PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Samfunnsutvikling
  3. Smartbyen Stavanger
  4. Smartby-prosjekter
  5. Sensor-prosjekter

Sensor-prosjekter

En viktig byggestein i smartbyen er sensorer som måler og teller. Med sensorer kan vi måle temperatur, støynivå, vannstand, CO2 nivå i kontorer og klasserom, ledige parkeringsplasser - og mye mer.

Smartbyen har flere pågående sensorprosjekt i egen regi, men også i samarbeid med andre kommuner i Rogaland.

Eksempler på hva som testes, måles og overvåkes:

  • Veisensorer som måler saltinnhold, saltavrenning fra vei, bakke og lufttemperatur.
  • Sensorer som teller antall kjøretøy, syklister og gående.
  • Sensorer som måler sandmengde i strøkasser for varsling når de må fylles
  • Sensorer som måler mengde avfall i byens bosskurver og varsler for tømming
  • Smarte vannmålere som måler forbruk og kan varsle om mulig lekkasje.

Vi oppdager hele tiden nye bruksområder der sensorer kan gi nye og bedre tjenester til innbyggerne, gjøre hverdagen til de ansatte enklere og effektivisere driften til kommunene.

Smartbyen koordinerer en rekke sensorprosjekter internt i kommunen, og er en støttespiller og partner. Teknologiutviklingen går veldig raskt, og det er flere tjenesteområder og avdelinger som tar nye sensorløsninger i bruk. Ofte er det samme type problemstillinger som skal løses.

Under kan du lese mer om noen av sensor-prosjektene våre. 

Smarte vannmålere

Smarte vannmålere som leser av nøyaktig forbruk, har flere fordeler. Hovedmålet er å tilby en bedre tjeneste for innbyggerne, hvor du betaler for ditt faktiske vannforbruk uten at du selv trenger å lese av vannmåleren og sende inn tallene. Bonusen for kommunen er at vi kan avdekke og lokalisere lekkasjer som ellers krever manuelt arbeid – og som ofte må utføres utenom vanlige arbeidstider.

For å gjennomføre dette prosjektet må spesialister fra forskjellige fagmiljøer bidra med sin kunnskap. Her samarbeider også kommunen med innovative aktører fra næringslivet. Dermed kan vi teste og avdekke svakheter i prosjektet.

Pilotprosjektet startet for alvor i mars 2022, og skal evalueres etter ni måneder. Dersom testen ansees som vellykket kommer det på sikt smarte vannmålere til beboere og næringsbygg i hele kommunen.

Kontinuerlig måling av sandnivå

I Stavanger kommune har vi mange sandkasser med strøsand som brukes flittig av innbyggere når det fryser på bakken. Noen er fulle, mens andre er nesten tomme. Frem til nå har vi vært avhengige av at innbyggerne våre gir beskjed hvis en sandkasse er tom, fordi vi mangler ressurser til å sjekke alle sandkassene regelmessig. Det er både tungvint for den som rapporterer inn, og for oss i kommunen.

sensor på strøkasse
Sensor plassert i en sandkasse med strøsand
Foto: Rune Gåre / smartbyen Stavanger


Ved hjelp av et enkelt program gir sensorene vi bruker beskjed når det er ca. 30 prosent strøsand igjen. På den måten kan vi planlegge når det skal fylles på med sand, slik at ingen opplever å komme til tom sandkasse.

Tellesensorer i Pedersgata

I samarbeid med oppstartsselskapet Tectal AS og Lyse tester Stavanger, Sola og Sandnes kommune en ny type trafikkteller. Prosjektet bidrar til å utvikle og trene algoritmer som skal kjenne igjen ulike typer kjøretøy. Prosjektet finansieres gjennom støttemidler fra Innovasjon Norge.

Dagens telleapparater har i stor grad single sensorsystemer hvor det trengs en type sensor for hver parameter eller måle-enhet. Målet er å få en teller som tar høyde for enda flere parameter, for eksempel telling av gående og syklende, i tillegg til kjørende, i et og samme apparat. Det kan gi bedre innsikt i trafikkbilde for å kunne ta bedre beslutninger når vi fastsetter hastighet, teller- og klassifiserer kjøretøy og bestemmer kjøreretning.

Den første prototypen er nå installert i Pedersgata i Stavanger sentrum. Sensorene registrerer automatisk alle forbipasserende på veistrekket, men ingen personer eller kjøretøy kan bli identifisert eller gjenkjent. Alle data er anonyme for de som analyserer resultatene.

