PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen

Her graver kommunen

Kort fortalt

  • Når kommunen graver i gaten din, finner du informasjon om det her.
  • Nedenfor er kommunens graveprosjekter fordelt på kommunedelene.
  • Noen ganger er det Statens vegvesen eller andre som graver. Da er det de som har informasjon om anleggsarbeidet.

Alle graveprosjekter i 2022

Hele arbeidsprogrammet for 2022

Renovering av avløpsledninger ved Paradis, Sunde, Madla, Tasta og hunsvåg 

Stavanger kommune skal renovere ca. 3000 meter med spillvann- og overvannsledninger ved Paradis, Sunde, Madla, Tasta og Hundvåg i Stavanger.

 

Les mer om prosjektet her. 

Anleggsarbeid i Jåttåvågen

Stavanger kommune bygger nye atkomstveier, grøntanlegg, ny undergang og tilhørende kommunalt vann- og avløpsanlegg til det nye bolig- og næringlivsområdet i Jåttåvågen.

Les mer om prosjektet her.

Renovering av avløpsledninger i Stavanger

Stavanger kommune skal renovere ca. 3100 meter avløpsledninger på til sammen fem forskjellige steder i Stavanger: Markveien, Dalsetveien, Ivar Aasens vei, Hjelmelandsgata og Høgeveien.

Les mer om prosjektet.

Renovering av avløpsledninger ved Vardeneset, Muségata og Madlavollveien

Stavanger kommune skal renovere ca. 1700 meter avløpsledninger ved Vardeneset, Muségata og Madlavollveien i Stavanger.

Les mer om prosjektet. 

Renovering av  vann- og avløpsledninger i Myrvangveien, Vårliveien, Køhlers vei og Roald Amundsens vei. 

Stavanger kommune skal skifte ut ca. 470 meter med vann- og avløpsledninger i Myrvangveien, Vårliveien, Køhlers vei og Roald Amundsens vei. 

Les mer om prosjektet. 

Fornyelse av vannledning på Forusbeen. 

Stavanger kommune skal fornye vannledningen i Forusbeen, ved å trekke inn en ny plastleding i det gamle røret. 

Les mer om prosjektet. 

Renovering av avløpsledninger ved Paradis, Sunde, Madla, Tasta og Hundvåg.

Les mer om prosjektet.

Graving på Storhaug og byøyene

Separering av vann og avløpsledninger i Øvre Vågen, Skøyteveien og Landnortveien. 

Stavanger kommune skal separere vann- og avløpsledninger i Øvre Vågen, Skøyteveien og Landnotveien. I tillegg skal det opparbeides ca. 180 meter fortau langs Øvre Vågen fra Ringnotveien og ned til Notveien. Det skal moneteres nytt gatelys langs Øvre Vågen.

Les mer om prosektet

Parken rundt Badedammen oppgraderes

I september 2021 starter oppgraderingen av den sørvestlige delen av parken rundt Badedammen. Dette har vært et arbeid som har pågått over flere år, og når denne delen er ferdig, vil hele området være oppgradert

Les mer om prosjektet

Fornyelse av vann- og avløpsledninger i Lervig-området

Fra høsten 2020 og ut 2021 blir en del upprusting av vann- og avløsnettet i gatene rundt Lervig rustet opp, blant annet i forbindelse med etableringen av brannstasjon i Lervig.

Les mer om prosjektet.

Utskifting av vann og avløpsnett Varden nord

Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. Anlegget omfatter utskifting av over 1400m vannledning, legging av 1000m ny overvannsledning og strømperenovering av 1000m eksisterende AF-ledninger

Les mer om prosjektet her.

Utskiftning av vann og avløpsnett Varden sør


Stavanger kommune skal rehabilitere eksisterende ledningsnett etter prinsippet lettseparering. LAnlegget omfatter utskifting av vann- og avløpsledninger i Godalsveien, Dalaneveien, Heskestadveien, og deler av Solheimsveien og Dalabrekkå. I forbindelse med prosjektet skal det også opparbeides nytt fortau i Dalaneveien og legges en høyspentkabel for Lyse.

Les mer om prosjektet her.

