Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Veg og trafikk
  3. Her graver kommunen
  4. Oddahagen bygges om

Oddahagen bygges om for å øke trafikksikkerheten

Kort fortalt:

  • Oddahagen skal bygges om for å øke trafikksikkerheten.
  • Arbeidet ble sommeren 2020 satt i bero i påvente av ny regulering.
Kart som viser ny veibane og nytt fortau langs Oddahagen.

De opprinnelige planene

Før saken ble sendt tilbake til ny reguilering, var dette planene for arbeidet i Oddahagen:

Utvide kryss og veibane

Krysset i Oddahagen utvides slik at store kjøretøy ikke skal kjøre inn på fortauet. Av samme grunn blir veibanen i Oddahagen utvidet fra 5,0 meter til 5,5 meters bredde. Fortauet reduseres tilsvarende fra 3,0 til 2,5 meters bredde.

Bygge fortau

Det bygges fortau fra Forusstraen til Fiskå Mølle og veien flyttes mot boligene langs Oddahagen. Dette fortauet, på vestsiden av kjørebanen, knytter sammen eksisterende fortau ved undergangen under jernbanen i nord og turstien mot Sandnes i sør.

Støyskjerming og nye murer

Boligene langs Oddahagen fra Forusstraen får oppgradert støyskjerming mot veien. Ved Oddahagen 13 blir det nye treskjermer med høyde på 2,0 meter. Øvrige boliger som i dag har en liten treskjerm eller jordvoll med høyde 50 cm, får en betongmur med høyde 90 cm med en liten skjerming av tre oppå, slik at total høyde blir 1,2 m. Betongmuren vil fungere som rekkverk for å hindre at tunge kjøretøy skal kunne kjøre inn i hagene.

Grunnlaget for støyskjerming er gitt i støyrapport for Oddahagen som viser at de fire boligene i Oddahagen 13 trenger støyskjerm med høyde 1,5 meter for å få tilfredsstillende støyforhold på uteplassene. De øvrige eiendommene trenger ikke støyskjerm, men reguleringsplanen gir krav om en liten skjerm med høyde 0,5 m.

Kommunen har etter tilbakemeldinger fra beboere valgt å bygge skjermene noe høyere enn kravene tilsier, for å gi bedre skjerming mot støy.

Deler av de gamle steinmurene som går mellom Oddahagen og boligene på nedsiden er ustabile. Det bygges nye murer av betong. Betongmurer tar mindre plass, hele den regulerte veibredden trengs til vei og fortau, for å bedre trafikksikkerheten.

Annet arbeid for å unngå flere anleggsperioder

I tillegg til arbeidet som bedrer trafikksikkerheten, benytter kommunen og Lyse anledningen til å gjøre annet arbeid, så beboerne i ormådet slipper flere unødige runder med anleggsarbeid.

Det skal legges ny vannledning fra vannkum i Oddahagen til vannkum i turstien ved sjøen. Den nye vannledningen knytter de to eksisterende vannledningene sammen. Dette trengs for å øke forsyningssikkerheten i området og kapasiteten på vann til brannslukking.

Lyse legger kjølerør fra anlegget ved sjøen opp i Oddahagen, via ny turvei, og videre til jernbanen, der rørene blir trukket under jernbanen. Lyse skal også legge ny høyspentledning fra trafo ved Attende til Forusstraen. Dette for å bedre kapasiteten på strømforsyningen, som i dag er kritisk.

Når skjer arbeidet

Byggestart var planlagt planlagt i september/oktober 2020, men er utsatt, foreløpig til høsten 2021. På grunn av manglende avtaler med noen av de berørte grunneierne må det vedtas ny reguleringsplan for området.

Arbeidet med selve veien ved Fiskå Mølle må skje høst og vinter, i perioden er det minst trafikk til Fiskå Mølle, fordi det må midlertidig omkjæring i anleggsperioden. Det vil også være til minst sjenanse for beboere i denne perioden, siden bruken av hage og friområder er lavest på vinteren.

Midlertidig omlegging av trafikken

Mens arbeidet pågår med legging av vannledning og kjølerør, og bygging av murer, må Oddahagen holdes stengt. Trafikken til Fiskå Mølle må da midlertidig legges om. Foreløpige plan er å la trafikken gå via Forusstraen og turveien langs sjøen, altså i perioden oktober – februar, da det er minst trafikk. Løsningen er ikke ideell, men det er dessverre ingen andre muligheter.

Sykkel- og gangtrafikk vil også bli lagt om i byggeperioden, via Forusstraen.

Støttet av Bymiljøpakken

Byggeprosjektet er et trafikksikkerhetsprosjekt støttet med midler fra Bymiljøpakken.

Politiske saker om anleggsarbeidet i Oddahagen

I de politiske sakene er vedtak og henvisninger til tidligere saker og reguleringsplaner, som også er å finne på kommunens nettsider.