PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Planer
  4. Reguleringsplaner
  5. Varsel om oppstart av planarbeid
  6. Plan 2684 sykkeltiltak i Randabergveien fra Øvre Sjøveien til Gjerdeveien

Plan 2684 sykkeltiltak i Randabergveien fra Øvre Sjøveien til Gjerdeveien

Oversiktskart med plangrense

Oversiktskart med plangrense
Stavanger kommune

Sykkeltiltak i Randabergveien

Rogaland fylkeskommune varsler om oppstart av regulering for sykkeltiltak langs fv. 4570 og 4586 Randabergveien, Tasta kommunedel.

Formålet med planen er å forbedre forholdende for gående og syklende ved at det legges til rette med et sykkeltiltak langs traséen. Ny løsning vil skille syklende fra motoriserte kjøretøy og fra gående.

Planforslaget legger opp til tosidig løsning med sykkelfelt mellom krysset ved Neptunveien og bussholdeplass Tasta sykehjem. Videre fra holdeplassen til krysset med Gjerdeveien vil dagens gang- og sykkelveg oppgraderes til sykkelveg med fortau. 

Si din mening innen 8. desember

Innspill til planarbeidet sendes på e-post til firmapost@rogfk.no, eller til Rogaland fylkeskommune, Postboks 130, 4001 Stavanger. Med kopi til  By- og samfunnsplanlegging, Pb. 8001, 4068 Stavanger - eller som e-post til postmottak.bos@stavanger.kommune.no

Husk å oppgi boligadressen din, og merk sendingen med plannummer og plannavn. Frist for å sende inn innspill til planarbeidet er 08.12.2022.

Alle berørte grunneiere varsles med brev. Grunneiere har plikt til å informere eventuelle leietakere eller andre som har rettigheter tilknyttet eiendommer i planområdet.

De som sender inn merknader får ikke svar på sin henvendelse. Alle merknader fra private og offentlige etater blir referert og kommentert som en del av saksframlegget.

Mottatte skriftlige merknader vil bli referert/oppsummert i saken. Ditt navn og adresse vil fremkomme i oppsummeringen. Brev som sendes inn er offentlig tilgjengelige med mindre det inneholder sensitive data. Bruker du e-post, vil din e-post med e-postadresse bli offentlig tilgjengelig gjennom kommunens innsynsportal. Se lov om rett til innsyn i dokument (offentlighetsloven) § 3 og § 13.

Kontaktinformasjon

Simen Auli Staff i Rogaland fylkeskommune kan svare på spørsmål om reguleringsplanen.
E-post: simen.auli.staff@rogfk.no
eller telefon 90 11 99 15

Tilgang til saksarkivet

Her kan du gå inn i kommunens innsynsløsning og få tilgang til alle offentlige dokumenter i plansaken fra start til slutt.