeringholmen og Fiskepiren.

Når når planprogrammet er fastsatt, så kan arbeidet med utviklingen av dette sentrale byutviklingsområdet starte, gjennom detaljreguleringsplaner for konkrete prosjekter. Parallelt vil det pågå arbeid med å utvikle en gjennomføringsstrategi for området som helhet.

Planprogrammet er nå fastsatt, og dermed kan arbeidet med utviklingen av dette sentrale byutviklingsområdet starte, gjennom detaljreguleringer for konkrete prosjekter. Parallelt vil det pågå arbeid med å utvikle en gjennomføringsstrategi for området som helhet.

Det foreligger en omfattende dokumentasjon som gir nyttig og viktig grunnlagsinformasjon til påfølgende planer. Planprogrammet inneholder beskrivelse av helhetsgrep for viktige plantema som må løses på tvers av delområder. Samtidig blir viktige problemstillinger, og tema som må belyses og håndteres i påfølgende detaljreguleringer, avklart.

Samarbeid mellom grunneiere og ulike fagområder om faglige utredninger har gitt god kjennskap til muligheter og utfordringer i den videre utviklingen av området i en tidlig fase, før detaljreguleringene starter. Arbeidet med planprogrammet har også avdekket at det er et stort engasjement i befolkningen for utviklingen i området.

For å oppnå løsninger som ivaretar ulike grupper er det viktig at innspill som er innhentet gjennom arbeidet med planprogrammet blir brukt i de kommende planprosessene, og at ulike aktører blir inkludert gjennom grundige medvirkningsprosesser.

Hva sier planprogrammet?

Planprogrammet gjengir og utdyper hvordan hovedprinsippene i kommunedelplanen for Stavanger sentrum (sentrumsplanen) kan omsettes til det kommende detaljreguleringsarbeidet, og hvilke prosess- og utredningskrav forutsettes. 

I filmen nedenfor gir Simon Tamminga og Ida Andreassen en introduksjon til hovedgrepene i planprogrammet. Obs! Filmen ble laget i fobrindelse med høringen i oktober 2021, og det har vært justeringer i planprogrammet etter dette. 

Hva er et planprogram?

For alle større tiltak på Holmen og i Østre havn skal det lages reguleringsplaner. Planprogrammet er ikke en detaljreguleringsplan i seg selv, men bestemmer hvordan reguleringsplanene skal lages. I planprogrammet gis strategiske føringer for hvilke løsninger den enkelte regulering skal realisere, hvilke utredninger som må til, hvilke alternativ som skal belyses og hvordan medvirkning fra innbyggere og organisasjoner skal ivaretas.

Formålet med planprogrammet er å:

 1. bidra til realisering av sentrumsplanens mål og føringer for utvikling av Holmen og Østre havn.
 2. ytterligere avklare overordnede/helhetlige rammebetingelser for utvikling av Holmen og Østre havn, eksempelvis utforming av flomvern.
 3. forenkle arbeidet med detaljreguleringsplaner for enkeltområdene.

Dokumenter

Medvirkning 

20. oktober 2021 inviterte vi alle interesserte til informasjonsmøte på Norsk Oljemuseum. Her kan du laste ned presentasjonen vi holdt (11 MB).

Under høringen av planprogrammet hadde vi møter og dialog med interessenter, arkitekter og myndigheter, samt medvirkningsopplegg med ungdommens bystyre, studentrådet og elever i videregående skole. Vi var særlig opptatt av barn og unge, ettersom de ikke nødvendigvis leverer skriftlige innspill.

Kontaktinformasjon

Ta gjerne kontakt med Simon Tamminga, prosjektleder til Østre havn, på telefon 51 50 78 73.