Vannsensorer for overvåking av Vannassen

Smartbyavdelingen jobber sammen med beredskaps-, park og vei-, og avløpsavdelingen i Stavanger kommune for å finne en løsning som kan hindre blant annet dambrudd i Vannassen. Målet er å bruke sensorer til å kontinuerlig overvåke vann-nivå og grunnforholdene utenfor Vannassen frem til den ferdigstilles og sikres i 2024. Prosjektet er finansiert gjennom fylkestilskudd til klimaomstilling fra Rogaland fylkeskommune.

Om Vannassen

Vannassen er en gammel vannverks- og fyllingsdam som ble bygget mellom 1915-1919. Driften ble lagt ned etter kort tid, blant annet på grunn av dårlig drikkevannskvalitet. Dammen er totalt ca. 220 meter lang, og er delt i to av et oppstikkende fjellfundament. 

Bruker smart teknologi for å løse utfordring
Prosjektet bruker LoRaWan-sensorer til å måle vannmetning i jorden og for å overvåke vann-nivå og grunnforholdene utenfor Vannassen. Sensorene som brukes slår alarm ved overvannsutløp i dammen, og løsningen vil kunne avdekke endringer i grunnen ved vannverksdammen Vannassen, som i verste fall kan føre til dambrudd. Å identifisere slike trusler tidlig vil gjøre det enklere å iverksette de rette tiltakene. 

Vannsensorer for overvåking av Vannassen

Føre var på glatte veier og sykkelstier

Glatte veier hører vinteren til, men vi tror sensorteknologi kan gjøre vedlikeholdsarbeid som strøing mer forutsigbart. I et prøveprosjekt vinteren 2020/2021 satt Stavanger kommune og Lyse opp sensorer som måler lufttemperatur, bakketemperatur og luftfuktighet flere steder i kommunen.

Ved å bruke målingene sammen med annen data håper vi å utføre enda mer effektivt vintervedlikehold av veiene i årene som kommer. 

I drift: Automatiske badetemperaturmålere 

Det er plassert ut automatiske temperaturmålere på seks badeplasser i Stavanger. 

Kommunen har satt ut automatiske badetemperaturmålere på noen utvalgte badeplasser i byen. Temperaturen oppdateres på nettsiden hver time, helt automatisk, til glede for alle som bruker badeplassene. De automatiske badetemperaturmålerne ble testet sommeren 2018 til stor begeistring for badeglade innbyggere og besøkende. Løsningen har nå gått nasjonalt og 28 målere har blitt plassert på badeplasser. Leverandør i prosjektet er Altibox. 

Som først i landet er også kommune-Kari koblet opp mot kommunens åpne data. Det betyr at du kan chatte med Kari om badetemperaturer i nærheten av deg, og få oppdaterte temperaturer.  

Dette prosjektet har skapt store besparelser for kommunen. Tidligere var dette manuelt arbeid som tok mye tid i sommermånedene. I dag går dette automatisk året rundt.

En gul sylinderformet gjenstand med smartby-logo er plassert ute i sjøen på Vaulen badeplass.
Automatisk temperaturmåler på Vaulen badeplass. Termometeret inneholder en sensor som sender badetemperaturen til kommunens nettside og åpne data portal.
Stavanger kommune

Smarte gatesluker 

I dag er det tusenvis av gatesluker rundt i kommunen vår. Gateslukene sørger for at regnvann ikke blir liggende i gater og veier, men renner ned i avløpssystemet. Sammen med regnvannet kommer det også mye sand, blader og annet rusk som ikke skal være der. For å unngå at gateslukene oversvømmes kontrolleres de manuelt av kommunen. Dette er tidkrevende arbeid som kan bli gjort enda smartere.

I dag jobbes det med å plassere sensorer i gateslukene for å kunne varsle, og på kort tid forutsi, når sand- og slamnivået i gateslukene går over en gitt grense. Med den informasjonen kan vi rense gatesluken før det blir oversvømmelse.

Dette prosjektet vil gi bedre responstid, optimalisere kjøreruter for vedlikehold, og store kostnadsbesparelser for kommunen. I prøveprosjektet kobles sensorene opp mot trådløst sensornettverk.

Montering av sensor i gatesluk.
Montering av sensor i gatesluk.
Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Foto av Jens Otto Skåra Hansen

Jens Otto Skåra Hansen

fagkoordinator teknologi for smartbyavdelingen

Mobil:
975 49 800
E-post:
jens.otto.skara.hansen@stavanger.kommune.no
Bilde av Terje Rygh

Terje Rygh

rådgiver for smartbyavdelingen og Digi Rogaland 

Mobil:
988 78 187
E-post:
terje.rygh@stavanger.kommune.no