Nye vannledninger i Øvre Jærgate

Kommunen skifter ut vannledninger i Øvre Jærgate, mellom Nymannsvegen og Høgsfjordgata, etter vannledningsbruddet i midten av okober. Berørte husstander får vann via midlertidige vannledninger mens arbeidet pågår. Rørene som sprang lekk var fra 1899, og står på planen for utskifting. Nå startet arbeidet mandag 18. oktober og vil vare i noen uker.

Graving i Hillevåg

Sykkelfelt i Hjalmar Johansens gate

Les mer om prosjektet her.

Sørmarkbakken 2 etappe, VA anlegg.

Prosjekt Sørmarkbakken forlenges videre bortover Særmarkveien og ned via grøntområde. Det skal legges Spillvann, Overvann og vannledning. Dette vil gjøre at noen beboere langs sørmarkveien kan koble seg på offentlig ledningsnett.

Les mer om prosjektet her. 

Graving på Eiganes og Våland

Utskifting av vann- og avløpsanlegg i Øvre Orknøygata.

Stavanger kommune skal fornye vann og avløpsledningene som ligger i øverste del av Orknøygata. I forbindelse med VA prosjektet skal også Lyse skifte litt kabler. Det skal også begges en ny gang og sykkelvei fra Orknøygata 28 til Orknøygata 25.

Les mer om prosjektet her. 


Utskiftning av vann- og avløpsnettet i Orkenøygata, Munkehagen, Kannikgata og Erling Skjalgssonsgate.

Stavanger kommune skal i gang med et omfattende anleggsarbeid i ditt nabolag, for å skifte ut gamle vann- og avløpsrør. Vann og avløpsledningene som ligger i Orknøygata, Munkehagen, Kannikgata og Erling Skjalgssonsgate er fra ca. 1900 tallet. Kvaliteten på ledningene er deretter og det er på høy tid å skifte disse ut.  
Les mer om prosjektet her. 

Graving på Madla

 

Utskifting av overvannsledning ved Skytterlagsveien.


Stavanger kommune skal koble overvannsledningen fra Madlatuå fra dagens ledning og lede denne direkte til sjø i eget nytt utslipp. Eksisterende overvannsledning som kommer ned fra Madlatuå er i dag tilkoblet den sterkt overbelastede overvannsledningen som ligger langs Hafrsfjord.


Les mer om prosjektet

 

Etablering av ny overvannskulvert og åpning av Grannesbekkens nedre del.

 

Det skal legges omtrent 1 km med overvannskulvert fra Grannessletta til Grannesbekken i øst. Kulverten skal håndtere overvann fra det sørlige nedslagsfeltet for universitetsområdet på Ullandhaug, inkludert det nye sykehuset og ny kollektivaksel. Den vestligste delen av den nye kulverttraseen skal etableres som åpen bekk med utløp til Grannesbukta. 

 

Graving på Hundvåg

Bygging av infrastruktur i utbygningsområdet Atlanteren

Stavanger kommune skal bygge infrastruktur i utbyggingsområdet Atlanteren på Hundvåg. Utbyggingen vil gjennomføres i flere etapper over mange år. Første byggetrinn skal etter planen starte våren 2021, og være ferdig i 2022. 

Les mer om prosjektet her.

Graving på Tasta/Åmøy

Utskiftning av vann- og avløpsledninger

Stavanger kommune skal skifte ut vann- og avløpsledninger i deler av Dusavikveien, Neptunveien, Chr. Bjellands gate, Nestunveien og Granlibakken. I forbindelse med prosjektet vil det bli etablert fortau langs nordsiden av Neptunveien. Gatelys skal også skiftes.

Les mer om prosjektet her.

Graving i Finnøy

Fra 1. janauar 2020 informerer vi her om kommunale graveearbeid i veier i kommunedelen Finnøy.

Graving på Hinna

Arbeid med sykkel- og bussvei, kontakt Rogaland fylkeskommune.

Arbeid i forbindelse med grunnundersøkelser på Hinna.  

Kontaktinformasjon

Plan og anlegg

Besøksadresse:

Olav Kyrres gate 19 4005 Stavanger

Postadresse:

Postboks 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
postmottak.bmu@stavanger.kommune.no