Det nye byrommet ved IDDIS-museet i Gamle Stavanger

Stavanger får en egen arkitekturstrategi

Den nye strategien for arkitektur og byforming skal bidra til økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom. Nå kan du si din mening!
Publisert : 06.09.2022

Strategien inngår som del av høringsforslaget til kommuneplanens arealdel, som ligger ute på høring fram til 16. september.

Sjekk arkitekturstrategien her.

Hvorfor det er behov for en arkitekturstrategi?
Gjennom strategien for arkitektur og byforming for Stavanger vil kommunen bidra til å oppnå samfunnsmålene om økte kvaliteter i utviklingen av steder og lokalmiljøer, og økt arkitektonisk kvalitet i bebyggelse og byrom.

Kommunen ønsker å forsterke den lokale attraktiviteten, som skal bidra til at Stavanger oppleves som attraktiv for de som bor her og tiltrekkende for de som vil bosette seg her i framtiden.

Strategien skal bidra til at planlegging og gjennomføring av utbygginger i kommunen skjer etter en mest mulig helhetlig og balansert avveining mellom kvalitative og kvantitative faktorer.

Videre skal strategien bidra til at diskusjoner om arkitektur og byforming løftes fram i tidlige faser av utviklingen, og blir en rød tråd fra overordnet planlegging til utbygging og forvaltning.

Når arkitekturstrategien er vedtatt, forutsettes det at den følges opp og gjøres kjent for alle som har en rolle i planlegging, utforming og gjennomføring av utbygginger i Stavanger. Som ledd i dette vil det i løpet av høsten bli fremmet en egen sak til politisk behandling, som vurderer muligheten for å opprette en egen funksjon som byarkitekt i Stavanger. Saken om byarkitekt inngår ikke som del av høringen av kommuneplanens arealdel.

Gi innspill til strategien
Har du innspill til strategidokumentet, kan du gi dette som innspill til høringen av kommuneplanens arealdel. Høringsperioden er fra 1. juli til 16. september 2022.

Ønsker du mer bakgrunnsstoff om arkitekturstrategien, kan du lese plangrunnlaget for by- og boligutvikling her

Slik sender du innspill. (Du kan bruke samme skjemaet som for kommuneplanens arealdel).

Holmegenes

Kontaktinformasjon

Kaj Lea

Arkitekt, avdeling for byutvikling

Telefon:
51 50 76 21
E-post:
kaj.lea@stavanger.kommune.no